To a tamne (06.12.19)

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:

Mały kusk płatu steji w srjedźišću: Biki­ni dóstanje swójski muzej. Regensburgski předewzaćel Alexander Ruscheinsky zarjaduje w Bad Rappenauwje pola Heilbronna BikiniArtMuseum, kotryž chcedźa klětu wotewrěć. Na 1 500 kwadratnych metrach chce muzejownik wuwiće kupanskeje mody wot lěta 1880 hač do přitomnosće dokumentować. Pře­hladka wopřijima 1 200 bikinijow.

Wobškodźeneho a zanjerodźeneho ho­te­la dla je so měšćanske partnerstwo mjez sakskim Torgauwom a pólskim Strzegomom nimokuliło. Město Torgau bě 27. nowembra wobzamknyło partnerstwo zběhnyć. Přičina su njerjane po­dawki za čas­ wopyta delegacije ze Strze­goma w oktobru. Nimo skóncowanych meblow běchu hosćo tež ekskrementy w stwach zawostajili. W Strzegomje twjerdźa, zo su wumjetowanja přehnate.

To a tamne (05.12.19)

štwórtk, 05. decembera 2019 spisane wot:

Na wósliku dale pućować móhła klimowa aktiwistka Greta Thunberg po puću na swětowu klimowu konferencu w španiskim Madridźe. Nabožne towarstwo španiskeje gmejny njedaloko města To­ledo je to šwedskej aktiwistce poskićiło, přizamkujo so jeje bojej za škit klimy. „Naši předchadnicy su tónle wobchadny srědk wužiwali, a tón klimje najmjenje škodźi.“ 16lětna Thunberg bě wutoru z płachtakom z USA přijěła, zo by lětadło wobešła, a chce nětko dale do Madrida.

Něhdźe 350 wupyšenych hodownych štomikow je Thomas Jeromin w delnjosakskim Rintelnje w swojim domje nastajał, samo w kupjeli a na chódbje. Pyšić započał bě je hižo w awgusće. Material a ideje za to zběra kuchar přez cyłe lěto. Rekordny institut Němskeje je zběrku mjeztym jako­ rekord připóznał, Guinnessowa kniha nic. Wot lěta 2011 je hač do 30 000 eurow za štomiki wudał.

To a tamne (04.12.19)

srjeda, 04. decembera 2019 spisane wot:

Z wjace hač 24 000 telefonatami je rentnar w Japanskej sobudźěłaćerjow telefonoweje towaršnosće wobćežował. Mjeztym 71lětny bě stajnje zaso ze zjawneho telefona firmu KDDI zazwonił, žadajo sej zamołwjenje. Njeje pak jasne, za čo poprawom. Jeničce minjeny měsac je wón tam w běhu jeničkeho tydźenja 400 króć za­zwonił. To bě samo policiji přewjele. Wona muža zaja, dokelž je sobudźěłaćerjow psychisce wobćežował.

Dosć derje radźiła je so generalka wopyta swjateho Mikławša pola rybow. Wobkruženy wot žrawcow a druhich rybow poda so muž z běłej brodu a čerwjenej čapku do 250 000litrowskeho mórskeho akwarija w sewjerofriziskim Tönningu, zo by ryby picował. Poprawna tradicionalna nurjenska akcija Mikławša je 6. hodownika planowana. Bojeć so wobydlerjo Sewjerneho morja wopytowarja njetrjebaja, wšako su na nurjakow zwučene.

To a tamne (03.12.19)

wutora, 03. decembera 2019 spisane wot:

Šoferka, kotraž bě njedźelu ze swojim awtom do šachta awtoweho lifta Drježdźanskeho parkowanskeho domu zrazyła, steješe pod wliwom drogow a njewobsedźeše ani jězbnu dowolnosć. Při tesće je policija amfetaminy dopokazała. 33lětna bě zawrjene durje lifta přerazyła a šěsć metrow do hłubiny padnyła. Kaž dźiw pak so wona jeno snadnje zrani. Wěcna škoda na lifće a wosobowym awće wšak wučinja dohromady 70 000 eurow.

Na wosuški a hodowne chłóšćenki su so­ paduši na adwentnych wikach w Drježdźanach-nowym měsće měrili. Kaž policija zdźěla, běchu so njeznaći w nocy na njedźelu do jednoho z natwarjenych předawanskich stanow zadobyli a so tam posłužowali. Mjez druhim pokradnychu 50 wosuškow. Spakosćene twory su wjacore sta eurow hódne.

To a tamne (02.12.19)

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

K swojim prěnim narodninam dósta běła mjedwjedźica Hertha w Berlinskim zwěrjencu wčera słódnu překwapjenku: zamróženy sad a zeleninu w formje wulkeje „1“. Koparjo zwjazkoweho ligista Hertha BSC běchu ju darili. Po spočatnym wćipnym wobčuchanju stej Hertha a mać Tonja spěšnje spóznałoj, što so w lodowym bloku chowa. Młoda mjedwjedźica je atrakcija zwěrjenca Berlin-Friedrichsfelde na wuchodźe stolicy.

Jěsć kaž w hotelu „mama“: Njeznaći paduši su so w zahrodkowej chěžce w braniborskim Küstrin Kietzu nad Wódru porjadnje posłužowali: Woni tam pijachu a jědźachu, wužiwajo sudobjo tamnišeje kuchnje. Nimo toho wzachu sobu, štož namakachu: dwě powětrowce, prochsrěbak, dwě kolesy a trašawku. Wšitko bě přeborkane, jako je wobsedźer kónc tydźenja zaso raz pohladać přišoł.

To a tamne (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Wurosćeneho jelenja při awtodróze dla je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) ducy na termin wokołopuć jěć dyrbjała. Wona bě póndźelu ze swojim słužbnym wozom na awtodróze A 20 po puću,­ jako su jězdnju jelenja dla cyłu hodźinu zawrěli, zo bychu jeho wuhnali. Awto kanclerki dyrbješe pódlanske puće wužiwać. Zwěrjo steješe mjez dźiwinowym płotom a awtodróhu strašnje blisko při jězdni.

Dlěje hač 70 lět po skónčenju Druheje swětoweje wójny bu akordeon, kiž bě so we wójnskich šmjatkach zhubił, zaso swojemu wobsedźerjej wróćeny. Ameriski general přepoda jón w eifelskim měsće Schleiden swójbje Kupp. Dźěd generala bě instrument po bitwje pola padnjeneho němskeho wojaka našoł a sobu wzał. Na akordeonje napisana adresa pak zmóžni, jón nětko wróćić.

To a tamne (28.11.19)

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Štyri kamele wosrjedź města su w sewjerorynsko-westfalskim Remscheidźe zasadźenje policije zawinili. Wone přechodźowachu so wčera rano cyle měrnje po měsće a posłužowachu so w zahrodkach. Jich wobsedźer wšak bě spěšnje zwěsćeny: hóstny cirkus. Sobudźěłaćerjo kamele bjez problemow wróćo wjedźechu.

Zelene sportowe črije, kotrež bě bywši lochkoatlet a superstar Usain Bolt při swojich swětowych rekordach wužiwał, je wón nětko Němskemu črijowemu muzejej­ w porynsko-pfalcskim Hauensteinje darił. „Powostanki tartanoweje čary a wobškodźenja póduše dopokazuja, zo je Bolt w črijach woprawdźe běhał“, zdźěli direktor muzeja. Klětu nalěto planuje dom wosebitu prezentaciju črijow prominentnych, tak tež Angele Merkel, Borisa Beckera, Thomasa Gottschalka a wjacekrótneho olympiskeho dobyćerja Bolta.

To a tamne (27.11.19)

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Z awtom hač ke kasy: W Awstriskej je 42lětna ze swojim awtom do předawarnje meblow zrazyła. Wóz jědźeše wjacore metry po wobchodźe a wosta hakle před kasu stejo. Sobudźěłaćerce wobchoda w zwjazkowym kraju Delnja Awstriska so zesuwanych meblow dla zraništej. Šoferka chcyše swoje awto poprawom na parkowanišću před wobchodom wot­stajić. Čehodla je přez wukładne wokno do wobchoda jěła, dotal jasne njeje. Alkoholowy test bě negatiwny.

Rěznikej ćeknyła je kruwa w mecklenburgsko-předpomorskim Vipperowje nad jězorom Müritz. Jako chcyše ju ratar na připowěšak ćěrić, wona twochny a ćekny k jězorej. Něšto pozdźišo ju pěšcy wuhladachu: Kruwa tčeše hač k šiji w błóće. Wohnjowi wobornicy ju z powjazami a traktorom wućahnychu. K rězu pak najprjedy raz njetrjebaše.

To a tamne (26.11.19)

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:

500 eurow pokuty płaćić dyrbitej wobě skućićelce, kotrejž běštej w Me­cklenburg­sko-Předpomorskej dźesać šće­njatow pokradnyłoj.­ 30lětna bě loni zhromadnje z 31lětnej młode labradorske psy w cyłkownej hódnoće 6 500 eurow plahowarjej w Demminje pokradnyła a štyri z nich w Berlinje předała. Wobsedźer na to internetnje a z pomocu policije za šćenjatami pytaše a je skónčnje namaka. Mjeztym wšitke zaso ma.

Něhdźe 50 aktiwistow je wčera rano wulku žurlu Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity wobsadźiło. Čitanja tam dyrbja tuž cyły tydźeń wupadnyć, kaž TU informuje. Aktiwisća za škit klimy do­centam njedowoleja mikrofon wužiwać. Woni sej žadaja, zo měli škit klimy we wučbnych planach uniwersity bóle wobkedźbo­wać. Jednanja mjez aktiwistami a rektorom TU běchu dotal zwrěšćili.

To a tamne (25.11.19)

póndźela, 25. nowembera 2019 spisane wot:

Wjace hač dźesać napodobnjenych bróni a pozdatny wótrotřělc na třěše garaže su w badensko-württembergskim Leimenje wulkozasadźenje policije zawinowali. Žona zastojnikam rozprawješe, zo je wobrónjeneho muža we wojerskej drasće na třěše widźała. 50 policistow kónčinu na to wobstupi. Bórze pak so wukopa, zo žadyn strach njewobsteji: Studentaj bě­štaj widejo za projekt nahrawałoj. Policija brónjowe imitaty přiwšěm sćaza.

Ćuleń we Łobju je so w Hamburgu wo zasadźenje wohnjoweje wobory postarał. Muž bě zwěrjo njedaloko zastanišća Teufelsbrück wuhladał, myslo sej, zo jedna so wo čłowjeka. Wohnjowi wobornicy z wjacorymi čołmami, helikopterom a nurjakom podarmo za wosobu pytachu: Město njeje napadny jim ćuleń, kotremuž so w rěce widźomnje lubješe.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND