To a tamne (01.12.16)

štwórtk, 01. decembera 2016 spisane wot:

Do kóždeho filma narodnu hymnu spěwać dyrbja wotnětka we wšitkich kinowych žurlach Indiskeje. Nimo toho maja wopytowarjo při tym jako znamjo respekta stanyć. Tole je najwyše sudnistwo kraja w New Delhiju wukazało. Noworjadowanje ma ludźom „začuće angažowaneho patriotizma zašćěpić“. Dotal bě hymna jenož w někotrych statach Indiskeje z wašnjom.

Na kruwjacu pastwu nawróćiło je so dźiwje swinjo Johann w Delnjej Sakskej, po tym zo bě w lěću po lěsu brodźiło. Kruwy běchu so hižo loni z wjele lubosću wo wosamoćene prosatko starali a je do swojeho cyłka přiwzali. Prawdźepodobnje bě Johann swoju mać zhubił. Mjeztym je kundroz chětro narostł. Najebać to bě witanje na kruwjacej pastwje wutrobne: Kruwy swojeho Johanna lizachu a dźělachu z nim swoju picu.

To a tamne (30.11.16)

srjeda, 30. nowembera 2016 spisane wot:

Praktikum pola queen w Londonje? Młodym hotelownikam z Karibiki móh­ło so tole zmóžnić. Princ Harry bě tam na dwutydźenskej jězbje wosebity program předstajił. Tak pytaja dźewjeć praktikantow w Buckinghamskim palasće a na hrodźe Windsor, kaž britiski kralowski dom zdźěla. Šěsć tydźenjow trajacy praktikum měri so na zajimcow karibiskich statow Jamaiki, Grenady a Santa Lucije, hdźež je queen hłowa stata.

Njetrjebachu woheń hašeć, ale dyrbjachu sej z klockami hrajkać: wohnjowi wobornicy w Mnichowje. Nan dwulětneho hólca dyrbješe problemow dychanja dla nu­znje do chorownje. Dokelž njebě mać hišće doma, so wohnjowi wobornicy tak dołho wo hólčka starachu, kiž wopokaza so „jara kooperatiwny“. Maćeri móžachu skónčnje wšelake „wotdźěłane hry“ a wulki twar z lego-klockami přepodać.

To a tamne (29.11.16)

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:

Swoju winu jako wobchadny rowdy je 82lětna minjeny pjatk policiji w Lomma­tz­schu w Mišnjanskim wokrjesu wu­znała. Policija bě zjawnje za šoferom awta pytała, kotrež bě na dróze najebać napřećiwny wobchad traktor přesćahnyło a sej při tym wonkowny špihel wottorhnyło. Traktorist a wodźer napřećo jěduceho awta móžeštaj ze sylnym spinanjom zražce runje hišće zadźěwać. Rentnarka ma nětko z jednanjom strašneho jězdźenja dla ličić.

Atrapu policajskeho awta móžeš sej w Berlinje požčić, chceš-li paduchow wottrašić. Wobsedźerjo domow móža atrapu, kotraž wupada kaž prawe policajske awto, w dowolu před zachod stajić, kaž přenajenska firma Bieseke informuje. Awta njesmědźa pak na zjawnych parkowanišćach stać a po dróze jězdźić.

To a tamne (28.11.16)

póndźela, 28. nowembera 2016 spisane wot:

Dwaceći metrow dołhi šawl a čapka pyšitej nětko historisku wěžu južnobraniborskeho Łukowa (Luckau). Dźesatki dobrowólnikow su za to minjene měsacy pilnje pletli a wjace hač sto dźělow znosyli, kaž Łukowske přemysłowe towarstwo zdźěla. Hač do 3. adwenta ma wěža swoju „zymsku drastu“ wobchować. Wona je dźěl historiskeho měšćanskeho wobhrodźenja a zdobom symbol města. Wobydlerjo sej stajnje zaso swojorazne akcije wokoło njeje wumysleja.

Přichodna zyma budźe kruta. Tole je wuslědk tradicionalneho waženja kóčki w małym rudnohorinskim Voigtsdorfje. Kocor Nero wažeše wčera 6 470 gramow. To je 40 procentow wjace hač w lěću. Normalnje pak tajke skoćo wo 25 procentow wahi přibywa. „Nero je so porjadnje nažrał, to budźe kruta zyma.“ Tole pišu organizatorojo spektakla wotpowědnje hesłu: Čim tołša kóčka, ćim zymnišo budźe. Zarjadowanje, kotrež su w Voigtsdorfje hižo třeći króć organizowali, je wjace hač 300 wopytowarjow přiwabiło.

To a tamne (25.11.16)

pjatk, 25. nowembera 2016 spisane wot:

Wujězd parkowanskeho domu ze schodom zaměniłoj stej žónskej fanaj koparskeho kluba FC Schalke po wčerawšim dobyću swojeho mustwa přećiwo Nizzy. Wohnjowu woboru dosćahny pózdni wječor informacija, zo běštej žonje z awtom mjez poschodomaj tčacy wostałoj. Wobornicy móžachu jězdźidło z pomocu specielnych zawkow a z powjazami bjez wjetšich škodow wuswobodźić.

800 kilometrow do wopačneho směra jěł je šofer spedicije z Badensko-Württembergskeje. Poprawom měješe wón nastroj za storkanje sněha na sněhakowarskich pistach do Seefelda w Tirolu dowjezć. Město toho pak dojědźe wón z 200 000 eurow drohim pistowym wlečakom do Seefelda, měšćanskeho dźěla w schleswigsko-holsteinskim Bad Oldes­loe. Prawdźepodobnje bě šofer nawiga­ciskemu nastrojej slepje dowěrił.

To a tamne (24.11.16)

štwórtk, 24. nowembera 2016 spisane wot:

30 000 eurow namakachu dźěći w Gundelfingenje pola Freiburga, jako běchu po puću do šule – a su so jako sprawni namakarjo wopokazali. Kaž policija zdźěli, běchu šulerjo w starobje 12 do 13 lět wčera na kromje wsy wjacore baliki pjenjez namakali a na policajsku stražu donjesli. Tam napisachu jim zastojnicy zamołwjenje, wšako dźěći swojeje sprawnosće dla spočatk wučby zapasechu. Policija dotal njewě, zwotkel pjenjezy pochadźeja.

Tójšto mjerzanja napara sej farar w norwegskim Gjerdrumje, po tym zo je z dźesaćlětnymi šulerjemi pohrjeb „hrał“. Komuna jako nošerka šule je jemu tole mjeztym zakazała. Duchowny bě šulerjow kašć njesć dał. Kritiku wón wotpokazuje: Smjerć je dźensa mnohim wulki tabu. Dźěći pak maja tójšto prašenjow. Wopyt cyrkwje je dźěl wučbneho plana.

To a tamne (23.11.16)

srjeda, 23. nowembera 2016 spisane wot:

Młody Israelčan je cyle wosebity kwasny dar dóstał. Dźeń do wulkeho dnja wón zhoni, zo bě w loće přeličene 3,6 milionow eurow dobył. Hodźiny do wěrowanja sej šek wotewza. Kupił bě sej lotowy lisćik ze zbytnych pjenjez po naku­powanju dźeń do kwasa na wikach. Poprawom chcyštaj młodaj zmandźelenaj po kwasu doma wostać, nětko pak pojědźetaj do Ameriki a po nawróće chcetaj do wulkeho bydlenja zaćahnyć.

Bywši abt benediktinskeho klóštra w Neresheimje pola Stuttgarta je tajnje štyri miliony eurow na darowanskim konće składował. Podłožki běchu po jeho smjerći 2013 w pisanskim blidźe našli. Zwotkel pjenjezy su, njeje jasne. Kaž benediktinojo zdźěleja, njejsu dotal ani jenički cent z toho wudali. Najprjedy ma so cyła wěcka rozrisać.

To a tamne (22.11.16)

wutora, 22. nowembera 2016 spisane wot:

Natutkana, pod wliwom drogow a tež hišće z handyjom w ruce je 54lětna žona z awtom po Kasselu jězdźiła. Policistam wona napadny, dokelž so sama za wodźidłom fotografowaše. Test alkohola wunjese 1,3 promile. W ručnej tobołce namakachu zastojnicy nimo toho hašišowu cigaretu. Jězbnu dowolnosć su šoferce nablaku sćazali.

Dojednanje spěwacych honačow w braniborskim Zitzu dla je kritiku zwjazka plahowarjow rasoweje pjerizny zbudźiło. „Plahowar móže z tym žiwy być, za kokoše je zawěranje w kurjencu hórke, dokelž so tam wodnjo porjadnje do so dadźa“, měni rěčnik zwjazka. Hobyjowy plahowar bě so po lěta trajacej zwadźe ze susodami dojednał. Kokoše a honače smědźa jenož hišće wot 8 do 20 hodź. na zahrodu. Njedźelu a swjate dny wšak dyrbja cyle w kurjencu wostać.

To a tamne (21.11.16)

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:

Tež dobre 54 lět po smjerći Marilyn Monroe su wosobinske wěcy něhdyšeje sławneje spěwarki přeco hišće chětro wunošne. Tři dny trajace přesadźowanje w ameriskim Los Angelesu z jeje wosobinskeho zawostajenstwa je jědnaće milionow dolarow wunjesło, kaž awkciski dom Julien‘s Auctions zdźěli. Takrjec jako wjeršk su wčera šat přesadźowali, w kotrymž bě Monroe lěta 1962 prezidentej Johnej F. Kennedyjej k narodninam zanjesła: Tón předachu za 4,8 milionow dolarow.

Z jěduceho awta na puć padnył je pjany muž na awtodróze A 5 pola Freiburga – a je so jeno snadnje na hłowje zranił. Wóz bě z něhdźe 100 km/h po puću, jako na zadnjej ławce sedźacy muž z dotal njeznateje přičiny z njeho padny. Za nim jěduce awta móžachu so runje hišće tak wuwinyć. Šoferka woza bě tohorunja chětro natutkana, kaž rěkaše.

To a tamne (18.11.16)

pjatk, 18. nowembera 2016 spisane wot:

Z pomocu „nócneje kralowny“ chcedźa so w Londonje přichodnje wo to postarać, zo hišće wjace turistow z kraja a wukraja dźiwadła, kofejownje a kluby britiskeje stolicy w nocy wopyta. Nawabili su za tute zastojnstwo awtorku a rozhłosownicu Amy Lamé, rozprawjeja medije. London sćěhuje přikład druhich metropolow kaž Amsterdama abo Parisa, hdźež maja „nócnych měšćanostow“. Britiska stolica so hižo dlěje prócuje, so ze 24hodźinskim městom stać.

Tójšto naprašowanjow za němskim staćanstwom ma nutřkowne ministerstwo w Berlinje tuchwilu ze stron staćanow USA. Po wuzwolenju Donalda Trumpa za noweho prezidenta USA je tam „cyły rjad“ naprašowanjow dóšoł, wobkrući rěčnik ministerstwa. Při tym jedna so zwjetša wo Američanow z němskimi korjenjemi, kotřiž chcyli nětko němski pas.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND