To a tamne (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Sněhběłeho łosa (Elch) w Šwedskej su runje tak před smjerću wuchowali. Zarjady běchu hižo wobzamknyli na njeho třěleć, dokelž bě wuchodźowarjow w lěsach atakował. To pak zbudźi wulke protesty. Kaž nowina Aftonbladet rozprawja, je policija rozsud nětko cofnyła, potwjerdźejo, zo njebuchu minjeny tydźeń dalše nadpady přizjewjene. Zwěrinoškitna organizacija „Djurens rätt“ je wjace hač 50 000 pod­pismow za wuchowanje łosa nazběrała.

Šěsć čěskich turistow je w kazachskej stolicy Astanje zasadźenje policije zawiniło. Woblečenych jako směšne kinowe figury „Borat“ w neonozelenym kupanskim wobleku a z čornej kudźerjatej periku na hłowje zadźeržachu jich zastojnicy před instalaciju „Lubuju Astanu“. Kaženja zjawneho měra dla dyrbješe kóždy 60 eurow pokuty płaćić.

To a tamne (16.11.17)

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Paduši su z wobchoda w Parisu 69 blešow whiskyja spakosćili. Policija trochuje jich hódnotu na nimale 700 000 eurow. Dwě wosobje běštej so w nocy na njedźelu do „domu whiskyja“ w noblowym wosmym měšćanskim wobwodźe Parisa zadobyłoj. To je blisko Élyséeskeho palasta, sy­dła francoskeho prezidenta. Zhubjena je mjez druhim bleša rědkeho japanskeho whi­skyja Karuizawa z lěta 1960. Bleša je „fyziskeje wosebitosće“ dla jónkrótna a tohodla ćežko předajomna.

Punt čerstweho sykaneho mjasa leži kóždy tydźeń na železniskich kolijach w Badensko-Württembergskej. Policija w Karlsruhe njewě, čehodla něchtó tajke něšto čini. Přez Facebook bu kurioznosć znata. Štyri króć za sobu bu sykane mjaso, stajnje w nocy na póndźelu na kolije w Pfinztalu połožene, kaž mjez druhim sćelak SWR rozprawja.

To a tamne (15.11.17)

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Na parkowanišću přetrjebarskich wikow w Bayerskej bě muž kuwert z bankow­kami w hódnoće 1 600 eurow zhubił a je na to skoro wowrótnił. Dokelž sej přistajeni předewzaća w šwabskim Dillingenje myslachu, zo ma 69lětny strowotniske problemy, wołachu wuchowansku słužbu. Muž pak twochny přichadźacym sanitetarjam na nuznik za kupcow a hrožeše jim, zo jich z hajzlowej šćětku přebije.

Po zdaću chětro chłóšćiwy bě 40lětny muž w sewjerorynsko-westfalskim Ha­genje, kiž je spytał 153 taflow šokolody ze superwikow spakosćić. Styka je wšitke do sportoweje toboły a chcyše z njej wobchod wopušćić. Přistajeny wikow, kiž bě wšitko wobkedźbował, pak paducha zadźerža a zawoła policiju. Hač je so 40lětny z telko šokolodami hižo za hody zastarać chcył, njeje znate.

To a tamne (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

W sakskich ministerstwach njeje pohibowanje na kolesu wšudźe „in“, kaž ličby pokazuja. Přerěznje 174 přistajenych zjawneje słužby swobodneho stata dźěli sej jedne koleso. Hospodarske ministerstwo, kotrež je za kolesowanski wobchad zamołwite, ma jeničce tři kolesa. W sakskim krajnym zarjedźe za wobswět, ratarstwo a geologiju porno tomu maja 77 kolesow za słužbne jězby.

Husyca w Mannheimje njeměješe drje wulki lóšt so na tradicionalnym jědźenju husycy na swjedźenju swjateho Měrćina wobdźělić. Gigotajo bě so wona 11. nowembra na terasy jednoho Mannheimskeho bydlenja schowała. Po informacijach policije drje nochcyše so cyle jednorje druhdźe schować. Za pomocu pytajo bě wobydlerka tuž zastojnikow wołała. Tola tež woni w husycy po zdaću žadyn zaćišć njezawostajichu. Dokelž njeje so huso z blaka hibało, dósta wone tam „nachwilny zwěrjeći azyl“.

To a tamne (13.11.17)

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Wjace hač 400 lět stary templ w japanskej stolicy ma dinosawrija za stražowarja. Nimale dwaj metraj wysoka statuwa steji pódla hale w lěće 1600 załoženeho templa Shoganji. Skurilnu ideju měješe prěni duchowny Ryo Kasuga. Wón chce templ sčinić kóždemu zajimawy a wučby buddhizma šěrić. Zdobom wabi templ z planetarijom. Tež duchowni druhdźe wabja za swoje temple. Tak jedyn z nich rappuje, dalši wobhospodarja baru.

W Strasbourgu nimaja lětsa zbožo z hodownym štomom. Prěnja jědla bě so při podrězanju rozłamała. Druha steješe jenož někotre dny na centralnej městnosći Place Kléber, doniž njezwěsćichu 15 centimetrow dołhu škałobu w zdónku. Měšćanosta hodowneje stolicy – kaž so elsaske město rady mjenuje – z wěstotnych přičin rozsudźi štom podrězać. Jědlu čisło tři su mjeztym stajili.

To a tamne (10.11.17)

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:

We wosebitym, z tryskowym ćěrjenjom wuhotowanym wobleku je Richard Browning z 41,53 kilometrami na ho­dźinu po jězorje wuchodnje Londona smalił. Tak je wón najspěšniši čłowjek swěta, kiž je spěšnosć z wosebitym woblekom docpěł. Browning bě z wu­slědkom přewšo spokojom, je pak hnydom připowědźił, zo chce spěšnosć hišće raz pře­trjechić.

80lětny Sewjerorynsko-Westfalčan je so wjac hač 30 króć do chorownje zadobył a tam w stwach pacientow drohoćinki kradnył. Wuměnkar je za swoju starobu chětro sportowski. Wšako je prawidłownje přez wonkownu fasadu na balkony zalězł. Wottam bě jemu­ lochko so do jstwow dóstać. Nětko je jeho policija tola lepiła. Poslednje zadobywanje wšak dyrbješe 80lětny při­znać, k tamnym wón mjelči.

To a tamne (09.11.17)

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Zasłuženy dowol porjadnje skazyła je mać swojemu synej w Kölnje. Wona bě policiju zawołała a zdźěliła, zo je 22lětny syn po wšěm zdaću sympatizant tero­ristiskeje milicy IS a zo poda so nětko do Egyptowskeje. Hišće na lětanišću zastojnicy młodeho muža zadźeržachu. Ale kaž so wukopa, chcyše wón woprawdźe jeno swój dowol w Egyptowskej přežiwić. Skónčnje policija jeho zaso pušći. Lětadło pak bě mjeztym bjez njeho wotlećało.

Rěčna asistentka Alexa předewzaća Amazon je w Pinnebergu pola Hamburga zasadźenje policije zawiniła. Asistentka bě w nocy wótře hudźbu zapinyła. Jako zastojnicy durje bydlenja wočinichu, pak zwěsćichu, zo bě Alexa sama doma. Kak a po kotrym puću je swój přikaz wuwjedła, njeje jasne. Wobsedźer bydlenja „smě“ zasadźenje nětko zapłaćić.

To a tamne (08.11.17)

srjeda, 08. nowembera 2017 spisane wot:

We wuchodofriziskim Friedeburgu skići so ludźom njewšědny napohlad. Na terenje pjeriznarnje Onken ćaha wosebita lokomotiwa hdys a hdys mobilny kurjenc po 200metrowskej kolijowej čarje. 1 000 kokošow tam wšědnje něhdźe 900 jejow nanjese. Su-li kokoše trawu we wjesnym dźělu Marx wotžrali, ćehnje lokomotiwa kurjenc cyle jednorje po łuce połsta metrow dale.

Wowka bě dwanaćelětnej takrjec po- dowolowy wućek. Holca bě na wotpočnišću w porynsko-pfalcskim Mogendorfje na wróćojězbje swójby z dowola na nuznik šła. Staršej pak to pytnyłoj njejstaj, dokelž bě wona we wulkim awće na cyle zadnim sydle sedźała, a jědźeštaj z třomi dalšimi dźěćimi dale. Mjeztym běchu sobudźěłaćerjo parkowanišća wowku informowali, kotraž z dwě hodźinje zdaleneho Würzburga po holcu přijědźe.

To a tamne (07.11.17)

wutora, 07. nowembera 2017 spisane wot:

Komu jenož koleso słuša? Zastojnik bě sej je minjenu srjedu wot pasanta w Berlinje wupožčił, zo móhł wikowarja drogow přesćěhać. Krótko do toho bě z wukazom zajeća pytaneho skućićela na dróze spóznał. Kedźbliwy policist tuž składnosć wuži a móžeše wikowarja drogow z pomocu kolesa dosćahnyć a zajeć. Dotal­ pak zastojnik wobsedźerja kolesa podarmo pyta. W chwatku bě wón zabył sej mjeno pomocliweje wosoby napisać.

Pjeć kilogramow ćežka cukini je so w badensko-württembergskim Brettenje wo nachwilnu napjatosć postarała. 81lětny muž bě policiju zawołał a twjerdźił, zo leži na jeho zahrodźe bomba. Kaž pak so wukopa, jednaše so wo 40 centimetrow dołhu cukini. Po wšěm zdaću běchu ju njeznaći přez žiwy płót na zahrodu wuměnkarja ćisnyli.

To a tamne (06.11.17)

póndźela, 06. nowembera 2017 spisane wot:

W zachodźe domskeho parkował je 82lětny w Badensko-Württembergskej. Poprawom chcyše wróćo do swojeje garaže jěć, trjechił pak je napřećo ležace schodźišćo wjaceswójbneho domu. Wuměnkar bě spinadło a płunowy pedal zaměnił,­ a tak steješe skónčnje mjez sćěnomaj we wochěži susodow.

Mylnje na Wšěch swjatych w poprawom zawrjenej kupnicy w Stuttgarće nakupować chcyštaj mužej w starobje 28 a 42 lět. Po wšěm zdaću njejstaj na swjaty dźeń mysliłoj. Njewotwisnje jedyn wot tamneho dóstaštaj so wobaj přez defektne zachodne durje do kupnicy a hakle při kasy pytnyštaj, zo we wobchodźe scyła žanoho personala njebě. Jako alarm zaskoči, zawołaštaj policiju. Tež zastojnicy zwě­sćichu defekt durjow. Mužej wšak dyrbještaj twory­ zaso do polcow zestajeć a kupnicu z prózdnej tobołu wopušćić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND