Hdźe statok mój …

wutora, 17. nowembera 2015 spisane wot:

PŘESYDLOWANJE je w Čěskej poměrnje njerědki zjaw, po wobwodach wšak chětro rozdźělny. Najwjace ludźi wopušća morawsko-šlesiski region, z kotrehož je loni nic mjenje hač 3 449 wobydlerjow do druhich kónčin republiki wotešło, najčasćišo do Olomoucskich stron, na južnu Morawu a do srjedźnych Čech. Karlovarski a Ústeski stej dalšej wobwodaj, z kotrejuž ludźo w nahladnej měrje wotchadźeja. Tole wuchadźa z přisłušnych datow Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ), kiž publikuje serwer iDnes. Wo stotki­ wobydlerjow stej so porno tomu južnočěski a Plzeński wobwod po­lěpšiłoj. Po statistice ČSÚ je so lěta 2014 dohromady 238 000 Čechow přesydliło, 40 000 wjace hač před pjeć lětami. Z wuwzaćom Prahi, kotraž je loni wo 594 čěskich staćanow zrostła, wšitke druhe wulkoměsta wobydlerjow zhubjeja. Zwjetša ćehnje jich do wjetšich wsow z přihódnej infrastrukturu njedaloko městow. Najčasćiši motiw, wopušćić ródnu domiznu, bywaja wyše mzdy w bóle wuwitych kónčinach, hdźež su husto dwójce, trójce tak wysoke kaž w njepřemysłowych regionach.

Pólska: Nowa politika ćěkancam napřećo

póndźela, 16. nowembera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Po terorowych nadpadach w Parisu je nowy pólski minister za europske naležnosće Konrad Szymanski nowe postupowanje napřećo ćěkancam připowědźił. Pólska njebudźe wot Rady EU wobzamknjene rozdźělenje ćěkancow zwoprawdźić, rjekny wón w internetnej nowinje wpolityce.pl. „Pólska dyrbi dospołnu kontrolu swojich mjezow a azyloweje a migraciskeje politiki wobchować.“ W tym zwisku wón rozsud bywšeho knježerstwa, 7 500 ćěkancow přiwzać, raznje kritizowaše. Mjeztym je něhdyši ministerski prezident a šef pólskeje Lěwicy, Leszek Miller, zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) hladajo na ćěkancow kritizował.

Fonds za zapadny Balkan załoženy

póndźela, 16. nowembera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). W čěskej stolicy wotmě so minjeny pjatk diplomatiski wjeršk. Na iniciatiwu­ Čěskeje zeńdźechu so wonkowni ministrojo Višegradskeje štwórtki Čěskeje, Słowakskeje, Pólskeje a Madźarskeje z kolegami zapadobalkanskich statow Serbiskeje, Albanskeje, Bosniskeje-Hercegowiny, Montenegra a Kosowa kaž tež Słowjenskeje a Chorwatskeje. Jónu dźěše wo problemy w zwisku z migraciskej krizu,­ w kotrejž je balkanska čara jedna z najbóle wužiwanych pućow ćěkancow do srjedźneje Europy, rěka w čěskich medijach. W tym zwisku wobzamknychu załožić­ Zapadobalkanski fonds. Tón ma być srědk za skutkowniše regionalne zhromadne dźěło. „Balkan njesmě so destabilizować“, rjekny čěski wonkowny minister­ Lubomir Zaorálek. Stabilnosć tohole­ regiona njeje jenož wažna za stabilnosć srjedźneje Europy, ale cyłeho kontinenta. Podobnje wupraji so městopředsyda komisije EU Franc Timmermanns, kiž ma zintegrowanje tutych krajow do EU za „ekstremnje wažne“. Kóždy čłonski stat fondsa nałoži do njeho 3 000 eurow.

„Nowy duch“ w parlamenće

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Polacy wobkedźbuja prěnje kročele noweho knježerstwa

Waršawa. Pólska ma wot wčerawšeho nowe knježerstwo. Beata Szydło bu jako nowa ministerska prezidentka w parlamenće spřisahana. Do toho bě statny prezident Andrzej Duda stare knježerstwo oficialnje rozpušćił. Při wólbach 25. oktobra bě dotalna opoziciska narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) absolutnu wjetšinu zdobyła. Medije a wša zjawnosć prěnje kročele a wosebje tež personalne rozsudy noweho knježerstwa, wobstejace z 21 minis­terstwow, jara dokładnje wobkedźbuja.

Nowy wonkowny minister je diplomat Witold Waszczykowski, z nutřkownym ministrom sta so dotalny frakciski šef PiS Mariusz Błaszczak. Najwjace debatow zbudźiło wšak je powołanje Antonija Macierewicza, kiž přewza zakitowanske ministerstwo. Wón bě w zwisku z přepytowanjom njezboža lětadła pólskeho prezidenta nad ruskim Smolenskom w aprylu 2010 spekulacije wo móžnym ruskim atentaće šěrił a je hač do dźensnišeho kruće wo tym přeswědčeny.

Koalicija w Praskej radnicy zwrěšćiła

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Dotal knježaca koalicija w radnicy čěskeje stolicy je rozpadnyła, kaž medije rozprawjeja. Wona wobste­ješe z hibanja ANO, ze socialdemokra­tiskeje ČSSD a z dalšich mjeńšich stron. Po dlěšich internych ćahańcach su zastupnicy ČSSD wčera připowědźili, zo koaliciju wopušća. Tak nimaja socialdemokraća hižo wjetšinu w měšćanskim parlamenće. Čěski­ ministerski prezident Bohuslav Sobotka­ komentowaše rozpad Praskeho měšćanskeho knježerstwa z kritiku, zo njebě koalicija hižo dlěši čas dźěłakmana a bě tuž jenož hišće „chroma kačka“. Prascy­ radźićeljo běchu so stajnje zaso wo prašenjach wuwića města wadźili. Při tym­ je lobbyizm wažnu rólu hrał.

„Njezbožoma so wujasnić“

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Přichodne narod­nokonserwatiwne knježerstwo Pólskeje chce při přepytowanju znjezboženja lětadła pólskeho prezidenta nad ruskim Smolenskom w aprylu 2010 přidatne prawniske móžnosće wučerpać. „Naležnosć Smolensk ma so wujasnić“, rjekny přichodna ministerska prezidentka Beata Szydło wčera we Waršawje. Přepytowanja Waršawskeho wojerskeho statneho rěčnistwa su tuchwilu „na mortwym dypku“, rjekny přichodny koordinator tajneje słužby Mariusz Kamiński. Witold Waszczykowski, kiž ma w knježerstwje wonkowne ministerstwo nawjedować, je w telewizijnej rozmołwje hižo připowědźił, zo chcyła so Pólska na Europske sudnistwo za čłowjeske prawa w Strasbourgu wobroćić. Nimo toho trjebaja mjezynarodnu pomoc, dyrbjała-li so Ruska dale spjećować powostanki Tupolew 154 wróćić. Waszczykowski po­twjerdźi: „To je naše swójstwo.“ Při lěta­dłowej katastrofje­ před pjeć lětami bě 96 ludźi žiwjenje přisadźiło, mjez nimi te­hdyši pólski prezident Lech Kaczyński.

Ukrainscy fachowcy prašeni

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěske hospodarstwo dožiwja hižo dlěši čas fazu wobstajneho rósta, štož drje přinošuje k mjeńšej bjezdźěłnosći, ale zdobom k čućiwemu njedostatkej fachowych mocow w mnohich předewzaćach. W běhu jednoho lěta nasta­ drje 100 000 nowych dźěłowych městnow, mnohe z nich pak njedadźa so wobsadźić, dokelž su za nje fachowje wukubłani dźěławi trěbni. Zo bychu kalamitu přewinyli, pytaja nětko pomoc we wukraju. Knježerstwo Bohuslava Sobotki je schwaliło namjet dźěłoweho ministerstwa, dać 500 specialistam z Ukrainy dźěłowu dowolnosć, zo móhli w čěskich zawodach skutkować. „Předewšěm dźe wo wurjadnje kwalifikowane dźěłowe mocy, kajkež w Čěskej skoro nimaš“, zwurazni Sobotka. Dyrbjał-li so pilotowy projekt radźić, poskići Čěska dalšim powołanjam wizowe wolóženja. W tajkim padźe móh­ła projekt na dalše kraje rozšěrić. Wulki zajim wo čěske dźěłowe kartki je w Uzbekistanje a Mongolskej. Ukrainjenjo su ze 105 000 ludźimi, za Słowakami, druha najwjetša skupina wukrajnikow Čěskej.

Zeman: Ćěkancy su złóstnicy

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěski prezident Miloš Zeman je w rozmołwje z nowinarjemi ćěkancow raznje kritizował. „Myslu sej, zo je to organizowana inwazija“, rjekny wón internetnemu portalej parlamentnilisty.cz. Po jeho słowach su 90 procentow wšěch migrantow na balkanskej čarje „młodźi, strowi mužojo a scyła nic bědni a špatnje wupadacy ćěkancy“. Zeman sej žadaše, migrantow z pomocu policije a wójska direktnje na mjezy wotpokazać. Jim njeměło so scyła dowolić, do kraja přińć. „Ćěkancy su poprawom złóstnicy, dokelž mjezy Čěskeje ranja“, rjekny 71lětny prezident.

Hłowa stata ma w Čěskej předewšěm reprezentatiwne nadawki. Najebać to bě Zeman hakle před dnjemi ćěkancow jako ludźi kritizował, kotřiž sej „žanu sobu­želnosć njezasłužeja“. Mjeztym je aktu­alne woprašowanje slědźenskeho instituta STEM wunjesło, zo so 67 procentow wobydlerjow Čěskeje ćěkancow a požadarjow azyla boji. Hišće wjetša je ličba ludźi, kotřiž so islama boja. Jich podźěl wučinja 83 procentow.

Knježerstwo předstajene

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Přichodna ministerska prezidentka Pólskeje Beata Szydło je wčera swoje nowe knježerstwo předsta­jiła. Nowy wonkowny minister budźe diplomat Witold Waszczykowski, z nutřkownym ministrom ma so dotalny frak­ciski šef narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Mariusz Błasz­czak stać. Jedyn z najznaćišich, ale tež najdwělomnišich ministrow přichodneho knježerstwa je Antoni Macierewicz, kiž ma zakitowanske ministerstwo přewzać. Wón bě minjene lěta w zwisku z přepytowanjom njezboža lětadła pólskeho prezidenta nad ruskim Smolenskom w aprylu 2010 spekulacije wo móžnym ruskim atentaće šěrił. Po wólbnym dobyću 25. oktobra ma PiS w parlamenće absolutnu wjetšinu a móže jako prěnja strona po lěće 1989 w Pólskej sama knježić. Dotal njeje hišće jasne, hdy nowe knježerstwo spřisahaja. Zajutřišim, štwórtk, chce so nowy parlament konstituować. Tón dźeń pak wotměje so w Brüsselu tež wjerškowe zetkanje­ EU krizy ćěkancow dla. To njeby so Pólska tam wobdźělić móhła.

Nowy sejm so schadźuje

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Nowowuzwoleny pólski parlament zeńdźe so štwórtk, 12. nowembra, k swojemu konstituowacemu posedźenju. Tole je rěčnica kenclije pólskeho statneho prezidenta Andrzeja Dudy we Waršawje zdźěliła. Hišće w zastojnstwje rěčnika knježerstwa skutkowacy Cezary Tomczyk je termin mjeztym jako „jara njezbožowny“ kritizował. Tón dźeń kónči so wurjadne wjerškowe zetkanje wo ćěkancach na kupje Malta. Dokelž­ je na konstituowanju sejma tež pušćenje dotalneho knježerstwa přez prezidenta předwidźane, njemóžetej ani dotalna ministerska prezidentka Ewa Kopacz ani nowa ministerska prezidentka Beata Szydło Pólsku na wjerškowym zetkanju reprezentować.

Narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć bě wólby parlamenta 25. oktobra jasnje dobyła a smě nětko jako prěnja strona po lěće 1989 z absolutnej wjetšinu w parlamenće knježić. Kaž kenclija noweje premierki Szydło zdźěla, je ju zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) mjeztym do Berlina přeprosyła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND