Warnuje před nowymi mocami

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

Bratislava (ČŽ/K). W Europje rostu hibanja, kotrež wustupuja přećiwo europskej integraciji kaž tež přećiwo tradicionalnym politiskim systemam. Tole rjekny čěski ministerski předsyda a šef ČSSD Bohuslav Sobotka na programowej konferency słowakskich socialdemokratow (Smer-SD) premiera Roberta Fica. Socialdemokratija dyrbjała tuž zaměrnje na strachi wobydlerjow wo přichod reagować. „Socialdemokraća dyrbja (w Europje) znowa politisku dynamiku wuskutkować. Politisce rostu hibanja, kotrymž zaleži na podrywanju europskeje integracije kaž tohorunja na ničenju a wotstronjenju wobstejaceho politiskeho systema“, Sobotka wuwjedźe. „Tele hibanja čerpaja mocy z frustracije ludźi a z negatiwnych wuskutkow globalizacije.“

Jako najwjetši strach woznamjeni čěski premier prócowanja wo kónc integrowanja Europy. Socialdemokratiske strony dyrbja so naležnje zaměrić na začuća a potrjeby srjedźnych a mało zasłužacych worštow, přistajenych, małopředewzaćelow, seniorow a młodych ludźi.

Tójšto mjenje njeskutkow

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

KRIMINALITA w Čěskej je w prěnich dźewjeć měsacach tohole lěta porno lońšemu znowa woteběrała, a to wo 10,9 procentow. Zregistrowanych bu 169 629 chłostajomnych njeskutkow, z kotrychž su dotal 43,9 procentow móhli wujasnić. Tole publikuja nowiny kraja, na aktualne daty policajskeje wyšnosće so powołujo. W spomnjenym času sta so 11 242 njeskutkow namocy, štož je 975 padow mjenje hač minjene lěto. Mordarstwow su kriminalisća dyrbjeli 100 přepytować – porno 2015 minus wo 22. Najwjace z nich sta so w Srjedźočěskim wobwodźe, mjenujcy 16. Wot spočatka januara hač do kónca septembra je tež wonych tak mjenowanych mjenje wažnych deliktow mjenje było. Ličba zadobywanjow­ pomjeńši so wo 4 904 na 21 551 padow, ličba padustwow wo 9 112 na 55 321. Škoda, kotruž su złóstnicy načinili, wučinja po wobličenjach ekspertow 17,9 miliardow krónow, štož je něhdźe 2,7 miliardow krónow mje­nje hač lěto do toho. K tomule po­zitiwnemu wuwiću je po měnjenju policije­­ a sociologow hłownje dlěše spomóžne rozwiće hospodarstwa přinošowało, wuskutkowace mjeńšu bjezdźěłnosć a dale polěpšeny žiwjenski niwow.

Chaotiske postupowanje

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Pólska po zwrěšćenej nakupje helikopterow we wuskosćach

Waršawa. Pólske medije debatuja tele dny dosć intensiwnje wo podawku, kotryž ma za kraj wulke diplomatiske, politiske a nic naposledk hospodarske sćěhi.

Hladajo na trěbne modernizowanje wójska bě bywše knježerstwo ministerskeje prezidentki Ewy Kopacz z francoskim brónjenskim koncernom Airbus Helicopters jednało. Waršawa chcyše 50 modernych helikopterow typa Caracal za 3,5 miliardow eurow kupić. Mašiny so za transportne nadawki runje tak hodźa kaž za wojerske. Zrěčenje bě tak derje kaž hotowe. Pobrachowaše poprawom jenož hišće podpis zamołwitych.

Kaž bomba bě tuž srjedź měsaca informacija noweho zakitowanskeho minis­tra Antonija Macierewicza, zo Pólska helikoptery njekupi. Kraj chcył so druhdźe za tajkimi wojerskimi mašinami roz­hladować. Na dokładne wopodstatnjenje rozsuda zakitowanskeho ministra pólska zjawnosć hač do dźensnišeho čaka.

Prěnjeho prezidenta chowali

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Słowakska stolica je prěni statny pohrjeb dožiwiła – chowany bu tam prěni prezident njewotwisneje Słowakskeje republiki dr. h.c. ing. Michal Kováč, kiž bě 5. oktobra 86lětny po dlěšej chorosći zemrěł. Do zastojnstwa namjetowało bě jeho 1993 Hibanje za demokratisku Słowaksku tehdyšeho ministerskeho prezidenta Vladimíra Mečiara, lěto pozdźišo je Kováč jako hłowa stata raznje šwikał awtokratiske wašnje knježenja ministerskeho prezidenta, kotrež bě Słowaksku runjewon do izolacije dowjedło. Mečiar bě so na to dał do njenaprošneho boja přećiwo prezidentej. A bój w tym wuwjercholi, zo bu Kováčowy syn z wobdźělenjom statneje tajneje słužby zawlečeny.

Na dnju pohrjeba bě w kraju statne žarowanje. Oficialny statny pohrjeb započa so z kondolowanjom słowakskich a wukrajnych politikarjow na Bratislavskim hrodźe. Wottud bu kašć na historiskej lafeće­ přewjezeny k prezidentskemu palastej,­ hdźež wotmě so wojerska ceremonija na rozžohnowanje z něhdyšim hłownym rozkazowarjom wobrónjenych mocow Słowakskeje republiki.

Milion awtow

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K) Produkcija awtow je w prěnich třoch kwartalach 2016 w Čěskej wo nic mjenje hač 7,3 procenty rozrostła, z čimž su čěske awtomobilownje hromadźe w dźewjeć měsacach 996 376 wozy­dłow naprodukowali. Přiličiš-li produkciju busow, překroča ličba milion. Tole je Zjednoćenstwo awtomobiloweje industrije (SAP) wozjewiło. „Hišće nihdy njejsmy milion wozydłow w tak krótkim času zhotowili kaž lětsa“, rjekny prezident SAP Martin Jahn. Spomóžne wuwiće bě předewšěm móžne, dokelž su w kraju samym wjace nowych awtow wotbyli, byrnjež jich płaćizna wo tři procenty postupiła, a su jich tójšto wjace do zapadnych krajow eksportowali. Mladoboleslavska twornja „Škoda Auto“ je w septembru 107 100 wozow najwšelakorišich typow předała. Nihdy za čas swojeho 120lětneho wobstaća njeje w jednym měsacu wjace wotbyła. Hłownje awtowym twornjam ma so dźakować, zo je čěske hospodarstwo tuchwilu w Europskej uniji sobu najstabilniše a bjezdźěłnosć z něhdźe pjeć procentami najmjeńša. Prognoza wujewja, zo cyłolětna produkcija 2016 rozrosće na wjace hač, 1,3 miliony wozydłow.

Zesylnja styki do Pólskeje

wutora, 25. oktobera 2016 spisane wot:

Wrócław (dpa/SN). Kraj Braniborska chce hospodarske a kulturne styki ze zapadopólskim wojewódstwom Delnja Šleska dale zesylnić. „Regionalne zhromadne dźěło je a wostanje kruty zakład němsko-pólskich poćahow“, rjekny braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) wčera po zhromadnej deklaraciji z maršalom Cezaryjom Przybylskim we Wrócławju. Tak stanje so zrosćene partnerstwo z Delnjej Šleskej stabilniše, Woidke zwurazni.

Přichodnje chcetej regionaj we wobłuku wobchad, w hospodarskej a energijowe politice kaž tež na dźěłowych wikach, w kubłanju, sporće, kulturje, na socialnym polu a w strowotnistwje wušo hromadźe dźěłać. Hospodarski minister Albrecht Gerber (SPD) chce so klětu w ju­niju do Delnjeje Šleskeje podać, zo by z pólskimi předewzaćemi rěčał. Braniborska bě hižo 1995 z pjeć dalšimi wojewódstwami tajke zrěčenje podpisała.

Z knježacymi so nasadźował

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

Pólske medije po smjerći sławneho filmoweho režisera Andrzeja Wajdy

Waršawa. Smjerć sławneho pólskeho režisera Andrzeja Wajdy je w pólskich medijach­ hoberski wothłós zbudźiła. Nimale wšitke nowiny a časopisy wěnuja so z wobšěrnymi přinoškami žiwjenju a skutkowanju filmoweho wuměłca, kotryž je w Pólskej legenda. Wajda bě 9. oktobra 90lětny zemrěł. Wčera su jeho w Krakowje pochowali.

K wusahowacym filmowym twórbam Wajdy słušachu „Katyń“, stawizna wo morjenju 22 000 pólskich oficěrow přez sowjetsku tajnu słužbu NKWD w lěće 1941, „Slubjeny kraj“ po knize Władysława St. Reymonta a „Pan Tadeusz“ po eposu basnika Adama Mickiewicza. W lěće 2000 spožčichu Wajdźe za jeho žiwjenski skutk filmowe myto Oscar.

Měšanych mandźelstwow přibywa

srjeda, 19. oktobera 2016 spisane wot:

CUZORĚČNY je w Čěskej kóždy dźewjaty kwas. Najnowše daty Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ) wupokazuja, zo je so loni nimale 5 000 měšanych mandźelstwow wjazało. Do toho bě jich to ně- hdźe 4 000. Při tym je tak, zo sej mužojo najradšo Słowjanki bjeru. Předewšěm ženja so z Pólkami, Ukrainjankami a Rusowkami. Čechowki porno tomu za zapadnymi mužemi hladaja a wudawaja so na Němcow, Britow a Američanow. Žony móža při tym bóle wuběrać hač mužojo. W kraju je dźě wjele wjac wukrajnikow hač wukrajničow, wuswětla sociologowka Jiřina Šíklová. Najwoblubowaniše su pak přeco hišće čěsko-słowakske zmandźelenja. Tajkich je bjezmała třećina była. 830 Čechow je so ze Słowačku woženiło a 717 Čechowkow sej Słowaka za muža brało. „Słowakscy ludźo njejsu za nas wukrajnicy“, Šíklová k tomu přispomnja. Mjeztym zo ličba ryzy čěskich mandźelstwow hižo dlěje pola něhdźe 45 000 wob lěto stagněruje, budu měšane dale při­běrać, wědomostnica wěsći: „Dokelž so narody měšeja a podźěl wukrajnikow w kraju hišće přibudźe.“

Plista knježacym

wutora, 18. oktobera 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Druhe koło wuzwolenja třećiny nowych senatorow je wuslědk prěnjeho přisamom na hłowu stajiło. Hdyž bě „hibanje njespokojnych“ ANO ministra-předewzaćela Andrea Babiša z wuhladom na dźesać zapósłancow hornjeje komory parlamenta do wotuma šło, je wone runje třoch dóstało. ČSSD premiera Bohuslava Sobotki bě pjeć mandatow kiwało, docpěła je jenož dwaj. Porno tomu mała KDU-ČSL, kiž bě so dweju senatorow nadźijeć móhła, njenadźicy pjećoch nažnja. Prawicowej ODS a TOP 09 pósćeletej kóžda dweju noweju zastupnikow do senata. Přiwšěm wobchowaja strony knježaceje koalicije ČSSD, ANO a KDU-ČSL z cyłkownje 48 sydłami wot 90 w hornjej komorje wustawowu wjetšinu. Komentatorojo maja wuslědk senatnych wólbow za selenu plistu Sobotce a Babišej. Wosebje Babiš je dyrbjał bolostnje začuć, zo je druhe koło běžało pod hesłom „wšitke tamne přećiwo ANO“. Přičina drje bě, zo žana druha strona njebě zwólniła, z „njespokojnymi“ koalěrować. Njemału starosć načinja zamołwitym wólbne wobdźělenje: Z 15,3 procentami bywa wone najniše wšěch časow.

Kulturna stolica 2021: Novi Sad

póndźela, 17. oktobera 2016 spisane wot:

Brüssel (SN/at). Serbiske multinarodne město Novi Sad budźe Kulturna stolica Europy 2021. Wo tym informuje komisija Europskeje unije, kotraž je namjet njewotwisneho gremija fachowcow sćěhowała, kónc tydźenja w Brüsselu. Komisar za kubłanje komisije EU Tibor Navracsics je optimistiski, „zo skića Novi Sad swojim wopytowarjam z Europy a ze swěta móžnosć, zo bychu sej město a jeho kulturne bohatstwa wotkryli, ale sej tež mnohotnosć europskich kulturow a naše zhromadne hódnoty wažili.“

Wurisanje wo titl Kulturna stolica Europy w kraju, kotryž je kandidat za přistup, je komisija EU w decembrje 2014 za města z Albanskeje, Bosnisko-Hercegowiny, Makedonskeje, Čorneje Hory a Serbiskeje startowała. Do wušeho wuběra za 2021 běštej so čornohórski Herceg Novi a serbiski Novi Sad dóstałoj.

W Novym Sadźe bydla Južni Serbja, Madźarojo, Słowakojo, Chorwaća, Romojo a dalše narodnosće. Město je nimo toho domizna Matice Srpskeje, kotraž ma tam wot lěta 1864 swoje sydło.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND