Serbska koparska wubranka žonow – Koparska wubranka Okcitančankow 1:12 (0:7)

Za SKWž hrajachu: Jadwiga Richterowa – Janika Bětnarjec, Franciska Hellnerowa, Klawdija Hejdušcyna, Lara Brücknerec (61. Michaela Domaškec), Nadia Zamora-Gonzales (18. Lubina Mičkec/75. Marija Škodźina), Lenka Fryčec, Chrystina Pašcyna (91. Jana Mejglowa), Sophia Bejmakec, Michaela Młynkec, Marie-Luise Pjetašec

Najebać wysoku poražku Serbskeje koparskeje wubranki žonow (SKWž) k za­zběhej europeady bě nalada po hrě w mustwje dobra a w sylnym serbskim fanowym bloku fenomenalna. SKWž dźakuje so na tymle městnje něhdźe 200 serbskim přiwisnikam, kotřiž su so w stadionje SSV Mühlwalda wo njezapomnitu atmosferu a podpěru starali.

Serbska koparska wubranka muži – Němcy z Danskeje 5:1 (3:1)

Za SKWm hrajachu: Hubertus Čórlich – Karl Petrick, Denny Kral (75. Antonius Wałda), Bosćij Bejma (46. Křesćan Bejmak), Robert Lejnart (81. Pětr Domaška), Dawid Jurš, Jonas Krawčik, Bosćij Kinderman, Denny Gloxyn, Fabian Bejma, Tadej Cyž.

Wuslědki (20.06.16)

njedźela, 19. junija 2016 spisane wot:

Koparska europeada

mužojo

Ladinojo – Madźarojo z Rumunskeje 2:1

Wubranka z Pustertala*

– Krimscy Tatarojo 0:3

*Wubranka z Pustertala zastupuje Zapadothrakiskich Turkow, kotřiž so na turněrje wobdźělić njemóža. Wuslědki wubranki so njehódnoća.

Romojo z Madźarskeje

– Wubranka mjeńšin z Estiskeje 4:0

Karačajenjo z Ruskeje

– Retoromanojo 5:2

Korutanscy Słowjency

– Madźarojo ze Słowakskeje 0:1

Łužiscy Serbja – Němcy z Danskeje 5:1

Okcitanojo – Aromunojo 4:1

Danojo z Němskeje

– Słowacy z Madźarskeje 2:3

Němcy z Južneho Tirola – Manksojo 3:0

Sewjerni Frizojo – Němcy z Pólskeje 5:5

Cymbrojo z Italskeje

– Južni Serbja z Chorwatskeje 0:8

Němcy z Ruskeje

– Němcy z Madźarskeje 9:0

žony

Okcitančanki – Łužiske Serbowki 12:1

Němki z Ruskeje – Ladinjanki 1:0

Sport (17.06.16)

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

11. třělenje jědnatkow

Pjatk, 17. junija, wot 18.30 hodź. započnje so na sportnišću w Blunju 11. třělenje jědnatkow. Kóžde mustwo startuje z pjeć třělcami a jednym wrotarjom. Přizjewjenja su hač krótko do wubědźowanja móžne, a to pod .

Krajne mišterstwa w jěchanju

Sakski jěchanski dorost wubědźuje so wot 16. do 19. junija w Moritzburgu. Tež Hannah Lehderec z Njeswačidła, krajna mišterka 2015 w dresurje, budźe tam trójce startować. W kategoriji ponyje do 16 lět je so Njeswačanka tež zapisała a potom hišće za skakanje z wulkimi konjemi.

Wulki serbski koparski derby

Přenja hra z kónčnym stawom 0:0

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:
Bjez dobyća je so wčera wječor hra mjez narodnymaj mustwomaj Pólskeje a Němskeje na Europskich mišterstwach w kopańcy zakónčiła. Z tym zhubi Němska šansu na dočasny zaćah do wosmofinala. Sydom měsacow po terorowej nocy w Parisu rozžohnowaštej so mustwje w stadionje Stade de France w francoskej stolicy z rezultatom 0:0. Nětko móža so němscy koparjo hakle zaso přichodnu wutoru přećiwo Sewjernej Irskej na dobyće w skupinje měrić. Foto: pa/nordphoto/Ewert

Do Južneho Tirola!

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:
Hdyž takle słyšu, štó chcył wšitko na europeadu do Južneho Tirola jěć, da zwažu sej rjec: Tajku karawanu serbskich awtow, campingowych mobilow a busow swět tak spěšnje hišće widźał njeje. Cyłe swójby hotuja so na jězbu do sewjerneje Italskeje. Myslu sej, zo změjemy tam podobnu wjesołu a zahoritu atmosferu kaž lěta 2012 we Łužicy. Při tym mi wosobinsce ani tak wažne njeje, kak derje hólcy a holcy ze Serbow na kóncu wotrěznu. Wjeselmy so na wulki koparski swjedźeń. Wažne je, zo wobchowamy zasady, kotrež su zamołwići tele dny wudali: Podpěrujmy serbske mustwo, ale njeměrmy so přećiwo druhim cyłkam. Pěstujmy zhromadnosć wšelakich narodnych mjeńšin a nawjazujmy nowe styki k nim. A nimo toho wjeselu so na rjane serbske swjedźenje na kromje hrow našeju wubrankow w Ahrntalu, Mühlwaldźe a Sandźe in Taufers. Potajkim: Widźimy so w Južnym Tirolu! Marko Wjeńka

Saint-Denis. Po njerozsudnym a bjezwrotowym 0:0 běchu Polacy zbožowniši z wuslěd­kom. Wobaj cyłkaj pak matej nětko štyri dypki a zaćah do wosmifinala samej w rukomaj. Na mjezwočach Němcow pak bě widźeć, zo so z remisom spokojić njemóžachu. Wo prěnim połčasu wjele rozprawjeć njemóžemy, w druhim nastachu wjacore wulke šansy na woběmaj stronomaj. Stajnje pak škitarjo na woběmaj bokomaj wuběrnje reagowachu abo šansy nadběhowarjow so lochkomyslnje njewužichu. Wčera běše němska defensiwa suwerena, ofensiwa pak słabosće pokaza.

Sobotu na ryzy serbsku kónčnu hru

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:
SJ Chrósćicy a Sokoł Ralbicy/Hórki stejitej sej zajutřišim, sobotu 18. junija, w finalnej hrě wo wokrjesny pokal we Wulkej Dubrawje napřećo. Hru na sportnišću „Při wodarni“ zahwizda sudnik w 15.30 hodź. Wobaj cyłkaj chcetej wězo ryzy serbski duel za sebje rozsudźić a z trofeju domoj jěć. Prezident Chróšćanskeje SJ Jurij Kokla kaž tež zamołwići Ralbičanskich sportowcow a serbskeje wubranki muži namołwjeja akterow na hrajnišću k fairnosći, zo njeby k zranjenjam dóšło. Wšako ma hnydom dźesać koparjow – dwaj Chróšćanaj a wosom Ralbičanow – Serbow na europeadźe w Južnym Tirolu zastupować. Finalna hra lubi wulku napjatosć, wšako njeběchu mnozy tam z tymle ryzy serbskim duelom ličili. Wobě mustwje stej jara česćelakomej, předewšěm w direktnym měrjenju mocow. Tuž njewjeselitej so jenož na hru, ale zawěsće tež na mnohich fanow při hrajnišću. Clemens Šmit

Poslednju partiju w Rychbachu jasnje dobyli

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

ST Haselbachtal

– SJ Njebjelčicy 0:4 (0:1)

Zestawa hosći: Hahn – Kral, Deleńk, Haška, Hanuza, Hrjehor (56.Šołta), Hommel, Hoelzel, Korjeńk, Lejnart, Čornak (46. Ričel)

Moritzburg znowa serbskich triatletow wabił

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:
Druhi kónc tydźenja w juniju steji hižo wjacore lěta kruće w terminowej protyce serbskich wutrajnostnych sportowcow. Moritzburgski hrodowy triatlon přićahuje lěto wob lěto z přikładnej organizaciju a bajkojtej kulisu wjace hač tysac wobdźělnikow. Mjez nimi su profije runje tak kaž składnostni/ludowi sportowcy. Lětsa běchu so tež štyrjo Serbja za wšelake čary zapisali, bohužel pak njemóžeštaj dwaj z nich ze strowotnych přičin nastupić. Tak zwostaštaj Beno Šołta a Marian Žur z tri-teama-serbja, kotrajž startowaštaj na olympiskej distancy. Po płuwanju přez 1,5 km po hrodowym haće chwataštaj wobaj po něhdźe 28 minutach k swojimaj kolesomaj. Tež po 40 km teptanja do pedalow, za kotrež trjebaštaj něhdźe 1:09 h., běštaj wobaj hišće poměrnje blisko hromadźe. Do cila doběža Beno jako cyłkownje 60. (16. pola 30- 34lětnych) w 2:21:28 h. Tež Marian zamó so w běhu polěpšić, štož woznamjenješe na kóncu městno 80 (11. w MK40-44) w času 2:24:32 h. Michał Nuk

nawěšk

nowostki LND