To a tamne (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Tójšto jebakow je so pola čěskeje loterijoweje towaršnosće přijzjewiło, po tym zo bu znate, zo je Čech 90 milionow eurow w eurojackpoće dobył. Dźesatki při telefonje twjerdźachu, zo su prawe ličby nakřižikowali, lotolisćik pak zhubili abo mylnje preč ćisnyli, loterijowa towaršnosć Sazka zdźěli. Žona chcyše jej napowědać, zo je pos lotolosćik póžrěł. Druzy twjerdźachu, zo bu lisćik pokradnjeny. Dobyćer so dotal přizjewił njeje, ma pak k tomu 35 dnjow chwile.

Stawizny spódnjeje drasty dokumen­tuja wot dźensnišeho w Domje stawi­znow badensko-württembergskeje stolicy Stuttgart. Pod hesłom „Na nahej koži“ prezentuja tam dohlad do stawiznow mody minjenych třoch lětstotkow. Drasty swědča wo towaršnostnych trendach, ćělnych idealach, róli muži a žonow kaž tež wo moralnych předstawach. „Sta­wi­zny towaršnosće njepokazuja so jenož we wulkich statnych akcijach. Druhdy dosaha pohlad dospody“, rěka tam.

To a tamne (21.05.15)

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Legenda je žiwa: Wopomnjenska tafla dopomina wot wčerawšeho na prěni koncert Joe Cockera (1944-2014) w Drježdźanach. Sławny rockowy hudźbnik bě 2. junija 1988 na łuce njedaloko koparskeho stadiona wustupił a wjace hač 85 000 fanow přiwabił. Łuku, na kotrejž bě wón koncertował, Drježdźanjenjo hišće dźensa „Cockerwiese“ mjenuja. Přichodnje ma wona oficialnje tak rěkać. Cocker by wčera, 20. meje, swoje 71. narodniny swjećił.

Jehnjo z bordela wuswobodźiła je Mnichowska policija. Něhdźe tři tydźenje stare jehnjo žiworješe w stwě prostitutki, kaž policija zdźěli. Dokelž bě 25lětna minjeny čas wospjet zakoń wo plahowanju skotu raniła, wzachu zastojnicy skoćo sobu na stražu. Tam je sobudźěłaćerjo zwěrjatownje wotewzachu. Čehodla bě prostitutka jehnjo při sebi měła, njewědźa.

To a tamne (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

So sam zjebał je wobšudnik w Münsteru, jako nochcyše taksišofera zapłaćić. 19lětny bě so minjenu nóc na wěste městno dowjezć dał. Tam wottorhny durje awta a ćekny. Při tym zaby na swoju móšnju. Šofer namaka w njej wupokaz jebaka a informowaše policiju. Ta je so mjeztym pola 19lětneho přizjewiła.

Homoseksualne amplowe mužiki a lesbiske amplowe žony maja k lětušemu Christopher Street Day 11. julija w Mnichowje ludźom přez puć pomhać. Tole je tamniši wokrjesny wuběrk wčera přećiwo hłosam CDU wobzamknył, kaž rěčnik radnicy zdźěli. Wosebite škleńčane taflički płaća něhdźe 10 000 eurow a su stajnje zaso wužiwajomne. Akcija ma jasny signal přećiwo hidźe na homoseksualnych a za pisanu a wjelestronsku zhromadnosć być. Iniciatiwu za tutón akciju běchu Zeleni w měšćanskej radźe nastorčili.

To a tamne (19.05.15)

wutora, 19. meje 2015 spisane wot:

Z awtom swojeho wuja je třilětny hólc na awtodróhowym wotpočowanišću w bayerskim Türkheimje njezbožo zawinował. Po informacijach policije sydny so hólc w njewobkedźbowanym wokomiku za wodźidło awta. Při tym prawdźepo­dobnje borzdźidło pušći. Awto jědźeše po skłoninje a wobškodźi dalšej awće a płót. Škodu trochuja na 3 100 eurow. Wuj dósta chłostanku, dokelž njebě kedźbował.

Najstarši wobydler Němskeje je w starobje 111 lět zemrěł. Charlotte Klamroth wudycha minjenu sobotu w Ludwigshafenje, hdźež wona wot lěta 1955 bydleše. Tole zdźěli jeje syn powěsćerni dpa. Wona­ steješe na wodźacym městnje lisćiny slědźerskeje skupiny Gerontology Resaerch Group, po tym zo bě 112lětna Johanna Klink z Oschatza w februaru zemrěła. Klamroth narodźi so lěta 1903 w saksko-anhaltskim Krottendorfje.

To a tamne (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015 spisane wot:

W swojich spódnich cholowach je Polak sadźenki a symjo rostlin ze swojeje domizny do Neuseelandskeje pašować spytał. Na lětanišću w Aucklandźe pak jeho lepichu, po tym zo bě policajski pos reagował. W Neuseelandskej bydlacy muž chcyše rostliny w swojej zahrodźe sadźeć. Tole je pak tam kruće zakazane, dokelž móhli cuze rostliny domoródne wohrožować a nowe chorosće rozšěrjeć.

Tři metry wulku a 250 kilogramow ćežku postawu su fanojo Uda Lindenberga składnostnje 69. narodnin rockoweho spěwarja w jeho ródnym měsće Gronauwje nastajili. Postawa, symbolizowaca Lindenberga spěwajo na jewišću, steji wosrjedź kružneho wobchada njedaloko ródneho domu sławneho wuměłca. Na poswjećenje přińdźe 2 500 ludźi.

To a tamne (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Finalne zarjadowanje Germany’s next Topmodel ma so 28. meje wusyłać. Termin­ steji kruće. Sćelak Pro 7 bě po dorěčenju ze zarjadowarjom a policiju wčeraw­še finalne zarjadowanje a wusy­łanje zakónčiło, dokelž bě do SAP-hale w Mannheimje hroženje z wubuchnjenjom bomby dóšło.

Předewzaće Google chce sa­mojězdźace awta wot lěća ze swójskeje produkcije na dróhach w ameriskim měśce Mountain View zasadźeć. Internetny koncern bě prototyp małeho dwusedłoweho elektriskeho awta loni prěni króć zjawnje předstajił.

To a tamne (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Žony 50 centow, mužojo darmotnje – tuta zasada płaći wot najnowšeho w někotrych zjawnych toaletowych připrawach w Kölnje. Hłowna přičina je špatna płaćenska moralka muži, kaž město zdźěli. „Ručež dyrbja za wužiwanje nuznika płaćić, stupja so woni k přichodnemu štomej.“ Tole město přiběrajcy poćežuje.

Njewšědnu wurěč měještaj młodaj dunda­kaj z Čěskeje, jako jeju w Bayerskej lepichu. Zastojnikam w Mitterteichu chcyštaj 12- a 15lětnaj pachołaj napo­wědać, zo bě jeju njeznaty wopojił a za­wlekł. Hakle, jako so z pomocu tołmačerja za nadrobnosćemi prašachu, so wěrnosć wukopa: Wobaj běštaj šulu předundałoj a zadźeržujo awta do Němskeje jěłoj. Stawizničku běštaj sej wumysliłoj, dokelž so chłostanja staršeju boještaj. Taj staj sej wobeju mjeztym w Bayerskej zaso wotewzałoj.

To a tamne (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Dramatisku wuchowansku akciju młodeje kóčki dla su w Düsseldorfje pře­wjedli. Kóčka bě do dešćikoweje roły padnyła. Po dnjach zasłyša wobsedźer domu žałosćenje z hłubin roły. Ze specialnej minikameru zwěrjo skónčnje zwěsćichu. Na to wohnjowa wobora zahrodu domu wubagrowa, dešćikowu rołu­ rozrěza a kóčku wućahny. Sprócne zwěrjo dowjezechu do zwěrjaceje kliniki.

Wopačny alarm: Zwickauske krajne sudnistwo su wčera ewakuowali, po tym zo běchu na parkowanišću před domom wosamoćeny aktowy kófer našli. Něhdźe sto přistajenych dyrbješe běrowy a sudniske žurle wopušćić. Dróhu před sudnistwom zaraćichu. Fachowcy wotstronjowanja bojowych srědkow pak w kófrje ničo­ ­njenamakachu nimo aktow a pokazki na wobsedźerja: Tón bě drje kófer zabył, jako z awtom wotjědźe.

To a tamne (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Na awtodróhu twochnjena kruwa je wčera njedaloko Bielefelda wobchad haćiła. K wěstoće šoferow dyrbješe policija skoćo zatřělić. Wobchad steješe štyri kilometry do wobeju směrow. Dalše ratarjej ćeknjene kruwy popadnychu w lěsu.

Bydlenski připowěšak hromadźe z wobsedźerjom pokradnyłoj staj paduchaj w Nižozemskej. 29lětny wčera w swojim caravanje dźěłaše, jako wonaj wóz na swoje awto připowěsnyštaj. Wobsedźer zawoła na to policiju a swěćeše z kapsnej lampu do před nim jěduceho awta. Jako paduchaj to pytnyštaj, wonaj nastroj wotpowěsnyštaj a ćeknyštaj. Policija zamó jeju zajeć, dokelž bě sej wobsedźer čisło­ awta napisał.

To a tamne (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Hanjenje „Wy promowowana rić“ ma přičina hnydomneho wupowědźenja bydlenja być. Tole je Mnichowske hamtske sudnistwo rozsudźiło. Podružnik bě přenajerja bydlenje na tele wašnje ranił. Sudnistwo při swojim wusudźe wobkedźbowaše, zo wobaj mužej w samsnym domje bydlitaj a zo su zetkanja njewobeńdźomne. Nimo toho njebě so po­družnik za swoje słowa zamołwił.

Sam z ćahom dale jěł je třilětny hólc njedaloko Freiburga. Nan móžeše na dwórnišću z dalšimaj dźěsćomaj a wozyčkom hišće wulězć. Třilětny pak wosta w ćahu, jako so durje awtomatisce zawrěchu a ćah wotjědźe. Sobujěducy přewostajichu dźěćo lokomotiwnikej. Na přichodnym dwórnišću přepodachu je nanej.

nawěšk

nowostki LND