Pytaja za potomnikami swjateju

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

ZWĚSĆOWANJE njewšědneho razu je přewjedł Centrum słowjanskeje archeologije w Uherskím Hradíště. Jeho sobudźěłaćerjo zběrachu sliny ludźi, kotřiž běchu so dobrowólnje za to přizjewili. Swojorazna wědomostna akcija ma zaměr, z pomocu DNA wuslědźić, hač su mjez ludnosću Uherskohradíšćanskich kónčin potomnicy wobydlerjow, kiž běchu tule sydlili za čas přichada swj. Cyrila a Metoda w 9. lětstotku na Wulku Morawu. Za přirunowanje maja specialisća spomnjeneho centruma DNA wobeju swjateju k dispoziciji, zdobytu z powostankow kosćow z jeju poslednjeho wotpočinka. Zo by so wěrny wuslědk docpěł, přińdu za slinowe proby sprěnja předewšěm mužojo do prašenja. A ći dyrbja zdruha swój swójbny rodopis znajmjeńša hač do 17. lětstotka dopokazać. Prašane su při tym stare swójbne mjena kaž Dřinka, Hrabec, Hrubý, Zajíček, Jurásek a pod. Sobudźěłaćerjo centruma su sami někotre swójbne mjena wubrali, wo kotrychž maja za to, zo sahaja hłubšo do zašłosće, na přikład Raštica, Omelka, Bončik abo Hvozda.

Pólska chcyła atomowe brónje

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Nowe knježerstwo planuje změnu dotalneje politiki

Waršawa. Pólska hotuje so na dźeń, kotryž měješe w kraju přeco hižo wěstu brizancu: Je to róčnica wukazanja wójnskeho stawa 13. decembra 1981. Tehdy bě general Wojciech Jaruzelski zakonje kraja zbě- hnył a wójsko přećiwo swojemu ludej zasadźił. Po politiskim přewróće su demokraća kóždy 13. december před domom demonstrowali, w kotrymž Jaruzelski bydleše. General zemrě loni w meji. Lětsa planuje Zwjazk za zachowanje demokratije, kotryž je předewšěm w interneće aktiwny a ma mjeztym wjace hač 33 000 přiwisnikow, demonstraciju před domom Jarosława Kaczyńskeho we Waršawje. Jeho dotalne postupowanje je dźeń a wjace ludźom dopokaz, zo chcył wón demokratiju krok po kroku wobmjezować. Mjeztym so samo Europski parlament chutnje wo Pólsku starosći, kaž Gazeta Wyborcza srjedu we wulkim přinošku na titulnej stronje pisaše.

Zeman: Žadyn „Mini-Schengen“

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěski prezident Miloš Zeman přebywaše we wobłuku swojich prawidłownych wizitow jednotliwych wobwodow kraja tři dny w regionje Ústí nad Labem. Ze starostami komunow a zastupnikami wobydlerstwa je rěčał wo socialnych problemach, kotrychž maja nadosć w kónčinje z poměrnje wulkej bjezdźěłnosću a wulkim podźělom romaskeje mjeńšiny. Dźěše tež wo dróhotwar a wobmjezowane wudobywanje wuhla. Wopytał je Zeman Ústí kaž tež Děčín, Benešov, Litoměřice, Teplice a Chomutov. W Ústíju wupraji so wo migraciskej krizy. W tym zwisku zaćisny mysl, pomjeńšić Schengenski rum. „Schengen je zwoprawdźena ideja wólneho pohibowanja ludźi a začuće wěsteje swobody znutřka Europy. Mini-Schengen by była kapitulacija před teroristami“, čěski prezident naležnje zwurazni. Njedawne woprašowanje wupokaza, zo je jemu 56 procentow ludnosće přichilenych, telko kaž dołho nic, a to tež jeho kritiskeje pozicije ćěkancow dla. Runje telko ludźi wšak sej přeje, zo njeby hišće raz za prezidenta kandidował.

Samsne měnjenje

póndźela, 07. decembera 2015 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). Na zjězdźe słowakskeje knježaceje strony SMER-SD kónc tydźenja je bjez dźiwa hłownje šło wo migracisku krizu. Ministerski předsyda a šef strony Robert Fico w tym zwisku zwurazni, zo je europska politika w tymle nastupanju zaprajiła. „Do Europy su so ilegalnje tohorunja statysacy migrantow nawalili hłownje z hospodarskich přičin.“ Trjeba nětko je koncentrować so na zestabilizowanje předewšěm Syriskeje, z kotrejež najwjetši dźěl ćěkancow pochadźa. Naležnje Fico podšmórny, zo „za Słowaksku­ republiku wěstota kraja na prěnim městnje steji, wšo druhe přińdźe potom“. Čěski premier Bohuslav Sobotka jako hósć zjězda rjekny: „Dyrbimy tym pomhać, kotřiž su pomocy woprawdźe potrěbni. Zdobom dyrbimy pak tež wěstotne rizika widźeć.“ Migracija měła so regulować na wonkownych hranicach Schengenskeho ruma, při čimž Europa po jeho měnjenju na tajki hoberski nawal na swoje wonkowne hranicy docyła njeje přihotowana była. Namjet, Schengenski rum pomjeńšić, Sobotka wotpokaza – teoretisce móhli wuchodne čłonske staty potom z njeho wupadnyć.

Rozprawu njezboža šmórnyli

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Nowe pólske knježerstwo zbudźa spjećowanje

Waršawa. Zwada mjez nowym pólskim knježerstwom a jeho přećiwnikami so dale přiwótřa. Najnowši nastork bě wobchadźenje ze sudnikami wustawoweho sudnistwa, kotrež bě hišće bywše knježerstwo ministerskeje prezidentki Ewy Kopacz wuzwoliło. Knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) je sudnikow bjez wulkeje debaty pušćiło, zo by na jich městno swojich ludźi sadźiło. Na to dóńdźe w sejmje k tumultnym scenam, jako opozicija nowym mócnarjam ranjenje wustawy wumjetowaše. Před twarjenjom parlamenta je 150 ludźi přećiwo jich postupowanju demonstrowało. Zarjadowanje organizowało bě internetne woby­dlerske hibanje Komitej za škit demokratije. Hač donětka ma wone wjace hač 40 000 podpěraćelow.

Čěska wita zasah Zwjazkoweje wobory

srjeda, 02. decembera 2015 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěski prezident Miloš Zeman je rozsud němskeho knježerstwa wo zasahu Zwjazkoweje wobory w Syriskej witał. „Móže jenož pozitiwne być, hdyž so dźeń a wjace krajow na boju přećiwo­ tak mjenowanemu Islamskemu statej wobdźěli, zwurazni rěčnik prezidenta wčera w Praze. Zeman, znaty za swoje proruske nastajenje, bě w oktobru, do hłowneje zhromadźizny UNO w New Yorku, k šěrokej antiteroristiskej fronće pod dohladom Zjednoćenych narodow namołwjał. Čěska sama dotal njeplanuje, so aktiwnje na wojerskim zasadźenju w Syriskej wobdźělić.

Nitraski kardinal-rjek pochowany

srjeda, 02. decembera 2015 spisane wot:

Dlěje hač dwaj lětdźesatkaj měješe Słowakska dweju kardinalow. Z jednym z njeju dyrbješe so nětko rozžohnować. Tole je jedna z temow měsačneje kolumny Petera Čačka z Bratislavy za SN:

W žohnowanej starobje 91 lět bě zemrěł Ján Chryzostom Korec, kiž pak zwostanje zawěsće hišće dołho z najstaršim słužbnym biskopom swěta.

Starosća so wo demokratiju

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Wjetšina Polakow starosći so wo demokratiju w swojim kraju. Po wčera wot nowiny Rzeczpospolita wozjewjenym wuslědku woprašowanja slědźenskeho instituta Ibris 55 procentow ludźi měni, zo je demokratija w Pólskej wohrožena. 35 procentow wobydlerjow porno tomu tele starosće nima, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Najmjenje wobmyslenjow, 44 procentow, maja młodostni w starobje 18 do 24 lět. W staršich starobnych skupinach ma wjace hač połojca woprašanych demokratiju za wohroženu. Institut bě so minjeny kónc tydźenja 1 100 ludźi prašał.

Pólska ma nimale dwaj tydźenjej nowe knježerstwo. Z absolutnej wjetšinu knježaca strona Prawo a sprawnosć je hižo prěnje dny w zastojnstwje wšelake změny přewjedła. Tak přesadźi mjez druhim dwělomnu změnu zakonja, po kotrymž so čłonojo wustawoweho sudnistwa postajeja. Škitarjo čłowjeskich prawow, opozicija kaž tež wodźacy jurisća pak maja tole za nadpad na justicu a demokratiju w kraju.

Europska chorhoj wotstronjena

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

Nowe pólske knježerstwo připowědźa razne změny

Waršawa. Nowe knježerstwo Pólskeje je minjene dny dźěłać započało a při tym jara spěšnje pokazało, što měli ludźo přichodnje wot njeho wočakować – w kraju samym runje tak kaž po wšej Europje.

Prěni mjezynarodny akcent je tele dny nutřkowny minister Mariusz Błaszczyk sadźił. Na konferency nutřkownych ministrow Europskeje unije w Brüsselu wón hišće raz potwjerdźi, zo Pólska, kaž wot stareho knježerstwa hišće přilubjene, 7 500 ćěkancow njepřiwozmje. Wotpowědny rozsud dotalneho knježerstwa mjenowaše minister Błaszczyk „wulki zmylk“. W tym zwisku wón připowědźi, zo chcyła Pólska nětko swoje mjezy zaso kruće škitać, kaž bě to hižo do přistupa kraja k Schengenskemu rumej w lěće 2007 praktikowała.

Za Čěsku nowa wěc

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

LĚKOWAĆ po chinskim wašnju móža ludźi bórze w Čěskej. W Hrádecu Kralovym nastanje prěnja klinika tradicionalneje chinskeje mediciny. Zrěčenje wo tym je ministerski prezident Bohuslav Sobotka składnostnje swojeho wopyta kraja wulkeje murje w Pekingu podpisał. „Tradicionalna chinska medicina je za Čěsku bjezdwěla nowa wěc“, rjekny direktor Hrádeckralovskeje chorownje prof. Roman Prymula. Financować budźe projekt Shanghaiska towaršnosć CEFC, kotraž ma hižo podźěle mjez druhim na koparskim klubje Slavia. „Zasadnje mjez tradicionalnej chinskej medicinu a zapadnej njeje wulkich rozdźělow – wobě skutkujetej za strowotu a dobro čłowjeka“, měni chinski eksperta Tchou Chua. Wěsty rozdźěl wobsteji w tym, zo wužiwa zapadna medicina wjace syntetiskich lěkow a produktow, tradicionalna chinska medicina złožuje so porno tomu skerje na přirodne produkty a procedury. Po słowach prof. Prymule pomha wona wosebje při chroniskich chorosćach a migreny, lěkuje pak tež zahorjenja. K tomu maja Chinjenjo dobre nazhonjenja z lěkowanjom njepłódnosće.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND