Po dołhej přestawce móžachu młodźi koparjo Njebjelčanskeje SJ minjeny štwórtk zaso za bulom honić, byrnjež je­nož­ jednu hodźinu a z wotpowědnymi wotstawkami. Přiwšěm bě wjeselo wulke. Trening, kotryž přewjedźechu w skupinach z pjeć hrajerjemi, bě jara dokładnje přihotowany. K tomu słušeše wězo tež wotpowědne powučenje wšitkich dźěći a staršich. Tak dyrbja dźěći mjez druhim po separatnym puću na sport­nišćo přińć a je tak tež zaso wo­pu­šćić. Dalše předpisy hodźa so tohorunja derje dodźeržeć. Wšako móža za trening cyłe sportnišćo wužiwać.

Wosebje wobchad z bulom, techniske nadawki kaž tež koordinaciske a atletiske zwučowanja stejachu w srjedźišću treningoweje jednotki. Techniske wukubłanje budźe tuž dale w małych skupinach. Dwuboje a dalše zwučowanja z ćělnym kontaktom njehodźa respektiwnje njesmědźa so hišće přewjesć. Chwalić ma so w tym nastupanju disciplina koparkow a koparjow. Trening chcedźa nětko­ w tej formje dale wjesć.

Awtor dźensa Beno Šołta

84 procentow mjenje docho­dow formula 1 ma – tak steješe pjatk w powěsćach. Nětko hižo na to tukaja, zo budu ně­kotre předewzaća w naj­wuznamnišej klasy motorsporta přestać dyrbjeć, dokelž njemóža je bjez pjenjez finan­cować. Dilema to – a zdobom dalši krok, kiž wjedźe k wjetšej wostudźe na wubědźowanjach. Formula 1 njeje dawno hižo tak atraktiwna kaž před 15 do 20 lětami. Tehdy bě sobotniša rozmołwna tema kopańca, njedźelu wjerćeše so wona kołowokoło awtowych wubědźowanjow. Štó wě, što budźe z nowej sezonu a hač trjechi, zo chce Lewis Hamilton k Ferra­rijej? Chibazo je to taktika, kotraž ma w času tajkeje dołheje přestawki k wjace rozprawam wjesć. Njeje pak to zdobom tež šansa, snano sej koncept hišće raz přemy­slić, předźěłać a nowe ideje zapřijeć? Telko chwile k tomu najskerje tak spěšnje wjace njezměješ.

Sport (08.05.20)

pjatk, 08. meje 2020 spisane wot:

Poskićeja zaso kursy

Hoy-Reha, dnjowa klinika za rehabilitaciju a prewenciju we Wojerecach, poskića zaso sportowe kursy. Wšitke tak mjenowane suche kursy su we wulkich rumnosćach planowane, tak zo móža tam wotstawk dweju metrow dodźeržeć. Sport we wodźe pak budu jeno z maksimalnje šěsć wosobami přewjesć móc.

Akwafitnesowy kurs: Hdyž so we wodźe derje čujeće a chceće-li někotre punty­ wotbyć, swój krejny wobtok fit dźeržeć a swoje ćěło formować, wob­dźělće so na akwafitnesowym kursu: póndźelu, 11. meje (16.45, 17.30, 18.15 a 19.00 hodź.); wutoru, 12. meje (17.15 a 18.00 hodź.); štwórtk, 14. meje (17.00, 17.45, 18.30 a 19.15 hodź.).

„Bjezćežiće trenować“: Chceće swoje ćěło zaso na prawidłowne poćežowanje zwučić? Žedźiće so za pohibami, kotrež waše zhibadła njepoćežuja? Potom dowěrće zběhej (Auftrieb) ćopłeje wody a wuspytajće kurs akwagymnastiki: póndźelu, 11. meje (7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 10.30 a 15.45 hodź.), wutoru, 12. meje (8.15 a 9.00 hodź.) a srjedu, 13. meje (9.30 hodź.).

Gymnastika za pónoj: Wěsće wy, zo a kak móžeće swoju pónoj (Becken) hibać a kak wona tež bjedro (Hüfte) wob­wliwuje? Jeli nic, da pospytajće so wutoru, 12. meje (18.00 do 19.00 hodź.).

Kopar Serbskeje koparskeje wubranki (SKW) Patrik Woko ze Šunowa poda so hižo jako dwanaćelětny na Drježdźansku sportowu wyšu šulu. Wot lěta 2013 je nětko w rjadach Jednoty Kamjenc. Wo aktualnej hrajnej dobje w krajnej lize­, kotraž je wot wčerawšeho zakón­čena, a wo jeho času w Drježdźanach je Ta­dej Cyž-Njebjelčanski ze Šunowčanom porěčał.

Witaj, Patriko, kak so ći wjedźe?

P. Woko: Mi so poměrnje derje dźe, dźakuju so. Spytam so tučasnje z kole­sowanjom a joggingom fit dźeržeć. Tež indiwidualne zwučowanja wjacore razy wob tydźeń přewjeduju. To pak njeje z mustwowym treningom přirunajomne.

Sy sej w zymje koleno zranił, je wšitko zaso­ w porjadku?

P. Woko: Haj, sym so kónc decembra w zymskim dowolu zranił. Njesmědźach koleno na to šěsć tydźenjow poćežować. Po tym sym krok po kroku z wosebitymi zwučowanjemi započał. Prawje wusměrjeny treningowy plan je mi jara pomhał. Nětko docyła žane ćeže wjace nimam.

Što měniš k rozsudej, zo w krajnej lize a dalšich krajnych klasach kopańcy hižo žane dypkowe hry njebudu?

Zastork, zakop, postork

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:
Koparjo chodźa zaso na dźěło, a w socialnych medijach wudyri přichodny shitstorm. Smědźa da sej ći bohačcy wšitko dowolić? Njepłaća za nich samsne prawidła a kaznje kaž za „jednory lud“? So wě, ta wěcka z tym wotstawkom na polu budźe zawěsće zajimawa. Prjedy hač, kaž so to w interneće spěšnje čini, sportowcow generelnje zasudźimy, pak dyrbimy sej wuwědomić, zo jedna so wo financielnje motiwowane wuwzaće za horstku profijow, kotřiž šwarne mnóstwo přihladowarjow mjenje abo bóle zabawjeja. A hdyž so potom bul zaso kula, znowa miliony před telewizorom na milionarow na wobrazowce swarja. Do stadiona wšak publikum njesmě. Kak so pobrachowaca atmosfera pyrjaceje so areny na hru wuskutkuje – štó wě? Znajmjeńša koparjo so potom snano zaso na to dopominaja, štož je za přemóžacu wjetšinu atletkow a atletow po wšěm swěće normalita: ćišina we wulkim kole. Sportej zdar! Bosćan Nawka

Na krajnej runinje sezona zakónčena

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Sakski koparski zwjazk (SFV) je wčera zdźělił, zo so sezona 2019/2020 na krajnej runinje 30. junija oficialnje skónči. Po dalšej widejokonferency zamołwitych SFV bu rozsudźene, zo žane dalše winowatostne hry wjace njebudu. Nimo toho bu rjadowane, kak dotalnu sezonu hódnoćić a kak z postupami a zestupami wobchadźeć. Načolnicy staflow njesmědźa so oficialny mišter mjenować, mustwa w pincy tabulki njetrjebaja ze­stu­pić, a postupy klasu wyše chce SFV z tak mjenowanym kwocientom rjadować. Cyłki, kotrež chcedźa postupić, dyrbja so hač­ do hišće njepostajeneho termi­na při­zjewić. Zamołwići za planowanje hrow w sezonje 2020/2021 budu na ličbu staflow, sylnosće staflow, postupy a zestupy a wšelake hrajne modusy fleksi­belnje reagować.

Pokalne wubědźowanja chce SFV rady hišće přewjesć, tež po 30. juniju 2020. Kilian Hrjehor

Robert Lejnart, předewzaćel z Kamjenca, je minjeny tydźeń cyłkownje dźesać sportowym towarstwam jendźelskorěčne T-shirty z napisom „Come back stronger“ přepodał. Mjez nimi běchu na přikład SJ Njebjelčicy, Natwar Němske Pazlicy, Sokoł Ralbicy/Hórki a Hlinowski SC. W přichodnych dnjach budu potom tež T-shirty ze serbskim napisom hotowe. Foto: Tadej Cyž-Njebjelčanski

W dorostowej kopańcy wokomiknje hišće­ nichtó na dypkowe hry njemysli. Tež prawidłowny zhromadny trening njeje hišće tak prawje móžny. Kak, hdy a hač hrajna doba docyła dale póńdźe, tučasnje nichtó njewě. Móžno, zo ju bjez hódnoćenja dočasnje zakónča.

Na Serbsku koparsku wubranku młodźiny D (SKW D) pak čaka, jeli koronasituacija to dowoli, dalše napjate a zajimawe wužadanje. Po wuspěšnym wobdźělenju na Galand-cupje spočatk lěta w Kamjencu chce mustwo w juliju přećiwo šul­skemu cyłkej z Drježdźan přećelsku hru přewjesć a zhromadny wječor wotměć. Mustwowy nawoda ze sakskeje stolicy je na­ Kamjenskim turněrje styki k tre­narjam wubranki SKW D nawjazał. Jara chwalobnje wuprajili su so zamołwići z Drježdźan nastupajo serbsku rěč a wustupowanje serbskeho mustwa.

Krajna klasa – poslednje koparske wuslědki ze 7./8. měrca 2020

Běła Woda – Weixdorf 2:1 (0:1)

Drježdźanski SC – Wocl Rěčicy 2:2 (2:1)

Oderwitz – Borea Drježdźany 3:4 (1:3)

Großröhrsdorf – Chrósćicy 1:1 (0:0)

Rotacija Drježdźany – Rakecy 5:1 (1:0)

Trjebin – Ćisk 0:0 (0:0)

Laubegast – Drježdźany-Strěžin 1:1 (0:1)

1. Drježdźany Laubegast 14 47 : 18 31

2. TSV Rotacija Drježdź. 14 40 : 16 29

3. SZ Drježdźany-Strěžin 14 36 : 17 29

4. SC Borea Drježdźany 14 35 : 27 25

5. SC Großröhrsdorf 14 19 : 17 22

6. ST Trjebin 14 21 : 26 21

7. VfB Běła Woda 1909 14 21 : 24 20

8. Rakečanske ST 14 29 : 31 16

9. SJ Chrósćicy 14 23 : 27 15

10. Drježdźanski SC 1898 14 20 : 25 15

11. SG Weixdorf 14 22 : 32 13

12. FC Wocl Rěčicy 14 24 : 38 13

13. FSV Oderwitz 02 14 24 : 40 9

14. ST Ćisk 14 17 : 40 5


Što činja koparjo w času bjez treninga a hrow? To chcyše tež sportowy reporter Werner Müller z Radworja wědźeć a je so Benjamina Müllera prašał. ­23lětny za ST Ćisk w krajnej klasy ­kopački šnóruje a wot januara 2015 tam za bulom honi.

Kak so tučasnje fit dźeržiće?

B. Müller: Ja často kolesuju, jogguju a wužiwam móžnosće w našej pincy, zo bych ze wšelakimi nastrojemi muskulaturu a wutrajnosć trenował.

Zwučujeće sam?

Němski olympiski sportowy zwjazk (DOSB) je w minjenych tydźenjach 10 zasadow zdźěłał, na kotrež dyrbja so sportowče a sportowcy dźeržeć, chcedźa-li nětko wonka trenować. Zasady płaća za wšě sportowe družiny a wosebje towarstwa maja je wobkedźbować. Trenarki a trenarjo wšěch starobnych klasow dyrbja je znać a w přichodźe na to dźiwać, zo předpisy tež dodźerža. Doskónčny rozsud, hač smědźa­ koparki /koparjo, wolejbulistki/wolejbulisća a dalši zaso w mustwach na sportnišćo, pak leži w rukach politikarjow. ­Slědowace prawidła DOSB namjetuje:

1. Wotstawk dźeržeć

Wotstawk znajmjeńša dweju metrow mjez wosobomaj prawdźepodobnosć natyk­njenja z koronawirusom chětro pomjeńša. Dokelž so sportowče a sportowcy hibaja, je tutón wotstawk wulkomyslny. Při zachodźe na sportowe areale njesmědźa žane rynki nastać.

2. Ćělne kontakty zakazane

Sport a pohibowanje dyrbitej bjez kontakta wotběžeć. Ruce sej dawać, so wjesela abo zrudoby dla wobji­mać – toho dyrbja so wšitcy wzdać. Dwuboje, na přikład při kopańcy, su tohorunja zakazane. Tu hodźi so trening jenož indiwidualnje přewjesć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND