Knježerstwo powalić njemóhli

štwórtk, 27. junija 2019 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Tež druhi pospyt opozicije w nětčišej legislaturnej periodźe, z wuprajenjom njedowěry sejma powalić ministerskeho prezidenta Andreja Babiša (ANO) a jeho wot KSČM tolerowany kabinet ministrow z ANO a ČSSD, je zwrěšćił. Při wothłosowanju na wčera­wšim wurjadnym schadźowanju delnjeje komory parlamenta móžachu ODS, Piraća, KDU-ČSL a dalši oponenća po cyłych 20 hodźin trajacym debatowym marathonje z kontra a pro za swój wotpohlad jeno 85 z móžnych 91 hłosow naškrabać – trjebali bychu 101. Při tym běchu jich rěčnicy Babiša masiwnje nadběhowali a jeho mjeńšinowemu knježerstwu ANO a socialdemokratow njeskutkownosć a njewuspěšnosć wumjetowali.

Premier Andrej Babiš mjenowaše prócowanje opozicije wo powalenje knježerstwa „pospyt, Čěsku republiku destabilizować“. Wšitke twjerdźenja wo jeho „konflikće zajimow“, wo njewoprawnjenym přiswojenju pjenjez EU abo wo jeho sobudźěle ze statnej wěstotu ČSSR wón jako wopačne wotpokaza. Na tamnej stronje pokaza na to, zo njeje so Čěskej republice hišće nihdy tak derje šło kaž nětko.

Dobre žně dawkow

srjeda, 26. junija 2019 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Dohromady 1 042 bilionow krónow (něhdźe 46 miliardow eurow) su financne instancy Čěskeje loni z najwšelakorišich dawkow nazběrali. Porno lětu 2017 bě to přirost wo dobrych 62 miliardow krónow (ca. 2,4 miliardy eurow). Suma 727 miliardow krónow dźěše do statneho budgeta, 195 miliardow krónow na jednotliwe wobwody a komuny a přibližnje 20 miliardow krónow do statneho fondsa wobchadneje infrastruktury.

Z bilancy, kotruž je knježerstwo parlamentej podało, tež wuchadźa, zo bě nadhódnotowy dawk statej najwyše šerpatko wunjesł, mjenujcy nic mjenje hač 413 miliardow krónow. Šćedriwiše pjenježne „žně“ wo dźesatki miliardow krónow porno 2017 su po hódnoćenju knježerstwa wuslědk rósta hospodarstwa. Wot dźěławych je stat wjac hač 193 miliardow krónow nazběrał. Dochody z přetrjebarskeho dawka su 167,4 miliardy krónow wučinjeli, štož je porno lětu 2017 přibytk wo 4,7 miliardow krónow. Přetrjebarski dawk na bencin a dalše ćěriwa samy je při tym wjace hač 90 miliardow krónow do statneje pokładnje zmjetł.

Western citypod Sněžku

wutora, 25. junija 2019 spisane wot:

Karpacz (JBR/SN). Štóž chce raz westernsku naladu kaž w ameriskich filmach wo dźiwim zapadźe dožiwić, njetrjeba ekstra do USA lećeć. W pólskim Karpaczu, pod horu Sněžka maja hižo něšto lět městačko Western city. Přez cyłe lěto pokazuja tam cowboyjow na konjach, dwuboje rewolwerowcow, nadpad na banku, ale tež indianske reje. W saloonje poskićeja turistam napoje a słódne jědźe. Samo indianski lód móžeš sej zesłodźeć dać. Nawuknyć móžeš nože mjetać a na „ćělcu“ jěchać. W lětnich měsacach wabja z rodejowej pokazku. Na konjacych wubědźowanjach wobdźěleja so tež rady „cowboyje“ z Čěskeje a Awstriskeje.

Tajku westernsku naladu dožiwić smědźeše njedawno skupina Budyskeho Towarstwa partnerskich městow, kotraž bě na wopyće partnerskeje Jelenjeje Góry. Budyšenjo zetkachu so tohorunja z přećelemi čěskeho Jabloneca nad Nisou.

Na lětušim lětnim programje westernskeho městačka steji tež „europske wubědźowanje cowboyjow“, a to we wšelakich disciplinach. Nimo toho móža tam zajimcy swoje brunače, čornaki a šumjele wšěch móžnych rasow předstajić.

Křidłate posołki so wubědźowali

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

ZARJADOWANJE kolosalne, přihladowarstwa horstka. Lětanišćo Krajková, městačka pola Sokolová w Karlovarskim wobwodźe, wožiwichu wonu njedźelu při switanju sta plahowarjow póstowkow (Brieftauben) z Morawy a jedyn słowakski. Swoje „lětace posołki“ su přiwjezli na najwjetše a najwuznamniše wubědźowanju póstowkow w Čěskej, tak mjenowany Katovický memoriál. Tón wotměwa so mjeztym 12. raz a je kolegam wěnowany, kotřiž běchu lěta 2006 w pólskich Katowicach zahinyli, jako so tam třěcha zarjadnišća sypny.

Češa mócnje demonstrowali

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Tak mócnu demonstraciju čěska stolica po nazymje 1989 hižo dožiwiła njeje. Na tradicionalnej wyšinje Letná zhromadźi so njedźelu popołdnju ně­hdźe 250 000 ludźi ze wšěch kónčin kraja (wočakowali běchu 350 000. Zwo­łało bě jich towarstwo „Milion chvilek“ na wjeršk demonstracijow, kotrež organizuje wone wot spočatka apryla za njewotwisnosć justicy a za wotstup ministerskeho prezidenta Andreja Babiša a cyłeho jeho knježerstwa. Hoberski areal bě z chorhojemi a njeličomnymi transparentami přisamom zapławjeny. Wone twjerdźachu „Babiš je hańba“ abo žadachu sej „Preč z knježerstwom“. Mjez rjadom rěčnikow běštaj spisowaćel Jiří Padevět a dźiwadźelnik Martin Myšička. Hač do pózdnjeho wječora su tež spěwarjo a hudźbne skupiny na swoje wašnje demonstratiwnje wustupowali.

Čaputová w Praze

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Štyri dny po nastupje zastojnstwa je nowa prezidentka Słowakskeje Zuzana Čaputová čěsku stolicu wopytała. Z tym wona dobru tradiciju dale wjedźe, zo nowowuzwolena hłowa stata kóždeho z wobeju krajow swój prěni wukrajny wopyt wěnuje bratrowskemu susodej. Na Hradčanach přiwita prezident Miloš Zeman wysokeho hosća z wojerskimi česćemi. Wobjednałoj staj dalše pohłubšenje wzajomnych poćahow na wšěch polach kaž tohorunja mjezynarodne naležnosće. Zeman dźakowaše so Čaputovej za to, zo podpěruje natwar Čěskeho domu w Bratislavje. Na nowinarskej konferency wona zwurazni, zo prezidentaj njejstaj žane diferency w konfliktnych prašenjach měłoj a staj sej tež nastupajo mjezynarodnu politiku, proble- matiku Europskeje unije a Visegrádskeje skupiny přezjednaj byłoj. Rěčałoj staj wo tym, w nowembru 30. róčnicu „somoćaneje rewolucije“ zhromadnje woswjećić. Popołdnju połoži Čaputová na Petřínje wěnc při pomniku Milana Rastislava Štefánika, słowakskeho sobuzałožićela Čěskosłowakskeje 1918. Wječor dožiwi wona koncert čěskich a słowakskich wuměłcow.

Pólski prezident Duda na wopyće w USA wjacore zrěčenja wotzamknył

Waršawa. Wopyt pólskeho statneho prezidenta Andrzeja Dudy w USA minjeny tydźeń zbudźa w pólskich medijach dale wulki wothłós. Předewšěm konserwatiwne nowiny su runjewon zahorjene.

Prezident USA Donald Trump bě Andrzejej Dudźe přilubił, dalšich tysac ameriskich wojakow do Pólskeje přeměstnić, hdźež tuchwilu hižo 4 500 ameriskich­ wojakow słužbu wukonja. Bojo so ruskeho nadpada wobhladuje Pólska wojakow USA jako wažny garant wěstoty. Zasadźenje dalšich tysac wojakow maja medije kraja tuž za wulki wuspěch. Z wěstym spokojenjom wone registruja, zo chcył Trump wonych tysac přidatnych wojakow z němskeho Rammsteina přepołožić a Němsku „pochłostać“, dokelž dosć za brónjenje njewu­dawa.

Kiska ma stronu

štwórtk, 20. junija 2019 spisane wot:

Banská Bystrica (SŽ/K/SN). Wčera hłowa stata, dźensa předsyda strony. Tajku karjeru je sej dotalny słowakski prezident Andrej Kiska sam připrawił, załožejo po skónčenju zastojnstwa nablaku swójsku stronu. Dał je jej mjeno Za ľudí (Za ludźi) a je ju w srjedźosłowakskej Banskej Bystricy zjawnosći předstajił. Do stronskeho skutkowanja nastupuje Kiska ze zaměrom, Słowaksku ludźom wróćić. „Smy rozhněwani, smy zludani, wěmy wšak, što je trjeba činić“, wón rjekny. Kiska prezentowaše při tej składnosći nawodny team, z kotrymž chcył wón swoju nowu stronu w ludnosći zakorjenić. Poboku ma tak diplomatow, wyšich měšćanostow, starostow gmejnow a managerow.

Nětk žona hłowa stata

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Zuzana Čaputová zastojnstwo z dojimawej narěču přewzała

„Podawam wam tuž rozum, wutrobu a ruce. Njejsym knježić přišła, sym słužić přišła. W zmysle swojeje přisahi na wustawu­ budu słužić na dobro słowakskeho naroda, narodnych mjeńšin a etniskich skupin, kotrež w Słowakskej bydla.“

Bratislava (SŽ/K/SN). Na swjedźenskim schadźowanju parlamenta minjenu sobotu w Bratislavskim domje filharmonije je nowowu­zwolena prezidentka kraja pod Tatrami Zuzana Čaputová w přitomnosći wšěch štyrjoch dotalnych prezidentow słužbnu přisahu na wustawu złožiła a tak jako prěnja žona najwyše statne zastojnstwo nastupiła.

Babiš njejimany

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Njedźiwajcy demonstracijow – w Praze bě tydźenja pječa 100 000 ludźi na dróhu šło – premier Andrej Babiš zastojnstwo njezłoži. Na konferency Globsec w Bratislavje wón rjekny: „Čěska njeje Słowakska. W Čěskej njebudźe knježerstwo demonstracijow dla wuměnjene.“ Babiš reagowaše tak na spomnjenje moderatora, zo běchu po zamordowanju nowinarja Jána Kuciaka a jeho přećelki Martiny w Słowakskej demonstracije kabinet Roberta Fica powalili. Zdobom wón wuwjedźe, zo Češa poprawom nimaja přičiny demonstrować – wjetšinje dźe so tak derje kaž hišće nihdy. Čěska njeje jenož najwuspěšniši kraj regiona, ale Europy. Při tej składnosći Babiš přeradźi, zo wón nihdy njeby do politiki šoł, njebychu-li tradicionalne strony zaprajili. Čěskeho premiera słowakskeho pochada demonstracije najskerje tež tohodla njejimaja, dokelž wjetšinu ludnosće scyła njezajimuja. Agentura Median zwěsći, zo drje 90 procentow wobydlerjow wo nich wě, 60 procentam pak su wone „smorže“. Prezident Miloš Zeman ma demonstracije přećiwo knježerstwu tohorunja „za njetrjebawše“.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND