Poslednje testy do zazběha sezony

srjeda, 05. awgusta 2015 spisane wot:
Kopar Sokoła Ralbicy Hórki Bosćij Bejma (srjedźa) bě we wčerawšej přećelskej hrě přećiwo mustwu U 23 Budissy Budyšin jedyn z najagilnišich delanskeho cyłka. Tule přesadźi so wón hnydom přećiwo wjacorym Budyskim hrajerjam. Kak je poslednja testowa partija Sokołow wčera wječor w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa wušła, zhoniće na 3. stronje dźensnišeho wudaća SN. Foto: Jurij Bjeńš

Satkula w Róžeńće pozastała

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:
Wčera wječor je Radijo Satkula ze swojej lětušej beachvolleyballowej turu w Róžeńće zastało. Najrjeńše słónčne wjedro, pražene kołbaski a steaki, chłódne napoje, spodobna hudźba a wulkotna kulisa hnydom pódla hnadowneje cyrkwje – to běchu přičiny, zo přichwata dohromady dwanaće mustwow. Wčera wopokaza so team Dwójna Smjerdźaca jako najlěpši, dobywši finale přećiwo Pěskowčikam. Přichodnu póndźelu budźe hišće beachvolleyball w Kulowcu, prjedy hač wotměje so 17. awgusta finalny turněr w Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach. Foto: Beno Šołta

U 23 Budissy z nowym trenarjom

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Wot tuteje sezony steji za rezerwu regionalneho koparskeho ligista Budissy Budyšin nowy trenar při wonkownej

liniji. Je to 36lětny Čech Jiří Krohmer. W krótkej rozmołwje z Hanspeterom Benadom přeradźa wón mjez druhim přičiny změny a mjenuje zaměry mustwa, w kotrymž tež serbskaj młodostnaj Denny Gloxyn a Paul Zimmermann za bulom honitaj.

Knježe Krohmero, minjenu sezonu sće hišće A-młodźinu Pósta Germanije Budyšin trenował. Čehodla sće nětko k rezerwje Budissy šoł?

J. Krohmer: Dožiwich z A-młodostnymi wulkotnu sezonu. Smy so z wokrjesnym mištrom stali, njejsmy pak postupili. Tohodla pytach za nowym wužadanjom. Tomaš Henčl poskići mi městno pola U 23, a tak njejsym dołho přemyslowł a spěšnje připrajich.

Kotre cile maće ze swojim nowym koparskim cyłkom?

J. Krohmer: Je to stajnje jara młode mustwo z mnohimi A-młodostnymi. Mój primarny cil je, so wo dalewuwiće jednotliwcow starać. Wězo chcemy tež rjanu a wuspěšnu kopańcu hrać.

Kotre městno měło tuž w tabulce wuskočić?

J. Krohmer: Myslu sej, zo je prěnje do pjate městno realistiske.

Konjecy-Šunow dale načolnik

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Minjeny pjatk su so čłonojo dohromady 19 wohnjowych woborow w Róžeńće

w hašenju wubědźowali.

Započało je pjeć woborow z kameradami, staršimi hač 40 lět. Tam wopokaza so Mučow jako najlěpši cyłk z časom 35:50 sekundow. Druhe městno wobsadźichu Salowčenjo, třeće Brěžčenjo. Domjacy Róžeńčenjo dyrbjachu swój běh prjedy skónčić, dokelž mějachu problemy při rozdźělaku.

Po wubědźowanju staršeje gardy stej dwě młodźinskej woborje z gmejny Ralbicy-Róžant a Wotrowa/Pančic-Kukowa mocy měriłoj. Delanscy młodostni drje mějachu špatniši čas, diskwalifikacije jeničkeho konkurenta dla pak dźěše prěnje městno na nich.

Jednota Kamjenc dobry wuslědk docpěła

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:
Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc testowaše sobotu doma přećiwo postupnikej do wyšeje ligi, Biskopičanskemu FV 08, a docpě dobre 2:2. Po hižo 20 mjeńšinach hosćo přez Ralfa Marracka nawjedowachu. Roman Brückner (25.) a nowopřichad Stefan Höer (75.), z kotrymž so sobuhrajerjo na wobrazu wjesela, pak wuslědk zwjertny­štaj, doniž wyši ligist dwě mjeńšinje do kónca tola hišće přez Petra Novotneho njewuruna­. Přichodnu sobotu zahaji Jednota sezonu pola SV Taucha 99. Zawěsće stejitaj potom tež Patrick Woko a Feliks Hrjehor kaž hižo sobotu zaso na kopanišću. Foto: Jörg Stephan

3. běh dumperowych mišterstwow přewjedli

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Kral najspěšniši – Domš a Grutka ze špatnym dnjom

Mjeztym hižo štwórty raz wotmě so w Baćonju dumperowe wubědźowanje wo němske mišterstwa (DDM). Na móhłrjec serbskim grandprixju je wčera a sobotu 33 wodźerjow a wodźerkow z dźewjeć teamow wo najlěpši čas wojowało. Mjez nimi bě tež tójšto Serbow, kotřiž zwjetša za Lejnjanski dumperowy team jězdźa.

W kwalifikaciji za hłowny běh bě Křesćan Grutka z Chrósćic najspěšniši a startowaše na to jako posledni we hłownym wubědźowanju. Prěnje koło je drje hišće suwerenje přejěł, w druhim pak so jeho dumper w křiwicy powróći, z čimž bě dobry čas fuk a zdobom šansa na podestne městno. Dalši serbski wodźer, kiž měješe wčera njezbožo, bě Frank Domš. We hłownym kole zhubi wón po puću nahłownik, na čož jeho wubědźowanski komitej­ zdiskwalifikowa. Lěpje dźěše so znowa amtěrowacemu mištrej a dobyćerjej wčerawšeho wubědźowanja Filipej Kralej. Dwě kole na Baćońskej čarje absolwowaše wón na dumperje pod dwěmaj mjeńšinomaj (1:59 min.). Druzy trjebachu za samsnu čaru nimale tři štwórć mjeńšiny dlěje!

Remis wulki wuspěch był

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

FC Hornja Łužica Neugersdorf – FSV Budissa Budyšin 2:2 (2:1)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Heppner, Klippel, Pfanne, Kral, Rosendo (33. Wal­ther), Hoßmang, Rupf (60. Čermák), Reher­, A. Jakubov, Salewski (74. Hei­neccius)

Na druhim hrajnym dnju w regionalnej lize dyrbjachu koparjo Budissy Budyšin hnydom pola postupnika z Neugersdorfa nastupić. Łužiski derby při čěskej hranicy dožiwi dohromady 1440 přihladowarjow – mjez nimi mnozy z Budyšina.

Prěnje štwórć hodźiny Budissa kompletnje zaspa. Byrnjež tež domjacy jenož mało składnosćow měli, prěnja hnydom sedźeše. Němec docpě w 15. min. 1:0. Nětko pak Budyšenjo wotućichu a bychu přez Salewskeho bjezmała wurunali. Jeho třělwa pak dźěše jenož na žerdź. Po jasnym zmylku w škiće poradźi so pjeć mjeńšin do połčasa znowa Němecej z krótkeje distancy 2:0. To bě prawy šok. Hišće do přestawki pak postara so za­měnjeny Walther z rjanej třělwu wo wažne­ 1:2.

Znowa snadny předskok wo dobyćerju rozsudźił

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Sobotu popołdnju přichwata we wobłuku Róžeńčanskeho wjesneho swjedźenja dohromady pjeć mustwow na tamnišu putnisku łuku, zo bychu we volleyballu mocy měrili. Jim přidruži so domjacy cyłk z Róžanta. Dwě hrajnišći běchu młodostni­ do toho spřihotowali.

W modusu kóždy přećiwo kóždemu – a to stajnje přez dwě sadźbje hač do 15 dypkow – serbske cyłki na to wojowachu. Hač do kónca njebě jasne, štó lětsa w Róžeńće turněr jako dobyćer wopušći.

Niwow bě hač na team z Noweje Wjeski, kotryž wšitke hry přěhra, jara wu­runany. Mnohe duele skónčichu so 1:1. Na kóncu mějachu Smjerdźečenjo kaž tež Róžeńčenjo wosom dobytych sadźbow. Tak dyrbjachu małe dypki wo prěnim městnje rozsudźić. Smjerdźečenjo mějachu 37 plusdypkow, domjacy jenož 35. Tak sej woni kaž hižo před lětomaj znowa pokal wudobychu. To kuriozne: Te­hdy doby Smjerdźaca tohorunja po małych dypkach turněr před teamom Dwójna nula. Mustwu z Pančic-Kukowa pak pobrachowaše předloni jenož mó­lički dypk.

Widźał, słyšał, napisał (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso tak daloko. Nowa koparska sezona je zahajena. Dwójce su hižo w 2. a 3. zwjazkowej lize hrali. W tutymaj klasomaj sym lětsa na dwě mustwje wjac hač wćipny. Wšako chcetej wobě postupić: RB Lipsk z trenarjom Ralfom Rangnickom a Dynamo Drježdźany z Uwe Neuhausom. Nazhonitaj trenarjej moderny koparski abejcej dosć derje znajetaj a njebudźetaj sej zawěsće tak wot druhich wonkownych „ekspertow“ swój koncept kazyć dać. Mam wobě mustwje kmany za postup­, štož by Sakskej k dalšemu wuwiću tyło.

Na wokrjesnej runinje změjemy přichodny kónc tydźenja zazběh. SJ Chrósćicy nastupi w Połčnicy, Sokoł Ralbicy/Hórki doma přećiwo Kinsporkej/Łužnicy. Jeli so woběmaj serbskimaj mustwomaj start zešlachći, budźe derby njedźelu, 16. awgusta, w Chrósćicach ćim zajimawši.

Sport (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Dumpery a liliputy jězdźa

3. běh wo němske dumperowe mišterstwa budźe njedźelu w 14 hodź. w Baćonju. Wot 11 hodź. přewjedu tam hižo kwalifikaciske wubědźowanja. Njedźelu popołdnju budu w Baćonju tež liliputy jězdźić. Lady’s-cup a regionalne wurisanje stej jutře, sobotu, wot 16 hodź.

Sport na wjesnym swjedźenju

Wjesny swjedźeń w Róžeńće steji lětsa cyle w znamjenju sporta. Dźensa we 18.30 hodź. wubědźuja so wohnjowe wobory, jutře w 14 hodź. budźe volleyballowy turněr a njedźelu w 16 hodź. olympiada ze staršimi a dźěćimi.

Běhać za dobry skutk

W sakskej stolicy běhaja jutře, sobotu, za dobry skutk. Financielny dobytk dóstanje Drježdźanska uniklinika Carla Gustava Carusa za terapije přećiwo rakej. Start a cil budźetej při uniklinice na Fiedlerowej. Přizjewjenja su móžne hišće pod www.baer-service.de.

Pokalna hra přesunjena

nawěšk

nowostki LND