To a tamne (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Žony 50 centow, mužojo darmotnje – tuta zasada płaći wot najnowšeho w někotrych zjawnych toaletowych připrawach w Kölnje. Hłowna přičina je špatna płaćenska moralka muži, kaž město zdźěli. „Ručež dyrbja za wužiwanje nuznika płaćić, stupja so woni k přichodnemu štomej.“ Tole město přiběrajcy poćežuje.

Njewšědnu wurěč měještaj młodaj dunda­kaj z Čěskeje, jako jeju w Bayerskej lepichu. Zastojnikam w Mitterteichu chcyštaj 12- a 15lětnaj pachołaj napo­wědać, zo bě jeju njeznaty wopojił a za­wlekł. Hakle, jako so z pomocu tołmačerja za nadrobnosćemi prašachu, so wěrnosć wukopa: Wobaj běštaj šulu předundałoj a zadźeržujo awta do Němskeje jěłoj. Stawizničku běštaj sej wumysliłoj, dokelž so chłostanja staršeju boještaj. Taj staj sej wobeju mjeztym w Bayerskej zaso wotewzałoj.

To a tamne (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Dramatisku wuchowansku akciju młodeje kóčki dla su w Düsseldorfje pře­wjedli. Kóčka bě do dešćikoweje roły padnyła. Po dnjach zasłyša wobsedźer domu žałosćenje z hłubin roły. Ze specialnej minikameru zwěrjo skónčnje zwěsćichu. Na to wohnjowa wobora zahrodu domu wubagrowa, dešćikowu rołu­ rozrěza a kóčku wućahny. Sprócne zwěrjo dowjezechu do zwěrjaceje kliniki.

Wopačny alarm: Zwickauske krajne sudnistwo su wčera ewakuowali, po tym zo běchu na parkowanišću před domom wosamoćeny aktowy kófer našli. Něhdźe sto přistajenych dyrbješe běrowy a sudniske žurle wopušćić. Dróhu před sudnistwom zaraćichu. Fachowcy wotstronjowanja bojowych srědkow pak w kófrje ničo­ ­njenamakachu nimo aktow a pokazki na wobsedźerja: Tón bě drje kófer zabył, jako z awtom wotjědźe.

To a tamne (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Na awtodróhu twochnjena kruwa je wčera njedaloko Bielefelda wobchad haćiła. K wěstoće šoferow dyrbješe policija skoćo zatřělić. Wobchad steješe štyri kilometry do wobeju směrow. Dalše ratarjej ćeknjene kruwy popadnychu w lěsu.

Bydlenski připowěšak hromadźe z wobsedźerjom pokradnyłoj staj paduchaj w Nižozemskej. 29lětny wčera w swojim caravanje dźěłaše, jako wonaj wóz na swoje awto připowěsnyštaj. Wobsedźer zawoła na to policiju a swěćeše z kapsnej lampu do před nim jěduceho awta. Jako paduchaj to pytnyštaj, wonaj nastroj wotpowěsnyštaj a ćeknyštaj. Policija zamó jeju zajeć, dokelž bě sej wobsedźer čisło­ awta napisał.

To a tamne (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Hanjenje „Wy promowowana rić“ ma přičina hnydomneho wupowědźenja bydlenja być. Tole je Mnichowske hamtske sudnistwo rozsudźiło. Podružnik bě přenajerja bydlenje na tele wašnje ranił. Sudnistwo při swojim wusudźe wobkedźbowaše, zo wobaj mužej w samsnym domje bydlitaj a zo su zetkanja njewobeńdźomne. Nimo toho njebě so po­družnik za swoje słowa zamołwił.

Sam z ćahom dale jěł je třilětny hólc njedaloko Freiburga. Nan móžeše na dwórnišću z dalšimaj dźěsćomaj a wozyčkom hišće wulězć. Třilětny pak wosta w ćahu, jako so durje awtomatisce zawrěchu a ćah wotjědźe. Sobujěducy přewostajichu dźěćo lokomotiwnikej. Na přichodnym dwórnišću přepodachu je nanej.

To a tamne (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Z luteje rozpjeršenosće měješe žona w Darmstadtće wudźenku za małeho hada­ a zawoła policiju. Wuhladała bě wona­ zwěrjatko w kuchinskim myjadle, po tym zo bě solotej wumyła. Policisća pak móžachu žonu změrować a sadźichu šěsć centimetrow dołhu wudźenku do přirody.

Štyri palety pjeluchow su paduši minjenu nóc z nakładneho awta pola Hannovera pokradnyli. Na parkowanišću při awtodróze A 2 spjacy šofer podhladnych zwukow dla wotući a wuhlada dweju muži, kotrajž z transporterom ćeknyštaj. Kaž so wukopa, běštaj wonaj planu awta rozrězałoj a kartony z pjeluchami w hódnoće 3 500 eurow spakosćiłoj. Hač wědźeštaj, što kradnjetaj, njeje znate.

To a tamne (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Wohrěwace lampy za tři nopawy su w badensko-württembergskim Strau­ben­hardće wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinili. Přećeženeho milino­woda dla bě so jedyn z kablow lampow w pincy domu zeškrěł a na syno kapał. Nastawaceho kura dla wołaše wobydlerka wohnjowu woboru, kotraž ze 54 lu­dźimi přijědźe. Mjeztym bě wobsedźer nopawow lampam milinu wotpinył. Jedna­ z nopawow so snadnje zrani.

Něhdyši zwjazkowy prezident Christian Wulff (55) a jeho mandźelska Bettina (41) bydlitaj zaso hromadźe. Tole zdźěli prawiznik Christiana Wulffa dźensa medijam. Dalše nadrobnosće nochcyše hla­dajo na priwatnu sferu potrjecheneju mjenować. Do toho bě bulwarny časopis Bunte wo tym rozprawjał. Wulffec mandźelskaj běštaj so lěta 2013 rozešłoj.

To a tamne (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Z wjace hač 3 000 zahrodkowymi palčikami ma drje Sven Berrar w posaarskim Völklingenje dotal jednu z najwjetšich zběrkow tajkich mužikow w Němskej. Po wšěm domje so palčiki z minjenych 125 lět hižo kopja, kaž nowinarjo rozprawjeja. Mjeztym 30lětny chutnje wo tym rozmysluje, při­twarić. Do zahrodki stajić wón małe postawy přiwšěm nochce, dokelž­ bychu tam kóždemužkuli wjedru wustajene byli.

Paducha-rentnarja z hoberskej lisćinu předchłostanjow je policija w Düssel­dorfje zajała. Do toho bě senior z balkona bydlenja skočił a so při tym ćežko zranił. Swoje 70. narodniny minjeny kónc tydźenja dyrbješe tuž ze stražnikami w chorowni jastwa swjećić. Prěnje zasudźenje notoriskeho paducha pochadźa z lěta 1973. Jeničce w Düsseldorfje běchu jeho šěsć króć zasudźili.

To a tamne (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

„Lětaca ryba“ je šoferku wosoboweho awta we wuchodnej Łužicy chětro nastróžiła. 73lětna bě wčera rano na zwjazkowej dróze B 115 pola Wuskidźe nakładne awto přesćahnyła, jako něšto wothorjeka na prědnje wokno jeje jězdźidła zrazy a při tym škleńcu rozbi. Přiwołana policija namaka pozdźišo 35 centimetrow wulkeho karpa při dróze, z jasnymi slědami rubježneho ptaka. Tón bě rybu prawdźepodobnje w powětře zhubił, kaž w policajskej rozprawje rěka.

Pinčnicy, kucharjo a nošerjo kófrow su so wčera zaso na Berlinskim Kurfürstendammje wubědźowali. Něhdźe 2 500 ludźi sej swojorazne zarjadowanje wobhlada. Spěšnosć pak njebě wšitko. Kucharjo dyrbjachu při běhanju desert zhotowić, barkeeperojo napoj změšeć. Pažojo nošachu dźesać kilogramow ćežke kófry. Pinčnicy dyrbjachu na 400metrowskej čarje pjelnjene škleńcy balansěrować. Lětuši dobyćer barkeeperow bě hižo loni jako­ pinčnik wuspěšny, dokelž je w ho­telu wjelestronsce wukubłany.

To a tamne (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

500 eurow wotrunanja ma žona z Göttingena dóstać, po tym zo bě so pod dušu Düsseldorfskeho hotela wopariła. Tole jej sudnicy w Düsseldorfje namjetuja. Žona­ bě sej 3 000 eurow žadała. Při dušowanju bě jej nadobo ekstremnje horca woda po chribjeće běžała, a wona po­ćerpje woparjenja 2. schodźenka. Hotel zamołwitosć wotpokaza, pokazujo na to, zo běchu armatury za nastajenje ćopłeje wody w duši w porjadku.

Ze zražku na Merkur ma so dźensa wječor misija swětnišćoweje sondy Messenger zakónčić. Lěta 2004 startowanej sondźe je po planje ćěriwo wušło. Wot 2011 bě wona jako satelit planet Merkur wobkružiła a jón při tym 250 000 króć fotografowała. Při tym zezběra wulke mnóstwa datow, kotrež chcedźa nětko wu­hódnoćić. Ameriski swětnišćowy zarjad NASA bě misiju 500 kilogramow ćežkej­e sondy wospjet podlěšił, dokelž to jeje­ techniski staw a tank dowoleštej.

To a tamne (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Nimale 300 000 cigaretow, schowane w blidowych platach, su cłownicy njedaloko Drježdźan w małotransporteru našli. 37lětny šofer bě při kontroli na parkowanišću při awtodróze A 4 jenož 200 cigaretow a wosobinske wěcy pokazał. Při přeswětlenju awta pak napadnychu zastojnikam spodźiwnosće w 23 składowanych drjewjanych platach. Po dokładnym přepytowanju nańdźechu w nich 271 000 ilegalnych cigaretow.

Hoberskeho nawala dla su planowanu hromakowu party w braniborskim Beelitzu wotprajili. Na wšě 20 000 ludźi bě so internetnje za podawk 9. meje přizjewiło. Tak je so měšćanosta na policiju wobroćił, ličo z wobchadnym chaosom. Ta jemu radźeše, najebać hižo předatych 2 500 zastupnych lisćikow, swjedźeń wotprajić. Zarjadowarjo liča přiwšěm z ně­hdźe 10 000 wopytowarjemi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND