Kónčna tabulka DEL 2 – sezona 2020/2021  

1. EC Kassel Huskies49 112 210:108

2. Tölzske Lawy 50  92 210:153

3. EHC Freiburg  49 89 177:149 

4. Bietigheim Steelers 49  89 183:165

5. Lawy Frankfurt 49 87 158:141 

6. ESV Kaufbeuren 50  80 181:187

7. Ravensburg Towerst. 50   72 155:161

8. Sokoły Heilbronn 49   68 173:175

9. LP Crimmitschau 49  66 156:166

10. EV Landshut 50 60 162:191 

11. EC Bad Nauheim 49  60 156:187

12. Łužiske liški 50   58 141:175

13. LL Drježdźany 49   56 140:184

14. Bayreuth Tigers 50 49 145:205


1. EC Kassel Huskies49 112 210:108

2. Tölzske lawy50 92 210:153

3. EHC Freiburg  49 89 177:149 

4. Bietigheim Steelers49 89 183:165

5. Lawy Frankfurt  49 87 158:141

6. ESV Kaufbeuren 50 80 181:187

7. Ravensburg Towerst.50 72 155:161

8. Sokoły Heilbronn49 68 173:175

9. LP Crimmitschau 49 66 156:166

10. EV Landshut 50 60 162:191

11. EC Bad Nauheim49 60 156:187

12. Łužiske liški 50 58 141:175

13. LL Drježdźany 49 56 140:184

14. Bayreuth Tigers 50 49 145:205


Kónčna tabulka DEL 2 – sezona 2020/2021

Dwaj hrajnej dnjej do poprawneho kónca­ sezony su zamołwići druheje Němskeje zwjazkoweje ligi w lodoho­keju (DEL 2) wobzamknyli, ju dočasnje zakónčić. Přičina toho je, zo bě so tójšto hrajerjow ze wšelakich mustwow z koro­nawirusom natyknyło. A tak knježeše w hrajnym planje mjenje abo bóle wulki chaos.

Sportowa jednotka Chrósćicy 1981 z. t. swjeći 40. róčnicu wobstaća

4. meje 1981, potajkim dokładnje dźensa před 40 lětami, je Chróšćanska wjesna młodźina Sportowu jednotku Chrósćicy (SJC) załožiła. Poprawom wšak mamy rjec, znowa załožiła, dokelž běchu w serb­skej wsy hižo před dobrym lětstotkom sport hajili, tak wot lěta 1924 ćěłozwučowanje w Sokołskej jednotce. Prěnje koparske towar­stwo załožichu tam 1931 pod mjenom „Segelflugverein“. Tehdy hrajachu na pěskojtych polach pod Šibjeńcu a na łukach při Satkuli.

1934 dowolichu Chróšćanam, małe sportnišćo při šuli natwarić. Tam hrajachu domjacy tři lěta pod mjenom DJK (Deutsche Jugendkraft) hač do zakaza 1937 přez nacionalsocialistow. Nowo­započatk po Druhej swětowej wójnje bě ćežki. Krok po kroku pak je dale šło, tež w Chrósćicach, byrnjež sportowanje po­li­tiskich a towaršnostnych podawkow dla přeco zaso přetorhnjene było – w sportowej chronice SJC su jednotliwe wotrězki nadrobnje wopisane.

K štyrcetej róčnicy załoženja

Norman Kloß pjatu sezonu pola Budissy

póndźela, 03. meje 2021 spisane wot:

24lětny rodźeny Saksko-Anhalćan Norman Kloß wostanje krajnemu koparskemu ligistej Budissy Budyšin zdźeržany. Hač na jedne lěto přetorhnjenja wón hižo cyły čas pola muži za towarstwo w sprjewinym měsće kopački šnóruje. W sezonje, jako njeje tu hrał, móžeše tójšto wyšoklasowych nazhonjenjow pola Biskopičanskeho koparskeho kluba w regionalnej lize zběrać. Kloß wosebje přez swoju dobru techniku napadnje.

Dobre wukubłanje měješe wón w dorosće 1. FC Magdeburga kaž tež pola Dynama Drježdźany. Wšudźe, hdźež je dotal za bulom honił, bě wón stajny hrajer. Tež sobuhrajerjo, kaž na přikład kapitan Tom Hagemann, jeho jara chwala: „Norman njeje jenož na, ale tež pódla hrajnišća wopraw­dźity teamplayer, a to chce wón ručež móžno zaso pokazać.“

Statistika zasadźenjow Normana Kloßa za jednotliwe cyłki

Budissa Budyšin 63 hrow/troje wrota

Dynamo Drježdźany U 19 23 hrow

Dyn. Drježdźany U 17 19 hrow/1 wrota

Biskopičanske KT 08 18 hrow/1 wrota

Dynamo Drježdźany II 1 hra

Statistika zasadźenjow w jednotliwych koparskich klasach

regionalna liga sewjerowuchod

49 zasadźenjow/1 wrota

W stadionje w Lotte je koparske mustwo Dynamo Drježdźany nachwatansku dypkowu hru přećiwo KFC Uerdingenej z 2:0 dobyło. Wrota třělištaj Panagiotis Vlachodimos (45.) a Heinz Robert Mörschel (74.). W tabulce třećeje ligi polěpši so Dynamo tak wot štwórteho na 1. městno a ma tuž štyri hrajne dny do kónca sezony postup do 2. ligi w swójskich rukach. Foto: pa/dpa/Revierfoto

Jenož mało chwile su sej zamołwići FC Ener­gije Choćebuz brali, po tym zo bě dotalny trenar Dirk Lottner 23. apryla swój wotstup wozjewił. Z Damirom Agovićom bu dotalny šefnazwučowar młodźiny A jako nachwilny trenar za mu­stwo angažowany. 31lětny ma nětko nadawk, FC Energiju přez pokalne połfinale přećiwo Babelsbergej 9. meje do kraj­neho finala 29. meje w Luckenwaldźe wjesć.

Awtor dźensa Tadej Cyž

Koronapandemija nas dale we wšědnym ži­wjenju přewodźa – hač doma w swójbnym kruhu, hač mjez přećelemi, na dźěle, w sporće abo prosće w zahrodce ze susodom. Tema je přeco aktualna a wuskutkuje dale horce diskusije w ludnosći. Wšelakore měnjenja a rozdźělne hladanišća su w tym nastu­pa­nju trěbne, zo bychu zamołwići konstruktiwne wupuće z krizy namakali. Diskusije a mjezsobna wuměna myslow pak dyrbja so na fairnej runinje a w ramiku aktualnych zakonjow wotměć. Při tym pak paruju pola někotrych prosće česćownosć a mjezsobny respekt. Smy sebi zawěsće wšitcy přezjedni, zo nas pandemija a škitne naprawy dale a bóle poćežuja a zo chcemy cyle jednorje zaso normalnje žiwi być. We wobćežnej situaciji pak nam docy­ła njepomha, zo so mjez sobu hišće kołwrótniši činimy.

Sport (30.04.21)

pjatk, 30. apryla 2021 spisane wot:

Přihotuja koparski camp

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy přihotuje 15. koparski camp. Camp je za prěni prózdninski tydźeń wot 26. do 30. julija 2021 planowany. Dźěći w starobje wosom do 14 lět smědźa so přizjewić. Sportowy nawod změje znowa Ronny Wonneberger. Wobdźělenje płaći 199 eurow. Nimo štyrjoch přenocowanjow, sportoweje drasty a koparskeho treninga holcy a hólcow přez wšitke dny z jědźu a napojemi połnje zastaraja. Přizjewjenja su móžne pod abo telefonisce pod 03578/304829 (wotmołwjak). Jeli camp přewjesć njesmědźa, budu přepokazane pjenjezy zaso wróćo płaćene.

Fanowy wobchod zawrjeny

Běłowodźanski fanowy wobchod „Hokejowa liška Łužica“ poda so do dlěšeje přestawki a budźe wot jutřišeho zawrjeny. Wot 5. julija wotewru shop za přiwisnikow a sportowcow Łužiskich lodohojekowych liškow při lodowej WEEARENJE z aktualizowanym ekwipmentom. Nawoda Heiko Rauhut dźakuje so „wšitkim přiwisnikam a kupcam za dowěru w minjenej hrajnej dobje. Wjeselimy so na zaso­widźenje po lěćnej přestawce.“

Přesadźuja originalne trikoty

W tučasnym lockdownje dyrbja so hólcy a holcy lubych a wužitnych aktiwitow wzdać, štož ma z blakami fatalne sćěhi. Tuž dyrbi so něšto stać.

Předsydstwo Sakskeho koparskeho zwjazka (SFV) je 17. apryla na posedźenju wobzamknyło, koparske mišterstwa hrajneje doby 2020/2021 za žony, muži a dorost na krajnej runinje hnydom zakónčić. Wo sakski koparski pokal pak budu so mustwa po změnjenym modusu wubědźować.

Mišterstwa 2020/2021:

Wobmjezowanjow pandemije dla njejsu mišterstwa hižo wot 2. nowembra 2020 móžne. Dalše kroki k wolóženju njejsu wotwidźeć. Tohodla je so předsydstwo SFV namjetej wuběrkow přizamknyło, mišterstwa za wšitke starobne klasy dočasnje zakónčić. Wokrjesnym a měšćanskim koparskim zwjazkam je poručene, rjadowanja analognje přewzać.

Najwažniše změny:

Ÿ mišterstwa 2020/21 su bjez sportoweho hódnoćenja zakónčene, mištrojo a tabulkowe stawy njebudu hódnoćene

Ÿ prawidła k postupej a zestupej so njenałožuja, tak njedawaja žani zestupnicy a postupnicy

Ÿ wšitke mustwa změja prawo, za koparsku sezonu 2021/2022 w dotalnej klasy zaso nastupić

Ÿ nochce-li mustwo w dotalnej klasy nastupić, ma wone to hač do 15. junija pisomnje zdźělić

Ÿ spjelnjenje ličby dorostowych mustwow a sudnikow je wusadźene

Minjenu sobotu dobychu wolejbulistki Drježdźanskeho SC rozsudnu pjatu partiju wo němske mišterstwo přećiwo cyłkej Allianz MTV Stuttgart w swójskej Margonarenje z 25:20, 25:23 a 26:24. Chowanče trenarja Alexandera Waibla startowachu finalnu seriju modusa „best of five“ ze zastatkom 0:2 a mytowachu so po třoch dobyćach za sobu z titulom 2021. Je to mjeztym jich šesty titul, posledni wubědźichu sej w lěće 2016.

Do rozsudneho duela při wysokim saku startowaše DSC ze zwučenej prěnjej šestku. Hóstne hrajerki změnichu poziciju přistajowarki, štož přewza Athina Papafotiou z Grjekskeje. Wusahowaca nadběhowarka Krystal Rivers falowaše znowa strowotnych přičin dla. Šwabowki nawjedowachu hač k 11:8, a Michaela Mlejnková z Čěskeje bě hač do toho ze štyrjomi dypkami najwuspěšniša. Z timeoutom přetorhny Drježdźanski trenar Alexander Waibl hru, dokelž jewjachu so pola jeho chowančow njedokładnosće w přijimanju nadaćow. To bě taktisce mudrje, wšako poradźi so hrajerkam wokoło kapitanki Leny Stigrot 12:12 a pozdźišo 15:13, kotrež wjace njespušćichu. Maja Storck skónči prěni přechod z asom při nadaću k 25:20.

nawěšk