Pólska kritizuje póstniski motiw

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Jedyn z wozow Düsseldorfskeho ćaha na Róžowu póndźelu změje drje w Pólskej diplomatiske sćěhi. Pólski wonkowny minister Witold Wasz­czykowski chce so w Berlinje motiwa dla naprašować, kotryž maja w susodnym kraju za diskriminowacy. Wobraz pokazuje Pólsku jako žonu, kotraž pod škórnjom narodnokonserwatiwneho stronskeho šefa Jarosława Kaczyńskeho ćerpi. „Chcemy na diplomatiske wašnje na to skedźbnić a so našich partnerow w Berlinje prašeć, komu tole słuži“, rjekny Waszczykowski wčera w pólskim rozhłosu. Politikar, kiž přisłuša kaž Kaczyński narodnokonserwatiwnej stronje Prawo a sprawnosć, ma motiw za „hanjenje Pólskeje a jeje politikarjow“. Düsseldorfski ćah Róžowu póndźelu běchu hrožaceho wichora dla wotprajili. Motiwowe wozy pak póndźelu najebać to před radnicu předstajichu. Zajutřišim, pjatk, wočakuja nowu ministersku prezidentku Beatu Szydło prěni króć w Berlinje, po třoch měsacach w zastojnstwje. Jeje předchadnicy běchu stajnje wo tójšto prjedy přijěli.

Praha wuwzaće

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Hačkuli je Pegida zwrěšciła ze swojim wotpohladom, z masowymi demonstracijemi we wjacorych europskich stolicach „twjerdźiznu Europu“ přećiwo hrožacej islamizaciji wutworić, je wona w Praze wěsty wuspěch měła. Tam je k wjacorym protestnym zarjadowanjam dóšło. Na Hradčanskim naměsće zhromadźi so něšto tysac ludźi, wustupowacych přećiwo islamizaciji Čěskeje. Předsyda Bloka přećiwo islamej Martin Konvička jim „wuswětli“, zo nawal ćěkancow „je inwazija statysacow młodych muži, wo kotrychž ničo njewěmy a kotřiž njepochadźeja ze Syriskeje“. Wobdźělnicy wołachu hesła kaž „Tule smy my doma.“ Z transparentami zwuraznješe so tež wótra kritika němskej kanclerce Angeli Merkel. Policija je měła wjele dźěła, zo by antiislamistow a demonstrantow za podpěranje migrantow wot so dźěliła. Nachwilnje zajachu zastojnicy 13 wosobow dokelž běchu nadpadowali reporterow rozhłosa a telewizije, kotřiž na městnje wo podawkach rozprawjachu. W socialnym centrumje Klinika, kiž stara so wo migrantow, je skupina zakuklencow spytała woheń zamiškrić.

Čěska žaruje

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Ćežke tragiske njezbožo je Čěsku potrjechiło. Sobotu přisadźi w awstriskich Alpach pjeć jeje wobydlerjow njenadźicy žiwjenje. Dwě skupinje alpinistow-sněhakowarjow, wobstejacej z cyłkownje 17 alpinistisce nazhonitych sportowcow, bě w tirolskim Wattenbergu na wulěće do wyšin hoberska lawina překwapiła a zasypała. Někotři wobdźělnicy zamóchu so sami ze sněhoweje hromady wudrapać, dalšich su awstriscy pomocnicy wuchowali, pjećoch móžachu jenož jako ćěła zwućahać. Čěscy skialpinisća běchu z chaty Lizumer Hütte we wysokosci 2 019 metrow po puću na 2 800 metrow wysoku horu Geier. W regionje wobsteješe strach nastaća lawinow tule powšitkownje zwučeneho 3. stopnja, štož po ekspertach nazhonitym skupinam wuprawy bjeze wšeho dowola. Što je njenadźatu hobersku lawinu wuskutkowało, njeje so dotal zwěsćić hodźało. Dokelž su skłoniny tule jara nahłe, bě sněhowa walca na spěšnosći njesměrnje nabyła. Hačkuli awstriski mějićel chaty čěskich hosći na strach lawinow skedźbnił, běchu tući oficialnej lawinowej prognozy dowěrjeli a so na puć podali.

Nowy wonkopolitiski kurs

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Pólski minister Witold Waszczykowski ćežišća předstajił

Waršawa. Pólska zhladuje hordźe na minjenu njedźelu zakónčene europske mišterstwa w mjetańcy. Při tym njeńdźe prěnjorjadnje wo sportowy wuspěch – narodna wubranka bě 7. městno wobsadźiła –, ale wo organizatoriski. Wobdźělnicy a fachowcy Polakam wobswědčichu, zo běchu dobri hosćićeljo a zo su organizaciju hladajo na 16 mustwow a štyri hrajnišća derje w horšći měli.

Jěry přisłód wšak měješe mytowanje dobyćerskeho němskeho mustwa w Krakowje. Jako chcyše ministerska prezidentka Beata Szydło złote medalje přepodać, zběhny so wołanje a hwizdanje přećiwo njej. Po tym zo rěčachu w prawicarskich internetnych portalach spočatnje wo „lózych němskich fanach“ je nětko znate, zo běchu jenož Polacy hwizdali.

Mjena woblubowane

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Móžnosć wot Noweho lěta měć na swojim motorowym jězdźidle registraciske znamjo po přeću, w Čěskej poměrnje wjele zajimcow wužiwa. W januaru – prěnim měsacu, zo wobchadne ministerstwo njewšědnu naprawu dowoli – je sej po cyłej Čěskej 2 500 mějićelow wozydłow registracisku tafličku wuměniło. Najwjace zajimcow za to bě po serweru iDnes z 549 w stolicy Praze, najmjenje we wobwodźe Vysočina z 69. Najpožadaniše běchu po wudawanju ministerstwa předmjena, swójbne resp. firmowe mjena, na druhim městnje sćěhuja ličbowe kombinacije. Tež woznamjenjenja kaž FANTOMAZ abo FERRARI njejsu žana rědkosć. Huzarski kus je so při tym městu Chebej zešlachćił. Byrnjež pismik CH runja O a třom dalšim zakazany był – jich móžneho zaměnjenja dla – nachadźeja so tam taflički 001 1CHEB a podobne. Překlepancy běchu mjenujcy na to přišli, zo datej so pismikaj C a H samostatnje bjeze wšeho porno sebi stajić, bjez toho zo by to přeńdźenje zakaza ministerstwa było.

Žane wuskutki na hospodarstwo

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Přiběrace antiněmske zwuki noweho narodnokonserwatiwneho knježerstwa w Pólskej so na bilateralne hospodarske poćahi k Němskej po hódnoćenju fachowcow dotal njewuskutkuja. Najebać wšelake namołwy, němske twory, banki a posłužby bojkotować, njewočakuja hospodarscy eksperća žane zasadne změny. To praji Michael Kern, jednaćelski čłon němsko-pólskeje industrijneje a wikowanskeje komory we Waršawje. „Wězo słuchamy nětko trochu dokładnišo na to“, rjekny Kern powěsćerni dpa w pólskej stolicy. Přiwšěm njeje jemu znate, zo su inwesticiske projekty přetorhnjene. Po nazhonjenjach wonkowneje wikowanskeje komory wobsteji generelnje wěsta časowa doba mjez politiskimi změnami a wuskutkami na hospodarstwo. „To traje druhdy poł lěta, druhdy dwě lěće, druhdy scyła nic.“ Dyrbjało-li pak k změnam na polu dawkow za kredity dóńć, potom móhli so wjetše inwesticiske projekty dlijić. „Tole móhło so na nastajenje předewzaćelow k inwesticijam wuskutkować.“

Słowakska legenda njeboh

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny:

Po cyłej Słowakskej běše salesian-duchowny Anton Srholec legenda. Z tajkej sta so ze swojim žiwjenjom, skutkowanjom a wotkazanjom. Tysacy wěriwych kaž njewěriwych su jeho lubowali, přisłušnicy elity naroda runje tak kaž na kromje towaršnosće žiworjacy. Nětko wo njeho žaruja. W starobje 86 lět je dr. hc. Anton Srholec spočatk januara w Bratislavje na raka zemrěł, wo kotrymž bě hakle měsac do toho zhonił. Ze žarowanskej Božej mšu rozžohnowa so z njeboćičkim 3 000 ludźi. Poslednje božemje praji jemu tež prezident Andrej Kiska.

Minister zdobom wobskóržbnik

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/K/SN). Po wichorojtej debaće je Pólski sejm wobzamknył, justicne ministerstwo a generalne statne rěčnistwo zjednoćić. Za změnu přisłušneho zakonja hłosowaše 236 zapósłancow, 209 z nich to wotpokaza, sedmjo so hłosa wzdachu. W diskusiji opozicija nacionalno-konserwatiwnym wumjetowaše, zo zakoń njewotwisnosć statneho rěčnistwa skóncuje. Zastupnicy wobskóržby přeměnja so skerje do politiskich funkcionarow. Spomnjeny zakoń zarjaduje so bjeze wšeho do serije dwělomnych reformow, kaž bywa to nowy medijowy zakoń, ke kotrymž móže knježerstwo nawodne městna w zjawnoprawniskich medijach po dobrozdaću wobsadźić.

„Sedźimy kaž na bombje“

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

Pólske knježerstwo wuměnja wodźacych zastojnikow institucijow

Waršawa. Nowe pólske knježerstwo z ministerskej prezidentku Beatu Szydło na čole z wotmachom wšitke wodźace pozicije w ministerstwach, financnych zarjadach a wojewódstwach wuměnja. Při tym dźe wo cyłkownje 1 500 wodźacych zastojnikow. Dźěłoprawniske zakonje, kotrež na přikład zakazuja, samodruhe žony pušćić, nowe knježerstwo zańč nima. Tak rozprawja zastojnica ze Šleskeje, kotraž nochce mjenowana być, nowinarjam Gazety Wyborczeje wo atmosferje w komunalnych zarjadach. „Sedźimy kaž na bombje, wšako wěmy, što nam hrozy.“ Ći, kotřiž smědźa wostać, dóstanu dźěłowe zrěčenje z nowymi kondicijemi.

Nawodnica kenclije ministerskeje prezidentki, Beata Kempa, w konserwatiwnej nowinje Nasz Dziennik tele postupowanje zakituje. „Štóž njeje zwólniwy z nowym knježerstwom dźěłać, swoje dźěło zhubi.“ W sejmje wona argumentowaše, zo trjeba Pólska „nowe čerstwe mocy, kotrež kraj ruku w ruce sporjadkuja“.

Biskopstwo z piwarnju

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

PIWARNJU z přihódnym hosćencom załožiło je sej Litoměřicske biskopstwo, zdźěleja nowiny Mladá fronta dnes. Zarjadowana bu nowa zhotowjernja w Čěskej přewšo woblubowaneje „chmjelowiny“ w rumnosćach něhdyšeho měšniskeho seminara. „Warić budźemy tu piwa Plzeňskeho typa“, wupowěda nowinarjam rěčnica biskopstwa Jana Michálková. „A dyrbjała-li potrjeba być, da tohorunja njealkoholisku družinu“, wona dodawa. Za prěnje lěto je předwidźane, naprodukować něhdźe 350 hektolitrow. Poněčim ma so kapacita na 1 000 hektolitrow zwyšić. Nahladna piwnica ma na wšěch 120 městnow. Lačni wopytowarjo móžeja sej w njej 12stopnjowu družinu „Štěpán“ abo 11stopnjoweho „Děkana“ słodźeć dać. Natwar piwarnje je biskopstwo financowało z pjenjezami, dóstatymi jako narunanje za objekty, kotrež njejsu so jemu po zakonju wo wurunanju swójstwa z cyrkwjemi móhli wróćić. Wudatych bu za to přibližnje 20 milionow krónow (ca. 741 000 eurow). Po słowach jednaćela předewzaća Richarda Kirbsa ma piwarnja być jedyn z hospodarskich stołpow za to, zo móhło biskopstwo financielnje na swójskich nohach stać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND