Nowy kwartet při zazběhu treninga

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:

Po někotrych terminach na medicinskim a atletiskim polu měješe regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz (FCE) njedawno swój treningowy zazběh za hrajnu dobu 2017/2018. Před něhdźe sto wćipnymi fanami su koparjo FCE prěnju treningowu jednotku absolwowali. Wosebitu kedźbnosć dóstachu při tym nowe mjezwoča.

Tola tež w funkciskim teamje FCE maja w Choćebuzu změnu. Krystian Kalinowski, dotal zamołwity za wrotarjow, dźěła nětko we wukonowym centrumje RB Lipska. Jeho naslěduje 22lětny Anton Wittmann, najmłódši trenar wrotarjow we wšěch štyrjoch najwyšich koparskich klasach Němskeje. Wón je naposledk w samsnej funkciji pola BFC Dynama dźěłał, ma pak tež hižo nazhonjenja w Choćebuzu. Wot 2011 bě wón tři lěta wrotar FCE. W młodźinje A bě 18 razow w zwjazkowej lize zasadźeny a dwanaće króć we wyšej lize w druhim mustwje Energije.

Georg Zielonkowski

Na nowu sezonu přihotowani

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV), kotryž zamołwja tež serbske koparske mustwa, přihotuje so na sezonu 2017/ 2018. Werner Müller je so z Ingolfom Hornom, 1. wiceprezidentom WFV a předsydu hrajneho wuběrka, rozmołwjał.

Kak sće z minjenej hrajnej dobu 2016/ 2017 spokojom?

I. Horn: We wokrjesnej wyšej lize bě staflowy dobyćer ST Ćisk hižo chětro zahe jasny. Hinak bě to w staflach wokrjesnych ligow a klasow. Hač do poslednjeho hrajneho dnja knježeše napjatosć. Doskónčny rozsud mějachmy hakle po poslednjej dypkowej hrě, tak na přikład tež w Radworju.

Maće snano někajke wosebitosće, kotrež móhli tu mjenować?

I. Horn: Ně, w minjenej sezonje so na hrajnym wotběhu ničo změniło njeje. Normalne wšak bě, zo někotre mustwa wokrjesneje klasy w druhej połseriji hižo nastupili njejsu. Nětko w nowej hrajnej dobje budźe to wot Sakskeho koparskeho zwjazka (SFV) hinak rjadowane. Sportowe towarstwa, kotrež swoje mustwa srjedź sezony wotzjewja, dyrbja ze stron SFV z wyšimi chłostanjemi ličić.

Hdy so přichodna sezona započnje?

Dwójna nula dwójce wuspěšna

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:
Prěni raz bě Radijo Satkula ze swojej beachvolleyballowej turu wčera w Jaseńcy. Tam běchu njedawno nowe beachvolleyballnišćo nasypali. Wčera hraješe tam 14 mustwow. Prěnje městno wudoby sej cyłk Dwójna nula II. Mustwo dwójna nula wšak je na beachturje hižo znate, w Jaseńcy nastupi wone samo z dwěmaj zastupnistwomaj, kotrejž stej sej w finalu njewočakowano napřećo stałoj. Přichodny tydźeń hraja w Kulowcu. Foto: Gloria Žurec

Po zakónčenju winowatostnych hrow powita Sportowa jednotka Njebjelčicy swěrnych přećelow z čěskich Roztok u Jilemnice, a to mjeztym 49. raz. Tak zarjadowa sobotu, 1. julija, mały sportowy swjedźeń ze zaběru za dźěći, dopołdnja z dorostowej kopańcu a popołdnju z kopańcu muskich mustwow. Njebjelčenjo wutworichu dwě mustwje, jedne w starobje pod a druhe nad 30 lětami. Hosćo běchu z 3:2 a po tym z 2:1 wuspěšni. Wječor zhromadźichu so sportowcy a dalši hosćo w stanje ke grilowanju a zabawje při hudźbje.

Njedźelu zetkachu so wšitcy k zhromadnemu wobjedej w sportowym domje. Po tym dojědźechu sej Njebjelčenjo z přećelemi na koparski golf do Ottendorfa-Okrille. Jako so nawróćichu, bě za wšitkich hižo słódny kofej z přikuskom přihotowany. Prjed hač podachu so hosćo na dompuć, přilubichu sej sportowcy wobeju cyłkow, zo chcedźa potom klětu w Roztokach rjany pjećdźesaty jubilej hódnje woswjećić.

23. julija přewjedźe Njebjelčanska SJ koparski turněr štyrjoch serbskich cyłkow, a to pod mjenom „serbski supercup“. Wjeselimy so hižo nětko na bohate přihladowarstwo. Bjarnat Deleńk

Energija a wola dale trěbnej

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:

Volleyballisća Pančičansko-Kukowskeho Sportoweho towarstwa Marijina hwězda maja chětro přerosćenu sezonu 2016/ 2017 za sobu. Spočatnje mějachu wjele elana a tuž bě wjeselo nad dobyćomaj čim wjetše. Tež poražka přećiwo nowačkej wokrjesneje klasy z Chróstawy na tym ničo njezměni. Tola počasu zhubichu nitku a worachu zaso stare zmylki. Wěčny problem njedokładneho přiwzaća so znowa pokazowaše a tak sćěhowachu dalše přěhrate hry, hačrunjež njebě wukon mustwa hubjeny. Tež njekoncentrowanosć při nadaćach, pobrachowaca kreatiwita w nadběhu a zdźěla dwělomne rozsudy při wuměnach zjednorichu přećiwnikam, blokować a nadběhi wotwobarać. Pytnyć často tež bě, zo faluje mustwu „hłowa“, kaž bě to njeboh Pětr Bart. Wosoba potajkim, kotraž ma poslednje słowo, na kotrež ma so poskać. Tučasnje pak nimaja Pančičanscy volleyballisća žanoho praweho kapitana, čehoždla wojuja druhdy ze wšelakimi měnjenjemi a bjez trěbneho koncepta.

Duel jara wurunany był

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:

Serbske balokoparje

– Serbska koparska wubranka 3:4 (po třělenju jědnatkow)

Zestawa domjacych: Martin Weise, Dennis Schröter – Tobias Kaiser, Marco Gollasch, Willi Paška, Tomaš Troppa, Christian Suckert, Marcus Nowak, Stefan Göbel, Domenik Krötel, Feliks Schwella, Dennis Hnadow, Robert Kubisch, Paul Zerna, Michael Krautzig, Martin Dabow, Manuel Rehn a Christian Rinza; trenar: Horst Krautzig

Zestawa hosći: Matej Cyž – Fabian Bejma, Bjarnat Korch, Feliks Hrjehor, Bosćij Cyž, Feliks Zahrodnik, Daniel Nuk, Marcel Wowčerk, Dirk Šołta, Robert Lejnart, Jurij Haška, Rony Hanuza a Leopold Hoelzel; trenar: Frank Ričel

Widźał,słyšał, napisał (10.07.17)

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Rady spominam na naše swójbne wulěty w dźěćatstwje. Zwjetša běchmy z kolesom po puću, zo bychmy blisku wokolinu přeslědźili. Jako sej našej staršej w sydomdźesatych lětach prěnje awto kupištaj, běchu móžnosće, sej tež jónu tróšku zdalene městnosće wobhladać, wězo wo wjele wjetše. Wotewrěł je so nam takrjec wulki swět. Tón započa so za mnje při hranicy k Čěskej republice, kotruž wot toho časa husćišo wopytachmy. Tajki wulět hač do sto kilometrow bě přeco mały dyrdomdej, tež dokelž naš Wartburg 311 tehdy staroby dla hdys a hdys stawkowaše.

W poslednim tydźenju do lětnich prózdnin poda so wjac hač 300 šulerjow 5. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) do Sprjewineje kupjele, zo bychu tam druhi raz sportowy swjedźeń wotměli. Po tym zo běchu so wjedra dla wjacore razy w hali wubědźować dyrbjeli, witachu jich tónkróć słónco a přijomne temperatury wokoło 26 stopnjow.

Wurjadny wukon pokazała

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:

Serbska triatletka Beata Čórlichec je so spočatk julija w korutanskim Celovecu třeći króć za swětowe mišterstwa w triatlonje na Hawaiiskej kupje Kona kwalifikowała. Najćeše triatlonowe wubědźowanje swěta – Ironman – budźe 10. oktobra.

Kwalifikaciske wubědźowanje w Celovecu je rodźena Němčanka w dohromady 9:59 hodź zrealizowała (3,8 km płuwanje w 1:10 hodź; 180 km kolesowanje w 5:02:39 hodź a 42,2 km marathonowy běh w 3:38:28 hodź). Cyłkownje wobsadźi wona 10. městno a mjez němskimi starterami samo prěnje.

Swětowe mišterstwa na Hawaii wotměja so potom pod tropiskimi temperaturami hač do 40 stopnjow. Budu to płuwanje w žołmach Pacifiskeho oceana, kolesowanje při njewobličomnych wětřikach a běhanje po wotrězkach lawy. Wjele wuspěcha Beaće Čórlichec a zo sej swój wulki cil bjez zranjenjow spjelni.

Jurij Nuk

Łužiski derby njerozsudnje wušoł

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:
Njerozsudnje 0:0 stej so wčera w Dešnje serbskej koparskej wubrance z Hornjeje a Delnjeje Łužicy w direktnym rozestajenju dźěliłoj. Štó pak smědźeše pokal města Choćebuza sobu domoj wzać, rozsudźi so hakle w třělenju jědnatkow. Tam běchu hornjoserbscy koparjo z jednymi wrotami wjac wuspěšni a móžachu sej po 4:3 pokal sobu wzać. Něhdźe 250 ludźi je premjernu a jara wurunanu hru dožiwiło. Wjac wo tym čitajće na 3. stronje. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

nowostki LND