To a tamne (25.04.17)

wutora, 25. apryla 2017 spisane wot:

Z wostudy na chorołožu je štyrilětna holca nakupować šła. Jako chcyše w drogeriji w frankskim Bad Kissingenje sama při kasy­ stejo nakup w hódnoće 50 eurow z kapsnymi pjenjezami – runje tři eura w lutych centach – zapłaćić, ju předawarka narěča. Sprawnje holčka wuzna, zo njesmě chorosće dla do pěstowarnje a zo so jej wostudźi. Přećel maćerje bě na nju kedźbował. Holčka pak so we wokomiku njekedźbnosće zminy. Policija přepoda holcu mužej, kiž bě so hižo přizjewił.

Při wobdźěłanju panochtow je kruwa Kuki w badensko-württembergskim Böb­lingenje ćeknyła a železniski wobchad zlemiła, po tym zo bě na kolije běžała. Skoćo njeda so ani wot wobsedźerja ani wot přećelow a policije popadnyć. Skótnej lěkarce so poradźi kruwu pohłušić. Dowjezechu ju wróćo k ratarjej. Při honjeńcy wšak bě Kuki štyri awta wobškodźiła a 5 000 eurow škody zawostajiła.

To a tamne (24.04.17)

póndźela, 24. apryla 2017 spisane wot:

Pěši a bjez nawigaciskeho nastroja je so šofer nakładneho awta zabłudźił. 32lětny bě swój Lkw sobotu popołdnju na parkowanišću při awtodróze A 4 njedaloko Kodersdorfa wotstajił, zo by so trochu w lěsu přechodźował. Při tym pak orientaciju zhubi. Jako we wječornych hodźinach lěs wopušći, bě w šěsć kilometrow zdalenym Nieder Seifersdorfje. Wobydler informowaše policiju, kotraž šofera Lkw-ja zaso na parkowanišćo wróćo dowjeze.

Swoje New-Yorkske luksusowe bydlenje předała je hrajerka Demi Moore. Po informacijach medijow je jej njeznaty kupc za třiposchodowy apartement 45 milionow do­­larow zapłaćił. Bydlenje na 28. poschodźe ma pjeć spanskich stwow a nimo toho hobersku terasu, z kotrejež město přewidźiš. Moore bě 1990 bydlenje za sydom milionow dolarow kupiła.

To a tamne (21.04.17)

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:

Dospołnje rozhorjeny, dokelž njeměješe krajnoradny zarjad w braniborskim Prenzlauwje zawčerawšim, srjedu, žane rěčne hodźiny, je muž tam wohnjowy alarm zawinował. 31lětny bě papjeru zapalił, na čož alarmowy system reagowaše, policija zdźěli. 25 přistajenych móžeše so wuchować. Woheń hasny, po tym zo bě papjera spalena. Muž chcyše po swójskich wuprajenjach swój wupokaz wotewzać. Policisća jeho ranjenja domjaceho měra dla nachwilnje zajachu.

Policija pyta dale za njeznatym, kiž bě jutry w Konstanzu sta eurow rozdźělował. Tež dźensa hišće njewědźachu, štó wony dobroćiwy darićel je. „Pytamy za tutym čłowjekom“, rěčnik policije zdźěli. Papjerjane pjenjezy w hódnoće 20 a 50 eurow tčachu při woknach awtow abo w listowych kašćikach. Ludźo běchu na to policiju informowali. Zastojnicy pjenjezy zezběrachu, zo bychu pruwowali, hač pochadźeja z njeskutka.

To a tamne (20.04.17)

štwórtk, 20. apryla 2017 spisane wot:

Pobrachowacych doktorowych a druhich titulow dla dyrbja w Münsteru ně­hdźe 9 000 wólbnych zdźělenkow znowa rozesłać. Při programěrowanju čišćakow je so misnjenje stało. Tak njeběchu akademiske abo zemjanske titule widźeć. Potrjecheni dóstanu nowu zdźělenku za wólby krajneho sejma 14. meje. Přiwšěm na to skedźbnjeja, zo smě kóždy jenož jónu­ wolić hić, byrnjež dwaj lisćikaj měł.

Z fantomowym wobrazom pyta policija w Heidelbergu za rubježnikom nohajcow. Dotal njeznaty bě minjeny tydźeń kolesowarku z nožom w ruce nuzował, jemu nohajcu přepodać. Njeznaty na to ćekny. Do toho bě wón dalšu kolesowarku wohrožował a sej nohajcu žadał. Ta pak móžeše ćeknyć. Motiwy muža njejsu znate. Policija wšak nima wěc za žortnu. Skućićel je pječa 25 lět stary.

To a tamne (19.04.17)

srjeda, 19. apryla 2017 spisane wot:

Něhdźe 400 eurow je dotal njeznaty jutry w Konstanzu rozdźělował. Pjenjezy tčachu při woknach awtow abo w listowych kašćikach, policija zdźěli. Pjenjezy w hódnoće 20 a 50 eurow běchu ze symbolemi pomolowane, kotrež so tež w interneće wužiwaja. Policija nětko pruwuje, hač móhli pjenjezy z njeskutka pochadźeć. Dotal wšak žane pokiwy za to nimaja. W tym padźe směli wobdarjeni pjenjezy wězo wobchować, rěčnik zdźěli.

Preč ćisnjeny zbytk cigarety je w Koblencu tójšto mjerzanja zawinował. 41lětny šofer wosoboweho awta bě jón z wokna šnypnył. Myslo sej, zo je wětřik cigaretu na zadnju ławku awta stłóčił, so muž za njej wobhladowaše. Při tym zajědźe na prawy bok, zrazy do parkowaceho awta a je na před nim stejace awto suny.­ Wšitke tři awta dyrbjachu wotwlec. Policija trochuje škodu na 11 000 eurow.

To a tamne (18.04.17)

wutora, 18. apryla 2017 spisane wot:

Kotre jejko je najtwjerdše? Tole bě hesło wubědźowanja na wikach w badensko-württembergskim Leutkirchu. Prawidła při tymle zarjadowanju su cyle jednore. Dwaj wobdźělnikaj bijetaj swojej warjenej jejce na hornim a delnim kóncu hromadźe. Jejko, kotrež njeje so rozbiło, je dobyło. Mjeztym maja wobdźělnicy wubědźowanja samo wěstu strategiju, kak swoje jejka wosebje twjerde zwarja.

Wosrjedź jutrownych prózdnin su młodostni w Münsteru ludźi na spontanu party do sportoweje hale přeprosyli. Do toho pak běchu so do njeje zadobyli. Za slědowacy swjedźeń žadachu sej samo zastup. Kedźbliwemu susodej bě skónčnje napadnyło, zo so sobotu wječor a w prózdninach njewšědnje wjele młodych ludźi na šulskim dworje zetkawa a tuž zawoła policiju. Zastojnicy ilegalne zarjadowanje zakónčichu.

To a tamne (13.04.17)

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

Z awtom nana je wosomlětny w staće USA Ohio swoju štyrilětnu sotru k McDonald’s dowjezł. Tam popřeštaj sej cheeseburger, doniž přiwołana policija njepřijědźe. Policistam hólc rozłoži, zo bě z pomocu interneta sam nawuknył z awtom jězdźić. A na Youtube je tajke filmy stajnje zaso hladał. Swědcy wobswědčichu, zo bě hólc na dwaj kilometraj dołhej čarje wšitke wobchadne předpisy dodźeržał, hdźež dyrbješe štyri křižowanišća a železniski přechod přeprěčić.

Dohromady 1,4 miliony eurow su ze sławneje Trevi-studnje w Romje wuća­hnyli. Telko pjenjez su turisća jenož w lěće 2016 do jednoho ze symbolow italskeje stolicy mjetali. Tole je pomocna organizacija Caritas wobkrućiła, kotrejž pjenjezy kóždolětnje přewostajeja. Nama­ka­- li su eura runje tak kaž dolary a japanske yeny, ale tež wjele awstralskich dolarow.

To a tamne (12.04.17)

srjeda, 12. apryla 2017 spisane wot:

Z čerwjenym sprayjom je 86lětna měrowa aktiwistka w Bernje murju před Šwicarskej narodnej banku popryskała. „Pjenjezy za brónje morja“, napisa Louise Schneider w přitomnosći fotografow a kamerow. Policija njeda dołho na so čakać a žonu zaja. Zastojnicy pomhachu jej přećelnje přez wysoki próh awta. Schneider wojuje čas žiwjenja w organizaciji „Šwicarska bjez armeje“. Z najnowšej akciju­ měrješe so wona přećiwo financowanju wójnskeho materiala přez banki.

Trezor z maturitnymi nadawkami su njeznaći w Stuttgartskim gymnaziju namócnje wotewrěli. Nětko dyrbja nadawki w matematice a jendźelšćinje w Badensko-Württembergskej kaž tež w druhich zwjazkowych krajach wuměnić. Po informacijach kultusoweho ministerstwa njebu ničo pokradnjene. Prawdźepodobnje buchu nadawki wotfotografowane.

To a tamne (11.04.17)

wutora, 11. apryla 2017 spisane wot:

Chětro smjerdźatu překwapjenku staj w Bayerskej šofer kabrioleja a jeho sobujěduca dožiwiłoj. 53lětny bě ze 14lětnej dźowku w Altomünsteru z wočinjenej třěchu po puću, jako jimaj traktor z připowěsnjenym juchowym sudom napřećo přijědźe. Tón dyrbješe so parkowacemu awtu wuwinyć. Při tym pak so jucha do kabrioleja a na w nim sedźaceju wuliny, dokelž njebě wěko suda porjadnje začinjene. Nan a dźowka so njezraništaj, „awto pak móžetaj preč ćisnyć“, kaž rěkaše.

Rubježnik nohajcow je wot najnowšeho w Heidelbergu aktiwny. Wčera bě wón 21lětnu kolesowarku zadźeržał a sej žadał, zo sej črij zuje a jemu nohajcu přepoda. Na to ćekny na kolesu. Hižo do toho bě sej z nožom w ruce wot 19lětneje kolesowarki nohajcu žadał. Młoda žona pak móžeše ćeknyć. Hač so wo samsneho muža jedna, dotal njewědźa.

To a tamne (10.04.17)

póndźela, 10. apryla 2017 spisane wot:

W pasažěrskim lětadle 13 000 metrow wysoko dźowku porodźiła je 18lětna Francozowka. Wona bě minjeny pjatk z mašinu Turkish Airlines po puću z ginejskeje stolicy Conakry do Istanbula, jako­ so hrona započachu. Wobsadka lětadła, kotraž bě za tajke pady wukubłana, młodej žonje pomhaše. Pasažěrojo su jako­ dar pjenjezy za dźěćo zběrali. W interneće wozjewichu pozdźišo foto wobsadki z nowonarodźenej a tekstom „Witaj w lětadle, princesna“.

W starym přezerzawjenym horncu njezbožownje zapopadnył je so sornik w sewjerorynsko-westfalskim Wülfra­thu. Žona bě jeho z horncom wokoło šije w přirowje wuhladała. Tež prědnjej noze w sudobju tčeštej, kotrež njeměješe hižo spódk. Přiwołany hajnik stary hornc z wosebitymi nožicami rozrěza a pušći sornika njezranjeneho na swobodu.

nawěšk

nowostki LND