Čěska pomha Jordaniskej

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka je kónc tydźenja na statnym wopyće Jordaniskeje był. Wčera zetka so wón najprjedy z kralom Abdullahom II. a naslědnje z premierom kralowstwa Abdullahom Ensourom. Z woběmaj je wo naležnych prašenjach w zwisku z migraciskej krizu jednał. Zdobom wón jimaj přilubi, zo přewostaji Čěska krajej klětu za zmištrowanje wuskutkow krizy financnu podpěru 100 milionow krónow (něhdźe 3,7 milionow eurow). Nimo toho pósćele hižo přichodny měsac dwaj dalšej teamaj lěkarjow za lěpše medicinske zastaranje ćěkancow. Wot lěta 2014 dźěła w Jordaniskej dwanaće ciwilnych lěkarskich teamow, kotrež přewjedźechu dotal 224 operacijow. A Čěska spjelni dale próstwu Jordaniskeje, z wojerskimi instruktorami wuwučować wojakow. Sobotka wopyta tež lěhwo ćěkancow Zaatari, jedne z najwjetšich na Bliskim wuchodźe. Sobotu zetka so wón mjez druhim z čěskimi wulkopósłancami w Jordaniskej, Syriskej a Turkowskej. Z nimi je tohorunja wo krizy migrantow dla wuradźował.

Kaczyński hotuje so na móc

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Do wólbow noweho pólskeho parlamenta – změny wočakowane

Waršawa. Polacy wola přichodnu njedźelu nowy parlament. Wjace hač 30 milinow wólbokmanych je namołwjenych, 460 mandatow sejma wuzwolić, wo kotrež so 7 896 kandidatow prócuje.

Ludźo w kraju z tym liča, zo dóńdźe po wólbach k zasadnej politiskej změnje. Po aktualnych naprašowanjach móže so knježaca Wobydlerska platforma (PO) z ministerskej prezidentku Ewu Kopacz na čole runje hišće dwaceći procentow hłosow nadźijeć. Opozicionelna strona Prawo a sprawnosć Jarosława Kaczyńskeho (PiS) móže porno tomu z něhdźe 36 procentami ličić.

Kandidatka PiS za ministersku prezidentku je Beata Szydło. Wšitcy w kraju pak wědźa, zo změje za njej stejacy Ka­czyński wšitke nitki w rukomaj. Wotpowědnje direktnje so tydźenik Polityka tele dny na titulnej stronje swojich čitarjow prašeše: „Chceće, zo Kaczyński absolutnu móc w kraju přewozmje?“

Wulki pjatk zaso swjatk

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Čěski sejm je tele dny schwalił naćisk zakonja, po kotrymž ma so wulki pjatk přichodnje zaso jako swjaty dźeń swjećić, na kotrymž dźěło wotpočuje. Z přitomnych 147 zapósłancow na schadźowanju je 117 tomu přihłosowało, jeničce wosom je přećiwo tomu było. Jeli senat zakoń wobkrući a prezident Miloš Zeman jón podpisa, móhł wón hižo klětu jutry płaćić. Něhdyši režim bě 1951 wulki pjatk jako swjatk wotstronił a do wšědneho dźěłoweho dnja přeměnił. Mjeztym zo su komunistiscy zapósłancy wšitcy wobnowjenju wulkeho pjatka do swjatka podpěrali, je runje prěni městopředsyda TOP 09 a něhdyši šef křesćanskich demokratow Miroslav Kalousek zasadnje něšto přećiwo tomu měł. Měnješe, zo móhł sej wěriwy čłowjek tón dźeń tola dowol wzać. Při wothłosowanju je pak so wón potom hłosa wzdał. Předsyda KDoU Jiří Mihola mjez druhim zwurazni, zo je nowy swjatk tež na dobro swójbneho žiwjenja, wšako maja dźěći wulki pjatk tak a tak prózdniny. Tuchwilu ma Čěska 13 swjatych dnjow.

Dowoluja rady „doma“

štwórtk, 22. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Dowol je tež za čěskich dźěławych najrjeńši čas lěta. Po zwěsćenju pućowanskeju agenturow Czech Tourist a Median nimatej pak dwě třećinje z nich trěbny fenk. Tuž su dowolowe přebytki w kraju bóle požadane. Při tym kónčinje Jesenik a Beskidy ludźi najbóle přićahujetej. Za dowol „doma“ wuda kóždy přerěznje 14 000 krónow (něhdźe 520 eurow). Hewak ćehnje Čechow najbóle hišće do Chorwatskeje, Italskeje, Słowjenskeje a Awstriskeje. Tam jězdźa pak předewšěm sami z awtom, zo bychu njewotwisni byli, abo wobdźěleja so na busowych wulětach z wopytom zajimawych wopomnišćow. Wjacednjowske wulěty popřeja sej mnozy časćišo wob lěto. „Jara woblubowane su tak mjenowane euroweekendy, kiž wobradźeja ludźom w nalěću abo w nazymje rjany podlěšeny kónc tydźenja we wulkoměstach“, praji nawodny sobudźěłaćer agentury AČCKA. Informacije wo móžnosćach zapućowanja w kraju kaž tež we wukraju wobstara sej wjetšina Čechow w interneće.

Wunošne jebanstwo z awtami

srjeda, 21. oktobera 2015 spisane wot:

DŹEWJATNAĆE miliardow krónow (ně­hdźe 705 milionow eurow) „zasłužeja“ w Čěskej profesionelni wobšudnicy na te wašnje, zo manipuluja tachometry trjebanych awtow. Wotjězdźane wozydła wobstaruja sej předewšěm we wukraju, a po jich snadnym sporjedźenju, ewentualnym wobnowjenju a wosebje zniženju stawa kilometrow na tachometru poskićeja je potym wjele dróše na předań. Tole stej automotoklub ÚAMK a autobazar AAA Auto na nowinarskej konferency publikowałoj, rozprawja powěsćernja. Tak bě zhonić, zo předawaja w Čěskej kóžde lěto nic mjenje hač 270 000 jězdźidłow ze zmanipulowanym tachometrom, štož je 45 procentow wotbytka trjebanych awtow. Jich wiki wučinjeja lětnje 127 miliardow krónow (něhdźe 4,7 miliardow eurow). Tak maja wone trójce tajki wobjim wotbytka kaž nowe awta. Zastupnik ÚAMK Petr Vomáčka ma wšelke naprawy za njezbytne. Nimo raznišich zakonjow přećiwo tomule jebanstwu dyrbjeli ze strony producentow awtow škit před manipulowanjom tachometrow zawjesć a při kóždym jich serwisu staw kilometrow registrować.

Prěnja debata w telewiziji

wutora, 20. oktobera 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Něšto dnjow do wólbow pólskeho parlamenta stej so libe­ralnokonserwatiwna ministerska prezidentka Ewa Kopacz a jeje narodnokonserwatiwna kontrahentka Beata Szydło wčera w telewizijnej debaće prěni króć direktnje rozestajałoj. Wobě politikarce potwjerdźištej, zo chcetej so ze swojim dźěłom prěnjorjadnje wo powołanske móžnosće za młodych ludźi a wo hospodarske wuwiće kraja starać. Kopacz rěčeše wo sylnym hospodarstwje a wo wyšich­ mzdach za pólskich dźěławych, kaž pólske medije rozprawjeja. Szydło porno tomu kritizowaše, zo nimaja młodźi ludźo w kraju dosć perspektiwow, štož je tež sćěh wotchada statysacow do zapadneje Europy. Zasadnje nowe argumenty abo woprawdźite konfrontacije přiwšěm wuwostachu. Na prašenja žurnalistow politikarce jeno zdźěla wotmołwištej. Město toho rozłožowaštej zasadne politiske pozicije. Komentatorojo wi­dźachu­ na kóncu debaty snadne lěpšiny za Beatu Szydło. Přichodnu njedźelu wola Polacy nowy sejm.

Demonstrowali

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Wjacławske naměsto bě sobotu znowa „jewišćo“ w naležnosći migraciskeje krizy. Před Narodnym muzejom demonstrowaše něhdźe tysac přećiwnikow ćěkancow za „našu kulturu a wěstotu kraja“. Z policajskim rjećazom dźělenych wustupowaše dobre 400 ludźi za podpěru azyl pytacych. Ke konfliktam njeje žanym dochadźało. Jeničce prowokantnych słowow a nadawanjow bě dosć, kaž rěčnik policije zdźěli. Na stronje přećiwnikow wustupi jako rěčnik mjez druhim zapósłanc-předewzaćel Tomio Okamura, kritizowacy postajenje kwotow ćěkancow a žadacy sej zawrjenje hranicow. Tež spěwar Aleš Bríchta so słowa jimaše. Wobdźělnicy móžachu podpisać peticiju, kotraž žada sej wustup Čěskeje z Europskeje unije. Pod pomnikom swj. Wjacława na konju demonstrowachu přitomni porno tomu za solidarnosć z migrantami. Sociologowka Jiřina Šiklová dopomni na to, zo su w zašłosći tež z Čěskeje ludźo ćěkać dyrbjeli. Dale pokaza wona na wobstejnosć, zo „smy za čas balkanskeje wójny 40 000 ćěkancow přiwzali. Je ně­chtó pytnył, zo smy to přežadani byli?“, wědomostnica zwurazni.

V4 zaso jednotnje

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). Po njedawnej rozkorje we Visegrádskej štyrce (V4) rozdźělnych měnjenjow postajeneje kwoty ćěkancow dla su so šefojo jeje čłonskich statow Andrej Kiska (Słowakska), Miloš Zeman (Čěska), Andrzej Duda (Pólska) a János Áder (Madźarska) znowa zešli. Na wuradźowanjach w Balatonfüredźe wobdźěli so tež chorwatska prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović. Po informacijach słowakskeho dźenika SME su wobdźělnicy zeńdźenja nastupajo migrantsku krizu přezjedneho nahlada, zo dyrbi so palaca naležnosć humanitarnje, sprawnje a narodno-wěstotnje rozrisać. Za trěbne woni mjez druhim maja, zesylnić škit hranicow Europskeje unije a zawěsćić kontrolowany přichad cuzych do njeje. EU dyrbi financielnje přinošować k wudźeržowanju lěhwow ćěkancow, zo bychu dostojne žiwjenske wuměnjenja za ludźi w nich zawěsćene byli. Hłowy spomnjenych statow maja tež za to, zo dyrbjeli so na rozrisanju wšěch přisłušnych problemow tohorunja mjezynarodne organizacije wobdźělić, na přikład UNO.

„Wuswobodźeny a zbožowny“

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Pólski duchowny we Vatikanje swoju homoseksualnosć přiznał

Waršawa. Kaž bomba zadyrił je coming­out pólskeho duchowneho Krzysztofa Charamsy w pólskich medijach, w cyrkwi a po wšej towaršnosći. Charamsa, dotal čłon wažneje kongregacije za wučbu wěry we Vatikanje, něhdy organa inkwizi­cije, bě oficialnje přiznał, zo je homo­seksualny. Runočasnje předstaji wón žur­nalistam we Vatikanje swojeho partnera. W pisomnym stejišću pólski duchowny swoje splažne wusměrjenje zakitowaše, za kotrež „so njezamołwi“. Cyrkej wón namołwi, zo by swój dotal agresiwny a diskriminowacy zwuk napřećo homoseksualnym duchownym změniła. Sam pječa cyły rjad tajkich duchownych znaje, kotrychž ma přiwšěm za „wulkotnych měšnikow“. Po swojim wuznaću čuje so wón nětko „wuswobodźeny a zbožowny“.

Prezident hinak hač knježerstwo

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:
Bratislava (SłŽ/K). Srjedu popołdnju je so słowakski prezident Andrej Kiska w sejmje słowa jimał a so k migraciskej krizy w Europje wuprajił. Kritizowaše knježerstwo Roberta Fica za to, kak so wone zadźerži. „Jako Słowakska w juliju zdźěli, njepřiwzać něšto stow ćěkancow­ – tehdy hišće na dobrowólnej bazy – z cyłkownje 40 000, zhubichmy sympatije we wjetšinje Europy“, prezident zjima. „Słowakska je so stała z objektom wutykowanja a wusměšowanja w medijach.“ Kiska pokaza­ na to, zo ma kraj winowatosće spjelnjeć, kiž jemu z čłonstwom w mjezynarodnych organizacijach wurostu. We wjetšinje europskich krajow su wobydlerjo a politikarjo nahlada, zo „dyrbimy ludźom pomhać, ćěkacym před wójnu a namocu. Z našeje pozicije je so čłowjek po zdaću zminył“, tak prezident. „Politika dyrbi měć humanistiski rozměr“, wón napomni a doda: „Dźakować so a připó­znaće wuprajić chcył wšěm, kiž su w minjenych měsacach a dnjach město ,my Słowacy to njemóžemy‘ rjekli ,tež my Słowacy pomhamy‘.“

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND