To a tamne (27.03.20)

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

Zwada wo nuznikowu papjeru je so w hornjobayerskim Bergneustadće wo to postarała, zo dyrbješe policija zakročić. Dokelž smědźeše jenož jedyn paket papjery kupić, je so 54lětna žona z protesta na běžaty pas před kasu sydnyła a tak předawarkam dźěłać njezmóžniła. Policistam so wona masiwnje wobaraše, rjeješe a ćisny so na zemju. Zastojnicy dyrbjachu ju sputanu k awtu njesć. Hajzlowu papjeru njeje na kóncu žanu měła.

Bjez wopytowarjow so tež „zwěrjatam w Berlinskej coologiskej zahrodźe wostudźi“, měni rěčnica coowa Philine Hachmeister. „Runje wopicy wopyto­warjow rady wobkedźbuja. Tež ćulenje a papagaje su wćipne a stajnje chětro napjate, štó takle nimo chodźi.“ Berlinski coo je koronakrizy dla zawrjeny a ćerpi tuž pobrachowacych wopytowarjow dla. Tam bydli 30 000 zwěrjatow.

To a tamne (26.03.20)

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

Nuznikowu papjeru z awta spakosćił je njeznaty w Kielu. Do toho bě wokno w měšćanskim dźělu Gaarden parkowaceho jězdźidła rozbił a šěsć paketow papjery a dwaj šrubowakaj w cyłkownej hódnoće 80 eurow pokradnył. Hač bě w časach corony dosć požadana hajzlowa papjera přičina zadobywanja abo skerje připadna namakanka, njemóže policija rjec. Škoda na awće wučinja 300 eurow.

Por sportowych čriji ze spočatka 90tych lět, kotrež běchu swój čas jako dar za přistajenych kompjuteroweho koncerna Apple zhotowić dali, je w USA při přesadźowanju nimale 10 000 dolarow (9 200 eurow) wunjesł. Na běłych črijach wulkosće 40 stej mjeno koncerna a jeho symbol připrawjenej. Tójšto ludźi je so za črije zajimowało, kaž awkciski dom w Dallasu zdźěla. Po dwaceći poskitkach hamor skónčnje pola 9 687 dolarow padny.

To a tamne (25.03.20)

srjeda, 25. měrca 2020 spisane wot:

Njewšědna naprawa coronakrizy dla w Španiskej: Wjesnjanosta gmejny Herrera del Duque je wukazał, zo ma kóždy z 3 700 wobydlerjow wotnětka při kóždym nakupowanju znajmjeńša 30 eurow wudać. Z naprawu chce Saturnino Alcázar tomu zadźěwać, zo ludźo dom wjacekróć wšědnje wopušćeja, zo bychu „nakupować“ chodźili a tak płaćiwy zakaz, won hić, wobešli. Wukaz je z policiju dorěčany: Zastojnicy maja kasowe bony kupcow kontrolować.

K nahrabnemu nakupowanju namołwjał je koparski ligist FSV Zwickau swojich fanow. Pod hesłom „Hrabać za FSV“ měli přiwisnicy fanowy shop wukupić, zo bychu pomhali, negatiwne sćěhi coronakrizy za towarstwo wobmjezować. Skazanki su jenož hišće internetnje móžne, dokelž je fanowy wobchod zawrjeny. Na składźe ma ligist 7 155 artiklow.

To a tamne (24.03.20)

wutora, 24. měrca 2020 spisane wot:

Z hamorom do zawrjeneje płuwarnje zadobył je so muž w sewjerorynsko-westfalskim Rehde. 28lětny bě wokno rozbił, zo móhł w hali, kotraž je coronakrizy dla zawrjena, płuwać. Sobudźěłaćerjo njedowidneho podarmo namołwichu basenk wopušćić. Tež policistam napřećo bě wón agresiwny a samo do nich biješe. Na kóncu wzachu jeho sobu na stražu.

Za paduchomaj nuznikoweje papjery pyta policija we wokolinje awstralskeje metropole Sydney. Mužojo běštaj papjeru we wjacorych kupnicach spakosćiłoj. Tež tam je tajka papjera coronakrizy dla z městnami wupředata. Panikowe nakupje su wobchody tuž k wosebitym naprawam nuzowali: W Sydneju płaći pakćik hajzloweje papjery 3,50 dolarow (1,90 eurow), dwaj pak hižo 99 dolarow. „Njebudźće nahrabni. Myslće tež na tamnych“, steji na tafli napisane.

To a tamne (23.03.20)

póndźela, 23. měrca 2020 spisane wot:

Njelepe zadźerženje w časach coronawirusa je wyšej měšćanostce Roma Virginiji Raggi tójšto kritiki wunjesło. Wona bě ludźi we widejowym poselstwje kónc tydźenja namołwiła, doma wostać a so měšćanskich parkow wzdać: Hłupe jenož bě, zo steješe sama w zelenym kćějatym parku. Italska bě ludźom kónc tydźenja wuraznje zakazała do parkow hić. Policija ma to raznje kontrolować.

Dosć kreatiwni su Španičenjo, wukładować zakazy nastupajo rozšěrjenje coronawirusa. Dokelž je dowolene „z domjacym zwěrjećom“ na čerstwy powětr hić, su mnozy z kozu, swinjećom a samo kanarikom po puću, kaž nowinarjo rozprawjeja. Policija apeluje na rozum ludźi a warnuje jich před pospytami jebanstwa. W Španiskej knježi wot wčerawšeho kruty zakaz, dom wopušćić, štož płaći najprjedy raz 15 dnjow.

To a tamne (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

Chětro hejaty muž na štomje je w jednym z Lipšćanskich měšćanskich parkow zasadźenje zarjada za porjad, policije a wohnjoweje wobory zawinił. Sobudźěłaćerjo města běchu njeznateho we wjeršku štoma 25 metrow wysoko wuhladali. Dokelž wón na namołwu, dele zalězć, njereagowaše, wołachu wohnjowu woboru a policiju. Jako so jemu wobornicy na wjerćitym rěblu bližachu, muž hišće wyše zalěze. Hakle, jako běchu so pomocnicy wróćo sćahnyli, so wón tajnje dele skrosnowa a so zminy.

Wjesoły widejo w časach corony su sobudźěłaćerjo Chicagoskeho Shedd Aquarija w interneće wozjewili. Tam pokazuja, kak pinguinaj Edward a Annie wćipnje wosamoćeny dom přeslědźitej a so wosebje za ryby w hoberskim akwariju zajimujetej. Woblubowany akwarij je coronawirusa dla tuchwilu zawrjeny.

To a tamne (19.03.20)

štwórtk, 19. měrca 2020 spisane wot:

Wšitcy ludźo w Čěskej dyrbja wot dźensnišeho w zjawnosći škitnu masku nosyć, zo bychu dalšemu rozšěrjenju coronawirusa zadźěwali. To je knježerstwo ministerskeho prezidenta Andreja Babiša wčera wobzamknyło. Nós a hubu zawodźěć pak móža ludźo tež ze šawlom, rubiškom abo hawbu. Dokelž škitne maski tak a tak lědma dóstanu, sej mnozy z pisaneho płatu sami tajke šija.

Najdlěše a najkrućiše wubědźowanje psyčich sankowych zapřahow w Alasce dobył je Thomas Waerner z Norwegskeje. Dźewjeć dnjow, dźesać hodźin a 37 mjeńšin po starće spočatk měrca trjebaše 47lětny wodźer zapřaha, zo by wčera rano 1 600 kilometrow zdalene město Nome nad Beringowym morjom docpěł. Pjeć hodźin pozdźišo dojědźe 60lětny Američan Mitch Seavey, kiž bě wubědźowanje hižo dwójce dobył.

To a tamne (18.03.20)

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:

Wosebite wusyłanja krizy corony dla w telewiziji zbudźeja dale hoberski zajim přihladowarjow. Wusyłanje „ARD Extra“ je sej wčera wječor 6,55 milionow ludźi (17,8 procentow) wobhladało. Přinoškaj „ZDF spezial“ w 19.20 hodź a 20.30 hodź. je wjace hač wosom milionow ludźi widźało. Dźensa wječor chce so zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) z narěču coronakrizy dla na ludnosć wobroćić, na ZDF w 19.20 hodź., na ARD w 20.15 hodź.

Tak mjenowane corona-partyje je policija w bayerskimaj Nürnbergu a Schwabachu rozpušćiła. Něhdźe sto młodostnych bě so w Nürnbergskim měšćanskim parku k swjećenju zešło a za to zwukowu a swěcowu připrawu wuži­wało. W Schwabachu je so něhdźe 50 młodych ludźi w parku skaterow zetkało a harowało. Policija techniku sćaza a pósła wšěch domoj.

To a tamne (17.03.20)

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Do swojeje chinskeje domizny nawróćiło je so koparske mustwo Wuhan Zall z treningoweho lěhwa w Španiskej. Sportowcy dyrbjachu połdra měsaca w španiskim eksilu wostać, po tym zo bě coronawirus w jich chinskej domiznje wudyrił. „Nětko mamy problem tu“, rjekny španiski trenar mustwa krótko do wotlěta z Madrida. W Chinje je so połoženje mjeztym změrowało, Španiska pak je nimo Italskeje tuchwilu wot wirusa najbóle potrjecheny kraj Europy.

Dwě lěće jako domownik dźěłał je znaty telewizijny moderator Günther Jauch do swojeho­ časa w telewiziji, kaž je we wčerawšim wusyłanju „Štó budźe milionar?“ přeradźił. „To njebě najzbožowniši čas za wobydlerjow“, wón k tomu rjekny. Wosebje mjerzachu Jaucha njepřestajne skóržby wobydlerjow najwšelakorišeho razu a črije před durjemi bydlenjow.

To a tamne (16.03.20)

póndźela, 16. měrca 2020 spisane wot:

Pytajo za klučikom awta je žona w Mnichowje pod sydłom šofera z ruku tčacy wostała. Pomocnicy 56lětnu skónčnje wuswobodźichu, po tym zo běchu sydło zdźěla rozrězali. Žonje bě so klučik pod sydło sunył. Pospyt, jón wućahnyć, pak zwrěšći. Žona, kotraž we wočinjenych durjach steješe, wosta tčacy, móžeše pak na zbožo z tamnej ruku handy wzać a wohnjowu woboru wołać.

50 titow muki w nakupowanskim wozu běchu přičina rozestajenja we wobchodźe žiwidłow njedaloko Osnabrücka. Muž bě w měsće Hilter muku do woza nakładował. Při kasy pak nochcychu jemu tajke wulke mnóstwo předać. Najwjace 20 titow móhł wón kupić, zbytk je za­ tamnych, jemu rozłožichu. 41lětny so roznjemdri a samo do přistajeneju ­biješe. Na kóncu wosta wšitke 50 titow muki w kupnicy. Mužej su zakazali wotnětka we wobchodźe nakupować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND