Dźens wječor dožiwi ptačokwasny program za dorosćenych 2020 pod hesłom „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ w delnjołužiskej Hochozy swoju premjeru, jutře za tydźeń budźe hornjoserbska w Ra­dworju. Cordula Ratajczakowa je so z režiserom a dźiwadźelnikom Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Marianom­ Bulankom rozmołwjała.

Žony steja w srjedźišću lětušeho wječorneho ptačeho kwasa.

M. Bulank: Haj, wosebje jich „power“ pak je lětsa tema.

Libreto je znowa Wito Bejmak spisał, je Was to tematisce překwapiło?

M. Bulank: Spočatnje mějachmoj hromadźe cyle hinašu ideju. Hižo w decembru 2018 běchmoj prěnju ideju zrodźiłoj, smój pak ju wšelakorych přičin dla zaso zaćisnyłoj. A naraz bě myslička, zo móhła žonjaca móc motiw być. Trjebachmoj wosebje temu za młodych ludźi, něšto, štož jich na ptači kwas wabi. A to su nětko power, problemy a sony žonow, na sonach dźěłać, so zwažić – tohodla tež titul: „Štóž so zwaži, tomu so radźi.“ Tak je tema nastała. Z dalšimi zhromadnje smy so do story zanurili, a nastał je z toho porjadny wo žonjacej power ...

... wo žonach, kotrež tróšku tež spytaja swět wuchować.

Štóž je pódla był, tón sej wony wokomik hłuboko w pomjatku wobchowa. Dźens tydźenja nawróći so mjenujcy Kinsporski epitaf na swoje starodawne městno. Po wotewrjenskim ceremonielu kroče­štej Franziska und Marie – kamelijowej damje města Kinsporka – po tamnišej Hłownej cyrkwi na emporu, zo byštej Kinsporski epitaf wotkryłoj. Knježeše cyle wosebita ćišina, jako wotewzaštej běłu płachtu, a dospołnje restawrowana wuměłska twórba bě naraz w cyłej swojej krasnoće widźeć.

„Wobdźělnicy našeje swjatočnosće běchu z wokomika hłuboko hnući“, wu­zběhny předsyda Kinsporskeho domizniskeho towarstwa Peter Sonntag na kromje zarjadowanja minjeny pjatk w Kinsporku.

 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA
Pjatk, 10. januara 2020

Rock’n’roll-highschool w Chrósćicach

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Jenož dźeń po techno-zarjadowanju „Fridays for techno“ přichwata 300 ­lubowarjow twjerdeje hudźby do Chrósćic. Pod hesłom „Rock’n’roll-high­school“ wotměchu tam třeći rockowy wječor wosebiteho razu. Spočatk pak bě wšo druhe hač twjerdy: Awful Noise koncertowaše unplugged. Běše to prěni wustup skupiny po sydomlětnej přestawce. Nimo starych zajacow su bratraj Józef a Jurij Hantuš na huslach resp. na cellu a ­Syman­­ Hejduška na bijadłach znaty serbski hudźbny cyłk womłodźili. Z dalšim programowym dypkom postara so Wotrowska skupina DeyziDoxs wo wul­kotnu naladu w publikumje. Nimo znatych pěsnjow, kaž na přikład „Žně“ a „Hanka“, přednjesechu woni wot fanow wulce žadany klasikar „Přećeljo“ kaž tohorunja cyle nowy spěw „Rozćepaj!“ Posledni akt wječora běše přinošk band DWS z Kamjenca, zestajeneje z aktualnych kaž tež bywšich čłonow Awful Noise, Cat’s Eye Nebula a Crying Blue. Z titulemi znatych skupin so jim poradźi fanow rockoweje a metaloweje hudźby zahorić. Nalada bě cyły wječor wulkotna. tekst a fota: Clemens Šmit

Silwester we Wotrowje

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Wotrowska młodźina ­wabješe posledni dźeń lěta 2019 z wulkej party na staru šulu. Za 25 eurow móžachu tam hosćo pić, jěsć a k hudźbje štyrjoch ­DJjow rejwać. Wo zabawu starachu so tónkróć Savi, Jacob Kober, Domanja a Simplexx. Něhdźe sto serbskich a němskich młodostnych bě přeprošenje sćěhowało a tak wšitko prawje činiło. Wšako bě nalada cyłu nóc ­wulkotna. Matthias Wróbl

foto: marcel rjeda

Hodowne reje w Šunowje

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:
foće: rocci klein

Tójšto młodostnych jara wobžaruje, zo njeje w Šunowje hižo kóždy kónc ­tydźenja remidemi, kaž to hišće před 20 lětami bě. Ćim bóle wjeseli so serbski party-lud stajnje na 25. december, wšako tón dźeń po starej tradiciji Fabrikska hospoda wita. Tak bě žurla tež tónraz zaso poměrnje spěšnje połna a hač do rańšich hodźin derje pjelnjena. K zynkam DJjow ­LuCas&Marw a step2live móžachu holcy ­a hólcy cyłu nóc ­rej­wać. Hižo ­nět­ko je tón abo tamny za­wěsće hižo wćipny na ju­trownu nje­dźelu. Potom w Šu­nowje zaso rěka: Fiesta Biggest 2020!

Jurij Bjeńš

W Njechornju so schadźowali

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:
foto: pětr dźisławk

Čłonojo Serbskeje murje ­přewjedźechu swoju hłownu zhromadźiznu w dźěłarni

Měr­ćina Nowaka-

Njechorńskeho.

zhromadzizna

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:
´
foće: tobias wencl

Danilo Dej

a Dawid Wowčer

Radworska młodźina je mjez hodami a Nowym lětom swoju hłownu zhromadźiznu wotměła.

W Radworskim „Słodeńku“ wuhód­no­ćich­my minjene lěto a zhladowachmy hižo na nowe lěto ze wšěmi projektami, kotrež na nas čaka­ja. ­Danila Deja a Dawida Wowče­rja wu­zwolichmy za stare/nowe před­sydstwo kluba.

W diskusijnym kole wuhód­no­­­­ćichmy po tym wob­­chadźenje z prawidła­mi w na­­­šim młodźin­skim klubje. Wjeselimy so na lě­to 2020 a na no­wy lětdźe­satk, na dal­še pro­jek­ty kaž tež na zhromadne swjedźenje z wjes­nja­nami a ho­sći­mi.

Tobias Wencl

CDU-turněr we Worklecach

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Kaž kóžde lěto 30. decembra zetkachu so tež tónraz zaso serbske koparske mustwa we Worklečanskej ćěłozwu­čo­warni, zo bychu lěto z naj­­wjet­šim serbskim kopar­skim turněrom w hali wu­klinčeć dali. W dwěmaj staf­lomaj wojowaše dźesać mu­stwow najprjedy wo zaćah do połfi­nala. Prěnje zastupnistwo Worklečan­ske­je mło­dźi­ny je docpě a dyr­bje­še pře­ćiwo Worklečanskej mło­dźi­nje II nastupić. Druhe za­stupnistwo doby 2:1. Chró­šće­njo doby­chu druhe semifinale přećiwo Pěske­čanam 3:2. W finalu bě­chu Chróšćenjo po hattricku Křesćana Zahrodni­ka z 3:1 wuspěšni. Zahrodnik zaruči sej tež krónu naj­lěp­še­ho třěl­ca wrotow, No­wosličan Dawid Matik bě naj­wustojniši wrotar. tekst a foto: Kilian Hrjehor

TCM-turněr w Chrósćicach

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:
foće: jörg stephan, jan hrjehor

Serbske cyłki su 4. januara wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda za bulom honili. Šěsć ­mustwow bě za tradicionalne zarjadowanje přizjewjenych, a dokelž so hrajerjo z wjetšeho ­dźěla znajachu, nastachu horce duele z rjanymi wrotami a twjerdymi, ale fairnymi dwubojemi. Na kóncu přesadźichu so koparjo Zornowca Hórki. Najfairniši cyłk bě Módra pjeć, najwuspěšniši třělc Michał Młynk, najkmańši ­wrotar ­Fabian ­Hejduška a najlěpši hrajer ­Jonas Zynda. Jurij Bjeńš

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND