To a tamne (20.04.16)

srjeda, 20. apryla 2016 spisane wot:

Tři metry dołheho hada su w bydlenju we Wiesbadenje popadnyli. Wobydler wjaceswójbneho domu bě wodowe blaki na wjerchu wuhladał a chcyše do wyšeho poschoda ležaceho bydlenja pohladać hić. Wobydler pak jeho wotpokaza. Alarmowani policisća wot wobydlerjow zhonichu, zo je w bydlenju had. Zhromadnje z fachowcami weterinarneho zarjada 20 kilogramow ćěžke zwěrjo popadnychu. W bydlenju knježeše tropiska włóžna klima. Po njej běhachu wjacore wulke myše, žiwa pica za hada, policija piše.

Lawica „Baari“ kónc apryla Wojerowski zwěrjenc wopušći. Tole wuchadźa ze zdźělenki coologiskeje zahrody. Z tym tež 30 lět trajace dźerženje lawow zakónča. Hłowna přičina su nowe předpisy za dźerženje zwěrjatow, kotrež w lěće 1987 twarjena připrawa za lawy hižo njespjelnja. Kompromis njeběchu namakali.

To a tamne (19.04.16)

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Lěto do jastwa dyrbi młody muž w Frankfurće nad Mohanom, dokelž bě wospjet bjez jězbneje dowolnosće z awtom jěł. Hakle před tydźenjomaj bě sudnistwo 20lětneho samsneje přičiny dla na pruwowanski čas zasudźiło. Najebać to so muž zaso za wodźidło swojeho słužbneho awta sydny, kaž wobraz błyskaća dopo­kazuje. Argument, zo jako twarski přede­wzaćel awto nuznje trjeba, sudnistwo njeakceptowaše a město toho jězbnu dowolnosć na dwě lěće blokowaše.

Aktiwisća wobswětoškitneje organizacije Greenpeace su w Londonje pom­nikam wjacorych sławnych wosobinow płunowe maski sadźili, zo bychu na zanjerodźenje powětra w britiskej stolicy skedźbnili. Potrjecheny bě pomnik legendarneho Olivera Cromwella před parlamentom runje tak kaž statua admirala­ Nelsona na Trafalgar Square.

To a tamne (18.04.16)

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Z nowym rekordom staj wohnjowej wobornikaj­ z Pólskeje minjenu sobotu w Berlinje wubědźowanje po schodach Park-Inn-hotela na Alexandrowym naměsće dobyłoj. Szczecinjanaj trjebaštaj za 770 schodźenkow hotela runje 5:42 mjeńšin a móžeštaj tak swój dotalny rekord 6:01 samo hišće polěpšić. Wjace hač 750 wohnjowych wobornikow z wosom krajow so na běhu w 39 poschodowym domje wobdźěli. Při tym mějachu 30 kilogramow ćežki wačok na chribjeće a płunowu masku před mjezwočom.

Pytajo ze sylnym magnetom za swojimi zhubjenymi klučemi je muž w Bayerskej ručnu granatu z jězora wućahnył. Kaž rěčnik policije wobkrući, bě granata z Druheje swětoweje wójny hišće strašna. 28lětny bě magnet při wudźe připrawił, po tym zo běchu kluče do jězora padnyli. Policija granatu znješkódni.

To a tamne (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Sławny monster Nessie je namakany – znajmjeńša jeho atrapa. Ta bě so při natočenju filma před 47 lětami we hłubinach jězora Loch Ness w Šotiskej podnuriła, a wot toho časa běše zhubjena. Nětko je ju nurjenski roboter norwegskeje firmy namakał, kotryž měješe dno jězora wuměrić. Něhdźe dźewjeć metrow dołhi a štyri metry wysoki nastroj wupada kaž naddimensionalny kołp. Tón měješe 1969 w filmje „Sherlock Holmes“ Nessi zwobraznjeć. Při tym so wón podnuri.

Něhdźe 60 kilogramow kokaina je letiska policija sćazała. Drogi běchu jako małe prasowane kóstki po sto gramach mjez wuhlom ke grilowanju schowane. Posyłka wjacorych stow měchow wuhla pochadźa z Paraguayja. Drogi su šěsć milinow eurow hódne, policija zdźěli.

To a tamne (14.04.16)

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:

Dokelž chcyše pola swojeje přećelki zaćišć zawostajić, je 22lětny na dwórnišću w badensko-württembergskim Rottenburgu na železniski signal zalězł. Zakazane krosnowanje pak měješe njelube sćěhi: Wón njepřińdźe hižo zaso dele. Wohnjowa wobora jeho z pomocu wjerćiteho rěbla z wjacore metry wysokeho šćežora wuswobodźi, zdźěli policija. Akcija móh­ła hórše sćěhi měć, wšako dóńdźe jeje ­dla k zapozdźenju ćahow.

Rezolutna je so 82lětna w Porynsko-Pfalcy napřećo paduchej wopokazała, jako jemu plistu wottykny. Muž bě so zhromadnje z třomi kumpanami staruški za pućom prašał. Při tym hrabny z toboły, kotraž w košiku jeje rolatora ležeše, móšeń. Jako sej wona ju wróćo žadaše, so jej paduch wusmja. Na to žona jeho mjezwoči klesny. Přesłapjeny jej paduch tobołu wróći a so z tamnymi zminy.

To a tamne (13.04.16)

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Natutkany čěski policist wobškodźi wosrjedź Prahi ze swojim priwatnym awtom 51 parkowacych awtow a na to ćekny. Kaž policija čěskeje stolicy zdźěli, móžachu zastojnicy amokowu jězbu swojeho kolegi po pokiwach pěškow skónčić. Při kontroli naměrichu wjace hač promil alkohola. Policija nětko spyta, wobsedźerjow wšěch 51 wobškodźenych awtow zwěsćić. Cyłkownu škodu trochuja na wjace hač 100 000 eurow.

Zełharny pomocnik je 20lětnemu w Bremenje awto pokradnył. Paduch spočatnje 20lětnemu pomhaše defektne awto zaćišćeć. Při tym sydny so sam za wodźidło. Jako wóz zaskoči, „pomocnik“ z nim twochny. Při tym wšak wostaji swój nachribjetnik stejo. Policisća zamóchu jeho spěšnje identifikować, wšako běchu muža hodźiny do toho při kradnjenju we wobchodźe lepili. Za nim dale pytaja.

To a tamne (12.04.16)

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Spodźiwnu namakanku mějachu zastojnicy zhromadneje němsko-pólskeje policajskeje jednotki wčera w Žitawje, jako na něhdyšim namjeznym přechodźe 25lětnu Pólku kontrolowachu. W ručnej tobołce bě mokra drasta. Hišće za čas kontrole zastojnikow informowachu, zo je žónska wosoba runje drastu ze šatneje lajny wzała a so zminyła. Při přepruwowanju personalijow žony zwěsćichu, zo je wona hižo­ wšelakich deliktow dla napadnyła.

Chětro hłódny drje bě paduch, kiž je so w USA do hosćenca za spěšnojědźe zadobył. Pjenjezy jeho scyła njezajimowachu. Město toho zapny kachle a sej hamburger wopječe, kaž wobkedźbowanske kamery we Washingtonje dokumentuja. Film je sej mjeztym 25 000 ludźi w interneće wobhladało. Nichtó muža njeznaje.

To a tamne (11.04.16)

póndźela, 11. apryla 2016 spisane wot:

Nimale 6 300 wobdźělnikow su sobotu wječor na mjeztym 10. lětanišćowym běhu na terenje přichodneho noweho wulkolětanišća BER w Berlinje zličili. Spektakularny parcours wjedźeše po wobswětlenych betonowych pistach jónu wokoło wšeho areala. Najspěšniša běharka połmarathona trjebaše 1:28:59, najspěšniši muž porno tomu 1:15:08. Kaž oficialnje rěka, chcedźa BER klětu wotewrěć.

Mjerzajo so na telewizijny program je muž w Rostocku z wosmeho poschoda swój telewizor dele ćisnył. Wobydlerka policiju sobotu wječor informowaše, zo je runje telewizor nimo jeje balkona dele padnył. Zastojnicy namakachu rozbity nastroj před zachodom domu. 52lětny muž prašacym so zastojnikam skónčnje při­zna, zo je aparat z hněwom z wokna ćisnył. Kotre wusyłanje je jeho rozhoriło, njeje znate.

To a tamne (08.04.16)

pjatk, 08. apryla 2016 spisane wot:

Šampanske za 8 000 eurow je paduch w Mnichowje spakosćił. 46lětny posłužowaše so wospjet w ekskluziwnych wobchodach žiwidłow runje tak kaž w napojowym wotrjedźe kupnicy, kaž natočene filmy widejowych kamerow wobswědčeja. Minjeny tydźeń jeho předawarka při kradnjenju lepi. Policija muža zaja a dowjeze jeho do kliniki, dokelž prawdźepodobnje na chcyćiwosć ćerpi.

Wjace hač 600 kilometrow z awtom po Němskej­ jěłoj staj bratraj w starobje 15 a 16 lět zhromadnje ze 14lětnej přećelku. Młodostni ze Sewjerorynsko-Westfalskeje běchu so z awtom nana hólcow na puć nastajili. Policistam je wóz z cuzym čisłom w braniborskim Jahnsfeldźe po puću do Pólskeje napadnył, a nuzowachu je zastać. Staršej bratrow běštaj so mjeztym hižo pola policije přizjewiłoj, dokelž běchu awto kaž tež hólcaj fuk.

To a tamne (07.04.16)

štwórtk, 07. apryla 2016 spisane wot:

Z dobrym skutkom za swoju mandźelsku je 67lětny muž w Choćebuzu zasadźenje policije zawinił. Swědk bě wobkedźbował, kak muž zamk kolesa namócnje wočini a so z kolesom zminje. Přiwołanym po­licistam pak skićeše so hinaša wobstejnosć: Pomocliwy muž chcyše swojej žonje pomhać a defektny zamk wu­mě­nić. Za to dyrbješe jón přerězać, zo móhł koleso domoj přiwjezć. Zastojnicy su so swědkej přiwšěm za kedźbnosć dźakowali.

Z wótrej granatu je jědnaćelětny w emslandskim Esterwegenje do šule přišoł. Direktor pak donjese 17 centimetrow dołhu třělwu do pincy a informowaše policiju. Ameriska granata z Druheje swětoweje wójny bě woprawdźe wótra: By-li na zemju padnyła, móhła rozbuchnyć. Granatu bě nan hólca před 30 lětami w Nižozemskej namakał a je ju hólcej sobu do šule dał, zo by ju tam pokazał.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND