To a tamne (23.01.18)

wutora, 23. januara 2018 spisane wot:

Pjaneho pilota předewzaća British-Airways je policija bjezposrědnje do wot­lěta pasažěrskeje mašiny zajała. Zastoj­nicy wotwjedźechu 49lětneho direktnje z cock­pita Boeing 777 na lětanišću Gatwick. Muž bě jednomu z třoch pilotow jědnaćehodźinskeho lěta na Mauritius napadnył, dokelž za alkoholom smjerdźeše. Mjeztym je zaso na swobodźe. Mašina móžeše z dwuhodźinskim zapozdźenjom startować, po tym zo běchu druheho pilota namakali.

Hoberska zličbowanka je štyrjoch turistow z Japanskeje w hosćencu we Venedigu chětro rozhoriła. Woni dyrbjachu za štyri steaki, fritěrowane mórske płody a wodu 1 100 eurow zapłaćić. Mjeztym je měšćanosta Venediga Luigi Brugnaro připowědźił, zo chcył „wohańbjacy podawk“ pruwować. A dyrbjało-li so to wobkrućić, wón zamołwitych pochłosta.

To a tamne (22.01.18)

póndźela, 22. januara 2018 spisane wot:

Čerstwe stopy w sněze su policistow w Kielu direktnje k schowej dweju pa­duchow wjedli. Mužej běštaj so do hosćenca zadobyłoj a tam pjenježnu kasetu pokradnyłoj. Alarmowa připrawa wubudźi 38lětneho wobsedźerja hosćenca, kiž na to rozbite wokno wuhlada. Přiwołani zastojnicy wšak spóznachu při rozbitym woknje čerstwe stopy w sněze. Dyrbjachu je tuž jenož přez wjacore dróhi hač k pincy jednoswójbneho domu slědować, a hižo paduchow z rubiznu mějachu: W kasy pak njebě ani dźesać eurow.

Ze spakosćenym mobilnym telefonom sam fotografował so je paduch w Berlinje. Do toho bě so do bydlenja zadobył, hdźež pokradny pjenjezy a handy. Mjeztym­ je policija internetny kontakt k handyjej nawjazała a wobrazy namakała. Nětko proša wo pokiwy, štó móhł to być.

To a tamne (19.01.18)

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:

„Najmudriše dźěćo swěta“ smě so 13lětny Egyptowčan Abdel Rahman Hussein mjenować. Titul spožčichu jemu njedawno po wubědźowanju matematikarjow w Malajziji. Tam bě 3 000 młodych matematikarjow z 13 krajow nastupiło. Abdel Rahman doby wubědźowanje w starobnej klasy hač do 14 lět, po tym zo bě wón 320 komplikowanych nadawkow w runje wosom mjeńšinach z hłowy, bjez pomocnych srědkow, wuličił.

Nowe spekulacije wo splahu přichodneho dźěsća je Kate, mandźelska britiskeho princa Williama, zbudźiła. Na wotewrjenju kubłanskeho centruma za medicinske fachowe mocy bě 36lětna róžojty šat woblečena. Tole maja medije za schowanu pokazku na to, zo je z holčku samodruha. Běrowy wjetarjow znajmjeńša dožiwichu­ wulki nawal. Kate a William wočakujetaj třeće dźěćko.

To a tamne (18.01.18)

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:

Dejka je za hindu-wosadu wčera w Bremenje twarnišćo za nowy templ pruwowała. „Pola nas je kruwa swjata. Wona je kaž bóh“, wuzběhny wosadny rěčnik Pathmakaran Pathmanathan. Kaž wón rjekny, dyrbješe dejka něhdźe poł hodźiny na ležownosći přebywać. Hdyž so tam derje čuje, je areal dobre městno. Tomu tak bě, budu tam twarić. Wosadźe hinduwow w Bremenje přisłuša po słowach Pathmanathana něhdźe 300 wěriwych swójbow, a za jich kubłanje trjebaja wjac městna.

W portalu eBay poskića předawar zatołkany papjercowy nopašk, z kotrehož je pječa „king rock’n’rolla“ Elvis Presley 1956 rano po koncerće w měsće Tulsa w zwjazkowym staće USA Oklahoma pił. Nopašk je nimo toho signowany. Štyri dny do kónca přesadźowanja steješe najwyši poskitk­ pola 880 dolarow, štož je něhdźe 720 eurow.

To a tamne (17.01.18)

srjeda, 17. januara 2018 spisane wot:

Swoju woblubowanu tydźensku hru bingo­ smědźa w jednej z Kölnskich starownjow dale hrać, kaž rěčnica města zdźěli. Hru su přetorhnyli, po tym zo běchu medije wo móžnej ilegalnej loteriji rozprawjeli. Zamołwići pak su hladarni mjeztym wobswědčili, zo snadne sumy mjez 50 centami a jednym eurom zakoń wo loteriji njeranja. Z pjenjezami finan­cuja seniorojo myta kaž šokolodu.

Tworjace wuměłstwo a joga zwjazać móža zajimcy w galeriji města Sindelfingen pola Stuttgarta we wobłuku wustajeńcy „Akcija a molerstwo“. Hač do 1. měrca smědźa tam kóždy štwórtk darmotnje joga pěstować, pod nawodom wučerki. „Zaměr jogi je, zo na druhe mysle přińdźeš“, rjekny kuratorka Madeleine Frey, kotraž bě sej akciju wumysliła. „Wuměłstwo ma ludźi pohnuć, z hinašimaj wočomaj na swět hladać.“

To a tamne (16.01.18)

wutora, 16. januara 2018 spisane wot:

Konfeti budźe zakazany na lětušim póstniskim ćahu w Stuttgarće 13. februara. Hłowna přičina su wulke rjedźenske kóšty na Hrodowym naměsće, kotrež njesłuša městu, ale krajej, kaž zarjadowar ćaha informuje. Tež w druhich městach ma tajki zakaz płaćić. Karnewalisća su wězo přesłapjeni: Zanjerodźenja, kotrež nory zawostajeja, njejsu dawno tak wulke kaž silwester.

Před črijowym wobchodom w Berlinje přenocowali su wjacori zajimcy, dokelž chcychu sej dźensa na kóždy pad nowe płatowe sportowe črije kupić, kotrež płaća zdobom jako jězdźenka w podzemskej železnicy, tramwajkach a busach Berlinskich wobchadnych zawodow. Črije zhotowjerja Adidas su w stilu poćehnjenja sedłow podzemskeje zhotowjene. Pře­dawane budźe jenož 500 eksemplarow za 180 eurow.

To a tamne (15.01.18)

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

W zwěrjećich kostimach do lódzymneje wody zwažili su so sobotu čłonojo towarstwa Berlinskich ćulenjow w Oranke-jězoru Hohenschönhausen. Na mjeztym 33. tradicionalnych lodowych póstnicach běchu čłonojo namołwjeni so wotpowědnje předrasćić. Hižo při nowolětnym płuwanju spočatk­ lěta běchu w karnewalowych kostimach do wody šli. Tež hodowne płuwanje we wotpowědnych kostimach sportowe towarstwo­ organizuje.

Pozdatny plack njeje w Zhorjelcu dro­gowy test přetrał. Do toho bě 39lětny muž policistam napowědać chcył, zo njejedna­ so při pola njeho namakaneje kristalineje substancy wo drogu crystal, ale wo mjatwičkowy plack. „Zastojnicy wšak móžachu jemu skónčnje to na­wopačne dopokazać“, kaž w jich zdźělence steji. Woni sćazachu 0,7 gramow wopojneho jěda a wupisachu 39lětnemu skóržbu.

To a tamne (12.01.18)

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Po nimale 140 lětach je Nižozemska telefonowu knihu wotstroniła. Wudawaćel to wčera připowědźi. Interneta dla je tele wudaće zbytne. „Je to jenička kniha, w kotrejž je praktisce kóždy raz zapisany był“, rjekny wudawaćel Erik Wiechers w rozhłosu. Najwjetši dźěl Nižozemjanjow pyta za telefonowymi čisłami w interneće pod „Telefoongids“, kaž nakładnistwo zdźěli. Jenož mała skupina staršich ludźi we wjesnych kónčinach knihu woprawdźe hišće wužiwa. Jim chcedźa nětko dalekubłanje poskićić, zo móhli čisła­ tohorunja online namakać.

Powětr z wobručow pušćił je 82lětny muž w badensko-württembergskim Murrje pola wopak parkowaceho awta. Po tym wołaše policiju, zo by so wo naležnosć starała. Kaž zastojnikam rjekny, chcyše wón tomu zadźěwać, zo so šofer zminje. Za to wšak dóstanje skóržbu nuzowanja­ dla. Wodźerjej wopak parko­waceho awta napołoža chłostanku.

To a tamne (11.01.18)

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:

Z kradnjenym wojerskim awtom je muž w sewjernej Ruskej njedaloko Murmanska cuze awto wobškodźił a na to do wukładneho wokna kupnicy jeł. Njewobrónjeny transporter bě wón do toho na ležownosći paramilitariskeho wukubłanišća pokradnył. Po puću do města zrazy wón do parkowaceho awta a přełama z rjećazowym jězdźidłom wukładne wokno. W kupnicy chcyše samo hišće blešu wina spakosćić. Policija wšak muža zaja, bjez toho zo by so wobarał.

W ćěłowym měše zaso wotućił je jaty w Španiskej. Do toho běchu lěkarjo, kotřiž chcychu jeho poprawom obdukować, smjerć muža zwěsćili. Dohladowarjo běchu jateho z módrym mjezwočom a bjez žiwjenskeho znamjenja w celi našli. Strach lěkarjow, zo móhli mozy muža předołho bjez kislika być, bě njewoprawnjeny: Wón prašeše so hnydom za swojej žonu.

To a tamne (10.01.18)

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Ćěkańca po spadnej role při domje je so paduchej w Frankfurće nad Mohanom dospołnje nimokuliła. Wón padny z druheho poschoda a złama sej wjacore kosće. 27lětny bě so do běrowoweho twarjenja zadobył, při čimž aktiwizowaše alarmowu připrawu. W panice je z woknom won zalězł a spytał, po role ćeknyć. Ta pak so wułama a wopity muž padny do hłubiny.

Za wobchad njekmane nakładne awto je zwjazkowa policija na awtodróze A 4 pola Budyšina zadźeržała. Při Lkw-ju pobrachowaše jedne koleso. 40lětny šofer njebě skóncowane koleso wuměnił, ale měješe wósku bjez kolesa z pasami horje zwja­zanu. Tak bě wón ze 14 tonami awtowych dźělow po puću. Policistam wšak na­padny, zo so připowěšak strašnje na prawy bok chila. Na wotpočnišću pola Sło­neje Boršće woni strašnu jězbu zakón­čichu.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND