To a tamne (15.02.19)

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Donald Trump je přetučny. To su lěkarjo na přepytowanju prezidenta USA w Běłym domje zwěsćili. Wuslědki strowotniskeho checka w Americe tradicionelnje wozjewjeja, byrnjež to předpisane njebyło. Najebać dobru powšitkownu strowotu je 1,90 metrow wulki Trump – mjeztym 110 kilogramow ćežki – hranicu body-mass-indeksa 30,4 docpěł. Tak njeje po sudźenju lěkarjow jeničce „přećežki“, ale nětko tež „pře­tučny“.

Na swojich škitnych tarčach po sněze suwali su so policisća w norwegskim Trondheimje. Nahrawana scena po swjatoku je w interneće mjeztym mały hit. Wosrjedź nocy běchu so zastojnicy na swoje tarče lehnyli a so po zasněženej dróze suwali. Widejo stajichu do interneta. „Chcychmy raz něšto hinašeho činić“, kaž měnjachu. Filmčk zwjesela ludźi mjeztym po wšěm swěće.

To a tamne (14.02.19)

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Nahrawanje hudźbneho wideja je w Frankfurće nad Mohanom k zasadźenju policije wjedło. Muž bě we hłubokogaraži zakuklenych a z mašinskimi třělbami wobrónjenych muži wuhladał a policiju wołał. Ta pósła specialnu jednotku, kotraž dźěła za widejo skónči. Nětko pruwuja, komu maja zličbowanku za zasadźenje pósłać. Wšako bě akcija dowolena. Zamołwići pak dyrbjachu policiju wo njej informować, čemuž wočiwidnje tak njebě.

Pola kruwow na pastwje přenocować chce sudnik Mnichowskeho wyšeho krajneho sudnistwa, kiž dyrbi w dołho trajacej zwadźe wo kruwjacych zwonach rozsudźić. Mandźelskaj skoržitaj hižo wjele lět přećiwo burowce, kotrejež howjada ze zwonom wokoło šije so blisko jeju doma pasu. Wonaj čujetaj so předewšěm w nocy mylenaj. Sudnik chce nětko wědźeć, kak zlě to woprawdźe je.

To a tamne (13.02.19)

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Policija přećel a pomocnik – to je 99lětna žona w Kielu po słowje brała. Ze swojim rolatorom přijědźe wona na policajsku stražu a prošeše zastojnikow, jeje ergometer sporjedźeć, kotryž pječa wjace njefungowaše. Žona njeby wědźała, koho dyrbi so hewak prašeć. Zastojnikaj ju domoj přewodźeštaj, hdźež zwěsćištaj, zo bě koleso wopak programěrowane. Wonaj móžeštaj tuž pomhać, a staruška nětko zaso pilnje na nim zwučuje.

Mjeniny krónprincesny měsac přezahe swjećili su w šwedskej stolicy Stockholmje. Wčera běchu wjacore busy w měsće ze šwedskej chorhoju wupyšene, kaž je to składnostnje mjenin krónprincesny Viktorije w skandinawiskim kraju z wašnjom. Jeje mjeniny pak njejsu 12. februara, ale 12. měrca. „To drje je něchtó něšto zaměnił“, so rěčnica bliskowobchadneho zarjada zjawnje zamołwi.

To a tamne (12.02.19)

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:

Lubosćinska hodźinka w cuzym awće je so za młody porik ze stresom skónčiła. Wobaj běštaj so krótko do toho w diskotece zeznałoj. Pytajo za samotnym městnom wuhladaštaj wječor parkowacy Pkw wosrjedź Mnichowa, kotryž njebě zamknjeny. Wjeselo pak bě nimo, jako pytnyštaj, zo njehodźachu so durje wotnutřka wjace wotewrěć. W nuzy alarmowaštaj wonaj policiju, kotraž jeju wuswobodźi. Znate wšak njeje, kotre sćěhi to za 27lětneho a 26lětnu změje. Awto dyrbjachu wot­wlec, dokelž njehodźachu so durje po „wuswobodźenskej“ akciji wjace zamknyć.

Hrajkacy pos je w bydlenskim domje na juhu Israela woheń zawinił. Na wideju stražowanskeje kamery je widźeć, kak sej tón na werandźe ležo ze zapalakom hrajka. Naraz pak płomjenja wudyrja a so spěšnje rozpřestrěwaja. Pos na woheń wudźěra a šćowka. Wohnjowa wobora drje móžeše płomjenja podusyć, škoda w bydlenju je přiwšěm chětro wulka.

To a tamne (11.02.19)

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Po spektakularnej jězbje po past­wach, mostach­ a samo awtodróze je wusłužene lětadło Boeing 747 w Nižozemskej swój posledni cil docpěło: zahrodu hotela njedaloko Amsterdamskeho lětanišća Schiphol. Mašinu chcedźa nětko na atrakciju za hosći přewarić. Transport je hotel miliony eurow płaćił a tójšto wušparanjow načinił: Tak dyrbjachu burow za wužiwanje łukow wotškódnić, trjebachu njesměrnje wjele zarjadniskich dowolnosćow a dyrbja nimo toho dosć drohi transport zapłaćić.

Tři měsacy bě wona swobodna – nětko su ćeknjenu kruwu „büxi“ zaso popad­nyli. Bywši policist, kiž zdobom hońtwjeri, je skoćo njedaloko bayerskeho Landshuta z kłokom pohłušił. Škitarjo zwěrjatow je na to wotewzachu a zastarachu. Kruwa bě so prawidłownje wječor při picnym składźe ratarskeho zawoda posłužowała. Tam je policist z třělbu na nju łakał. Büxi bě w oktobru ćeknyła.

To a tamne (08.02.19)

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Z njewšědnym dźěćacym widejom pyta katolska wosada w hessenskim Petersbergu za nowym duchownym. Zastupnicy wosady su zhromadnje z ministrantami widejo nawjerćeli, kotryž je na internetnej platformje youtube přistupny. Zajimcy su sej jón mjeztym 6 200 króć wobhladali. W nim hólcy a holcy skorža, zo hižo měsacy na noweho duchowneho čakaja, po tym zo bě dotalny wosadu wopušćił. Nowy duchowny měł cool a wjesoły być. Město dołhich prědowanjow přeja sej młodostni wjace kěrlušow.

Napity do wukładneho wokna modoweho wobchoda zajěł je muž w Bremenje a je sej po tym w awće wusnył. Jako policija dojědźe, motor hišće běžeše. 23lětny so spjećowaše, z awta wulězć a chcyše radšo dale spać. Najebać to jeho zastojnicy zhromadnje z awta wućahnychu, naměrjejo pola njeho 1,3 promile alkohola.

To a tamne (07.02.19)

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Mjaso wjewjerčkow poskićuja wot najnowšeho w hosćencu w Londonskej korčmowej štwórći Borough Market. Hosćenc „Native“ spřihotuje hosćom nimo lokalnych jědźow tež lasanju z ragoutom wjewjerčkoweho mjasa. Na taler přińdźe pak jenož mjaso šěrych wjewjerčkow. Zwěrjata běchu kónc 19. lětstotka z Ameriki přiwjezli. Mjeztym wohrožuja wone populaciju čerwjenych wjewjerčkow na britiskej kupje. Ludźom su wone kwakla.

Preč ćisnjena seks-klanka je na awtodróhowym parkowanišću w Posaarskej zasadźenje policije zawinowała. Naha klanka ze zawjerćanymaj rukomaj a nohomaj wupadaše w ćmě woprawdźe kaž čłowjeske ćěło, policija zdźěli. Wotpowědnje wustróžana reagowaše žona a zawoła policiju. Prjedy hač zastojnicy přijědźechu, móžeše žona zhromadnje ze šoferom nakładneho awta „kriminalny pad“ rozrisać.

To a tamne (06.02.19)

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Po nimale třoch tydźenjach bjez miliny ma wjaceswójbny dom w Osnabrücku zaso elektriku. Wot wčerawšeho maja podružnicy zaso milinu, rjekny sobudźěłaćerka domoweho zarjadnistwa na naprašowanje medijow. „Swěca funguje a lift tež.“ Na tepjenje dyrbja ludźo hišće čakać, dokelž jedna so wo nócnomilinowe kachle. Milina bě 16. januara po zapławjenju pincy wupadnyła. Hakle minjeny tydźeń móžachu připrawu sporjedźeć. 40 podružnikow bě potrjechenych, mjez nimi tež stari a hladanja potrěbni.

Z módrej swěcu na třěše je muž w Bayerskej kóšty za parkowanje lutować chcył. Swědk bě wobkedźbował, kak 65lětny před hotelom swěcu na třěše připrawi, zo by wóz kaž policajske awto wupadało. Přiwołana policija lampu sćaza. Muž dyrbi so jebanja dla zamołwić, snano tež přicpěwanja zastojnstwa dla.

To a tamne (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Wo městno na parkowanišću kupnicy biłoj staj so Němc a Nižozemjan w delnjosakskim Bunde. Samo žonje wobeju so wobdźělištej, policija zdźěli. Započało bě so wšitko z werbalnym rozestajenjom mjez 54lětnym Nižozemjanom a 48lětnym Němcom. Jedyn z wobeju bě so hižo na městno stupił, kotrež sej tež druhi žadaše. Skónčnje z pjasćemi do so biještaj, runje tak kaž žonje. Po informacijach policije wosta při snadnych zranjenjach.

Z akciju „ćopły pulower“ chce zakładna šula w Düsseldorfje wuspytać, kak móhli energiju lutować. Pjatk su starši namołwjeni, dźěći w ćopłej drasće do šule pósłać. Tole bě spočatnje iritacije zbudźiło, dokelž so mnozy starosćachu, zo so dźěći nazymnja. Redukować chcedźa tepjenje jenož wo tři stopnje. Nimo toho maja dźěći­ pjatk, posledni dźeń do prózdnin, tak a tak jenož tři hodźiny wučby.

To a tamne (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Mórske elefanty so w sewjerokaliforniskim narodnym parku Point Reyes přiběrajcy na pola turistow woblubowanym přibrjohu zadomjeja. Přičina: Přibrjóh je blokowaneho etata USA dla zawrjeny, dokelž njemóža tam přistajenych hižo płaćić, zarjadnistwo parka zdźěli. Mórskim elefantam, kotrež so skerje do wotležanych kónčin wróćo sćahnu, su prózdne přibrjohi witane, zo móhli tam swoje młodźata porodźić.

W Kölnskej katedrali maja po wjele lětstotkach nětko tež žony na to dźiwać, zo so wopytowarjo prawje zadźerža. „Wěrimy, zo móža žony dotal muske zastojnstwo derje wudospołnić“, zdźěli probst Gerd Bachner. Dohladowarjo w čerwjenych robach a z čornymi čapkami maja wšědnje 30 000 wopytowarjam infor­macije dawać a na to dźiwać, zo so ludźo w katedrali dostojnje zadźerža.

nawěšk

nowostki LND