49. silwesterski běh w Budyšinje

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Serbscy sportowcy so přeco zaso sobu wobdźěleja

Staremu lětu božemje prajili su minjeny štwórtk – silwester – dopołdnja lubowarjo běhanja na swojim mjeztym hižo 49. tradicionalnym běhu w Budyšinje. Pod jara přijomnymi wjedrowymi wuměnjenjemi­ podachu so entuziasća běhanja, wot třilětneho dźěsća hač k 81lětnemu wuměnkarjej, ze stadiona Młynkec łuka po pućach podłu Sprjewje do Humboldtoweho haja na 2,5 km, 5,3 km a 10,6 km a zaso wróćo do stadiona.

Najmłódši hrajer dwoje wrota třělił

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

57. Budyska hodowna kopańca

Při wurjadnych wjedrowych poměrach zetka so 26. decembra 25 dźensa hišće aktiwnych a njeaktiwnych sportowcow k 57. hodownej kopańcy, kotraž bě na sportowym arealu Budissy Budyšin­ w Humboldtowym haju. Prěni króć hrajachu na kumštnym trawniku.

Klaus Cisak a Jurij Nuk běštaj 1959 hižo­ sobu hrałoj a staj dźensa přihla­dowarjej. Nuk bě jako je­nički na wšit­kich 57 zarjadowanjach pódla, 35 króć je sobu­ hrał. W běhu lět wobdźěleše so tež tójšto dalšich serbskich sportowčow a sportowcow. Z cyłkownje 26 Serbow je Michał­ Paška­ 17 króć sobu hrał, Achim Paška 16 króć, Klawdija Hejdušcyna dźesać­, Křesćan Paška a Maćij Buk wosom­, bratraj­ Jakub a Hubertus Čórlich sydom a Bernadet Paškec a Fabian Hejduška šěsć króć.

Třeće městno w Husce sej zawěsćili

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Za ST Marijinu hwězdu zasadźeni: O. Schmidt, C. Sbjeznie, M. Łušćanski, T. Jurš, R. Hawš, L. Langer, J. Pakoßnick, D. Jurš, A. Winkler

Z prominentnym hosćom

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

25. króć halowy koparski turněr CDU we Worklecach přewjedli

Nětko hižo 25. króć zetkachu so koparske cyłki wokolnych wsow dźeń do silwestra we Worklečanskej ćěłozwučowarni, zo bychu tam wo pokal CDU wojowali. Hłowny organizator turněra Alojs Mikławšk je krótko do 13 hodź. zhromadnje z Matejom Dźisławkom, komentatorom turněra, wšitke mustwa powitał. Runočasnje wón naspomni, zo čaka hišće ta abo tamna překwapjenka na jubilejnym turněrje. Kaž přeco wojowaše stajnje pjeć mustwow w dwěmaj staflomaj wo połfinalne městna. Hnydom w prěnich hrach so pokaza, zo bě turněr jara wurunany a po niwowje jedyn z najlěpšich scyła. Nimale­ wšitke mustwa wobstejachu z mnohich nětčišich abo bywšich aktiwnych hrajerjow. W stafli A přesadźichu so Pěskecy a Nowa Wjeska před dwěmaj Worklečanskimaj mustwomaj a starymi knjezami Zeleno-běłych Hórkow.

W krajnej lize na třećim městnje, w sakskim pokalnym kole w połfinalu a w swojich rjadach tež hišće třělca měsaca nowembra w sportowym wusyłanju Sportschau pola ARD: Pola Jednoty Kamjenc tuchwilu po zdaću wšo kulojće běži. Přičina to Hanspeterej Benadźe so raz z trenarjom Frankom Ričelom rozmołwjeć.

Sće z dotal docpětym zawěsće spokojom?

F. Ričel: Spokojom poprawom być njesměš. Hladajo na zašłu sezonu pak je jasne stopnjowanje spóznajomne. Smy mjez prěnimi pjećomi w tabulce. To bě naš zaměr. Móžemy potajkim wo dobrej prěnjej połseriji rěčeć.

Byšće-li na kóncu na prěnim městnje stali, byšće potom tež prawo na postup do wyšeje ligi přiwzali?

F. Ričel: Dyrbimy hišće dalšu połseriju absolwować. W kopańcy je wjele móžno. Chcemy tuchwilne městno z dobrymi wukonami spytać skrućić. Dyrbjało-li na kóncu prěnje městno wuskočić, budźe naše wjednistwo zawěsće wšo za to činić, zo by wone wužadanje přiwzało.

Su nowopřichady wočakowanja spjelnili?

F. Ričel: Cyłkownje haj, pola dweju pak sym sej wjace wočakował.

Je Was něchtó wosebje překwapił?

Přihoty běža

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). Za 34. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny je so 16 mustwow přizjewiło. Tež zakitowar pokala, mustwa z pólskeje Tokarnje, budźe 12. měrca w Budyšinje zaso pódla. Termin a městnosć za wulosowanje staflow kaž tež wubědźowanski modus chce Serbski Sokoł w běhu tydźenja podać.

Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin steja w cyłkownym wokrjesnym hódnoćenju šulow před Goethowym gymnazijom Biskopicy­ na čole.

Hižo mnohe lěta wotměwaja so pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ tež w sportowej hali na Budyskim Třělnišću šulerske wokrjesne wurisanja we volleyballu z najstaršej starobnej klasu I (11. do 13. lětnik). Wukónc tychle wubědźowanjow, kotrež zakónčichu před dwěmaj tydźenjomaj, bě z wida Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) tróšku njezbožowny, dokelž běchu holcy finalnu partiju přećiwo Goethowemu gymnazijej Biskopicy w rozsudnym přechodźe snadnje z 13:15 přěhrali. Někotre mjeńšiny pozdźišo njekiwaše tež hólcam SGB trěbne zbožo, jako w hrě wo městno tři Powołanskej šuli za techniku a hospodarstwo Budyšin tež w třećej sadźbje ze 14:16 podležachu. Holcam kaž hólcam SGB pak słuša wulki kompliment za jich angažement při wysokim saku.

Widźał, słyšał, napisał (04.01.16)

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Sport (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Jubilejny volleyballowy turněr

ST Marijina hwězda přeproša na ludosportowe zarjadowanje, a to na 30. ju­bilejny nowolětny volleyballowy turněr. Zajimcy zetkaja so sobotu, 2. januara, w 13 hodź. w Pančičansko-Kukowskej sportowej hali. Přizjewće so prošu pola Pětra Barta pod telefonowym čisłom 0173/373 64 79 abo z mejlku pod .

Jutře kónc přizjewjenja

Volleyballowe cyłki, kotrež chcedźa so klětu 12. měrca na 34. sokołskim volleyballowym turněrje wo pokal Domowiny wobdźělić, maja hišće hač do jutřišeho štwórtka w 24 hodź. chwile so za njón přizjewić. Wupisanje, wšitke informacije kaž tež kontowe čisło za přepokazanje startoweho pjenjeza namakaće pod www.sokol.sorben.com.

Halowa kopańca

30.12. turněr CDU we Worklecach

02.01. S mobil-cup w Kamjencu

08.01. Landskron-cup w Budyšinje

09.01. Kulow-cup w Kulowje

15.01. Zeleno-běli Hórki we Worklecach

16.01. TCM w Chrósćicach

16.01. RB-WFV-supercup w Kamjencu

Budissa hotuje so na 2. połseriju

09.01. 12:00 Budissa Budyšin – Zhorjelc

09.01. 16:00 Budissa U23 – Póst Budyšin

16.01. 13:30 Biskopicy – Budissa

16.01. 13:00 Mo. Kumwałd – Budissa U 23

23.01. 13:00 1. FC Lok Lipsk – Budissa

23.01. 14:00 Budissa U 23 – SJ Chrósćicy

30.01. 13:00 RB Lipsk II – Budissa

Koparske turněry w Delanach

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:
Sokoł Ralbicy/Hórki je wčera tři dorostowe koparske turněry za koparki a koparjow SJ Chrósćic, ST Marijineje hwězdy, ST 1922 Radworja, SJ Njebjelčic a Sokoła Ralbicy/Hórki wuhotował. Najwuspěšniše běchu Chróšćanske mustwa, kotrež su stajnje prěnje městno wobsadźili. Na wječornym internym turněrje Ralbičanskich muži přesadźi so druhe mustwo Sokoła. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND