To a tamne (03.04.18)

wutora, 03. apryla 2018 spisane wot:

Zadwělowany muž je so nětko na policiju wobroćił a wo pomoc prosył. 34lětny njewědźeše sej žaneje rady, kak móhł poćah k žiwjenskej partnerce zakónčić, dokelž so z njej hižo njerozumi. Zastojnica jemu tuž wšelake alternatiwy rozkładźe. Hač je sej wón pokiwy k wutrobje wzał, policiji znate njeje.

Město toho zo by twochnył, je rubježnik na policiju čakał a smě nětko na 15 měsacow do jastwa. Z nabiwanskim kablom handyja wón zak kapy formowaše, zo wupadaše to kaž pistola, a tak hrožeše wobsedźerjej wobchoda. Jako pak so tón z chětro prawdźiwje skutkowacym rewolwrom wobaraše, so nadpadnik cyle spěšnje poda. Wobchodnik jemu namjetowaše: Pak nablaku ćeknje pak z nim hromadźe na policiju čaka. Wudrěwar rozsudźi so za to čakać.

To a tamne (29.03.18)

štwórtk, 29. měrca 2018 spisane wot:

Razantna jězba z 200 město 100 kilometrow na hodźinu je nětko policiju na sewjeru Hessenskeje zaběrała. 19lětny bě z awtom jězdźidło ciwilneju zastojnikow na zwjazkowej dróze přesćahnył. Smalaka z dalšimaj sobujěducymaj policija wězo hnydom přesćěhowaše a jeho zadźerža. Hladajo na starobu drje šofer hišće dołho jězbnu dowolnosć njewobsedźi. Nětko wšak smě zaso tři měsacy nóžkować.

Postawa, zwobraznjaca naheho prezidenta USA Donalda Trumpa, budźe přesadźowana. Wjacore tajke běchu so za čas wólbow prezidenta w lěće 2016 we wšelakorych městach kraja jewili, prjedy hač je zarjady sćazachu. Jednu tajku figu­ru pak je awkciski dom Julien’s w Los Angelesu hižo w oktobrje 2016 za 22 000 dolarow wotbył. Nětko nadźijeja so wězo wjace pjenjez, a to hač do 30 000 do­larow.

To a tamne (28.03.18)

srjeda, 28. měrca 2018 spisane wot:

Njesměrne zbožo měła je Paris Hilton. Před dnjemi bě wona swój dwaj milionaj eurow drohi pjeršćeń při rejwanju zhubiła. Hektisce su slubjeny Chris Zylka, wěstotni zastojnicy a hosćo w Los-Angeleskim nócnym klubje za nim pytali. Skónčnje jón Zylka w sudobju z lodom nańdźe. Po wšěm zdaću bě 20karatowy ćežki diamant rejwarce z ruki zlećał. Hač drje by jón cuzy namakar wróćił?

Pčołki su wuspěšny wobchodniski model. Tak přenajimaja předewzaća wokoło města Bremena cyłe ludy. Ideja pčolaceho sharinga je, pčołarjam a ratarjam pomhać. Pčołarstwo nima hižo telko financielneho powabka, ratarjo pak trjebaja pčołki za popróšenje. Hdyž rostliny kćěja, dochadźa často k wuskosćam, dokelž njeje dosć pčołkow. Trěbne pčolace ludy móža sej zajimcy nětko wotnajeć.

To a tamne (27.03.18)

wutora, 27. měrca 2018 spisane wot:

„Muski Cinderella“ bě policiji minjeny pjatk w Połčnicy twochnył. Njeznateho z jenož hišće jednym črijom nětko pytaja. Muž bě w kupnicy 27 titkow worješkow družiny Macadamia spakosćił. Jako chcyše jeho filialny nawoda zadźeržeć, njeznaty twochny. Zhubił pak je po puću črij a wjacore titki z worješkow. Tež w Kamjencu je policija paducha lepiła. Wón smědźeše jej dźesać taflow šokolody přepodać a dósta za to chłostanje.

Poprawom měł sobujěducych w ćahu zastarać, město toho pak je so sobudźěłaćer Němskeje železnicy sam posłužował. Natutkany bě pasažěram njedawno w ćahu z Basela do Berlina napadnył. Tuž so hóršachu. Šef ćaha sobudźěłaćerja bistra tuž prošeše na zastanišću w Braunschweigu wulězć, hdźež policisća hižo na njeho čakachu. K jědźi a piću tuž hač do Berlina ničo njedawaše.

To a tamne (26.03.18)

póndźela, 26. měrca 2018 spisane wot:

Swój kwas skomdźił je muž ze Schwerina. Njewjesta bě 35lětneho nawoženju policiji jako zhubjeneho přizjewiła, dokelž njebě na jeju wěrowanje přišoł. Kónc tydźenja do toho bě hišće w Sakskej porjadnje z přećelemi swjećił a so tam z časom nježenjenca rozžohnował. Tak je policija tež tam za nim pytała, ale podarmo. Nětko so njewjesta znowa přizjewi. Kaž so wukopa, je muž w psychiatriskej chorowni. Kak bě so do njeje dóstał, wšak wostanje potajnstwo.

Z 48 tonow ćežkim čerwjenym kranom su paduši dźens tydźenja w Stuttgarće twochnyli. Mjeztym su swědcy napadne jězdźidło sta kilometrow dale blisko braniborskeho Herzberga widźeli. Dotal njeje policija skućićelow hišće lepiła. Hdyž skónčnje tak daloko budźe, drje k přesćěhanju njedóńdźe. Wšako kran spěšnišo hač 55 kilometrow na hodźinu njejědźe.

To a tamne (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Wopyt dwaj metraj dołheho warana měješe thailandski wuměnkar w swojej kupjeli. Hač bě so reptil přez kanalizaciju abo prosće přez durje dóstał, njeje jasne. Znajmjeńša tón tam cyle woměrje ležeše. Ale tež 81lětny muž wosta měrny a jeho fotografowaše, prjedy hač durje kupjele zaso začini. Na to zawoła wón fachowcow, kotřiž warana popadnychu a w přirodźe wusadźichu.

Pornografiski film na elektroniskej reklamowej tafli při wulkim křižowanišću w Manili je skandal na přewažnje katolskich Filipinach wuskutkował. Kaž dyrbješe měšćanostka Makati Abigail Binay přiznać, běchu so hackerojo do systema reklamoweje tafle zadobyli a film wusyłali. Po poł minuće drje taflu spěšnje hasnychu, přiwšěm su mnozy pasanća porik při seksu fotografowali abo natočili ­a to w socialnych medijach wozjewili.

To a tamne (22.03.18)

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

To je so tón abo tamny wobydler awstralskeho městačka Beechworth 200 kilometrow sewjerowuchodnje Melbourna zawěsće dźiwał, jako njeje wočakowane přeprošenje na kwas, zbožopřeća k narodninam abo samo zličbowanku dóstał. Wina na tym je póst, kotryž je prosće zabył jedyn póstowy kašćik wuprózdnić. Poł lěta dołho so tam listy kopjachu, doniž njebě kašćik dospołnje přepjelnjeny. Nowy team póstownikow bě jón po wšěm zdaću cyle jednorje přewidźał.

Samotny wosta baćon w hnězdźe, dokelž je partnerka jeho wopušćiła. Internetnje wobkedźbować móžachu zajimcy w delnjosakskim Leiferde, kak bě baćonica Friederike tydźenja k Fridolinej přilećała. A kaž bě widźeć, měještej chutne wotpohlady. Stej so porowałoj a tež hižo pilnje hnězdo přihotowałoj. Dale a časćišo pak so baćonica zdalowaše a nětko je cyle zhubjena. Hač drje je so tuchwilneho zymskeho wjedra dla zaso na wróćopuć do juha nastajiła? W Delnjej Sakskej maja něhdźe 770 baćonjacych porow.

To a tamne (21.03.18)

srjeda, 21. měrca 2018 spisane wot:

Pjenjezy dešćowali su so na puću w sewjerorynsko-westfalskim Bergisch-Gladbachu. Hosćencar chcyše z kónctydźenskimi dochodami wjacorych tysac eurow na banku jěć. Pjenjezy bě wón na třěchu awta połožił a wotjěł. Te so z wětrikom spěšnje rozdźělichu. 30 do 40 šoferow je zastało a pjenjezy zezběrało. Jenož někotři pak běchu sprawni a je wotedachu. Za tamnymi policija nětko pyta.

Alarm zawinił je chětro natutkany muž na turkowsko-grjekskej mjezy pola Kastaniesa. Do toho bě so wón kontroli na turkowskim boku wuwinył a móst přeprěčiwši grjekski kontrolny dypk docpěł. Muž bě tak pjany, zo njemóžachu z nim ani prawje rěčeć. Kak bě so scyła přez móst dóstał, njewědźa sej rozjasnić.

To a tamne (20.03.18)

wutora, 20. měrca 2018 spisane wot:

Wosrjedź powołanskeho wobchada dźěćo porodźiła je žona w šwicarskim Zürichu. Nowy čłowječk chcyše na kóždy pad na swět, jako nan hišće spyta so přez blachowu lawinu do chorownje předrěć. Skónčnje wón wosrjedź wjacečaroweje dróhi zasta, štož je skedźbnosć policistki zbudźiło. Wona móžeše dźěćko runje hišće popadnyć, kotrež bě žona na pódlanskim sedle porodźiła. Policistka sleče so pulower, zawi holčku do njeho a wołaše wuchowansku słužbu.

Nócnej harje wosebiteho razu njemóžeše tež policija w Badensko-Württembergskej wotpomhać: 66lětna žona wołaše ­zastojnikow, dokelž bě jej „wjacore nocy dołho trajacy monotony zwuk“ spar rubił. Zastojnicy do Denzlingena přijědźechu a zwěsćichu, zo bydli na štomje w susodstwje wulka sowa. A jej je nócny měr ludźi smorže. Žona dyrbi haru tuž dale znjesć.

To a tamne (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018 spisane wot:

Na zubnolěkarskim terminje paducha zajał je policist w Bayerskej. Zastojnik ležeše w šwabskim Neu-Ulmje na lěkowanskim stólcu, jako so 34lětny paduch přez durje balkona do pódlanskeje rumnosće zadoby a tam ručnu tobołu chorobneje sotry pokradny. Jako policist podhladne zwuki zasłyša, skoči wón ze stólca a muža zaja. Kaž so wukopa, je paduch za cyłu seriju tajkich njeskutkow zamołwity. Wón sedźi mjeztym w jastwje.

6 000 eurow na nuzniku Duisburgskeho hłowneho dwórnišća je muž w móšni namakał a policiji přepodał. 23lětny sprawny namakar z Essena do toho hišće wobsedźerja pjenjez zazwoni, po tym zo bě w móšni jeho telefonowe čisło našoł. Zbožowny wobsedźer sej pjenjezy na policajskim rewěrje wotewza. Wón chcyše sej awto kupić a měješe tohodla telko pjenjez při sebi, kaž zastojnikam rozłoži.

nawěšk

nowostki LND