Wólby z překwapjenjemi

wutora, 07. nowembera 2017 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K/SN). Sobotne wólby župnych (wobwodnych) parlamentow kaž tež županow (hejtmanow) su Słowakskej dwě wulkej překwapjeni wo­bradźili. W župje Banská Bystrica bu ultra­ekstremist, nacijow sławjacy Marian Kotleba,­ wotwoleny. Wurisał je jeho zhromadny njestronski kandidat prawicy Ján Lunter. Zadaniło so tuž hladajcy je, zo běchu so strony prawicy pjatk na zhromadneho kandidata za zastojnstwo župana dojednali, su dźě wone tež hišće w štyrjoch dalšich župach dobyli. Porno tomu dyrbi knježaca SMER-SD premiera Roberta Fica wot swojich dotalnych šěsć županstwow štyri spušćić. Zo stej social­demokratam jeničce dwě župje zwo­stałoj, hódnoća słowakske medije jako znamjo, zo je Ficowa SMER-SD na kóncu.

Kolosalne rozdźěle w mzdach žonow a muži

póndźela, 06. nowembera 2017 spisane wot:

ZASŁUŽBA žonow z wysokošulskim kubłanjom je w Čěskej přerěznje 15 000 krónow niša hač ta muskich kolegow ze zakónčenej­ wysokej šulu. Wone dóstawaja za swoje dźěło 29 procentow mjenje pjenjez hač kolegojo z titlom. Tole­ zwěsći přisłušne ministerstwo za dźěło, kotrehož analyzu su Lidové noviny we wujimkach wozjewili. Diferenca we wotměnjowanju muži a žonow je ćim wjetša, čim wyše je zdźěłowanje respektiwnje čim wyša pozicija so zastawa. Žony z maturu maja 21 procentow mjenje hač mužojo­-maturanća, tuž 6 371 krónow. Diplomandki přinjesu 27 procentow pjenjez mjenje domoj hač diplomandźa, w sumje 9 921 krónow. Inženjerki a magisterki zasłužeja 29 procentow mjenje hač jenak­ zdźěłani mužojo, měsačnje potajkim 14 991 krónow. Najwjetše rozdźěle nachadźeja so mjez mzdami specialistow. Tak ma specialistka mě­sačnje 12 808 krónow mjenje hač muž-specialist. Pola nawodow (69 procentow su mužojo) wučinja rozdźěl 27 procentow. Šefowki dóstawaja wob měsac přerěznje 17 896 krónow mjenje hač šefojo.

Češa česća Jurja Chěžku

póndźela, 06. nowembera 2017 spisane wot:

„Łužiskoserbskeho basnika Jurja Chěžku maja z prawom za załožerja moderneje serbskeje poezije.“ Tele słowa steja na čole nastawka Milana Hrabala z Varnsdorfa wo žiwjenju Jurja Chěžki w najnowšim čisle časopisa Česko-lužický věstník. K tomu je na prěnjej stronje wot Hrabala přełožena wozjewjena baseń „Hej, to budźe žiwjenje“. Scyła staj Zuzana Bláhová-Sklenářová a Milan Hrabal wuběr Chěžkowych basnjow přełožiłoj a za knižne wudaće spřihotowałoj. Premjerne předstajenje budźe 2. hodownika na zarjadowanju Towarstwa přećelow Serbow (SPL) w Praskim Serbskim seminarje. Kniha změje titul „Konec poezie malé komůrky“. Wo małej komorce w Jabkenicach pola Mladeje Boleslavy je tež rěč w rozprawje wo přebytku čłonow towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje Budyšin w juniju w Jabkenicach a wokolinje. Tam potwjerdźichu namjet zarjadować „mały pomnik“ w rumnosćach muzeja Bedřicha Smetany, to nic jenož wo dźěle Chěžki­, ale šěršo wo serbskej kulturje.

Žadyn row bjez swěčki

pjatk, 03. nowembera 2017 spisane wot:

Na Wšěch swjatych w Pólskej zemrětych wosebje wopominaja

Waršawa. Swjedźeń Wšěch swjatych 1. nowembra je po hodźoch a jutrach třeći najwažniši cyrkwinski swjaty dźeń lěta w Pólskej. Hižo dny do toho ludźo rowy přiwuznych bohaće pyša. Na dnju Wšěch swjatych w Pólskej nichtó njedźěła. Ludźo su na kěrchowach, zo bychu swojich zemrětych přiwuznych abo znatych wopominali. Ani jedyn row njeměł bjez swěčki wostać, ale su wuwzaća. Tak rozprawja Gazeta Polska, zo njeměli na komunistiskich politikarjow spominać. Wojacy, kotřiž běchu přećiwo komunistiskemu režimej wojowali, pak su sej porjadne rowy zasłužili. Hižo dlěši čas ekshuměruja powostanki wotprawjenych a identifikuja je, zo bychu tele wopory tola hišće swój ćichi wotpočink nama­kali. Tež potrjechenym swójbam je jara wažne měć skónčnje městno, hdźež móža zemrěteho přiwuzneho wopytać.

Babiš wupuć z wuskosćow našoł?

štwórtk, 02. nowembera 2017 spisane wot:

Kaž bě připowědźene, je prezident Miloš Zeman wutoru dobyćerjej wólbow čěskeho sejma Andrejej Babišej nadawk dał, jednać wo wutworjenju noweho knježerstwa. Šef ANO bě wšak hnydom po přemóžacym wuspěchu swojeho hibanja njespokojnych wobydlerjow započał, pytać móžnych partnerow za přichodne knježerstwo koalicije. Zboka wostajił bě wón při tym zwoprědka komunistow kaž tež SPD čěsko-japanskeho fabrikanta-populista Tomija Okamury. Dobry tydźeń trajace sprócniwe wabjenje wosebje pola ODS – wobydlerskich demokratow chcyše tež Zeman rady w nowym kabineće měć, mjeztym hižo nic – kaž tež pola Piratow, KDU-ČS a TOP 09 je wšak podarmna próca była; šefojo tamnych stron pokazachu jemu chribjet. Z Babišom žadyn z nich nochce politiku činić, tak zeńdźe so jemu kaž AfD w Němskej.

Minister z wurazom ultraprawicarjow

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:

Bratislava (dpa/K/SN). Słowakska policija budźe přećiwo kriminaliće přichodnje ze specielnje na mjeńšinu Romow wusměrjenym programom wojować. To je tele dny nutřkowny minister Robert Kaliňák připowědźił. Słowakska bywa w Europje samo na sebi kupa wěstoty ze spochi spadowacej kriminalitu, w sydlišćach z wulkim podźělom Romow wšak wona stagněruje abo samo přiběra. Hišće lětsa předpołoži Kaliňák tohodla na wobmjezowanje kriminality mjez Romami zaměrjeny projekt, rjekny wón na nowinarskej konferency.

Kulturne dny změja přichod

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:

Jónkrótne čěsko-němske institucije ciwilneje towaršnosće pak so zhubili

Drježdźany (SN/at). Hdźe steja čěsko-sakske poćahi? A kotry přichod maja čěsko-němske kulturne dny jako indikator kulturnych stykow, po tym zo dyrbi dotalna hłowna organizatorka festiwala, Załožba Brücke-Most, financnych ćežow dla – załoženy kapital politiki niskeje danje dla trěbny pjenježny zakład hižo njezaruča – kónc lěta dźěłać přestać? Prašenje to, kotrež­ je na zahajenskim zarjadowanju 19. čěsko-němskich kulturnych dnjow minjeny štwórtk w Drježdźanach w rumje stało.

Čěski generalny konsul za Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku Jiří Kuděla zwjaza docpětu kwalitu wzajomnych stykow ze skutkowanjom Stanisława Tilicha jako sakskeho ministerskeho prezidenta. „Smy přeswědčeni, zo tež naše přichodne statne zarjadnistwa tajki kwalitny poćah mjez sobu změja“, Kuděla rjekny.

Straty dale bolostne

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:
Tři sakske knježerstwa pod ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom su styki­ do susodneje Čěskeje pohłubšili, w samsnym času pak zhubichu so připó­znate čěsko-němske ciwilnotowaršnostne institucije, dokelž za dalewobstaće trěbne pjenjezy nimaja. Najmłódša strata je Załožba Brücke-Most, dokelž je politika niskeje danje Europskeje centralneje banki jeje financowanski koncept skazyła. Žiwa mjezsobnosć přez hranicu pak trjeba kanale, po kotrychž móža so ludźo wobeju krajow wuměnjeć. A tohodla boli zawrjenje Čěskeho centruma w Drježdźanach lěta 2010 runje tak kaž kónc wuchadźenja nowiny Prager Zeitung kónc 2016. Hlada-li čěski generalny konsul Jiří Kuděla optimistisce do přichoda na runinje statnych zarjadnistwow, zwobra­znja to jednu stronku mjez našimaj krajomaj. Za ciwilnotowaršnostnu tamnu polěpšenje njespóznawam. Přećiwk njemóže wjetši być. Axel Arlt

Nowe wuhladne perspektiwy

póndźela, 30. oktobera 2017 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Wot spočatka oktobra móža wopytowarjo Wysokich a Belianskich Tatrow nowu panoramu­ dožiwić. Mjenujcy z unikatneho chódnika, nastateho w Bachledovej dolinje w gmejnje Ždiar nad wjerškami štomow. Swojorazne přechodźowanišćo je 1 234 metrow dołhe, při čimž wuhladna wěža 35 metrow z njeho saha. Cyły 1,8 metrow šěroki chódnik je dospołnje bjezbarjerowy a steji na 120 drjewjanych stołpach. Je sedmy tajkeho razu w Europje a prěni w Słowakskej. Jón zhotowić płaćeše 4,3 miliony eurow. Hnydom prěni kónc tydźenja přichwata 12 000 Słowakow, Čechow kaž tež Polakow – přewažnje swójby z dźěćimi –, kotřiž chcychu swo­joraznu nowosć dožiwić. Swójba ze šty­rjomi wosobami płaći za přechodźowanku po chódniku a za přiwoznu powja­znicu 39 eurow. Nic naposledk je nad­lěsny chódnik wulka atrakcija za turistow.

Sobčakowa rěči za kompromis

póndźela, 30. oktobera 2017 spisane wot:
Moskwa (ČŽ/K/SN). Telewizijna moderatorka Ksenija Sobčakowa, kotraž bě tydźenja ambicije na prezidentstwo přizjewiła, je prěnju nowinarsku konferencu wotměła. 35lětna tam rjekny, zo njeńdźe jej wo profesionalnu politisku karjeru. Ze swojim zasahnjenjom do wólbow chce docpěć, zo by jeje generacija słyšeć była. Přiwšěm wupraja so móžna wužadarka Wladimira Putina za to, pušćić politiskich­ jatych. K powšitkownemu překwapjenju wona přizamknjenje Krimy k Ruskej zasudźa, mějo to za ranjenje mjezynarodneho prawa. Za Rusku a Ukrainu je nětko wažne, namakać kompromis a „za kóždužkuli płaćiznu wobnowić přećelstwo“. Na žane wašnje njeje prezidenta Putina přimała. Ze šwicarskeho eksila podpěruje jeje kandidaturu ruski magnat Michail Chodorkowski, Ksenija Sobčakowa přeradźi. Ruska opozicija ze swojim hłownym zastupnikom Aleksejom Nawalnym porno tomu rozsud „hwězdy Moskowskich salonow“ scyła njewita, ale ma jón za škódny, dokelž mocy přećiwnikow Krjemla drjebi.

nawěšk

nowostki LND