To a tamne (23.09.16)

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Jědnaćelětna šulska holca je zabłudźenu štyrilětnu kilometer daloko na chribjeće do wěstoty njesła. Štyrilětna bě so při hrajkanju w měsće Kashima a kupje Kye­shu zaběžała, jako ju šulerka wuhlada. Dokelž swójbni holčki doma njeběchu, wza ju šulerka na chribjet a donjese ju na policajski­ rewěr. Tola tež tam nichtó njebě. Jědnaćelětna prošeše tuž w susodnym běrowje, hač směła z policajskej centralu telefonować. Ta móžeše holčku staršimaj skónčnje přepodać. Zmužitu šulerku počesćichu z wopismom.

Hoberski, 550 kilogramow ćežki kirbs je muž w Braniborskej plahował. Tón dóstawa wšědnje 600 litrow wody kaž tež kumštny a přirodny hnój, měni zahrodkar Oliver Langheim z Fürstenwalde. 42lětny chce so nětko z hoberskim płodom na Berlinsko-braniborskich mišterstwach wo najćeši kirbs wobdźělić.

To a tamne (22.09.16)

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Pomocnika w starobje 45 do 55 lět wupytać a wotnajeć móža sej zajimcy nětko w Japanskej. Tam poskića Takanobu Ni­shimoto tak mjenowanych wotnajenskich wujow, kotřiž ludźi w najwšelakorišich žiwjenskich situacijach podpěruja, a to za dźewjeć eurow na hodźinu. Hač su to problemy na dźěle, ćeže w lubosći abo cyle prosće samotnosć, tajki wotnajaty wuj ma přeco wotewrjene wucho. Serwis pak njepomha jenož wužiwarjam tejele posłužby, ale tež pomocnikam samym.

Zapalak je turistej z USA na Mnichowskim lětanišću mjerzanje načinił. Jako­ chcyše 25lětny muž wčera wěstotnu kontrolu přeńć, pokazowaše roentge­nowy nastroj nadobo alarm. Po wšěm zdaću bě we wačoku ručnu granatu spó­znał. Fachowcy pak móžachu skónčnje wujasnić, zo jedna so jeničce wo zapalak. Přiwšěm dyrbješe jón Američan wotedać.

To a tamne (21.09.16)

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Inwazija muchow w cyrkwi hornjo­pfalcskeje wsy Reifenberga zaběra wobydlerjow kaž tež medije. Dokelž muchi po tysacach na ławkach, wołtarju a pišćelach sydaja a tež kemšerjow wobćežuja, su Bože słužby nachwilnje na farsku žurlu přełožili. „Je mi to dospołne hódančko“, rjekny wjesnjanostka Michaela Hütter. Jutře ma fachowc za zaničowanje škódnikow inwaziju skónčić.

Na tuchwilnych swětowych mišterstwach płunowych balonow, cupje Gordona Bennetta, su wjacore mustwa wubědźowanje wopušćili. W nocy na póndźelu bě w poruhrskim Gladbecku 24 z wodźikom pjelnjenych balonow startowało. Z nich bě dźensa jenož hišće dźewjeć po puću. Najlěpše wuhlady ma balon ze Šwicarskeje.­ Tón je mjeztym 1 400 kilometrow zmištrował a wčera Rom a Neapel přeprěčił, kaž rěkaše.

To a tamne (20.09.16)

wutora, 20. septembera 2016 spisane wot:

Dokelž dyrbješe štyri dny při puću na awto čakać, kotrež by jeho sobu wzało, je so po Nowoseelandskej pućowacy Francoz roznjemdrił a wjacore nadróžne tafle wobškodźił. 27lětneho su mjeztym sudnikej předstajili, a jemu hroža hač do tři měsacy jastwa. Njemdrosć muža budźe tež dosć droha naležnosć: Zhotowjer taflow žada sej 2 000 eurow za porjedźenje. A tysac eurow pokuty je Francozej nimo toho sudnistwo napołožiło.

Dospołnje pjana muska trójka je sej w Bremerhavenje z trašawku w ruce wot pěškow pjenjezy žadała a runje 20 centow wuzbytkowała. 40lětny, kiž měješe pistolu w ruce, bě tak wopity, zo jemu bróń z ruki padny. Wustróženi pasanća pak móžachu ćeknyć. Policija muži w starobje 38 do 42 lět zaja. Woni běchu hižo do toho ludźi w hosćencu a tobakowym wobchodźe ­wohrozyli.

To a tamne (19.09.16)

póndźela, 19. septembera 2016 spisane wot:

Sobu najnaročniše wubědźowanje płunowych balonow su minjenu nóc w porynskim Gladbecku startowali. Cyłkownje 26 dwuwosobowych mustwow z dwanaće krajow je wobdźělenych. Woni wostanu wjacore dny w powětře, zo bychu telko kilometrow kaž móžno zmištrowali. Rekord 3 400 kilometrow běchu lěta 2005 w USA nastajili.

14lětny je w Kölnje z awtom nana před policiju ćěkał. Zastojnikam bě njewěste wašnje jězdźenja napadnyło. Jako chcychu wóz kontrolować, hólc na płun stupi a smaleše bjez swěcy po měsće. Po někotrych kilometrach pak so wón dalšeje honjeńcy­ wzda. Policisća přepodachu jeho maćeri. Klučiki awta bě sej 14lětny skradźu wzał, jako nan spaše.

To a tamne (16.09.16)

pjatk, 16. septembera 2016 spisane wot:

Fota wo kóčkach njejsu jenož rjany přinošk za wobrazowe galerije w interneće, to znajmjeńša měnja aktiwisća w Londonje. Tak su staciju podzemskeje z wobrazami tychle zwěrjatow plakatowali. Nimale 700 podpěraćelow je we wobłuku crowdfundinga přeličene nimale 27 000 eurow darowało. Z pjenjezami je skupina z mjenom Glimpse wšitke wabjenske płoniny stacije Clapham Common na dwě njedźeli wotnajała.

Na přewšo zdwórliwe wašnje je njeznaty rubježnik w Poruhrskej dźesać discounterowych filialow nadpadnył. Mi­nje­nej­ dwě lěće bě wón maskěrowany dźesać króć rano při zachodźe na šofera łakał, kiž twory dodawaše. Sobudźěłaćerjow je z pistolu wohrozył a jich sputał. Kaž wo­pory měnjachu, je muž často měrnje, přećelnje a zdwórliwje postupował. Wo­spjet so je prašeše, hač „njejsu překruće spu­tane“.

To a tamne (15.09.16)

štwórtk, 15. septembera 2016 spisane wot:

Wbohe to zahrodkowe palčiki! Přehusto so wone politisce, rasistisce a samo seksistisce znjewužiwaja, štož ma so nuznje změnić! Tole měnja přiwisnicy wosebiteje specije, kotřiž chcedźa so kónc tydźenja w durinskim Trusetalu na palči­kowym kongresu schadźować. Přećiwo znjewu­žiwanju mužikow z módrej abo čerwjenej čapku ma so zakročić, woni praja. Tak lěta 2006 załožena Mjezynarodna palčikowa strona z něhdźe 100 sobustawami pla­nuje, nastajić rezoluciju Zwjazkowej antidiskriminaciskej instancy.

Za trochu njeradźeny postrow policistam bu 26lětny wodźer awta w Ludwigshafenje pochłostany. Tak je wón zastojnikow nimojěducy z piwom w ruce strowił a sej samo hišće lunk popřał. Zastojnicy muža hnydom zadźeržachu a zwěsćichu 0,7 promilow alkohola w jeho kreji, za čož ma nětko pokutu płaćić.

To a tamne (14.09.16)

srjeda, 14. septembera 2016 spisane wot:

Po wšěm zdaću bě sornikej přehorco, zo je minjenu nóc do priwatneho poola skočił. Po wochłódnjenju pak njeje z njeho hižo sam won přišoł. Wobydlerka to wobkedźbowaše, zawoła policiju a rozprawješe jej wo wbohim žatku w juhohessenskim Höchstu. Zastojnicy jej radźachu, zo ma młodeho sornika cyle jednorje z wody wućahnyć, štož so jej skónčnje poradźi. Kaž wona měnješe, je so zwěrjeću wulět najskerje spodobał.

89lětny předawar lodu móže so skónčnje na wuměnk podać. Přez lěta bě wón wšědnje z wozom po puću a předawaše ludźom mexiski lód. Fidenzio Sanchez bě wot swojeho dźěłoweho městna wotwisny, wšako dyrbješe so wo swójbu starać.­ Z pomocu crowdfundinga je fotograf Joel Cervantes Macias nětko za muža pjenjezy zběrał. Přez akciju nahro­madźi Macias­ 277 000 dolarow.

To a tamne (13.09.16)

wutora, 13. septembera 2016 spisane wot:

Njezwučene zasadźenje mějachu pomocnicy ADAC. Jako dyrbješe mała nopawa do Nürnbergskeje zwěrjatownje, zalěze wona do karoserije awta. Dlěje hač dwě hodźinje spytachu ju hladarjo zwěrjatownje z awta wabić. A wona wutra tam cyłe štyri dny. Hakle přiwołani pomocnicy ADAC wotšrubowachu nutř­kowne wukładźenje awta, hdźež nopawu skónčnje nańdźechu. Žona bě ju do kófroweho ruma zamknyła a do zwěrja­townje dowjezć chcyła.

Nowy rekord nošerjow narodneje drasty docpě njedźelu w Hornjej Bayerskej ležace město Beilngries. Tam je 3 414 ludźi w narodnej drasće na ludowy swjedźeń přišło. Na notarielnje kontrolo­wanym zarjadowanju zličichu jenož korektnje woblečenych nošerjow drasty. Hakle w awgusće nastajeny rekord města Kempten – 3 134 – bu tak přetrjecheny.

To a tamne (12.09.16)

póndźela, 12. septembera 2016 spisane wot:

Lubosć k architekturje je 53lětneho muža pohnuła sej podrys bywšeho cistercienskeho klóštra Eberbach (Rheingau) pod kožu kałać dać. Kaž Joachim Träuptmann praji, je to znamjo jeho hłubokeje zwjazanosće. Jako bě wón skicu hrodu Neuschwanstein pola tattoowoweje wuměłče wuhladał, zrodźi wón ideju, sej klóšter na ruku tetowěrować dać. A to je dohromady sydom hodźin trało.

Muž je spad swojeho awta z dźewjateho poschoda parkowanskeho domu w ameriskim Austinje bjez zranjenjow přetrał. Kaž wohnjowa wobora zdźěli, bě wón do wobhrodźenja zajěł, při čimž awto w groće wisajo wosta. Jězdźidło wisaše na to padorunje z parkowanskeho domu: Šoferej pak so poradźi přez wokno na třěše jězdźidła wulězć a so do domu wuchować. Wohnjowej woborje so zešlachći awto­ z wysokosće na zemju sćahnyć.

nawěšk

nowostki LND