To a tamne (09.05.16)

póndźela, 09. meje 2016 spisane wot:

Za ćěłowym awtom, w kotrymž leži zemrěta­ žona, pytaja wot wčerawšeho w Mnichowje. Njewuchadźeja pak z padustwa, kaž rěčnik policije zdźěli. Prawdźepodobnje šofer prosće wjace njewě, hdźe je awto wotstajił. Muž měješe ćěło z Italskeje do Pólskeje dowjezć. Njedaloko hłowneho dwórnišća je so za přestawku rozsudźił, ale parkowanišćo wjace nje­nańdźe. Hač měješe alkohol w sebi, njewědźa. Policija ludźi namołwja, zo bychu sobu za čornym ćěłowym awtom z běłymi zawěškami pytali.

Do twarskeje jamy padnyła je 23lětna žona w Ulmje, dokelž bě na swój smart­phone hladała. W nocy na sobotu wona wotpowědnu warnowansku taflu runje tak přewidźa kaž zašlahane twarnišćo. Policiji žona pozdźišo w chorowni rozjasni, zo njebě telefona dla swój wobswět hižo na wědomje brała.

To a tamne (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Ze swojimi rolatorami su wobydlerjo starownje w awstriskim Mehrnbachu meju wróćo přiwjezli, kotruž běchu jim pokradnyli. Widejo z wobrazami njewšědneje akcije su sej ludźo w interneće mjeztym 34 000 króć wobhladali. Ratar senioram mejski štom hižo wjele lět darmotnje­ přewostaja. Runje tak je tam z nješwarnej tradiciju, zo mužojo z bliskeje korčmy štom kradnu, tak tež minjenu njedźelu. Tónkróć pak so šěsć wobydlerjow­ z rolatorami zhromadnje z hladarjemi na puć nastajichu a sej swoju­ meju wróćo přiwjezechu.

Kuna je wčera železnisku čaru mjez Berlinom­ a Drježdźanami zlemiła. Pola Wikowa (Elsterwerda) bě wona na milinowy sćežor zalězła a krótkospjeće zawiniła. Při tym kuna zahiny. Milinowód so roztorha a so w nimojěducym ćahu zapopadny. Čara bě wjacore hodźiny zaraćena.

To a tamne (04.05.16)

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Palacy so nahłownik je znjezboženemu motorskemu w delnjej Frankskej žiwjenje wuchował. 35lětny bě ze swojej mašinu w Ostheimje z dotal njeznateje přičiny z dróhi zajěł a sydom metrow daloko na polo zlećał. Dokelž móžeše so lědma hibać a tež dróhu njewidźeše, muž swój nahłownik ze zapalakom zapali. Nimo­jěducy šofer awta je woheń wuhladał a wuchowansku słužbu zawołał. Helikopter dowjeze žiwjenjastrašnje zranjeneho bi­kera do chorownje.

Chětro njepřećelna kokoš w bayerskim Kitzingenje je tomu zadźěwała, zo ludźo do frizerskeho salona zastupja. K tomu wu­pěraše so wona kaž stražnik před diskoteku. Kokoš bě tak agresiwna, zo sej nichtó nimo njezwěri. Hakle policija to změni: Wona kokoš z chlěbom wot duri wotwabi a „zaja“. Nětko pyta za wobsedźerjom pjeriteho stražnika.

To a tamne (03.05.16)

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Ze styskom za swojimi přećelemi je dwanaćelětny hólc samlutki z durinskeho Erfurta do Pólskeje pućował, zadźeržujo awta. Tam jeho 22lětny šofer awta wuhlada a přepoda pachoła policistam. Jim hólc rozłoži, zo bě njedawno ze staršimaj z Opola do Erfurta přećahnył. Tam pak so jemu za swojej pólskej domiznu a za přećelemi styskaše. Mjeztym wšak je zaso pola swojeju staršeju.

W kurioznej zwadźe wo předań praženych kołbaskow při awtodróhowym hosćencu su so dźensa sudnicy Geraskeho sudnistwa wosobinsce na městno konflikta při A 9 podali. Předawanska dowolnosć tamnišeho hosćenca Rodaborn južnje Hermsdorfskeho křiža bě wotběžała, na čož před nim dwaj metraj wysoki płót nastajichu. Wot toho časa kołbaski šoferam přez płót předawaja. Sudnicy pak rozsudźichu, zo je tole njezakonske.

To a tamne (02.05.16)

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Dospołnje nimokulił je so dobry skutk 69lětneho w badensko-württembergskim Dettingenje: Muž chcyše wčera z pomocu płunoweho palaka njerodź wotpalić, kotraž na boku susoda při płoće rosćeše. Při tym pak so dwaj metraj wysoki a 24 metrow dołhi žiwy płót susoda zapali. Płomjenja so nimo toho hišće na parkowace awto rozpřestrěchu, načinjejo ně­hdźe 10 000 eurow škody. 17 wobornikow dyrbješe woheń hašeć.

Špatne kmanosće kucharjenja su 27lětneho Braniborčana bjezmała do jastwa přinjesli. Muž bě sobotu rano rybu w pónoji pražił, před telewizorom pak na nju zabył. Susod, kur wuhladawši, zawoła policiju a wohnjowu woboru. Při přepruwowanju personalijow zastojnicy zwěsćichu, zo předleži wukaz zajeća, dokelž njebě wón chłostanku zapłaćił. Muž pokutu nablaku zapłaći a so tak zajeću wuwiny.

To a tamne (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Wadźaceju so wopiteju Britow dla je pasažěrske­ lětadło po puću do Španiskeje w Francoskej přizemić dyrbjało. Ka­pitan Ryanair-lěta mjez Liverpoolom a Alicante bě wčera nuzowany přizemić, zo njeby k dalšej eskalaciji dóšło. Pjanej mužej běštaj so mjez sobu prowoko­wałoj. Policija jeju na mjezystopje w Limogesu zaja a najprjedy raz do aresta tykny. Hižo kónc februara dyrbješe mašina z Londona do Bratislavy w Berlinje-Schönefeldźe přizemić, dokelž běchu so Britojo njemóžnje zadźerželi.

Hoberski pokład antikskich pjenjez z časa Romjanow su w južnej Španiskej našli. Namakanka w městačku Tomares njedaloko Seville wopřijima tysacy bronzowych a slěbornych pjenjez z 3. a 4. lětstotka, kaž Sevillaski archeologiski muzej zdźěli. Pjenjezy waža 600 kilogramow a su w 19 amforach składowane byli.

To a tamne (28.04.16)

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Ze swójskim dychom su wohnjowi wobornicy po wohenju w SewjerorynskoWestfalskej psa wožiwili. Tón bě při wohenju we wjaceswójbnym domje w Monheimje jědojty kur do so srěbał. Wohnjowi wobornicy nałožowachu spočatnje masažu wutroby a na to skoćeću swój dych do klamy tłóčachu – z wuspěchom. Dalšemu psej wjac pomhać njezamóchu.

W kerčinje schowana bleša z napisom „wirus“ je w Badensko-Württembergskej hribarja nastróžiła, skónčnje pak so jako schowany objekt w geocachingu wukopała. Přiwołana policija w Kehlu zwěsći, zo njeje w bleši žadyn wirus, ale palenc jako myto za toho, kiž blešu namaka. Geocaching je hra, při kotrejž ma so w přirodźe schowany objekt z pomocu nawigaciskeho nastroja wuslědźić.

To a tamne (27.04.16)

srjeda, 27. apryla 2016 spisane wot:

Prěni króć po 157 lětach ma legendarny zwón Big Ben na Londonskej wěži Westminsterskeho palasta wjacore měsacy mjelčeć, dokelž dyrbja wěžowy časnik přehladać a sporjedźeć. Kaž zarjadnistwo parlamenta zdźěli, chcedźa spočatk lěta 2017 dźěłać započeć. Potom wěžu zaróštuja. Jeje časnik, druhi najwjetši swěta, je minjene 157 lět nimale bjez přestawki spušćomnje dźěłał. Wažnu turistisku atrakciju Londona ponowić płaći něhdźe 37 milionow eurow.

Kwalitu kokaina pruwować mějachu policisća w francoskim Toulouseu. Za to je žona wjacore titki z drogami na komisariat přinjesła. Policisća ju na to nachwilnje zajachu. Přiwšěm žona prěješe, zo drogi bjerje. Kaž při přesłyšowanju rjekny, chcyše wona policistow kokain woptać dać, zo njeby nichtó nadměr­neho mnóstwa drogow dla zemrěł.

To a tamne (26.04.16)

wutora, 26. apryla 2016 spisane wot:

Swoju wobsedźerku před wohenjom wuchowała je kóčka we Wernigerodźe. Dokelž wona njewšědnje wótře mjawčeše, wobsedźerka domu na to wotući a móžeše jón hišće w prawym času wopušćić. Płomjenja běchu w susodnej garaži wudyrili a so na tykowany bydlenski dom rozpřestrěli, čemuž tež wohnjowa wobora zadźěwać njezamó. Kózły so dospołnje wupalichu a so sypnychu. Cyłkownu škodu trochuja na 200 000 eurow.

Swoju mać do kuchnje zamknył je dwulětny hólčk w Heidelbergu a zawini tak zasadźenje policije a wohnjoweje wobory. 34lětna wołaše policiju, po tym zo bě pytnyła, zo hižo z kuchnje njepřińdźe. Nimo hólca bě hišće dźewjeć měsacow stara dźowka w bydlenju. Dokelž běchu tež bydlenske durje wotnutřka zamknjene, dyrbjachu je wohnjowi wobornicy wočinić. Nichtó so na zbožo njezrani.

To a tamne (25.04.16)

póndźela, 25. apryla 2016 spisane wot:

Njezwučeny pad za Berlinsku policistku: Dokelž nuzowy lěkar hišće přijěł njebě, je 33lětny wyša komisarka 33lětnej žonje při porodźe dźěsća pomhała. Kaž policija zdźěli, bě zastojnica přez škričkowy aparat zhoniła, zo žona w měšćanskim dźělu Wittenau runje w awće porodźi. Na to poda so na puć a nańdźe žonu na zadnjej ławce małobusa w hronach. Bjez wahanja jej policistka pomhaše a dowjeze mać a dźěćatko­ na to do chorownje.

Helikopter dyrbješe policija w Unna zasadźić, zo by ćeknjene ćelo popadnyła. Zwěrjo bě so z rězarnje wudobyło, smaleše­ po běrowach a namaka tak puć do swobody. Dokelž ćěrješe do směra na awtodróhu, policija dźěl čary zaraći. Ćelo pak njeda so zadźeržeć. Po zwjazkowej dróze běžeše wone dale do nutřkowneho města. Hakle na zahrodźe domu je hajnik skónčnje zatřěli.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND