Poprawom wšak mějachu so olympiske hry kaž tež paralympiske hry w japanskim ­Tokiju hižo loni wotměć. To pak koronapandemije dla móžno njebě. Lětsa je so to poradźiło, tež hdyž bjez přihladowarjow. Jurij Nuk z Budyšina je někotre zajimawe fakty a podawki w stawiznach olympiskich hrow zestajał­.(3. dźěl/kónc)

1972 Mnichow: Při teroristiskim nadpadźe zemrě jědnaće israelskich sportowcow. Wosebje wuspěšnaj atletaj olympiady w bayerskej stolicy běštaj Američan Mark Spitz a Němka – NDRska sportowča Karin Janz. Mark Spitz běše wusahowacy sportowc w płuwanju, a to we wjacorych disciplinach. Cyłkownje ­sydom króć bu wón jako dobyćer zło­teje medalje počesćeny, štož běše skoro njewěrjomne! Jedna z najlěpšich sportowčow swěta Karin Janz wubědźi sej we wu­měłskim ćěłozwučowanju dwě złotej medali na schodźenkowym bradle (Stu­fen­barren) a na konju (Pferdsprung). ­Wona zawěsći sej tež hišće dwě slěbornej a jednu bronzowu medalju.

Stawizny kopańcy w Pančicach-Kukowje

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Dopomnjenki na spočatki honjeńcy za bulom hač do towaršnostneho přewróta (2. dźěl)

b.) 1950 do 1960

Dokelž hodźeše so spočatk 1950tych lět dale jenož (prowizoriske) kopanišćo při młodowni wužiwać, nasrěbachu sej mužojo a młodźina wosebje w přećelskich hrach z SJ Hórki dalše sebjewědomje. Młodźina přěhra 1954 na přikład z 0:5, ale lěto pozdźišo Hórčenjo jeno z 1:0 snadnje dobychu. Najlěpši wuslědk muži bě njerozsudne 4:4.

W lětach 1951 do 1959 bě Bruno Richter předsyda Pančičanskich koparjow. W tej dobje nasta na městnje dźensni­šeho twjerdeho nowe hrajnišćo. Ze za­palom poda so muske mustwo w sezonje 1954/1955 do dypkowych hrow. Naj­lěpše zaměstnjenje poradźi so w 2. wo­krjesnej klasy 1956 z třećim městnom. Na­čolnik SJ Hórki postupi w samsnym lěće do 1. wokrjesneje klasy. Samsne lěto pak so traktoristam sensacija zešlachći: na Serbskim sportowym zjězdźe w Ra­dworju dobychu pokalne fina­le z 1:0 přeći­wo Hórčanam, jako Jan Hicka hižo w prěnich mjeńšinach „złote“ wrota třě­li.­ W młodźinskej stafli mjenowaneje sezo­ny Hórčanski dorost z 45:6 wrotami a 18:2 dypkami jasnje dominowaše, mjez­tym zo zabrachu „klóšterscy“ 6. městno (17:28 resp. 9:11).

Ze zbožom remis docpěli

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Tennis Borussia Berlin –

Energija Choćebuz 2:2 (2:1)

Zestawa hosći: Stahl – Hofmann (76. Harz), Kauter (87. Geisler), Koch, Borgmann, Erlbeck (46. Eisenhuth), Hildebrandt, Hasse (46. Schulz), Proničew, Zografakis (46. Badu), Engelhardt.

Z módrym wóčkom a dypkom su so koparjo FC Energije Choćebuz minjenu srjedu z Berlina nawróćili. Woni drje móžachu so hižo po pjeć hratych mjeńšinach přez wrota Maximiliana Proničewa po zmylku wrotarja wjeselić, štož pak njerěkaše, zo bě FCE hižo dobył. Zhubjene bule a přěhrate dwuboje Berlinjanow sylnjachu, štož bu přez dwoje wrota Turki Tahsina Çakmaka krónowane. Wobaj razaj wón krótko před šěsnatku na wrota třěli a bě wuspěšny.

Znowa žadyn wuspěch nježnjeli

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

HZ Hórnikečanski Jězor –

SJ Njebjelčicy 4:2 (2:1)

Zestawa hosći: Hahn – Haška, Reineke, D. Kral, Šołta, Čornak, Hoelzel (35. S. Kral), Bergmann (67. Schaaf), F. Domš, O. Domš, Korjeńk

Wuslědki (12.10.21)

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna pokal

Hórnikeč. jězor – Něm. Pazlicy II  0:5 (0:3)

HZ Horni kraj-Sprjewja II – Ramnow II/Bretnig-Hauswalde II2:5 (1:2)

Wachau II – Bukecy6:3 (3:1)

Arnsdorf II – Łaz/Běły Chołmc II  3:2 (1:0)

Wulka Dubrawa – Ralbicy/Hórki 1:2 (1:1)

Łaz/Běły Chołmc II – Sepicy 0:1 (0:0)

Malešecy – Radworwupad

Ottend.-Okrilla – Wojerowski FC  0:6 (0:2)

HZ Hory II/Bluń – HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II2:6 (0:3)

Wjazońca – Póst Budyšin  1:3 (0:1)

Chrósćicy II – Wachau 1:3 (1:1)

Wjelećin II – Großnaundorf  1:3 (0:2)

Němske Pazlicy II – Kubšicy  3:0 (2:0)

Haselbachtal – HZ Horni kraj-Sprjewja II 2:1 (1:1)

Nadrózna Hrabowka – HZ Kumwałd/Šumbach1:2 (0:2)

Hlinowc – HZ Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III2:3 (1:2)

Tónraz mjenje wobdźělnikow

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:

27. Budyski měšćanski běh pod korona-poměrami bjezporočnje přewjedźeny

Wjacesportowe zjednoćenstwo (MSV) Budyšin je hižo wjele lět hłowny orga­nizator jara woblubowaneho a mjeztym hižo 27. Budyskeho měšćanskeho běha. Loni dyrbješe wurisanje korony dla wupadnyć.

Lětsa nětko, po tróšku wolóženju tu­teje cyłkowneje situacije, je so zarjadowar, na čole ze swojim agilnym jedna­ćelom a předsydu Steffenom Waldmannom, rozsudźił w někajkej formje tele 27. wurisanje realizować. A to je so tež wulkotnje poradźiło, byrnjež jenož móžne było z cyłkownje tysac starterami, štož je něhdźe połojca dotalnych. Tak su cy­łu wěc wuwzaćnje na sportowy areal Budyskeje Młynkec łuki přepoło­žili. W měsće samym bychu cyły dźeń wjacore dróhi a puće kaž tež Póstowe namě­sto zašlahać dyrbjeli atd. A žadany a trěbny wěstotny kaž hygienowy koncept korony dla hodźeše so na Młynkec łuce wo wjele lóšo dodźeržeć.

Motocrossowa sezona zakónčena

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:
Nimale 900 přihladowarjow je minjenej dnjej w Jaworje na čarje pod Kaponicu 43. ADAC-motocross dožiwiło. Po dwulětnej přestawce wubědźowaše so tam 170 jězdźerkow a jězdźerjow wo sakske a němske motocrossowe mišterstwa. Wobaj běhaj­ na zwjazkowej runinje we wotewrjenej klasy doby wčera Stefan Ekerold ze sewjerorynsko-westfalskeho Grevenbroicha. Z kónctydźenskimi wubědźowanjemi zakón­či so tež sezona 2021 za MC Jaworu. Foto: Konstantin Hrjehor

Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Swój třeći dźěl stawiznow wolejbula na serbskich šulach započinam dźensa z wurězkami přinoškow nowiny Sächsische Zeitung. W decembru 1970 tam pisachu, zo wuhotowa rada wokrjesa Budyšin, wotdźěl ludowe kubłanje, za B-šulerjow (5. a 6. lětnik) wolejbulowy turněr šulow. Dobyła je Serbska PWŠ Budyšin z hrajerjemi M. Kowar, D. Nawka a M. Korjeńk, a to wot wosom startowacych šulow. W januarje 1971 wuhrachu druhi raz pokal Domowiny za samsnu starobnu skupinu w Budyšinje. Bjez poražki přesadźichu so wolejbulisća Dynama Mišno, tehdyšeho mištra NDR. Wurjadne 4. městno mjez wosom cyłkami zawěsćichu sej serbscy hólcy (hlej horjeka), kotřiž trenowachu a hrajachu za SWW Budyšin. A šěsć lět pozdźišo tworjachu woni zhromadnje z Borisom Dobrowolskim a Tomašom Fasku žro mustwa Jednoty Budyšin na NDR-mišterstwach młodźiny A w Ueckermündźe. Mišter sta so znowa Dynamo Mišno, a mjez wosom finalistami docpěchmy my Budyšenjo 7. městno.

Sport (08.10.21)

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Mišterstwa w motocrossu

Jutře a njedźelu motocrossowa čara pod Jaworskej Kaponicu skónčnje zaso wubědźowansku atmosferu dožiwi. Po dołho trajacej ćišinje wubědźuja so pi­lotki a piloća motocrossowych mašinow wo sakske a němske mišterstwa. Sobotu wojuja we wšelakich klasach wo krajne mišterstwa, njedźelu potom wo němske mišterstwa we wotewrjenej klasy hač do 450 cm³. Kontrole, štož šćěpjenje nastupa, žane njebudu. Negatiwne testy so tež předpołožić njetrjebaja.

Jenož pokalne hry

Sakski koparski zwjazk kaž tež Zapa­do­łužiski koparski zwjazk přewjedźetej sobo­tu a njedźelu dalšej pokalnej kole. Na woběmaj runinomaj bu šlagrowa hra wulosowana: na krajnej Budissa Budyšin – Lok Lipsk, na wokrjesnej Traktor Malešecy – ST 1922 Radwor.

09.10. 13:00 Budissa Budyšin –

  Lok Lipsk

09.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  VFC Plauen

09.10. 14:00 ST Wulka Dubrawa –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

09.10. 14:00 Traktor Malešecy –

  ST Radwor

10.10. 14:00 SJ Chrósćicy II –

  TSV Wachau

Zazběh we wolejbulu

Jedyn dobry połčas njedosaha

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

ST Marijina hwězda –

Póst Germania Budyšin 0:3 (0:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Rab, Lipič, R. Cyž, Lugge, Ch. Cyž, Bělk (72. Fa. Langer), Fe. Langer (18. T. Jurš), Eldor­, Peschmann (72. Czapik)

Na Dnju němskeje jednoty witachu koparjo ST Marijineje hwězdy mustwo Póst Germania z Budyšina. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje chcychu woni skónčnje raz dypkować, čemuž po dobrym prěnim połčasu tež tak wupadaše. W druhim wotrězku pak worachu přewjele zmylkow a zmóžnichu tak hosćom lochke dobyće. Tež tónkróć pobrachowachu wjacori hrajerjo zranjenja dla, a tak dyrbješe trenar Bodo Pjetaš samo třoch „starych knjezow“ (Křesćan Bělk, Jeffrey Rab a Beno Czapik) zasadźić.

nawěšk