To a tamne (04.10.17)

srjeda, 04. oktobera 2017 spisane wot:

Šěrokoklamaty nosorohač ma so kumštnje reprodukować. To ma dopomhać zachowanju družiny tohole zwěrjeća, kotrež je wot wotemrěća wohrožene. Po cyłym swěće su jenož hišće tři tajke nosorohače, jedyn mužik a dwě žónce. Přirodne rozmnoženje pak hižo móžne njeje. Hišće lětsa chcedźa Berlinscy eksperća do Kenije jěć a tam prěnje kroki k dalewobstaću tejele družiny zawěsćić.

Žorawje w Braniborskej hotuja so tuchwilu na swój lět do juha. Šěsć měsacow stareho Charlyja pak to njestara. Tón běha radšo za swojim staraćelskim „nanom“ Eberhardom Hennu w Greiffenbergu, wšojedne dokal 73lětny dźe. Tež wopytowarjo, kotřiž na ležownosć něhdyšeho braniborskeho ministra za ratarstwo přichadźeja, ptaka njemyla. Wón so cuzych njeboji a so z nimi sobu wuchodźuje.

To a tamne (02.10.17)

póndźela, 02. oktobera 2017 spisane wot:

Pjenjezy tola smjerdźa! Znajmjeńša tole za hosća tuchwilu wotměwaceho so Mnichowskeho Oktoberskeho swjedźenja přitrjechi. Dokelž njeměješe hajzlowu papjeru při sebi, je swoje bankowki wužiwał. 39lětny Mexikančan je pjenjezy po tym zaso do swojeje móšnje tyknył. Zastojnikam bě natutkany muž napadnył a zawołachu tuž jeho mandźelsku. Ta njeměješe so jenož wo muža starać, ale „z wulkim wjeselom“ tež pjenjezy rjedźić.

Hubjene swědomje je Šwicarja k tomu pohnuło, so 50 lět po swojim přeńdźenju zamołwić. W lěće 1967 bě jězdźenku železniskeho předewzaća RBS wjacore razy wužiwał, kaž pisa wón w lisće, kotryž je firma nětko wozjewiła. Wón chce škodu narunać. Zličbowanku ma předewzaće jemu posrědkować. Kaž RBS pisa pak tole trěbne njeje, wšako su wobchodne lěto 1967 hižo wotzamknyli.

To a tamne (29.09.17)

pjatk, 29. septembera 2017 spisane wot:

Dokelž je nowe domske za kruwu Kelly přemałke, su za nju nětko w hródźi telewizor instalowali. W bywšim bydlenju móžeše mjeztym 1 300 kilo ćežka Kelly durje wočinić a zady so zaso začinić. Popołdnju wobstawaše wona na poprjancach, w zymje wohrěwaše so při kachlach. Nětko je wšo hinak. Kelly wjac přez durje noweho domu njepřińdźe, byrnjež to jeje hladanskaj „staršej“ předwidźane měłoj. Ekstra jeje dla běštaj Freddy Jansen a Heike Rüdiger wotpowědne kachlicy wukłasć dałoj, zo njeby so wobsunyła. Zo njeby so tak samotna čuła, móže nětko w hródźi znajmjeńša telewizor hladać.

Interkontinentalny nuzowy telefonat je wutoru Mnichowsku wohnjowu woboru zaběrał. Přizjewił bě so młody muž, kotrehož přećelka měješe diabetesy dla ćeže w kaliforniskej metropoli San Francisco. Němscy wobornicy reagowachu a wołachu swojich kolegow na tamnym kontinenće wo pomoc.

To a tamne (28.09.17)

štwórtk, 28. septembera 2017 spisane wot:

Bjez płaćiweje jězbneje dowolnosće dwě lěće pakety rozwožował je muž w delnjofrankskim Bischbrunnje. Policija bě jeho tele dny ze 148 město dowolenych 70 kilometrow na hodźinu lepiła. Kaž so wukopa, jeho tak a tak hižo z wukazom zajeća pytachu. Nětko ma 23lětny hišće z přidatnej pokutu 1 200 eurow ličić a budźe nimo toho wjacore měsacy nóžkować dyrbjeć.

Nowu hobersku družinu šćury (Ratte) su na Salomonskich kupach našli. Hrymzak je něhdźe poł metra dołhi, hač do poł kilograma ćežki a ma dołhu šupiznatu wopuš. Wědomostnicy njewšědnych eksemplarow dla juskaja, wo kotrychž su jim domoródni hižo powědali. Hižo w lěće 2010 běštaj fachowcaj Ty­rone Lavery a Hikuna Judge za družinu pytałoj. Hač na hownješka pak njeběštaj ničo na­makałoj.

To a tamne (27.09.17)

srjeda, 27. septembera 2017 spisane wot:

Po wšěm zdaću ćělnje zbrašeny jaty je zastojnikam w Sewjernej Šwabskej twochnył. 45lětneho, kiž sedźeše w Kaisheimskim jastwje, běchu bolosćow w chribjeće dla do kliniki dowjezli. Kaž rěkaše, móžeše so muž chorosće dla jeno ćežko hibać. Tak dowjezechu jateho ze stólčkom do chorownje. Pacienta wobstražować tuž trjeba njebě, měnješe policija. Kaž dźiw pak je so muž „spontanje wustrowił“­, tak zo móžeše ćeknyć.

Formulacija ignorancy „Pissed“ Donalda Trumpa je znateho kanadiskeho wu­měłca Cassilsa k njewšědnej twórbje pozbudźiła.­ Něhdźe poł lěta je wón swójski urin hromadźił, a to na wšě 750 litrow. Rezultat móža sej wopytowarjo­ nětko w New-Yorkskej ga­leriji wobhladać, hdźež je přewidny tank z urinom wustajeny. Před smjerdom su bohudźak přelutowani, dokelž ma zběrnik wěko.

To a tamne (26.09.17)

wutora, 26. septembera 2017 spisane wot:

Oranžowe awto z morcheju zaměnił bě wóslik w hessenskim městačku Schlitz. Gießenska ciwilna komora ma nětko rozsudźić, hač dyrbi mějićel skoćeća 5 000 eurow škody na blisko pastwy parkowacym awće zapłaćić. Dwójce bě wóslik do njeho kusnył. Policija trochowaše škodu samo na 30 000 eurow. Naddimensionalnu „morchej“ zwuporjedźeć pak potom tola tak drohe njebě.

Plěsniwa pomazka je wulkozasadźenje policije w badensko-württembergskim Mutlangenje wuskutkowała. Muž bě tyzku z pomazku na swojej zahrodźe našoł. Jako ju wočini, rozpřestrěwaše so mróčel kura. Bórze na to koža muža spodźiwnje reagowaše, a wón alarmowaše policiju a wuchowansku słužbu. 54 muži z dychanskim škitom přijědźe tuž na pomoc. Fachowcy pak jenož plěsniwu pomazku jako winika wuslědźichu.

To a tamne (25.09.17)

póndźela, 25. septembera 2017 spisane wot:

Z drastiskimi kubłanskimi metodami spyta Thailand nětko swoju statistiku njezbožow pozitiwnje wobwliwować. Dokelž pokuta abo jatba skućićelow njezatrašatej, tam wopitych šoferow hinak chłostaja. Sćelu jich do ćěłownjow, zo bychu na swojej woči widźeli, što móhli ze swojim zadźerženjom zawinić. 7 000 ludźi je tajke chłostanje hižo přešło.

Dźiwinje znjemóžnić so něhdźe chować je jedna metoda, kak móhli jich wobstatk pomjeńšić. Japanscy burja pasu swoje kruwy na njewobdźěłanych płoninach. Tak njemóža so tam sorny, jelenje­ abo dźiwje swinje wjace we wy­sokej trawje chować. Kurioznu ideju zrodźi­ ratar na połkupje Hokkaido a je na polu mobilnu rězarnju zarjadował. Zatřělenu dźiwinu móže tuž hnydom na městnje předźěłać.

To a tamne (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Willy Brandt je tři dny do wólbow zwjazkoweho sejma do SPD zastupił. To njeje žadyn wólbny žort. 23lětny muž, kotrehož je socialdemokratiska strona nětko přijała, ma samsne mjeno kaž štwórty zwjazkowy kancler. Podobnaj pak sej wobaj scyła njejstaj. Młody Willy Brandt ma brodu a je cyle ležernje w sportowych črijach a puliju na fotowy termin přišoł.

Policajski rewěr z póstowym zarjadom zaměnił je 65lětny w Pforzheimje. W jeho wočomaj wosta to hač do dźensnišeho dnja póst. Bjez jeničkeho słowa połoži wón paket na tejku a wočakowaše wot muža w uniformje, zo swoje dźěło čini. Na prašenje zastojnika, što ma z pakćikom činić, muž wotmołwi, zo ma jón wróćo pósłać. Policist pak jemu rozkładźe, zo njemóže paket přiwzać. Muž widźeše kurioznu situaciju z humorom a wopušći policajski zarjad z posměwkom.

To a tamne (21.09.17)

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Z papjerjanej, přez hłowu sćehnjenej titu je 45lětny w Bardowicku pola Lüneburga nakupować šoł. Nochcyše spóznaty być, dokelž měješe zastup do wobchoda zakazany. Přiwšěm njeje so muž tež tónkroć zadźeržał. Wón dźěše runu smuhu k polcy spirituozow, hdźež hnydom wino z kartonka piješe. Personalej je maskěrowany lačny muž wězo napadnył. A tuž ma nětko jednanje na šiji: kaženja domjaceho měra a padustwa dla.

Tobołku ze 14 000 eurami w podzemskej železnicy zabyła je 78lětna žona, kotrejž napadny to hakle mjeńšiny pozdźišo, po tym zo bě hižo wulězła. Pjenjezy pak běchu po dołhim pytanju sobudźěłaćerjow wobchadneho předewzaća fuk. Hač bě bankowki něchtó pokradnył, njemóžachu tam rjec. Dóstała je je staruška potom tola zaso. 16lětna ćěkanča z Iraka bě tošku z pjenjezami namakała, a jeje mać dowjeze je na policiju.

To a tamne (20.09.17)

srjeda, 20. septembera 2017 spisane wot:

Hoberski monster tuka a wotpadkow, kotryž je Londonski wopłóčkowy kanal zatykał, ma so na biodiesel předźěłać. Hač do 10 000 litrow ćěriwa móhło z toho nastać. Tež Londonski měšćanski muzej­ chce hižo dźěl 130 tonow ćežkeje a 250 metrow dołheje hromady tuka jako wustajenski objekt měć. Mjeztym ma tónle monster hižo někotre mjena, kaž na přikład Fat the Ripper.

Šrot město rězka a běrnjaceje solotje je sej 25lětny w Ludwigshafenje kupił. Młody muž bě sej nowu kuchnju popřał. Dyrbješe pak ju najprjedy raz natwarić, štož bě jemu po wšěm zdaću chětro wulke wužadanje. Hižo někotre dny wón twarješe, ale njeje ani kročałku dale přišoł. Zadwělowanosć přeměni so do njemdrosće, a wón rozbi kuchnju na kruchi. Při tym pokaza wjace talenta. Zbył je z meblow jenož hišće šrot.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND