To a tamne (29.08.19)

štwórtk, 29. awgusta 2019 spisane wot:

Njewšědne zasadźenje za wohnjowych wobornikow w Braunschweigu: Dźěd bě z wnučku „policiju“ hrał a jej z wjeselom ručne puta přičinił. Wšako tajke hišće z časa pola policije wobsedźeše. Skónčnje pak njemóžeše železne puta wočinić, dokelž njehodźeše so klučik wjace wjerćeć. Tak pytachu dźěd, wnučka a jeje mać pomoc pola wohnjoweje wobory, kotraž holcu z klěšćemi wuswobodźi. Jako dźak za swoju zmužitosć smědźeše sej wnučka jězdźidłowu halu wobhladać.

Něhdźe 22 000 ludźi wobdźěli so wčera we wuchodošpaniskim Buñolu na tradicionalnej bitwje „La Tomatina“. Kaž přeco poslednju srjedu w awgusće je něhdźe 9 000 wobydlerjow Buñola zhromadnje z hosćimi tomaty na so mjetało. Po informacijach zarjadowarja bě to 150 tonow, 5 000 kilogramow wjace hač loni. Po Guinnessowej knize rekordow je to najwjetša žiwi­dłowa bitwa swěta.

To a tamne (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Wuraz „Malle“ za španisku dowolowu kupu Mallorca wužiwać móže so z drohej naležnosću stać. To dyrbjachu tež zamołwići internetneho pućowanskeho předewzaća „Reisetiger“ nazhonić. Přede­wzaćel z Hildena pola Düsseldorfa bě sej wobchadnorěčne zapřijeće „Malle“ wot europskeho markoweho zarjada škitać dał a žada sej nětko wotpowědne popłatki. Prawiznik pućowanskeho portala je mjeztym skóržbu zapodał. Z wobchadnorěčnym „Malle“ wabja za hudźbu a partyje na dowolowej kupje.

Symbol wikinga na ampli pěškow je wot najnowšeho w danskim měsće Aarhus widźeć. Ideju, čerwjeny signal z ilustraciju historiskich předchadnikow Skandinawičanow narunać, měješe měšćanski radźićel. Wón pokazuje na to, zo měješe Aarhus za čas wikingow w 10. lětstotku wulki wuznam.

To a tamne (27.08.19)

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Mjerzajo so na nócnu haru je wobydler we westfalskej wsy šofera chłódźenskeho awta do njeho zamknył. Šofer bě rano w 4.20 hodź. twory do wobchoda přiwjezł, jako wobydler jeho do awta zam­kny. Muž drje móžeše chłódźenje hasnyć, dyrbješe pak poł hodźiny čakać, prjedy hač něchtó jeho wołanje wusłyša a jeho z chłódneho jastwa wuswobodźi. Wo­bydler policiji wšitko přizna, měješe pak swoje postupowanje přiwšěm za woprawnjene. Tak ma nětko ze skóržbu ličić.

Trójce wob dźeń chodźi kołp w baden­sko-württembergskim Riedlingenje pola Biberacha k swójbnemu domej, zo by so tam nažrał. Zwjetša jeho partnerka a mło­dźata­ sobu přińdu. Ritual pěstuje kołp hižo­ wjacore lěta, kaž wobydlerjo rozprawjeja. Hižo jako młodźo bě tam ze star­šimaj rano, připołdnju a wječor po chlěb chodźił. Hdyž wonka nikoho njewidźi, klepa­ kołp wo wokno a prosy wo žratwu.

To a tamne (26.08.19)

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Na wšě dźesać lět bjez jězbneje dowolnosće po puću był je 66lětny ze swojim awtom w Bayerskej. Policisća zadźeržachu šofera sobotu njedaloko Neuburga nad Innom w Passauskim wokrjesu, zo bychu jeho kontrolowali. Jako tón jězbnu dowolnosć při sebi njeměješe, započachu zastojnicy dokładnišo slědźić. Při tym so wukopa, zo dyrbješe muž před dźesać lětami papjery wotedać, dokelž bě pjany z awtom jěł. Nětko dyrbi ze sudniskej skóržbu ličić.

60. narodniny telewizijneho pěskowčika swjećachu kónc tydźenja w Babelsbergskim filmowym parku. Mjez gratulantami bě tójšto přećelow małeho mužika z běłej brodu a čerwjenej čapku, kaž pitiplač a liška. Dźěći w kostimje pěskowčika mějachu darmotny zastup do parka. Woblubowaneho pěskowčika pokazuja wot nowembra 1959 w telewiziji.

To a tamne (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Z ruku we woknje tčacy wostał je paduch w Berlinje. Do toho bě 61lětny spytał nachilene wokno na zadnim dworje bydlenskeho domu wočinić, zo móhł so do bydlenja zadobyć. Jako dale njemóžeše, wołaše wo pomoc. Wobydlerjo alarmowachu policiju, kotraž podhladneho wuswobodźi a zaja. Dokelž bě so tón snadnje zranił, dachu jeho w chorowni ambulantnje zastarać.

Při wjacorych amplach za pěškow w Berlinje-Mitte a Friedrichshainje-Kreuzbergu su njeznaći čerwjenu a zelenu swěcu z rěčnymi šablonemi polěpili. Ample pokazuja nětko swěćace so hesła kaž „Go vegan“ při zelenej a „Stop Meat“ při čerwjenej swěcy. Policija móžeše šablony wotstronić, dokelž njeběchu lěpjate. W jednym padźe pak trjebachu wohnjowo­- borny rěbl. Kak běchu njeznaći nalěpki tak­ wysoko připrawić móhli, njewědźa.

To a tamne (22.08.19)

štwórtk, 22. awgusta 2019 spisane wot:

Z awtom maćerje je wosomlětny hólčec w nocy po A 44 njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Soesta smalił, doniž jeho samoho strach njezaja. Mać bě policiju po połnocy informowała, zo je syn z jeje wozom wotjěł. Policisća a mać jeho skónčnje na parkowanišću namakachu: Z warnowanskej swěcu a přidatnym warnowanskim třiróžkom bě wón awto hižo wotstajił. Pod sylzami zastojnikam na­přećo swoje zadźerženje wobžarowaše. Ani awtu ani hólcej so ničo njesta, wšako jězdźi prawidłowje z awtoscooterom.

Z požčenym elektrorolerom na A 57 po puću bě młody muž z Dubaija wčera pola Kölna. Nawigaciski nastroj bě jemu do toho awtodróhu jako najspěšnišu čaru poručił. 23lětny smědźeše na paralelnej dróze A 57 dale jěć, po tym zo bě pokutu zapłaćił. Šoferojo awtow běchu policiju wo roleru informowali.

To a tamne (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Britam při brexiće přećelnje kiwać chcedźa Nižozemjenjo 31. oktobra na tamnym brjohu Sewjerneho morja. Tón dźeń chce Wulka Britaniska Europsku uniju doskónčnje wopušćić. Za „brexit-party“ w kupanišću Wijk aan Zee njedaloko Amsterdama je dotal 54 000 ludźi zajim signalizowało. „Ma to rjane rozžohnowanje z dobrym přećelom być, kiž so na napjaty, ale snano nic wosebje mudry dyrdomdej podawa“, iniciatorojo zdźěleja.

Ze złamanej prědnjej wósku a skóncowanymi wobručemi je wopity šofer wosoboweho awta 14 kilometrow daloko jěł. 33lětny bě w sewjerorynsko-westfalskim Wipperfürthu do wjacorych mjeńšich štomow zrazył. Při tym so prědnja wóska złama a wobruče so puknychu. Policija jeho zadźerža, po tym zo je ju druhi šofer wo dospołnje skóncowanym awće informował, kotrež bě jemu napřećo přijěło.

To a tamne (20.08.19)

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Myto za wosebje absurdne transporty chcedźa šwicarskemu předewzaću Swiss Air Deluxe spožčić. To namjetuje tamniše towarstwo Alpska iniciatiwa. Wone předewzaću wumjetuje, zo ryzy powětr w blachowych tyzach 20 000 kilometrow daloko do Azije transportuje. Swiss Air Deluxe so wobara a na to pokazuje, zo tak tež za druhe šwicarske wudźěłki wabi. Powětr­ z tyzy so z pomocu maski zadycha a ma mučnoće zadźěwać.

Ze sloganom „Na stupadle sobu jěduce žony pytane“ wabja w Hannoveru žony do zawoda za wotstronjenje wotpadkow. Dźensa móžachu so zajimče na dnju wotewrjenych duri z kolegami rozmołwjeć a sej dźěłowe wuměnjenja zbližić. Wotpadki rumować je w mnohich městach Němskeje hišće ryzy muska domena, štož chcedźa změnić.

To a tamne (19.08.19)

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Tepjene špundowanje matej wot najnowšeho lawica Gina a jeje partner Navin w Kölnskim zwěrjencu. Na wšě 200 000 eurow je přetwar płaćił, kaž coo zdźěla. Porik móže so nětko rozsudźić: Pak wotpočuje na hórce před wočemi wopytowarjow, pak zminje so w nowej tepjenej prózdnjeńcy. Tež kwartěr tigrow chcedźa w Kölnje podobnje ponowić. Tigraj Sergan a Hanya dyrbitej nachwilnje do druheho zwěrjenca.

Spěšnje a tunjo nakupować chce wjetšina ludźi w Němskej. To je wuslědk naprašowanja slědźenskeho instituta Nielsen. Tak su 65 procentam přetrjebarjow potuńšene poskitki jara wažne. Nimale runje telko ludźi (59 procentow) najradšo tam nakupuje, hdźež maja swoju lisćinu najspěšnišo wotdźěłanu. Wěcywustojne poradźowanje ma jenož kóždy štwórty kupc za wažne.

To a tamne (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

„Chcu do Ameriki!“, wopodstatni wosomlětna holca přišedši na ratarski statok w Beasweileru pola Aachena. Prawdźepodobnje bě so wona při hrajkanju za wulku jězbu rozsudźiła a so z koleskatym kófrom na puć nastajiła. Burowka holcu njeznaješe a zawoła policiju. Młodostnaj tak dołho­ na holcu kedźbowaštaj, při čimž samo zhoništaj, hdźe mała wupućowarka bydli. Tak móžeštaj ju prjedy hač policija staršimaj zaso přepodać.

Na překlepane wašnje bjez pjenjez k nowej spanskej stwě: Žona je w delnjosakskim Sittensenje łožo pokradnyła. Spočatnje wona we wobchodźe meblow wo to prošeše wupruwować směć, hač so łožo do transportera hodźi. Po nakładowanju so zminy, bjeztoho zo by płaćiła. Policija wšak njewě, hač je žona wotpohladnje jednała abo jeno zapłaćić zabyła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND