Šef zběharjow wahow wotstupi

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Po pozitiwnych dopingowych probach dweju atletow je předsyda zwjazka pólskich zběharjow Szymon Kołecki swój wotstup připowědźił. Wón chcył zastojnstwo 16. awgusta złožić, wozjewi pólska powěsćernja PAP. „Je mi žel. Hańbuju so za to, štož je so stało. Móžu so jeno zamołwić“, jeho powěsćernja cituje. Do toho běchu pólskeho zběharja, europskeho mištra Tomasza Zielińskeho, dopinga dla z olympiskeho mustwa wuzamknyli. Pola 26lětneho, kotremuž přicpěwachu w klasy hač do 94 kilogramow olympisku medalju, běchu anabolny steroid nandrolon zwěsćili. To zdźěli pólski olympiski komitej. W swojim stejišću přeradźi Kołecki hišće dalši dopingowy pad: Zběhar Krzysztof Szramiak bě tohorunja dopingowy srědk brał. Wón pak njebu za olympiske mustwo nastajeny.

Paducham awtow pomhali

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:
Mladá Boleslav (dpa/SN). W Čěskej su sobudźěłaćerjo statnych institucijow po wšej Europje skutkowacym paducham awtow pomhali. Sobudźěłaćer zapisowarnje jězdźidłow w Mladej Boleslavje je pomhał, kradnjene luksusowe wozy přizjewić. Jězdźidła typa Range Rover, Audi a BMW běchu paduši z Němskeje, Aw­striskeje a Słowakskeje přiwjezli, kaž čěska policija informuje. Dwanaće awtam w cyłkownej hódnoće 740 000 eurow su po tymle puću nowe dokumenty a tak zdobom nowu identitu wobstarali. „Pikantne je, zo bě sej wobskorženy zastojnik sam jedyn z legalizowanych přezpólnych awtow tunjo kupił“, zdźěla rěčnik policije. W padźe zasudźenja hrozy mužej a dwěmaj pomocnikomaj jastwo hač do šěsć lět. W podobnym padźe přepytuje kriminalna policija w Karlovych Varach přećiwo sobudźěłaćerjej měšćanskeho zarjadnistwa w Kraslicach na zapadźe kraja. Wumjetuja jemu, zo je wjace hač 30 awtow přizjewił, bjez toho zo by jich pochad a starobu pruwował. Dźěl jězdźidłow bu w druhich krajach Europskeje unije pokradnjeny.

Nawal turistow

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:
Zagreb (ChŽ/K). Chorwatska dožiwja lětsa tajki nawal wukrajnych wopytowarjow kaž lědma hdy. Minister za pućowanje Anton Kliman wočakuje lětsa „rekord nastupajo­ ličbu turistow“ a w tym zwisku dochody wjac hač wosom miliardow eurow, rozprawjeja chorwatske medije. Kraj podłu Adrije profituje předewšěm z toho, zo so njemało Srjedźoeuropjanow dowola w sewjernej Africe abo Turkowskej wzda, bojo so tam terorowych nadpadow. Nahladnje rozrostła je ličba turistow z Němskeje a Awstriskeje, ze Słowjenskeje, z Čěskeje a Pólskeje. Najwoblubowaniše wočerstwjenišća su Istriska, dalmaciske město Trogit, Split a Dubrovnik. Tež stolica je dźeń a přiwabliwiša. W prěnich pjeć měsacach­ 2016 je Zagreb hižo něhdźe 337 000 turistow pohosćił, štož je porno samsnemu časej loni přirost wo cyłych šěsć procentow. Z wjetšim nawalom turistow běchu bjeztoho ličili, a tak natwarichu resp. zrekonstruowachu sčasom 40 nowych hotelow a wutworichu cyły rjad campingownišćow. Turizm je jedyn z najwunošnišich sektorow chorwatskeho hospodarstwa, dokelž přinošuje 15 procentow k bruttosocialnemu produktej.

Ćěkanc w čěskim jastwje

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Jedna z organizacijow, kotrež ćěkancam pomhaja, je postupowanje čěskich instancow napřećo migrantam raznje kritizowała. Zamołwići su próstwu muža ze Sri Lanki wo azyl pječa dospołnje ignorowali, šwika Praska njeknježerstwowa organizacija OPU. „W Čěskej njeje so nichtó z jeho žiwjenjoběhom a z próstwu wo azyl zaběrał, kotruž bě po přizemjenju na Praskim lětanišću­ přednjesł“, rjekny prawiznica OPU Eva Holá čěskim nowinarjam. Muž hinduistiskeho wěrywuznaća je přez swoje dožiwjenja we wobydlerskej wójne trawmatizowany. Sudnistwo je Sri-Lankačana k wosom měsacam jastwa zasudźiło, dokelž měješe falšowane papjery při sebi. Muž chłostanje tuchwilu wotsedźi. „By-li wón woprawdźe přesćěhany był, by při cłownej kontroli swoju woprawdźitu identitu přeradźił“, rěka we wopodstanjenju sudnistwa. Organizacija za podpěru ćěkancow chcyła mužej nětko pomhać, tola hišće próstwu wo azyl stajić. W Sri Lance howrješe w lětach 1983 do 2009 wobydlerska wójna. Tehdy je něhdźe 100 000 ludźi zahinyło.

Na kole k bamžej

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:

Bratislava (SŽ/K). Skupina 28 koleso­warjow-putnikow je tuchwilu po puću ze stolicy Słowakskeje do Roma. „Njesu bamžej poselstwo“, mjenuje dźenik SME zaměr jich wuprawy. Startowali su na přibližnje 1 300 kilometrow dołhu jězbu z Bratislavskeho hrodu, a swjate město wotmysla docpěć njedźelu 14. awgusta. Awdiencu pola bamža Franciskusa změja putnicy-kolesowarjo najskerje 17. awgusta. Jich poselstwo nastupa po spomnjenej nowinje Swjate lěto smilnosće a wopřijima tohorunja přeprošenje bamža do Słowakskeje.

Wobdźělnicy wuprawy w starobje 18 do 50 lět su wšitcy čłonojo křesćanskeho sportoweho hibanja Słowakski worjoł. Na předewzaće su so wotpowědnje přihotowali, a kóždy z nich je sej do toho 1 300 do 1 500 kilometrow natrenował. Nětkole absolwuja wšědnje něhdźe 130 kilometrow. Přewodźeni su wot dweju techniskeju wozow a jednoho telewizijneho. Minister za šulstwo Peter Plavčan bě kolesowacych putnikow rozžohnował ze słowami: „Wažu sej waše pućowanje. Wone přinošuje k přećelstwu a dorozumjenju mjez ludami.“

Kontroluja trójce wob dźeń

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěska policija je nadrobnosće swojeje zesylnjeneje prezency na mjezy k Němskej wozjewiła. Wot spočatka měsaca trójce wob dźeń stajnje dwě hodźinje dołho wosoby kontroluja, zdźěli nawoda policajskeho wotrjada za wukrajnikow Milan Majer wčera w telewiziji. „Wupytamy sej šoferow a zajimawe jězdźidła“, wón postupowanje policije rozłoži. Zastojnicy koncentruja so na cyłkownje pjatnaće pomjeznych přechodow k Sakskej a Bayerskej. Prěnjorjadnje měrja so naprawy přećiwo w Němskej wotpokazanym požadarjam azyla. Tući móh­li spytać do Čěskeje twochnyć. „Tomu chcemy wězo zadźěwać“, Majer podšmórny. Nutřkowny minister Milan Chovanec chce při tym tež města a wsy po­dłu mjezy zapřijeć. „Mamy kontakt ke gmejnskim zastupnikam a přihotujemy naprawy, kotrež woznamjenjeja, zo policija wjace wě“, rjekny socialdemokratiski politikar. Čěska pěstuje dotal dosć restriktiwnu politiku ćěkancam napřećo. W prěnich pjeć měsacach lěta su w čłonskim kraju Europskeje unije runje 122 ludźom azyl přizwolili, w samsnym času pak 418 próstwow wotpokazali.

Pólska debatuje wo njedawnym wopyće bamža Franciskusa w Krakowje

Waršawa. Wopyt bamža Franciskusa na swětowym zetkanju młodźiny w Krakowje je tež po zakónčenju wulkozarjadowanja přeco hišće wažna tema w pólskich medijach. Při tym je widźomne, zo je wid na nje jara rozdźělny, předewšěm na stejišćo bamža k ćěkancam dla.

Zapósłanc strony Narodne hibanje Robert Winnicki njemóže so z nastajenjom bamža w prašenju migrantow scyła spřećelić, kaž sćelakej TVN24 rjekny. Móžny přichad muslimskich ćěkancow do kraja přirunowaše wón z nadběhom němskich wójskow na Pólsku 1939. Inwazija muslimow by pólski narod a nic naposledk katolsku cyrkej w jeju eksistency wohrozyła. „Dobry pastyr njesměł swoje wowcy k rězu wodźić“, Winnicki měni.

Politologa Marek Migalski je z wopytom bamža a ze zetkanjom młodźiny porno tomu jara spokojom. Wón sej w nowinje Rzeczpospolita chwali, zo je wšitko po planje wotběžało a zo njebě žanych terorowych nadpadow.

Wjele nowych firmow nastało

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Tuchwilne dobre wuwiće hospodarstwa w Čěskej polěkuje nic naposledk załožowanju dalšich firmow. Tak nasta w prěnim połlěće 2016 nic mjenje hač 13 731 nowych předewzaćow w najwšelakorišich branšach, z čimž zrosće jich ličba po cyłej republice na nětkole přibližnje 441 000. Tole wuchadźa z aktualnych informacijow poradźowanskeje institucije Bisnode, slědowaceje hižo lěta tendency w tymle nastupanju. Jeje so­budźěłaćerka Petra Štěpánková hódnoći, zo móhło so dotalne rekordne lěto 2015 ze 26 953 nowozałoženjemi překročić, by-li přewšo pozitiwny trend tež w druhim połlěće dale trał. Mjez spomnjenej cyłkownej ličbu firmow su 25 703 akcijne towaršnosće a 415 207 towaršnosćow z wobmjezowanym rukowanjom. Nimale połojca w prěnim połlěće nowozałoženych firmow ma swoje sydło w Praze abo njeposrědnjej wokolinje stolicy resp. w južnomorawskim a morawsko-šleskim wobwodźe. W Karlovarskim wobwodźe nasta z 205 najmjenje nowych přede­wzaćow.

Miliony cigaretow sćazali

srjeda, 03. awgusta 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Pólscy cłownicy su w přistawje Gdańska na kontejnerowej łódźi z Malajzije něhdźe 26 milionow pašowanych cigaretow sćazali. Ilegalne cigarety bychu dawkowu škodu 6,5 milionow eurow načinili, kaž centralny policajski běrow w Pólskej wčera zdźěli. Po- syłka bě za pólsku firmu myslena. Policija je w tym zwisku 37lětneho muža zajała. Pólscy cłownicy běchu pašowarjow hižo dlěši čas wobkedźbowali. Je to jedyn z najwjetšich wuspěchow cłownikow w boju přećiwo pašowanju ilegalnych cigaretow z wukraja do Pólskeje. Na přepytowanjach wobdźěleny bě tež britiski dawkowy zarjad HMRC.

Ignoruja ćišć z Brüssela

wutora, 02. awgusta 2016 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Pólske knježerstwo politiski ćišć z Brüssela ignoruje a swoju dwělomnu justicnu reformu dale zwoprawdźa. Prezident Andrzej Duda je noworjadowanje zakonja nastupajo wustawowe sudnistwo podpisał, kaž sobotu wječor z jeho kenclije rěkaše.

Reforma nabudźe dwaj tydźenjej po wozjewjenju w hamtskim zakonskim łopjenu płaćiwosć. Po słowach kritikarjow nowy zakoń dźěło wustawoweho sudnistwa lemi. Komisija Europskeje unije je z teje přičiny pruwowanske jednanje k zachowanju prawostatnosće w Pólskej zahajiła, žadajo sej změny. Na to bě knježerstwo zakoń předźěłało, při čimž wšak njeje namjety opozicije a kritiskich juristow zwjetša wobkedźbowała. Wicešef komisije EU Frans Timmermans je postupowanje Waršawskeho knježerstwa kritizował. Wone ma tři měsacy chwile, zakoń zaso změnić. Njedyrbjało-li so tole stać, chcedźa artikl 7 Europskich zrěčenjow nałožować. Tón předwidźi, čłonskemu krajej EU w poslednjej konsekwency prawo hłosowanja sćazać.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND