Pólska planuje dawk za wulkokupnicy

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Pólscy narodnokonserwatiwni, kotřiž běchu z wólbow parlamenta 25. oktobra jako najsylniša strona wušli, planuja wosebity dawk za wulkokupnicy žiwidłow. Na te wašnje chcedźa małe wobchody w konkurencnym boju skrućić. Wotpowědny naćisk zakonja spočatk přichodneho lěta parlamentej předpołoža. Tole je zapósłanc narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Henry Kowalczyk powěsćerni PAP rjekł. Superwiki z płoninu wjace hač 250 kwadratnych metrow maja přichodnje dwaj procentaj dawka płaćić. Stat chcył tak něhdźe 840 milionow eurow wuzbytkować. Superwiki su zwjetša w němskich a francoskich rukach.

Nowe pišćele za katedralu

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

PIŠĆELETWARCY z cyłeje Europy chcyli katedralu swj. Wita na Praskich Hradčanach z nowymi pišćelemi wuhotować. 14 tajkich firmow, najwjace z nich z Němskeje, je so na wotpowědne wupisanje přizjewiło. „Z wothłosa producentow sćěhujemy, zo jedna so wo jedyn z najwuznamnišich, jeli nic najwuznamniši europski projekt“, rjekny zamołwity ze stron Praskeje arcydiecezy Štěpán Svoboda nowinje Mladá fronta dnes. Nowy wulkotny instrument změje wjace hač 6 000 pišćelowych pišćałkow, z čimž budźe najwjetši po cyłej republice. Nimo renomeja pišćeletwarcow bjezdwěla tež financna stronka wabi, kalkuluje dźě so z płaćiznu 50 do 100 milionow krónow (1,85 do 3,7 milionow eurow). Wulki dźěl pjenjez přinošuje katolska cyrkej, nadawkidawar pak nadźija so zdobom wjele šćedriwych sponsorow. „Jednotliwcy móža za pišćałki pjenjezy darić“, zwurazni Praski arcybiskop kardinal Dominik Duka. Prěni raz zaklinčeć měli nowe pišćele lěta 2018 składnostnje 100. róčnicy załoženja Čěskosłowakskeje.

„Radikalna změna doprawa“

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Opoziciska strona PiS wólby parlamenta w Pólskej republice dobyła

Waršawa. Pólske medije tele dny wuslědk njedźelnych wólbow parlamenta dokładnje a wobšěrnje analyzuja. Fakt je, zo je so politiska karta kraja porno wólbam před štyrjomi lětami dospołnje změniła. Tehdy bě narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho jenož na wuchodźe Pólskeje wuspěšna. Srjedźne a zapadne kónčiny su swój čas liberalno-konserwatiwnu Wobydlersku platformu (PO) wolili. Minjenu njedźelu bě połoženje dospołnje hinaše: PO bě runje hišće w dwěmaj wojewódstwomaj na sewjeru kraja wuspěšna. Wšitke tamne kónčiny su bjez wuwzaća PiS wolili a so tak wo zasadnu politisku změnu postarali. Po oficialnym hamtskim wólbnym wuslědku je PiS 235 mandatow w sejmje zdobyła a móže tam přichodnje bjez koaliciskeho partnera sama­ knježić. Dotal knježaca PO ma 138 sydłow a dyrbi nětko do opozicije. Kedźbyhódny je tež wuspěch rockoweho hudźbnika Paweła Kukiza. Jeho strona Kukiz’15 změje 42 sydłow. W stronje hromadźa so předewšěm nacionalistiske a prawicarske mocy.

Strowotny staw Gotta stabilny

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Sławny čěski šlagrowy spěwar Karel Gott dyrbi problemow wutroby dla najprjedy raz w jednej z Praskich chorownjow wostać. 76lětneho běchu operowali. Jeho strowotny staw je stabilny, komplikacijow njeje, kaž jeho mandźelska Ivana Gottová wčera nowinarjam zdźěli. Do toho běchu fanojo hodźiny na powěsć čakali. Woblubowany interpret je mjeztym wšitke planowane koncerty wotprajił, kaž jeho rěčnica wobkrući. Gott bě so zawčerawšim, wutoru, njewočakowano zwjezł. Na to dowjezechu jeho do chorownje. Dale jeho rěčnica zdźěli, zo prosy Karel Gott medije w zwisku ze swojim schorjenjom wo „čłowjeskosć, zrozumjenje a přistojnosć“. Hakle w juliju bě Gott k swojim 76. narodninam rjekł: „Čuju so wulkotnje. Sym w absolutnej formje.“ W juliju 2003 bě jeho snadna forma Božeje ručki zajała. Spěwar pak móžeše so dospołnje wustrowić. Jako „złoty hłós z Prahi“ znaty wuměłc steji nimale 60 lět na jewišću a je po trochowanju fachowcow wjace hač 30 milionow zynkonošakow předał.

Mjeńšinowy zakoń blokował

srjeda, 28. oktobera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Dwaj dnjej po dobyću narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć při wólbach parlamenta je pólski statny prezident Andrzej Duda swój weto přećiwo planowanej změnje mjeńšinoweho zakonja zapołožił. Noworjadowanje měješe přisłušnikam narodnych mjeńšin zmóžnić, na wokrjesnych zarjadach swoju maćeršćinu jako pomocnu rěč wužiwać. Dotal je tole jeničce na gmejnskej runinje móžno. Při wšitkich druhich kontaktach ze zarjadami ma so pólšćina jako hamtska rěč nałožować. W Pólskej bydla mjez druhim Němcy, Ukrainjenjo, Litawčenjo a Romojo jako narodne a etniske mjeńšiny. Kaž kenclija prezidenta zdźěli, je Andrzej Duda swoje spřećiwjenje hłownje z financnych přičin zapodał. Wón so boji, zo je noworjadowanje zakonja z přidatnymi kóštami zwjazane. Narodnokonserwatiwny Duda bě po swojim wuzwolenju za prezidenta hižo raz weto zapołožił a tomu zadźěwał, zo móhli transseksualni swój splah we wupokazu a druhich dokumentach lóšo změnić dać.

Wuslědk wólbow wobkrućeny

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Dźeń po wólbach parlamenta w Pólskej je centralna wólbna komisija dobyće narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) oficialnje wobkrućiła. Strona, kotrejž přisłušeše hač do meje 2015 tež prezident Andrzej Duda, dósta 37,6 procentow hłosow a je tak najsylniša w sejmje. Kaž krajny wólbny nawoda Wojciech Hermeliński wčera wječor zdźěli, zby za dotal knježacu liberalnokonserwatiwnu Wobydlersku platformu (PO) 24 proc. hłosow. Roz­dźělenje mandatow njeje přiwšěm hišće znate. Po tym­ zo njejsu wjacore strony, mjez dru­him pólska Lěwica, w parlamenće hižo zastupjene, drje móže PiS přichod­nje sama knježić. Při wólbach před štyrjomi lětami bě PO hišće 33,7 proc. měła, PiS 23,2.

Zeman kritizuje ćěkancow

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěski statny prezident Miloš Zeman je ćěkancam ze Syriskeje wumjetował, zo swoje dźěći jako „žiwe škitne tarče“ znjewužiwaja. „Čehodla tući ludźo swoje dźěći nuzuja na gumijowych čołmach sobu jěć, hačrunjež wědźa, kajke strachi jim tam hroža?“, rjekny 71lětny Zeman internetnemu wudaću no­winy Blesk. Ćěkancam w tym zwisku wumjetowaše,­ zo chcedźa na te wašnje sobuželnosć zbudźić. Runočasnje wón twjerdźeše, zo su najwjetši dźěl ćěkancow bohaći młodźi mužojo z mobilnymi telefonami, kotřiž sej žanu sobuželnosć njezasłužeja. W rozmołwje kritizowaše Zeman tež wulkomyslnu politiku zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) napřećo ćěkancam. „To je we wěstej měrje wopačny humanizm. Čłowjek dyrbi so prašeć, kajkich ćěkancow to přijimu­jemy“, wón rjekny. Syričenjo dyrbjeli w swojej domiznje wostać a za nju wojować. Komisar UNO za čłowjeske prawa Said Raad al-Hussein bě Zemana hakle njedawno „wospjetnych islamofobnych wuprajenjow dla“ kritizował.

Čěska pomha Jordaniskej

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka je kónc tydźenja na statnym wopyće Jordaniskeje był. Wčera zetka so wón najprjedy z kralom Abdullahom II. a naslědnje z premierom kralowstwa Abdullahom Ensourom. Z woběmaj je wo naležnych prašenjach w zwisku z migraciskej krizu jednał. Zdobom wón jimaj přilubi, zo přewostaji Čěska krajej klětu za zmištrowanje wuskutkow krizy financnu podpěru 100 milionow krónow (něhdźe 3,7 milionow eurow). Nimo toho pósćele hižo přichodny měsac dwaj dalšej teamaj lěkarjow za lěpše medicinske zastaranje ćěkancow. Wot lěta 2014 dźěła w Jordaniskej dwanaće ciwilnych lěkarskich teamow, kotrež přewjedźechu dotal 224 operacijow. A Čěska spjelni dale próstwu Jordaniskeje, z wojerskimi instruktorami wuwučować wojakow. Sobotka wopyta tež lěhwo ćěkancow Zaatari, jedne z najwjetšich na Bliskim wuchodźe. Sobotu zetka so wón mjez druhim z čěskimi wulkopósłancami w Jordaniskej, Syriskej a Turkowskej. Z nimi je tohorunja wo krizy migrantow dla wuradźował.

Kaczyński hotuje so na móc

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Do wólbow noweho pólskeho parlamenta – změny wočakowane

Waršawa. Polacy wola přichodnu njedźelu nowy parlament. Wjace hač 30 milinow wólbokmanych je namołwjenych, 460 mandatow sejma wuzwolić, wo kotrež so 7 896 kandidatow prócuje.

Ludźo w kraju z tym liča, zo dóńdźe po wólbach k zasadnej politiskej změnje. Po aktualnych naprašowanjach móže so knježaca Wobydlerska platforma (PO) z ministerskej prezidentku Ewu Kopacz na čole runje hišće dwaceći procentow hłosow nadźijeć. Opozicionelna strona Prawo a sprawnosć Jarosława Kaczyńskeho (PiS) móže porno tomu z něhdźe 36 procentami ličić.

Kandidatka PiS za ministersku prezidentku je Beata Szydło. Wšitcy w kraju pak wědźa, zo změje za njej stejacy Ka­czyński wšitke nitki w rukomaj. Wotpowědnje direktnje so tydźenik Polityka tele dny na titulnej stronje swojich čitarjow prašeše: „Chceće, zo Kaczyński absolutnu móc w kraju přewozmje?“

Wulki pjatk zaso swjatk

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěski sejm je tele dny schwalił naćisk zakonja, po kotrymž ma so wulki pjatk přichodnje zaso jako swjaty dźeń swjećić, na kotrymž dźěło wotpočuje. Z přitomnych 147 zapósłancow na schadźowanju je 117 tomu přihłosowało, jeničce wosom je přećiwo tomu było. Jeli senat zakoń wobkrući a prezident Miloš Zeman jón podpisa, móhł wón hižo klětu jutry płaćić. Něhdyši režim bě 1951 wulki pjatk jako swjatk wotstronił a do wšědneho dźěłoweho dnja přeměnił. Mjeztym zo su komunistiscy zapósłancy wšitcy wobnowjenju wulkeho pjatka do swjatka podpěrali, je runje prěni městopředsyda TOP 09 a něhdyši šef křesćanskich demokratow Miroslav Kalousek zasadnje něšto přećiwo tomu měł. Měnješe, zo móhł sej wěriwy čłowjek tón dźeń tola dowol wzać. Při wothłosowanju je pak so wón potom hłosa wzdał. Předsyda KDoU Jiří Mihola mjez druhim zwurazni, zo je nowy swjatk tež na dobro swójbneho žiwjenja, wšako maja dźěći wulki pjatk tak a tak prózdniny. Tuchwilu ma Čěska 13 swjatych dnjow.

nawěšk

nowostki LND