Trend so wobkruća

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Bychu-li w Čěskej nětko wólby byli, by zjednoćestwo njespokojnych ANO miliardara Andreja Babiša ze 26 procentami dobyło a ČSSD premiera Bohuslava Sobotki z 18 procentami na druhim městnje skónčiła. Wobě stronje stej wšak znowa na přichilnosći wolerjow pozhubiłoj, prěnja porno awgustej jedyn procent, druha połdra procenta. Po šefu woprašowarnje TNS Aisa Bronislavje Kvasničkim je hižo dlěši čas wobkedźbować trend, zo dale a wjace wolerjow woběmaj hłownymaj stronomaj knježerstwa „chribjet pokaza“. KSČM spadny tohorunja wo jedyn dypk na dźesać procentow. Porno tomu je mała strona ko- alicije KDÚ-ČSL hnydom wo dwaj procentaj přibyła a so na sydom procentow polěpšiła. Mjeztym zo ODS na swojich 9,5 procentach stagněruje, je so tohorunja opozicionelny TOP 09 ekswonkowneho ministra Karla Schwarzenberga wo jedyn procent na 8,5 procentow polěpšił. Knježerstwje Sobotki dowěrješe w septembru jenož hišće 42 procentow ludźi porno rekordnym 46 w januaru.

Fachowcow ćaha dla słyšeć

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
Wałbrzych (dpa/SN). Do zahajenja masiwneho pytanja za pozdatnym němskim pancerowanym ćahom z Druheje swětoweje wójny chcył měšćanosta delnjošleskeho Wałbrzycha hišće raz měnjenje fachowcow słyšeć. „Mamy wjacore poskitki. Chcemy sej toho partnera wu­zwolić, kotremuž móžemy najbóle wěrić. Bjezdwěla budźe to wědomostny institut“, rjekny měšćanosta Roman Szełemej rozhłosowemu sćelakej Radio Wrocław. „Dotal mamy jeničce přilubjenje, zo njeje tam žanych strašnych maćiznow.“ Wojacy pioněrskeho bataljona běchu minjene dny kónčinu podłu železniskeje čary mjez Wrocławjom a Wałbrzychom za minami a starej municiju přepytowali, štož móhło dźěłaćerjow wohrozyć. W awgusće běštaj mužej – Polak a Němc – twjerdźiłoj, zo staj tak mjenowany „złoty ćah“ němskich nacionalsocialistow namakałoj, žadajo sej podźěl dźesać procentow. Ludźo tukaja, zo je w ćahu hač do 300 tonow złota. Oficialne wobkrućenje, zo ćah woprawdźe w podzemskim tunlowym systemje steji, dotal nimaja.

Plagiaty dźeń a wjetši problem

póndźela, 05. oktobera 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Europska rada je syć fachowcow za bój přećiwo korupciji w kubłanskim systemje wutworiła. Platformje za etiku, transparencu a integritu (ETINED) přisłušeja fachowcy z 50 krajow. Generalna direktorka Europskeje rady­ za demokratiju Snežana Samardžić-Marković rjekny kónc tydźenja w Praze mjez druhim: „Štó chcył so wot lěkarja lěkować dać, kiž ma falšowany diplom.“

Dalše problemowe polo su plagiaty pola doktorskich dźěłow abo wobtykanje při rozdźělowanju studijnych městnow. Hladajo na plagiatne afery němskich politikarjow­ praji Samardžić-Marković: „Žadyn­ kraj njemóže twjerdźić, zo njeje wot tajkich njepočinkow potrjecheny.“ Problemy z nječistymi wědomostnymi dźěłami ma tež jedna z najstaršich wysokich šulow Europy. „W Čěskej je bój přećiwo plagiatam dźeń a wjetši problem“, rjekny Tomáš Zima, rektor w lěće 1348 w Praze załoženeje Karloveje uniwersity. W Straßbourgu zaměstnjena Europska rada stara so wo demokratiju a zachowanje čłowjeskich prawow w Europje.

Pólsko-ruske poćahi dale napjate – prezident Duda w New Yorku był

Waršawa. Na hłownej zhromadźiznje Zjednoćenych narodow w New Yorku je minjenu póndźelu tež pólski statny prezident Andrzej Duda rěčał. Wšitke pólske medije wo tym wobšěrnje rozprawjachu. Hišće bóle hač słowa Dudy w New Yorku skutkowachu wo­brazy, pokazowace jeho na přijeću, kak sej z prezidentom USA Barackom Obamu a ruskim prezidentom Wladimirom Pu­tinom připiwa.

Dźeń prjedy wopyta Duda pólskich wobydlerjow New Yorka, kotřiž su w towar­stwje Polonia organizowani. Wón čuješe so za to winowaty, wšako běchu ameriscy Polacy jemu při prezidentskich wólbach swój hłós dali. Wotpowědnje wutrobnje jeho witachu. Stajnje zaso wołachu: „Naš prezident, naš prezident.“ W New Yorku bydli 40 000 Polakow, po wšej Americe dwójce telko. Składnostnje wopyta Dudu prošachu, so za naležnosć zasadźić, ko­ttraž wobydlerjow Pólskeje republiki jara boli: Přeco hišće trjebaja woni za USA wizum, hačrunjež smědźa ludźo z 38 krajow swěta bjez tajkeho zapućować. „Staram so wo to“, jim Duda přilubi.

Tójšto dźěćkow-„wukrajnikow“

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Z dźěći, kotrež běchu loni w Čěskej na swět přišli, je kóžde štyrcete było wu­krajnik, wjac hač tři procenty tuž. Konkretnje nastupa to 3 482 hólčkow a holčkow z cyłkownje 109 860. Tole wupokazuja daty Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ). Podźěl nowonarodźenych wukrajnikow je wot lěta 2000 spochi přiběrał. Hdyž měješe tehdy 1 036 dźěćkow (1,1 procent) wukrajnych staršich, bě jich pjeć lět pozdźišo 1 516 (1,5 procentow) a 2010 hižo 3 034 (2,6 proc.). Wukrajnik dźěćko je, hdyž staj to wobaj jeho staršej. W kóždym tajkim padźe dyrbi so za nje próstwa wo wizum resp. dowolnosć na přebytk stajić, kotraž so za tón čas přizwoli, kaž matej jón jeho rodźićelej. „Čěske“ je dźěćko zwoprědka, staj-li nan abo mać čěskeje narodnosće. Najwjace dźěći porodźichu loni vietnamscy starši, mjenujcy 996. Ukrainskeho staćanstwa narodźi so 840 dźěći, słowakskeho 530, ruskeho 202 a chinskeho 60. Přisłušne analyzy přeradźeja, zo porodźeja wukrajne žony wjace dźěći hač čěske. Zdobom bywaja wone z 25 lětami zašo maćerje hač Čechowki z přerěznje 28 lětami.

70 000 ludźi pochodowało

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za SN

Na wšěch 200 wuznamnych wosobinow, zastupnikow kulturneho swěta z mnohich krajow, bě spočatk septembra do stolicy Słowakskeje přišło, zo bychu so wobdźělili na zarjadowanjach we wobłuku wotewrjenja jubilejneho lětnika Biennale ilustracijow Bratislava (BIB). Tale­ kóždej dwě lěće wotměwaca so mjezy­narodna přehladka ilustracijow dźě­ća­cych a młodźinskich knihow bu 1967 załožena, tak zo dožiwjamy ju hišće hač do oktobra tónkróć mjeztym 25 raz. Hdyž běchu so na prěnjej BIB ilustrato­rojo z dwaceći krajow wobdźělili, je na lětušej­ 355 wuměłcow z połsta krajow wšěch kon­tinentow z 2 426 ilustracijemi zastupjenych.

Lud so prašeć

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Zapósłancy opozicionelneho Úsvita (Switanje) su z Blokom přećiwo islamej sejmej namjet zapodali, přewjesć dwě woprašowani ludu. Z jednym měło so wo wustupje z Europskeje unije wothłosować, z druhim wo wotpokazanju kwoty ćěkancow. „Njewěrimy knježerstwu, zo škita nas před migraciju a Brüsselom“, praji předsyda strony Miroslav Lidinský. Zdobom so wón praša: „Kak tomu ma Słowakska zmužitosć, stupić so přećiwo Brüsselej, a my nic? Chcemy z Wulkej Britaniskej Europskej uniji pokazać, zo dyrbi so reformować.“ Referendum wo čłonstwje w EU by po namjeće Úsvita měł prašenje: „Přihłosujeće tomu, zo Čěska republika po artiklu 50 zrěčenja wo Europskej uniji z EU wustupi?“ Nastupajo kwotu ćěkancow namjetujetej so dwě prašeni, měrjacej so na jich wotpokazanje. Z politikarjow parlamentnych stron witataj ideju referenduma šef KSČM Vojtěch Filip a předewzaćel Tomio Okamura. Posledni je hižo započał zběrać podpisma za zwołanje wurjadneho zeńdźenja sejma k wuprajenju njedowěry knježerstwu. Zo k tomu woprawdźe dóńdźe, je pak je lědma wočakować.

Tež wojacy za ćahom pytaja

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Wałbrzych (dpa/SN). W Pólskej so wojacy tele dny na to hotuja, při pytanju za tak mjenowanym „złotym ćahom“ z časa Druheje swětoweje wójny pomhać. Pioněrske jednotki přepytuja kónčinu, w kotrejž běchu wólnočasni slědźerjo za ćahom pytali, schowanym pječa w podzemskim tunlowym systemje. „Chcemy předewšěm wuzamknyć, zo su w zemi strašne maćizny schowane, kaž na přikład miny“, rjekny Tomasz Smolarz, nawoda delnjošleskeho regionalneho zarjadnistwa, wčera nowinarjam. Dźěła po- dłu železniskeje čary mjez Wrócławjom a Wałbrzychom traja prawdźepodobnje cyły tydźeń. Hdy ma so konkretne py­tanje za ćahom započeć, hišće njewědźa.

W awgusće běštaj mužej, Polak a Němc, zdźěliłoj, zo staj němski pancerowany ćah w tunlu namakałoj. Dopokazać tole dotal njemóžeštaj. Wot njeju předpołoženy radarowy wobraz, kotryž ma ćah pokazać, njeje po měnjenju fachowcow jasny dosć. Najebać to je w kónčinje hotowa hysterija wudyriła, dokelž tukaja na to, zo je w ćahu 300 tonow złota.

„Ty imigranto“ nowe wudmo

pjatk, 25. septembera 2015 spisane wot:

Pólska zjawnosć debatuje wo syriskich ćěkancach

Waršawa. Pólska hotuje so z wotmachom na přichad syriskich ćěkancow, kotrychž wot spočatka přichodneho lěta wočakuja. Wot minjeneho wjerškoweho zetkanja Europskeje unije je jasne, zo přiwozmje kraj 7 082 město dotal planowanych 2 000 migrantow. Medije witaja připrajenje ministerskeje prezidentki Ewy Kopacz w Brüsselu přewažnje jako zmužity a čłowjeski krok, ćim bóle, dokelž je dźě Pólska minjene lěta wot spěchowanskich srědkow EU profitowała.

Klětuši budget wobzamknjeny

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěske knježerstwo je wobzamknyło naćisk budgeta za 2016. Předwidźane su wudawki 1,249 bilionow krónow (něhdźe 46 miliardow eurow) a dochody 1,179 bio. krónow (43 mrd. eurow). „Z naćiskom spjelnimy wažne zawjazki napřećo wobydlerjam, přilubjene z programowym wozjewjenjom“, rjekny premier Bohuslav Sobotka. Po jeho słowach zaměrja so budget na to, zwoprawdźić strategiske inwesticije, z kotrymiž ma so róst hospodarstwa tež přichodnje zawěsćić. Njezapomni so ani na podpěru kónčin z wulkej bjezdźěłnosću. „Prioritu matej wutwar wobchadneje infrastruktury a skutkowniše spěchowanje slědźenja. Trěbne srědki nałožimy tež za wjetšu wěstotu kraja“, praji Sobotka. Naćisk budgeta zakalkuluje zwyšenje mzdow wobornikam, wučerjam, policistam a zastojnikam. Předsyda opozicionelneje ODS Petr Fiala kritizuje wulki deficit 70 mrd. krónow (2,6 mrd. eurow) mjez wudawkami a dochodami. Prezident Miloš Zeman zdźěli, zo zakoń wo budgeće podpiše, jeli jón sejm schwali.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND