Mjez prěnimi pjećomi

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:
Malyn Wićaz, šuler Serbskeho gymnazija Budyšin a sportowc sportoweho zjednoćenstwa Budyšin sewjer, je pjaty najlěpši spěšnosankowar w starobnej klasy C2 Němskeje. Sakski mišter wubědźowaše so sobotu a wčera na sankowanišću w Altenbergu z 38 spěšnosankowarjemi z cyłeje Němskeje. Z krajnej staflu Sakskeje wudoby sej Malyn bronzowu medalju. Dwě holcy a hólcaj wubědźowachu so zhromadnje. Jeho trenuje René Jäckel, a wón startowaše na poziciji jedyn. Na němskich mišterstwach w spěšnosankowanju bě so w Altenbergu cyłkownje wosom mustwow wobdźěliło. Jurij Bjeńš

Widźał, słyšał, napisał (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Wuslědki (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Kumwałd – Bukecy1:1 (0:1)

Hnašecy – Großröhrsdorf 1:4 (1:2)

Połčnica – Póst Budyšin 1:0 (0:0)

Wachau – Ramnow 0:2 (0:0)

Hory – Rakecy1:2 (1:2)

Ralbicy/Hórki – Chrósćicy 1:1 (1:0)

Wjelećin – ST Ćisk1:5 (1:2)

1. Chrósćicy 18 43  :  14 45

2. Hory 18 50  :  12 39

3. Großröhrsdorf 18 49  :  29 35

4. Ralbicy/Hórki 18 38  :  18 31

5. Kumwałd 18 45  :  34 30

6. Póst Budyšin 18 42  :  37 27

7. ST Ćisk 18 39  :  34 26

8. Rakecy 18 32  :  30 26

9. Ramnow  18 33  :  37 26

10. Połčnica 18 32  :  27 25

11. Hnašecy 18 34  :  27 24

12. Kinspork 17 34  :  32 18

13. Kulow 17 25  :  30 15

14. Wachau 18 28  :  62 12

15. Wjelećin 18 24  :  60 12

16. Bukecy 17 18  :  44 11

17. Łuty 17 15  :  54 10

Sport (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Znowa tura z hórskimi kolesami

Team Kamjenskeho wobchoda Bikehouse poskići zajimcam a přewjedźe njedźelu mjeztym obligatorisku turu z mountainbikami. Tempo a niwow budźetej skupinje přiměrjenej. Jězba započnje so w 10 hodź. při Bikehousu.

Kónctydźenski volleyball

We volleyballowej wobwodnej lize wočakuje Viktoria Worklecy jutře, sobotu, wot 14 hodź. mustwo Traktora Mittelherwigsdorf a wot 16 hodź. TSV Kundraćicy. W samsnym času hraja při wysokim saku tež w Pančicach. Tam wotměje wobwodna liga žonow hrajny dźeń. Marijine hwězdźički nastupja w 14 hodź. přećiwo OSC Lubijej, přećiwo VV Schönbachej wokoło 16 hodź. Njedźelu změja Pančičanske volleyballistki hrajny dźeń we wokrjesnej klasy. Tón započnje so w domjacej hali w 10 hodź.

Dźensa kónc přizjewjenja

Tónkróć bjez dypka wostali

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:
Tule so volleyballisća Viktorije Worklecy druheho mustwa hišće wjesela. Po druhim hrajnym dnju wokrjesneje klasy, stafle sewjer pak hižo nic. Worklečenjo su tón dźeń bohužel wšitke partije přěhrali. Wotlěwa su to: Jonas Budar, Jonas Roth, Julian Bulank­, Robert Wullenk, Filip Skoczowski, Maćij Šěn a Michał Vacek. Foto: Werner Müller

Halowy turněr w Kulowje

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Módro-běli z Kulowa zarjadowachu tež lětsa zaso halowy turněr za cyłki koparjow, kotřiž su starši hač 50 lět. Pódla běchu mustwa SJ Njebjelčicy, team Laubag (zakitowar pokala) a Módro-běli Kulow jako hosćićel.

W běhu hrow dóńdźe k wulkej spěšnosći, zajimawymi scenam a rjanym kombinacijam. Dołho za tym wupadaše, zo sej hosćićel prěni raz pokal wobchowa. Naw­jedowanje 2:1 we wšo rozsudźacej partiji pak njemóžeše dźeržeć a kasěro­waše dwanaće sekundow do kónca přećiwo SJ Njebjelčicam po super kombinaciji přećiwnika 2:2. Prěnje městno zawěsćichu sej tuž Njebjelčenjo (7:5, 5 dypkow) před Módro-běłymi Kulow (4:4, 4 dypki) a teamom Laubag (3:6, dypk). Najlěpši kopar bě Andreas Sebastian (Laubag), najlěpši wrotar Hubert Mička (SJ Njebjelčicy) a najlěpši třělc wrotow za Kulow hrajacy Detlef Panic. Werner Müller

Wot apryla změja fanowe artikle

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Přebytk wobeju serbskeju wubrankow na 3. koparskich mišterstwach europskich narodnych mjeńšin w juniju w Južnym Tirolu je zawěsćeny. To rjekny nawoda přihotowanskeho wuběrka Marko Kowar wčera na nowinarskej konferency w Budyšinje.

Kóšty za přebywanje wobeju wubrankow financuja zwjetšeho dźěla ze spěchowanja Załožby za serbski lud. „Tež koparki a koparjo dyrbja swój podźěl ze swójskeje kapsy płaćić“, Kowar rozłoži. Zdobom su so za sponsorami rozhladowali a naprašowanja rozesłali. Někotři su hižo pomoc připowědźili. Tak je wokrjes Budyšin při přewjedźenju treningoweju lěhwow pomhał. Šustrec elektrofirma z Njebjelčic a předewzaće Ewag stej podpěru mjeztym hižo připowědźiłoj; a za muski cyłk su ze sportowym wuhotowarjom w zrěčenju dojednali, zo dóstanu drastu a dalše koparske wuhotowanje potuńšene. Rozmyslowali su tež hižo wo nahrudźnym wabjenju na trikotach, to pak sej zarjadowarjo po słowach Marka Kowarja njepřeja. Za mustwo koparkow chcedźa so hišće wo wuhotowarja prócować.

Wuslědki (04.02.16)

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Póst Budyšin – Hnašecy 3:0 (2:0)

SJ Ćisk – Wachau4:1 (2:1)

Łuty – Wjelećin1:1 (0:0)

Rakecy – Kulow3:1 (1:1)

Kinspork – Ralbicy/Hórki 0:2 (0:0)

Chrósćicy – Połčnica0:3 (0:3)

1. Chrósćicy 17 42  :  13 44

2. Hory 17 49  :  10 39

3. Großröhrsdorf 17 45  :  28 32

4. Ralbicy/Hórki 17 37  :  17 30

5. Kumwałd 17 44  :  33 29

6. Póst Budyšin 17 42  :  36 27

7. Hnašecy 17 33  :  23 24

8. SJ Ćisk 17 34  :  33 23

9. Rakecy 17 30  :  29 23

10. Ramnow  17 31  :  37 23

11. Połčnica 17 31  :  27 22

12. Kinspork 17 34  :  32 18

13. Kulow 17 25  :  30 15

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Sepicy – Njebjelčicy1:1 (1:1)

1. Ottendorf/Liegau 14 40  :  14 35

2. Frankenthal 14 43  :  23 34

3. Arnsdorf 14 37  :  15 28

4. Großnaundorf 14 44  :  20 26

5. Marijina hwězda 14 47  :  31 24

Mjez 16 startowacymi šulemi z wuchodneje Sakskeje na wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“, a to w štyrjoch starobnych skupinach, zaruči sej Serbski gymnazij Budyšin (SGB) we volleyballu wurjadne prěnje městno. Najmłódši hrajerjo wróćichu so z Kamjenca ze slěbornej a bronzowej medalju.

Kajki to zwjeselacy wukónc regionalneho wubědźowanja. SGB wudoby sej po lěće 2014 znowa čestne wopismo najlěpšeje šule wuchodneje Sakskeje w bulosportowej družinje volleyballu. Z dwěmaj złotymaj, dwěmaj slěbornymaj a jednej bronzowej medalju wobsadźi SGB ze 16 dypkami suwerene prěnje městno. Wutrobnu gratulaciju wšitkim holcam a hólcam serbskeho kubłanišća za grandiozny wuspěch.

K jara zwjeselacej cyłkownej bilancy přinošowachu minjeny štwórtk najmłódši volleyballisća SGB. W sportowni Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija, hdźež wobdźěli so wosom šulerskich cyłkow­ z wuchodneje Sakskeje, wubě­dźichu sej holcy 5. do 7. lětnika slěbro, hólcy samsneje staroby bronzu. W turněrowej formje hraješe kóždy přećiwo kóždemu dwě dobyćerskej sadźbje.

Wulke zbožo z wjedrom měli

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Sněhakowanske lěhwo w Bedřichovje wuspěšne

My wosom holcow a sydom hólcow 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy mějachmy srjedź januara na sněhakowarskim arealu w Bedřichovje pola Libereca najlěpše wuměnjenja z wjedrom. Běchu to zdobom optimalne sněhowe poměry na alpinskich wotjězdach a čarach. Dny do sněhakowarskeho lěhwa běchu so tam wjacore centimetry sněha našli, tak zo móžachmy po dołhich čarach sněhakować a tež po wotjězdach na horje Malinovce. Do Bedřichova dóstachmy so z ćahom přez Žitawu do Libereca a dale z busom. To je najtuńša warianta, sej do sněhakowarskeho lěhwa do Čěskeje dojěć. Našu skupinu přewodźachu knjeni Bejmakowa, hłowny zamołwity sportowy wučer knjez Bejmak a knjez Wornar. Wšitcy starachu so wo naše derjeměće, organizowachu wukubłanje na sněhakach a je tež sami přewjedźechu. Nimo toho postarachu so wo spodobnej wječoraj w Liberecskej kupanskej hali a w Bedřichovskim bowlingowym centeru. Za to so jim kaž tež našim staršim na tymle městnje wutrobnje dźakujemy.

nawěšk

nowostki LND