Wulki wuspěch přećiwo crystalej

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Fachowcy čěskeje a pólskeje policije, kotřiž wojuja přećiwo mjezynarodnym wikowarjam z crystalom, su wulki wuspěch žnjeli. Při racijach we woběmaj krajomaj su cyłkownje 19 ludźi zajeli, kaž rěčnica policije wčera w Praze zdźěli. Podhladnym wumjetuja, zo su strašne drogi we wulkich mnóstwach produkowali a wulkemu kruhej dealerow w Němskej, Čěskej a Awstralskej předawali. Policisća wuslědźichu při racijach tři profesionelnje wuhotowane wulkolabory. Tam sćazachu 50 kilogramow crystala a 90 kilogramow dalšich chemikalijow z turkowskeje produkcije. Čěski policajski prezident Tomáš Tuhý rěčeše w tym zwisku wo dotal najwjetšim wuspěchu. Dźěło cwólbow je po jeho słowach typiske za wuwiće drogoweje kriminality. Tak wone často swoje labory přeměstnjeja, tež mjez krajomaj. W laborach móža w běhu jenož pjeć dnjow hač do 50 kilogramow syntetiskeje drogi crystal zhotowić. Ta je jara strašna, dokelž wjedźe spěšnje k dospołnej wotwisnosći a zawinuje ćělne a psychiske škody.

Praha měła sobu dźěłać

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Społnomócnjena Europskeje unije za wonkowne naležnosće Federica Mogherini je na wopyće w Praze Čěsku namołwjała, w krizy ćěkancow dla za zhromadnymi rozrisanjemi pytać. „Smy-li zjednoćeni, smy w swojim dźěle sylniši“, rjekny 42lětna wčera po zetkanju z čěskim wonkownym ministrom Lubomírom Zaorálekom. Čěska bě w septembru přećiwo krutym kwotam rozdźělowanja ćěkancow w Europje hłosowała. Při­wšěm je kraj zwólniwy, hinak hač Madźarska a Słowakska, rozsud wjetšiny na europskej­ runinje akceptować. Mogherini sej tele nastajenje Praskeho srjedźo-lěwicarskeho knježerstwa jako „ekstremnje konstruktiwne“ chwaleše, skedźb­ni pak na dale wobstejace diferency. Namócnosće přećiwo žonam silwestersku nóc w Kölnje mjenowaše społnomócnjena EU chutne a starosće zbudźace. „Je to wobkrućenje toho, zo smy w połoženju z wulkimi rizikami“, rjekny socialdemokrat Zaorálek­. Wón žadaše sej zhromadny namjezny škit EU, dokelž wšelake kraje tónle nadawk hižo njespjelnjeja.

Sankcije přećiwo Pólskej?

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Waršawske knježerstwo wobara so přiběracej kritice z wukraja

Berlin/Waršawa (dpa/K/SN). Nětčiše pólske knježerstwo pod nawodom radikalno-konserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) twjerdošijneho Jarosława Ka­czyńskeho drje swěru jědźe kurs tak mjenowaneho „znarodnjenja kraja“, přiwšěm jemu wětřik chětro mjezwoči duje – wotnutřka a hišće bóle wotwonka.

We wjace hač 20 pólskich městach su sobotu dźesaćitysacy znjeměrnjenych ludźi na dróhu šli, demonstrujo wosebje přećiwo pjatk wobzamknjenemu nowemu medijowemu zakonjej, z kotrymž widźa demokratiju wohroženu. Z hesłami kaž „Ruce preč wot radija“ abo „Knježerstwo łži“ wustupowachu woni naležnje za jeho cofnjenje. K demonstracijam bě namołwił Komitej k zakitowanju demokratije, kotrehož załožićel Mateusz Kijowski we Łódźi, dźiwajo na hižo přewjedźene změny na čole zjawnoprawneje telewizije a rozhłosa, rjekny: „Změny w zjawnych medijach su hižo nětkole widźeć.“

Dobra bilanca

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Dwě lěće po podpisanju koaliciskeho zrěčenja móže knježerstwo Bohumila Sobotki (ČSSD) bilancować, zo je wjetšinu za lěto 2015 dojednanych prioritnych dypkow zwoprawdźiło. Mjez spjelnjenymi projektami su spušćenje popłatkow za wopyt lěkarja, niši nadhódnotowy dawk za lěki a knihi, zběhnjenje druheho­ stołpa rentoweje reformy a dawkowe lěpšiny swójbam z dwěmaj a wjac dźěćimi. Tři předewzaća wostachu wotewrjene – wotstronjenje jara wysokich bruttomzdow, zakoń wo njeprofitabelnych chorownjach a niše zdawkowanje pjelchow. Telewizija ČT24 k tomu přispomnja: „Mjeztym zo wo prěnimaj dypkomaj mjez stronami koalicije rozdźělne nahlady wobsteja, je pola třećeho Europski parlament hłowny problem.“ W naležnosći superbruttoweje mzdy prěni městopředsyda KDU-ČSL Marian Jurečka hódnoći, zo da so tale komplikowana wěc najzašo za dwě abo tři lěta rozrisać. Za lěto 2016 maja so po koaliciskim zrěčenju mjez druhim spjelnić elektroniske wotličenje wunoškow z předanje, zakoń wo dopokazu pochada swójstwa a wyše zapłaćenje ludźom, hladacym zbrašenych.

Słowakska njerodźi wo muslimow

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:
Bratislava (dpa/K/SN). Słowakska njepřiwozmje žanych muslimskich ćěkancow. To je ministerski prezident Robert Fico připowědźił jako reakciju na hrozne po­dawki w Kölnje a Hamburgu. Słowakska njebudźe dale jeno přećiwo zawjazowacej kwoće přijimanja ćěkancow raznje wustupować; wona tež njedopušći, zo móhła w kraju zawrjena komuna muslimow nastać. Přichodnje njewobdźěli so Słowakska tohorunja na humanitarnej pomocy za migrantow, ale wěnuje swoju financielnu podpěru zawěsćenju wonkownych hranicow Europskeje unije.

Nětko postaja knježerstwo

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Nowy pólski medijowy zakoń schwaleny – prěnje personalne změny

Waršawa. Z wotmachom nowe pólske knježerstwo planowane zakonske a personalne změny w kraju zwoprawdźa. Tak su hišće silwester w sejmje a senaće – druhej komorje parlamenta – nowy medijowy zakoń wobzamknyli, kotryž ma daloko sahace wuskutki na wšón medialny system w kraju.

Sobu najwažniša změna potrjechi dotal njewotwisny Komitej rozhłosa a telewizije. Gremij bě w personalnych a financnych prašenjach rozsudźał, bjez toho zo móhło knježerstwo wliw wukonjeć. Tónle komitej je z nowym zakonjom faktisce rozpušćeny. Wot 1. januara dohladuje medije jenička wosobina: wot knježerstwa pósłany minister Dawid Jackiewicz. Wón nětko postaja, štó smě w nowej Radźe narodnych medijow dźěłać. To wšak rěka, zo přichodnje šef narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć Jarosław Kaczyński a prezident Andrzej Duda w personalnych a financnych naležnosćach medijow postajataj.

Planuja jednanje přećiwo Pólskej

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Amsterdam/Waršawa (dpa/SN). Dwělomnych reformow w Pólskej dla chcyła komisija Europskeje unije jednanje za­hajić, zo móhła móžne strachi za prawniski stat přepytować. „Zahajimy proceduru, kotruž smy hižo lěta 2014 wuwili“, rjekny prezident komisije EU Jean-Claude Juncker dźensa w Amsterdamje. Naprawy přećiwo nowemu narodnokonserwatiwnemu knježerstwu we Waršawje njejsu po měnjenju wobkedźbowarjow překwapjace. Wšelake instancy EU běchu hižo minjeny kónc tydźenja připowě­dźili, zo chcyli pruwowanske jednanje wo prawostatnosći w Pólskej zahajić.

Taflički-spodźiwački

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

NAWAL hnydom prěni dźeń po tym zo směš sej za swoje awto registracisku tafličku po přeću zhotowić dać, bě na přisłušne zarjady po cyłej Čěskej hišće wjetši hač wočakowane. W Teplicach na přikład je hodźinu do wotewrjenja hižo dlěši rynk zajimcow zymu mrějo před durjemi registrowarnje stał. Dźesać mjeńšin po zastupjenju su prěni pjećo swoje nowe znamjo­ zregistrowane měli. Na jich wozydłach budźe na tafličkomaj prědku a zady mjez druhim stać MARTIN01 resp. TOMAS007.­ Po nowinje Mladá fronta dnes je sej w Ústíju­ nad Labem něchtó samo­ kuzłarske čisło 1IIIIIII registrować dał. Dowolene je tohorunja mjeno firmy (za reklamu), taflička pak dyrbi wosom znamjenjow měć, mjez nimi znajmjeńša jednu cyfru. Za motorske je maksimalnje sydom znamjenjow­ trěbnych, za mopedy pjeć. Za kóždu­ wosebitu registracisku tafličku­ dyrbi měnjer 5 000 krónow (ně­hdźe 185 eurow) nałožić, a dokelž stej za awto dwě trěbnej, tuž 10 000 krónow (370 eurow) woprować. W Ústíju młody muž registrowarjam wupowěda, zo je pjenjezy za to wot swojeho dźěda jako hodowny dar dóstał.

Wšo najlěpše tež mjeńšinam

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). K nowemu lětu a k 23. róčnicy samostatneje Słowakskeje pokaza premier Robert Fico na to, zo změje Słowakska w druhim połlěće 2016 prěni raz předsydować Radźe statow EU. Zdobom wupřa wón při tejle składnosći to najlěpše wšěm wobydlerjam a wuraznje tež wšěm narodnym mjeńšinam kraja. Fico rjekny, zo je so Słowakska w lětach swojeje samostatnosće stała ze sebjewědomym, suwerenym a respektowanym partnerom. „Směmy so zhromadnje wjeselić, zo dožiwjamy čas rosćaceho hospodarstwa a woteběraceje bjezdźěłnosće, tak zo mamy móžnosć, zwoprawdźeć wa- žne socialne projekty.“ K tomu premier doda: „Wosobinsce sym hordy, zo smy na wjacorych polach přirunajomne kraje přesćahnyli a zo ekonomiska, financna a socialna perspektiwa Słowakskeje pozbudźa.“ Na kóncu Fico zwurazni, w rjedźe pruwowanjow je Słowakska dopokazała, zo ma žiwjenjakmanu demokratiju, spjelnjacu najwyše europske kriterije. Knježerstwo skići ludnosći „jasnu perspektiwu stabilneho stata“.

Wotchila so Pólska?

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Po tym zo bě nacionalno-konserwatiwna strona Prawo a Sprawnosć (PiS) Jarosława­ Kaczyńskeho njedawno absolutnu­ wjetšinu w sejmje zdobyła, přewza wona knježerstwo Pólskeje.

Waršawa (dpa/K/SN). Spočatk je činiła dwělomna reforma wustawoweho sudnistwa z přitřihanjom kompetencow; kónc tydźenja slědowaše kontrowersny me­dijowy zakoń, zmóžnjacy knježerstwu, w zjawnoprawniskej telewiziji a rozhłosu wobsadźić nawodne městna ze swo­jimi ludźimi, rozprawja powěsćernja dpa.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND