Doma mjerzacu poražku poćerpjeli

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– Módro-běli Njeswačidło 2:3 (1:3)

Zestawa domjacych: Měškank – M. Matka (59. Bogusz), Kř. Matka, Zynda, Róbl, Rawš (32. Bejmak), Wałda, Šołta, Šmit, Kobalc (73. Šěn), Bejma

Kak je druhe mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki hru přěhrało, wone same tak prawje njewě. Z Bosćijom Bejmu, Antoniusom Wałdu, Křesćanom Matku a Křesćanom Bejmakom wupomhachu hnydom štyrjo potencielni koparjo prěnjeho zastupnistwa Sokoła. Zažne nawjedowanje Módro-běłych w 15. min. hosćom jara tyješe. Woni stupichu so hłuboko do swójskeho pola a spytachu přez kontery wuspěch žnjeć. Tale taktika so tež połnje wudani. Po poł hodźinje foulowaše sokołski kapitan Heiko Zynda hóstneho nadběhowarja w šěsnatce, štož wjedźeše k jědnatce. Denis Meier ju wěsće přetwori a hižo steješe 0:2. Sokoł pak dale wojowaše a docpě hnydom na to přez Matku 1:2. Při tym so Tomaš Rawš njezbožownje zrani. Za njeho zaskoči hižo mjenowany Bejmak, kiž postara so wo sylne nadběhi na Njeswačanske wrota. Faktisce z wothwizdanjom pak ležeše bul znowa w Měškankowej klětce, a hosćo dźěchu z wěstym předskokom 1:3 do kabiny.

Hišće dosć chwile hač k europeadźe

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:

Přihoty na 3. koparske mišterstwa awtochtony­ch narodnych mjeń­šin Europy su dźeń a kon­kretniše. Europeada wotměje so klětu wot 18. do 26. junija pola dobyćerja zašłych mišterstwow w Južnym Tirolu.

Flensburg/Bozen/Budyšin (SN/JaW). Na 3. koparske mišterstwa europskich narodnych mjeńšin Europeada 2016 wo­čakuja cyłkownje 32 mustwow. To zdźělištej wuhotowarjej turněra Fe­deralistiska unija europskich narodnych skupin (FUEN) a Zwjazk južnotirolskich sportowych towarstwow (VSS) w medijowym wozjewjenju. Nimo 24 muskich cyłkow chce so tam klětu tež hač do wosom žónskich mustwow wobdźělić.

Sprawny remis

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Hnašecy/Dobruša 1:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Matka, B. Bjeńš, Schultz, Lulak, S. Bjeńš, Korjeńk (90. Bejmak), Šołta, Nuk (65. Bejma), Kurjat, Domaška

W Ralbicach bě njedźelu sylny přećiwnik z Hnašec/Dobruše z hosćom koparjow Sokoła. Wot wšeho spočatka wuwiwaše so intensiwna hra z bojowniskimi dwubojemi. Wobě stronje pak šansy lědma wuhrawaštej. Najlěpša bě za Sokoł po zmylku hóstneho wrotarja, kiž bul njepopadny. A Domašce falowaše jenički krok, zo by nawjedowanje docpěł. Škit domjacych steješe wěsće, tak zo tež Hnašečenjo žanu prawu składnosć njemějachu, wrota docpěć.

Načolnika třećeje ligi porazyli

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Budissa Budyšin

– Dynamo Drježdźany 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Große – Heppner, Patka (80. Hausdorf), Pfanne (46. Hoßmang), Čermák, Fröhlich, Hansch, Rosendo (60. Kral), Hausdorf (70. Kolan), Salweski (46. Reher), Walther (76. Barni­ckel)

Sobotu su koparjo Budissy Budyšin w Humboldtowym haju přećiwo třećemu ligistej testowu hru přewjedli. Dynamo Drježdźany nastupi w sprjewinym měsće z wjacorymi dorostowymi hrajerjemi. 650 ludźi chcyše partiju widźeć. Prěni połčas hry postajowachu domjacy. Wrotar Marek Große měješe mało dźěła, dokelž dźesaćo před nim nimale žane třělwy na Budyske wrota njedowolichu. Nadźěłane šansy na tamnej stronje pak najprjedy tež ničo ličomneho njewunjesechu. Hakle Hansch móžeše jednu móžnosć za 1:0 wužić (38.).

Po přestawce wotměchu so wjacore wuměny na woběmaj stronomaj, štož hrě runjewon njepolěkowaše. Dynamowcy namakachu so nětko lěpje do partije a wro­tar Große měješe wjace dźěła. 1:1, so hosćej přiwšěm njeporadźi. Za to pak postara so Hansch krótko do kónca wo rozsudne 2:0 (86.). Bohužel dyrbješe Patka w kónčnej fazy zranjeny kopanišćo wopušćić.

Marijine hwězdźički w dole sylzow

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Na papjerje ma třeće zastupnistwo volleyballistkow Marijineje hwězdy pjatnaće hrajerkow k dispoziciji. K dypkowym hram we Wojerecach pak nastupi jenož pjeć. Tamne běchu zamołwjene.

Trójka přitomnych hrajerkow běchu k tomu hišće nowačk­ we wubědźowanju. Wo znajmjeńša kusk nazhonjenja postaraštej so kapitanka Weronika Bartowa a Katarina Kuringowa. Njehladajo hubjeneho wuchadźišća běchu Pančičanske volleyballistki dobreje nalady a stopnjowachu so. Prěnje rozestajenje přećiwo Módro-běłym z Wojerec přěhrachu hišće z 2:25 a 4:25. Přećiwo SC Wojerecam nahromadźichu w prěnjej sadźbje 13 dypkow a w druhej jědnaće. W třećej partiji dnja měrjachu wospjet mocy z Módro-běłymi Wojerowčankami. A nětko wjele lěpje wotrěznychu. Tónraz rěkaštej wuslědkaj 14:25 a 12:25. Podachu drje so bjez dobyća na dompuć, ale z dobrym začućom.

ST Marijina hwězda – OSC Lubij 0:3 (22:25, 17:25, 21:25)

Rjany wuspěch we wonkownej koparskej hrě

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Postup Großharthau

– SJ Njebjelčicy 2:5 (0:2)

Zestawa hosći: Hahn – Šołta, Haška, Hrjehor, Dubaw, Cyž, Hommel, Hanuza, Lejnart, Čornak (62. Ričel), Hoelzel

Rjany a přewšo jasny wuspěch žněješe Njebjelčanske koparske mustwo w Großharthauwje. Trenar Detlef Panic zasadźi tam dwanaće hrajerjow. Z priwatnych přičin dyrbješe tón abo tamny aktiwny wotprajić. Runočasnje bě tež Njebjelčanska rezerwa po puću.

Ze spěšnymi kombinacijemi starachu so Robert Lejnart a co. wot wšeho spočatka wo strašnosć před wrotami domjacych. Tak bě po dźesać minutach Lejnart za swój cyłk hižo dwójce wuspěšny. Při 0:1 (7.) posłuži jeho Tadej Cyž na lěwej stronje a při 0:2 (10.) pósła jeho Tomy Hommel z dołhej přihrawku do běha. Na to dźěše rjana třělwa Chrystofa Dubawa snadnje nimo hornjeho třiróžka. Do přestawki nadźěłachu sej Njebjelčenjo hišće štyri dobre přiležnosće k dalšim wrotam, njeběchu pak precizni dosć. Domjacy mějachu lědma šansu na wrotowy wuspěch­.

Na kumštnym trawniku dobyli

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

ST Kinspork/Łužnica

– SJ Chrósćicy 1:2 (0:2)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel (78. M. Zahrodnik), Bětnar, Cyž, Schulze, Runt, Šmit (86. Budar), Domaška, Młynk, F. Zahrodnik, Věchet

Hačrunjež běše nazymske wjedro dosć rjane, dyrbjachu Chróšćanscy koparjo w Kinsporku na njepřijomnym kumštnym trawniku hrać. Zawěsće běchu sej domjacy tak dypk abo dypki přećiwo načolnikej tabulki wuličili. Hosćo pak žaneje hektiki njedowolichu, přeco zaso woni ze škita hru woměrje natwarjachu. Cyle po dewizy, jónu so móžnosć poskići. Składnosćow, wrota docpěć, tak w prěnim połčasu tež dosć mějachu. Dobre poł hodźiny pak dyrbjachu přiwisnicy SJC na nawjedowanje čakać. Po foulu blisko šěsnatki dóstachu Chróšćenjo wólny kop. Zymnokrejny zhlada sej Pavel Runt swobodny krótki róžk a zwjertny bul k 0:1 do saka (32.). Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo nasta dobra kombinacija přez prawu stronu. Šmit přihra Věchetej, wón so na zakładnu liniju předrě a kulowatu kožu wótrje prěki suny. Sobu běžacy Młynk njedaše so prosyć a přetwori k 0:2 (40.). Na stronje domjacych bu nadběhowar do ruma pósłany, zwrěšći pak z krótkeje distancy na Králíčeku.

Dynamowcy Budissy podleželi

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:
Dynamo Drježdźany je sobotnu testowu hru přećiwo Budissy Budyšin 0:2 přehrał. 650 ludźi sej partiju w Humboldtowym haju wobhlada. Mnozy pak běchu přesłapjeni, dokelž njewidźachu na trawniku hrajerjow Drjež­dźanskeho prěnjeho mustwa, čehož běchu so nadźijeli. Dynamo bě mjenujcy we wjetšinje z dorostowymi koparjemi nastupił, štož jim fanojo za zło bjerjechu. Rozprawu wo hrě Budissy přećiwo Dynamu namakaće na 3. stronje. Foto: Torsten Zettel

Widźał, słyšał, napisał (12.10.15)

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Před dwěmaj njedźelomaj dyrbjach tule swoje linki na temu njezbožo w zbožu přetorhnyć. Awstriska sportowa elita w sněhakowarskim skakanju steješe potajkim w lifće na połojcy puća k najwyšemu dypkej skakanišća Bergisel. Třo Serbja bachtachu před kabinu, w kotrejž so sportowcy fyzisce a psychisce warjachu. Kabina dźěłaše kaž rostlinarnja a Schlierenzauer a co. so chětro poćachu. Winicy njeplanowaneho stopa běchu po zdaću hnydom jasni – serbska trójka z Janom Hrjehorjom. Mjezwoča sportowcow w kabinje byšće widźeć dyrbjeli! Zo so nam tajke něšto stanje?! A ja chcych sej jako dopomnjenku awtogram wobstarać a k tomu hišće wobraz z awstriskimi skakarjemi, kotřiž słušeja w sněhakowarskim skakanju k najlěpšim swěta. Moje šansy běchu nadobo pola nule, to sej znajmjeńša myslach.

Wuslědki (12.10.15)

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Wokrjesna koparska wyša liga

Kulow – Kumwałd3:4 (1:3)

Ćisk – Bukecy3:1 (0:0)

Wachau – Łuty5:0 (3:0)

Rakecy – Póst Budyšin 3:1 (0:1)

Wjelećin – Połčnica4:3 (3:1)

Ralbicy/Hórki – Hnašecy 1:1 (0:0)

Kinspork – Chrósćicy 1:2 (0:2)

Ramnow – Großröhrsdorf 3:3 (1:1)

1. Chrósćicy 9 21  :  4 25

2. Hory 8 29  :  7 17

3. Kumwałd 8 20  :  8 17

4. Ćisk 9 19  :  15 16

5. Ralbicy/Hórki 8 19  :  7 14

6. Hnašecy 8 16  :  9 14

7. Großröhrsdorf 9 15  :  20 14

8. Póst Budyšin 9 19  :  21 13

9. Rakecy 9 17  :  17 12

10. Połčnica 8 18  :  14 10

11. Ramnow 9 18  :  24 9

12. Kulow 8 14  :  14 8

13. Kinspork 9 13  :  20 8

14. Bukecy 8 9  :  21 7

15. Łuty 8 9  :  26 7

16. Wjelećin 8 12  :  23 6

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND