Podestowe městno wobsadźiła

wutora, 10. januara 2017 spisane wot:
We Wojerecach přewjedźechu njedźelu w sportowym forumje nowolětny běh. 102 sportowcaj so tam na 38. nakładźe wobdźělištaj. Mjez wobdźělnikami běštej tež Serbowce Manuela Jurkowa z Łupoje a Klawdija Hejdušcyna z Hory. Klawdija Hejdušcyna (nalěwo) wobsadźi mjez žonam w pokalnym běhu na distancy 6 kilometrow druhe městno, Manuela Jurkowa (njeje na wobrazu) štwórte. Foto: Werner Müller

Sportowe towarstwo Módro-běli Kulow je spočatk lěta znowa na swój tradicionalny piwowy cup přeprosyło. Koparski turněr podpěruje stajnje Kulowska měšćanska piwarnja z Glaabec swójbu. Cyłkownje wosom cyłkow je so wubědźowało, a to w dwěmaj staflomaj. W stafli 1 běchu to Jednota Wojerecy, ST Grodk, Motor Kumwałd a Kulowske prěnje mustwo; w stafli 2 zakitowar pokala SZ Weixdorf, SC Großröhrsdorf, Sokoł Ralbicy/Hórki a druhe mustwo domjacych.

Na tajke wurjadne „kejžorske wjedro“ w zwisku z 50. jubilejnym Budyskim silwesterskim běhom, na kotryž je Budyske lochkoatletiske zjednoćenstwo Čerwjeno-běli 90 přeprosyło a na kotrymž so 46 króć sobu wubědźowach, njemóžu so docyła dopomnić. Tele běhi su wot wšeho spočatka 1967 stajnje silwester dopoł­dnja, a lubowarjo běhanja zakónčeja w Budyšinje wotpowědne lěto rady z tajkim wurisanjom w kruhu sportowych přećelow. Na jubilejnym wubědźowanju posledni dźeń lěta 2016 je cyłkownje 342 atletow w starobje pjeć do 82 lět cil docpěło, štož běše rekordne wobdźělenje. Dotalny rekord 285 z lěta 2015 bu tak wo 57 starterow přetrjecheny.

Aktiwni wubědźowachu so po tradiciji na jednej z čarow 2,5 km, 5,3 km abo 10,6 km, kotrež wjedu z Młynkec łuki po pućach a podłu Sprjewje do rjaneho Humboldtoweho haja a zaso wróćo. Starterojo na 10,6 km dyrbja kołočaru 5,3 km dwójce zmištrować. Wobdźělnicy běchu z cyłeje Hornjeje Łužicy a wulkeho Drježdźanskeho knježerstwoweho wobwoda kaž tež z Gothy, Podstupima, Berlina, Rostocka, Mnichowa, Stuttgarta, Hamma a ze Zgorzeleca.

Zyma płuwarjow njewotdźeržała

póndźela, 09. januara 2017 spisane wot:
Wosom młodych muži a jedna žona su wčera při Hózkowskim spušćadle do Čorneho Halštrowa skočili a na tamny pobrjóh płuwali. Po něhdźe dwěmaj mjeńšinomaj wšitcy zaso z tři stopnje zymneje wody wulězechu a so při wohenju zhrěchu. Prěnje tak mjenowane nowolětne płuwanje early blackbird je něhdźe sto přihladowarjow wobkedźbowało. Na te wašnje skedźbnichu w Hózku hižo nětko na to, zo wotměje so tam w pózdnim lěću dalši blackbirdrun, hdyž změja wobdźělnicy najwšelakoriše zadźěwki w přirodźe přewinyć. Foto: Ulrike Herzger

Wubranka štwórte městno wobsadźiła

póndźela, 09. januara 2017 spisane wot:

Serbska koparska wubranka (SKW) je wčera na halowym koparskim turněrje w Kamjencu štwórte městno wobsadźiła. Za SKW, wo kotruž staraštaj so trenar André Strelow a mustwowy nawoda Bjarnat Deleńk, nastupichu wrotar Hubertus Čórlich (FSV Fortuna Pankow 46) a pólni hrajerjo Tom Henčl (SJ Chrósćicy) , Bosćij Cyž (SJ Chrósćicy), Fabian Korjeńk (Sokoł Ralbicy/Hórki), Fabian Bejma (Rakečanske KT), Simon Žur (SJ Chrósćicy), Robert Lejnart (SJ Njebjelčicy), Tomaš Bejma (Sokoł Ralbicy/Hórki) a Dirk Šołta (Wacker 09 Choćebuz-Strobice). Z Jonasom Krawčikom a Dennyjom Kralom (wobaj FC Hornja Łužica Neugersdorf), kaž tež Patrikom Wokom, Feliksom Hrjehorjom a Frankom Ričelom (wobaj Jednota Kamjenc) měješe Serbska koparska wubranka hišće dalšich akterow a trenarja na halowym parkeće w sportowej hali při Kamjenskim lětanišću. Nimo runje mjenowanych staraše so serbski koparski sudnik Matijas Kral ze Smjerdźaceje (Sokoł Ralbicy/Hórki) zhromadnje z kolegomaj-sudnikomaj wo nawod hrow. Zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) bě patronat za turněr přewzał.

Widźał,słyšał, napisał (09.01.17)

póndźela, 09. januara 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, wšitko w žiwjenju trjeba swój čas, zo by so wuwiło a zra­wiło. W sporće je to zwjetša tak, zo wuspěch hakle po lětach, haj druhdy po lětdźesatkach žněješ.

Dwaj přikładaj k tomu. Štó drje by sej myslił, zo stanje so SJ Chrósćicy 1981 z.t., hdy z wokrjesnym mištrom w kopańcy? A to samo nětko we wulkowokrjesu Budyšin. Za­wěsće nichtó? Tež pola zamołwitych Za­padołužiskeho koparskeho zwjazka nic. Tola strowy duch a koncentracija mocow našich hrajerjow a wjednistwa w zhromadnosći z čěskimi kaž tež němskimi sportowcami stej tónle wuspěch po 35 lětach spomóžneho dźěła zmóž­niłoj.

Radworčenjo wuspěšni

póndźela, 09. januara 2017 spisane wot:

Koparska młodźina A Radworskeho ST je sobotu w Kinsporku halowe wokrjesne mišterstwa dobyła. Tři hry su chowancy trenarja Inga Adama dobyli, jónu njerozsudnje hrali a jenož jónu přěhrali.

Dźeń pozdźišo wotmě so w Korzymju mjezykoło młodźiny F haloweho turněra Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Sydom mustwow bě so za njón kwali­fikowało: Rakečanske ST, Jednota Kamjenc, ST Bart 90, ST Ćisk 1993, LSV Hory, ST Radwor a Sokoł Ralbicy/Hórki. Kóždy přećiwo kóždemu hraješe jónu dźesać mjeńšin. Mustwje Kamjencskeje Jednoty a z Radworja docpěštej finalne koło, kotrež budźe 22. januara w Kamjencu.

Kónčne koło młodźiny A:

1. ST Radwor    10 dypkow

2. Rakečanske ST   8 dypkow

3. Póst Germania Budyšin 7 dypkow

4. HZ Ćisk/Běły Chołmc  6 dypkow

5. Biskopičanske KT   5 dypkow

6. Módro-běli Kulow   5 dypkow

Antonija Wjeselic

Marija Škodźina najspěšniša žona

póndźela, 09. januara 2017 spisane wot:
Na 38. Oberlichtenauskim silwesterskim běhu, kotryž je stajnje posledni dźeń lěta popołdnju, je so tež tónkróć mjez 398 wobdźělnikami horstka serbskich sportowcow sobu wubědźowała. Na distancy pjeć kilometrow bě Wotrowčanka Marija Škodźina najspěšniša z 58 kontrahentkow a tak cyłkowna dobyćerka we wobdźiwajomnych 22:16 min.! Spisar tychle linkow zmištrowa běh 5 km po 42:46 min. jako jenički starter w swojej starobnej klasy 80-84 lět. Jurij Nuk

Dwanatkarjo znowa najlěpši

póndźela, 09. januara 2017 spisane wot:

Wo adwentnym volleyballowym turněrje na Serbskim gymnaziju Budyšin

Rjana tradicija na Budyskim Serbskim gymnaziju je, zo wubědźuja so šulerjo a wučerjo mjez sobu na wšelakich volleyballowych turněrach. W juniju 2017 změjemy na serbskim kubłanišću wosebity jubilej, hdyž nastupja dwanatkarjo 25. raz přećiwo swojim wučerjam při wysokim saku. Do hód přeprosy sportowy wučer Měrko Korjeńk štyri šulerske a jedne wučerske mustwo na adwentny volleyballowy turněr do sportoweje hale Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma. Dobyćer minjeneho lěta je so tež tónraz we wšitkich partijach přesadźił. Dwanatkarjo běchu na kóncu ći najlěpši, mějachu pak přećiwo 11. lětnikej po wuhraću poslednjeho dypka ze 17:16 tróšku zboža.

Sport (06.01.17)

pjatk, 06. januara 2017 spisane wot:

Blidotenisowy wječor

Módro-běli z Kulowa přeprošeja wólnočasnych blidotenistow dźensa wječor na ludosportowy turněr do Kulowskeje małeje sportownje, a to we 18 hodź. Hry započnu so we 18.30 hodź.

Turněr wo pokal TCM

Towarstwo Cyrila a Metoda zarjaduje jutře, 7. janura, wot 14 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ halowy koparski turněr wo pokal TCM. Přeprošene su wosadne a wjesne mustwa młodźiny kaž tež sportowych jednotkow.

W Čornym Halštrowje płuwać

Njedźelu, 8. januara, přewjedźe młodźina w Hózku nowolětne płuwanje Early blackbird, a to w Čornym Halštrowje. Za startowy pjenjez dweju eurow dóstanje płuwar/ka horcy napoj. Płuwanje je w 14 hodź. při wulkim spušćadle pola Hózka.

Sportowski start do lěta

Zajutřišim, njedźelu, přewjedu we Wojerecach 38. tradicionalny nowolětny běh, a to w sportowym forumje na Nišćanskej dróze. Poskića tam distancy na dwaj a šěsć kilometrow. Za pokalny běh 6 km zběraja organizatorojo startowy pjenjez třoch eurow, za 2 km nic.

Na S-mobil-cup

nawěšk

nowostki LND