To a tamne (06.07.16)

srjeda, 06. julija 2016 spisane wot:

Lubowanu ilegalnu plantažu konopje swojeho syna je nan w Awstralskej spalił, po tym zo běštaj so nan a syn zwadźiłoj. Syn zawoła na to policiju. A ta jemu wuwědomi, zo wšak je plahowanje drogi ilegalne, jeje zničenje pak nic. Dokelž bě woheń wšitke dopokazy zničił, njejsu młodeho muža wobskoržili.

Prominentnosć druhdy ničo njepomha – to dyrbješe čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka na filmowym festiwalu w Karlovych Varach bolostnje nazhonić. Wón sedźeše z mandźelskej w kinowej žurli, jako jeho wopytowarka na to skedźbni, zo na jeje městnje sedźi. Jako dopokaz dźeržeše jemu lisćik pod nós. Tak premierej Sobotce ničo druhe njezby, hač sej druhe městno pytać.

To a tamne (05.07.16)

wutora, 05. julija 2016 spisane wot:

Z awtowym zběhadłom je policija w Badensko-Württembergskej šupa z nuzy wuswobodźiła. Zwěrjo bě mjez zahrodkowej budku a murju domskeho zatłusnjene, čehoždla wobydler policiju zawoła. Z pomocu zběhadła budku po třištwórć hodźinje trochu wuzběhnychu. Šup wosta njezranjeny a so spěšnje zminy.

Swojeho nana do wuskosćow přinjesł je wosomlětny­ pachoł, kiž nochcyše bjez swojich hrajkanskich pistolow do dowola jěć. Jako 47lětny nan na Bremenskim lětanišću swój kófer woteda, wudyri alarm. Při přeswětlenju wačoka běchu zastojnicy dwě pistoli wuhladali. Potrjecheny dźěl lětanišća zawrěchu. Krótko na to alarm zaso zběhnychu. Hólc přizna, zo bě pistoli skradźu do kófra nana tyknył.

To a tamne (04.07.16)

póndźela, 04. julija 2016 spisane wot:

Titul swětoweho mištra w nošenju žony dźe lětsa do Ruskeje. Dmitrij Sagal je zhromadnje ze swojej partnerku Anastasiju Loginowej sobotu kuriozne wubědźowanje w finskim Sonkajärvi dobył. Cyłkownje 35 porikow z dwanaće krajow wobdźěli so tam na napřemoběhu přez wodu, pěsk a po lěsu. Při tym dyrbješe muž swoju partnerku cyły čas njesć.

Swoju njewjestu na parkowanišću zabył je 33lětny Mnichowčan. Porik bě sobotu po puću do Danskeje, zo by so tam zmandźelił. Po krótkej přestawce při awtodróze A 1 pak muž sam dale jědźeše. Hakle z pomocu policije a wjacorych telefonatow běštaj wobaj po dwěmaj hodźinomaj zaso zjednoćenaj. Komentar nawoženje: „Hańbuju so jara.“

To a tamne (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

Před policiju ćěkajo je muž w pokradnjenym awće w němsko-pólskej pomjeznej kónčinje pola Baršća sčasami na zwjenach (Felgen) jěł. Do toho bě hozdźaty pas přejěł, na čož so gu­mi­jowe wo­bruče kolesow rozpušćichu. Něšto kilometrow dale za mjezu w Pólskej muž z awtom do přirowa zajědźe a ćekny pěši do lěsa.­ Jězdźidło bu w Podstupimskim wokrjesu pokradnjene.

W kuchni woheń zawiniła je kóčka w Passauwje. Skakajo po bydlenju drje bě so knefla na kuchinskich kachlach dótknyła a je tak zaswěćiła. Na kachlach ležaca drjewjana deska započa so na to smudźić. Susod skónčnje kur w by­dle­nju čuješe a alarmowaše wohnjowu woboru.­ Sam wšak poćerpje snadne za­jědojćenje z kurom. Wobornicy wšak jón spěšnje podusychu.

To a tamne (30.06.16)

štwórtk, 30. junija 2016 spisane wot:

Swětowe koparske mišterstwa roboterow wotměwaja so tele dny w Lipsku. Nimale 3 500 wobdźělnikow z 45 krajow tam we wšelakich hrajnych klasach wo titul wojuje. Dołhodobnje chcedźa nastroje tak wuwiwać, zo móhli w lěće 2020 amtěrowaceho čłowjeskeho swětoweho mištra přewinyć. Nimo kopańcu hrajacych roboterow na wikach RoboCup tež industrijne, domjace a wuchowanske robotery w Lipsku mocy měrja.

Kopica nahich šlinkow je na wujězdźe awtodróhi A 33 pola Paderborna njezbožo zawiniła. Młody šofer so wčera rano ze swojim Trabantom na šlipotatej čarje, kotruž běchu šlinki ze susodneje skłoniny zawostajili, wobsuny a přeći­sny. Na zbožo wosta njezranjeny. Policija bě hladajo na mnóstwo šlinkow a na sćěhi zadźiwana: „Tajke něšto njejsmy hišće dožiwili.“ Schadźace słónco čaru wusuši.

To a tamne (29.06.16)

srjeda, 29. junija 2016 spisane wot:

Jako „rjeka dnja“ sławja w Mindenje 25lětneho ćěkanca. Młody Syričan bě 50 000 eurow kaž tež někotre naluto­wanske­ knižke z dobroměćom wjace hač 100 000 eurow namakał a na zarjedźe za wukrajnikow­ wotedał. Pjenjezy a bankowe podłožki bě ćěkanc namakał, jako w swojim skromnym bydlenju kamor natwari, kotryž bě jemu karitatiwna institucija­ přewostajiła. Pjenjezy běchu mjez polcami schowane. Za wobsedźerjom zamóženstwa nětko pytaja.

Wot sornow wotžrane kwětki na kěrchowje dyrbi cyrkej narunać. Krajne sudnistwo­ we wuchodofriziskim Aurichu je wosadu w městačku Leer zasudźiło, mužej 471 eurow wróćić, kotrež bě tón lěta 2013 za wupyšenje rowa swojeho zemrěteho syna nałožił. Cyrkej je winowata kěrchow před dźiwimi zwěrja­tami zawěsćić, sudnicy měnjachu.

To a tamne (28.06.16)

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Dieselowu lokomotiwu pokradnyć spytał je 21lětny w Halle nad Solawu. Tam bě so wón do porjedźernje lokomotiwow na ležownosći Němskeje železnicy za­dobył, hdźež chcyše ćežke jězdźidło startować. Sobudźěłaćer železnicy jeho lepi a zawoła policiju. Kaž muž zastojnikam wuzna, chcyše wón lokomotiwu měć, zo by z njej jězdźić móhł. Při tym njesteješe ani pod wliwom alkohola ani drogow. Nětko wšak dyrbi ze skóržbu ličić.

Nachribjetnik z 30 000 eurami je 61lětny w ćahu zabył. Muž bě po puću z Frankfurtskeho lětanišća do Wiesbadena. Po tym zo bě wón ćah na hłownym dwórnišću we Wiesbadenje wopušćił, jemu po někotrych mjeńšinach napadny, zo nima nachribjetnik při sebi. Jako so do ćaha nawróći, pak bě tón hižo fuk. Podarmo muž za nim pytaše. Za čo telko pjenjez trjebaše, nichtó njewě.

To a tamne (27.06.16)

póndźela, 27. junija 2016 spisane wot:

Dakotać tak wótře kaž kokoše běše wčera nadawk 22 dorosćenych a dźěći na třećim němskim kokotowym spěwnym wubědźowanju w porynsko-pfalcowskim Göcklingenje. Zaměr wubědźowanja bě, pjeriznowy skót hłosowje tak derje kaž móžno napodobnić. Přiklesk wjeleličbneho publikuma njesy­daše jeno za chětro prawdźiwe kikerahi-spěwanje, ale tež za originalne kostimy wjacorych wubědźowarjow.

Swoju rozžahłosć za črijemi je 44lětny muž z Graza na njewšědne wašnje sćěhował. Jako wulki lubowar stupnjow spakosći wón w minjenymaj lětomaj něhdźe třista najwšelakorišich žonjacych a mužacych čriji a škórnjow z polcow a kamorow we wjaceswójbnych domach.­ Policiji črijowy fetišist přizna, zo bě kradnjene črije w 30 bananowych kistach­ składował.

To a tamne (24.06.16)

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:

Budźe pinguin Flocke kraku Paula naslědować? Zwěrjeći orakl z Błótow bě mjenujcy dotal wšitke tři hry němskich koparjow na europskich mišterstwach prawje wěšćił. A jeli Flocke ze swojim tipom prawje leži, Němcy njedźelu z dobyćom přećiwo Słowakskej do štwórćfinala zaćahnu. Hladarka zwěrjatow bě pinguinej bulej wobeju mustwow před noze połožiła, a tón měrješe so runy puć na němski: jasne dobyće našich potajkim.

Znate čorne durje z čisłom 10 na Londonskej Downing Street zdachu so być dźensa po referendumje Brexita dla kaž z hozdźemi zabite. Nichtó z politikarjow nochcyše do zjawnosće. Jako wosebje zmužity wopokaza so jeničce „słužbny“ kocor Davida Camerona, Larry the Cat. Oficielnje wšak mjenuja jeho Chief Mouser to the Cabinet, dokelž w a wokoło sydła britiskeho premiera myše łóji.

To a tamne (23.06.16)

štwórtk, 23. junija 2016 spisane wot:

Kanadiski wuměłc Douglas Coupland pyta za swój nowy projekt podobnika nižozemskeho molerja Vincenta van Gogha. „Mnozy ludźo někoho znaja, kiž wupada kaž wón“, praji Coupland. Dźesatki potencielnych dwójnikow su swoje foto wčera na internetnu stronu projekta „I am Vincent“ pósłali. Nětko ma so wo najpodobnišim dwójniku wothłosować. Dobyćerja chce Coupland jako 2x3 metry wysoku bronzowu postawu zwěčnić.

Město Mnichow sej žada, zo maja so kralowskim pythonam 46lětneje wobsedźerki jenož hišće mortwe myše picować. Město powołuje so při tym na zwěrinoškitny zakoń, po kotrymž maja so njetrjebawše čwěle myšow wobeńć. Z pomocu nawody zběrneje stacije za reptilije w Mnichowje Markusa Baura prócuje so wobsedźerka nětko swoje zwěrjata překubłać – dotal pak bjez wuspěcha.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND