Z dypkom do zymskeje přestawki

wutora, 22. nowembera 2022 spisane wot:

Wojerowski FC II –­ SJ Chrósćicy II 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Škoda – Sćapan, Bětnar, Cyž, Mark, S. Handrik, Wornar, Domaška, C. Handrik, Liznar (87. Čornak), Žur

Na poslednju hru do zymskeje přestawki poda so druhe mustwo SJ Chrósćicy minjenu sobotu do Wojerec. Tam wočakowaše jich napjata hra, wšako stej mustwje w tabulce susodaj.

Po prěnim dnju holčeje kopańcy Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) zhromadnje ze zarjadowacymi towarstwami srjedź julija buchu za druhe zarjadowanje lětsa 14. nowembra lětniki 2010 do 2014 hišće raz přeprošene. Tež tónraz bě wothłós enormny. Něhdźe 50 holcow namaka so nawječor na nowym kumštnym trawniku při sportowym centrumje ST Zeleno-běłych w Halštrowje. Wot zažneje ćmy a předzymskich temperaturow njedachu so holcy pod swětłomjetakami a při wjele pohibowanju scyła mylić. Zamołwity za wokrjesnu wubranku we WFV Tino Gottlöber a jeho team nazwučowarkow a nazwučowarjow mějachu pjeć stacijow spřihotowanych, na kotrychž móžachu koparki swój talent w dribblingu, třělenju na wrota, kaž tež při małych hrajnych formach prezentować.

Trenarki a trenarjo podpěrowacych towarstwow móžachu sej znowa přehlad wysokeje ličby koparkow dorosta w Budyskim wokrjesu tworić. Na druhim boku bě tež wobkedźbować, zo je jara wjele wobdarjenych hrajerkow pódla, kotrež móžeše sej Tino Gottlöber za swoje kadery wokrjesnych wubrankow notěrować.

Nysa Wolejs – Viktoria Worklecy 0:3 (10:25, 13:25, 20:25)

Za Worklecy zasadźeni: Marina Köhlerowa, Stefanie Köhlerowa, Constance Pašcyna, Kathrin Spiesec, Tadeja Šeferec, ­Jana Žurowa

Prěnje zastupnistwo wolejbulistkow Viktorije Worklecy měješe njedawno swoju prěnju hru hrajneje doby 2022/23. Wone běchu z hosćom pola žonow zastupnistwa Nysa Wolejs.

Wuslědki (22.11.22)

wutora, 22. nowembera 2022 spisane wot:

Wobwodna liga Wuchodosakska stafla 2

1. ST Kupoj-Nowa Łuka 3 7 : 4 6

2. ST Viktoria Worklecy 1 3 : 0 3

3. Nysa Wolejs 2 3 : 4 3

4. CVJM Zhorjelc II 1 1 : 3 0

5. Módro-běli Wojerecy 1 0 : 3 0

Wuspěch při WM njemóžeš sej kupić

póndźela, 21. nowembera 2022 spisane wot:

Wotewrjenska swjatočnosć k swětowym mišterstwam 2022 bě tak pompozna, kaž běchu to mnozy wočakowali. Ale čim bliže bě partija přećiwo Ekuadorej, ćim bóle pozhubi so błyšć inscenacije Katara. Hižo při countdownje do prěnjeho dótknjenja bula při turněrje njeporadźi so timing. Italski sudnik Daniele Orsato zahwizda zazběhowu hru tři sekundy přezahe a zahaji sportowy dźěl zarjadowanja, kotrež dyrbješe za aziskeho mištra jara njepřijomnje wuńć. Z 0:2 (0:2) podleža Katar Ekuadorej. Tak je wón prěni hosćićel w stawiznach koparskich swětowych mišterstwow, kotryž zahajensku hru přěhra. Poražka by tež bjezdwěla hišće wyše wupadnyć móhła.

Sokoljo solidny wukon pokazali

póndźela, 21. nowembera 2022 spisane wot:

ST Kinspork/Łužnica – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:3 (1:2)

Zestawa Sokoła: Chr. Gloxyn – Matka, An. Wałda, Šewc, Korjeńk (67. Kurjat), Domaška (79. Bejmak), B. Bejma (79. Rachela), Al. Wałda, Šołta (82. Kunze), D. Gloxyn , Rawš

Sokoljo hrajachu pola hrajneho zje­dnoćenstwa Kinspork/Łužnica při hišće dosć přijomnym wjedrje. Hosćićel trjebaše a trjeba nuznje dypki, wšako steji w pincy tabulki. Ralbičenjo pak njeběchu zwólniwi tute wotedać, wšako bychu so z dobyćom w srjedźnym polu tabulki zaměstnili.

Z dźaknym zarjadowanjom je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) pjatk wječor w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom wosobinsce serbskemu mustwu a wšitkim podpěraćelam dźakował. Zhromadny koparski cyłk z koparjemi z Delnjeje a Hornjeje Łužicy bě so kónc junija w Korutanskej wuspěšnje na 4. koparskich mišterstwach narodnych mjeńšinow wobdźělił a třeće městno wobsadźił. Foto: Jörg Stephan

Widźał,słyšał, napisał (21.11.22)

póndźela, 21. nowembera 2022 spisane wot:
Awtor dźensa Tomaš Faska22. koparske swětowe mišterstwa su so zahajili. Doniž němska wubranka njezapřimnje traje hišće něšto dnjow. Wjele je so rěčało, pisało, rozprawjało a z połnym prawom kritizowało. Wot wčerawšeje njedźele su swětowe mišterstwa w Katarje nětko realita. A dwělomny zymski turněr ma prěnjeho dobyćerja, team z Ekuadora porazy hosćićela w mučnej hrě z 2:0, kaž medije dźensa pisaja. Prěnja zazběhowa poražka hosćićela w stawiznach swětoweho turněra w kopańcy je z tym perfektna. Staroznata mudrosć, zo njemóžeš sej z pjenjezami wšitko kupić, so znowa jako wěrna wopokaza. Tutón turněr ma pječa perfektny być. „Najlěpša WM wšěch časow“, kaž prezident FIFA Infantino praji. Katar chce bjezporočny podawk wuhotować za koparskich fanow z cyłeho swěta, zo by so po móžnosći wo dobry image postarał. Ćim napadniše su zmylki, kotrež so hižo stawaja. Tak, kaž při zahwizdanju wčerawšeje wotewrjenskeje hry. Rěčnicy stadiona w Al-Chaurje běchu při countdownje k zakopej runje hakle pola pjeć dóšli, jako sudnik Daniele Orsato hru zahwizda.

Poradźena kermušna kopańca

póndźela, 21. nowembera 2022 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Ćisk 5:0 (2:0)

Zestawa Sokoła: Chr. Gloxyn – Matka, An. Wałda (78. Materna), Šewc, Korjeńk, Domaška (71. Kunze), Rachela, Al. Wałda, Šołta (71. Ričel), D. Gloxyn (78. F. Bejma), Rawš

Na delansku kermušu witachu Sokoljo zestupnika z krajneje klasy. Mustwo z Ćiska steji w pincy tabulki. Tak běše jasny cil, sebi tři dypki doma wuwojować. Trawnik běše drje hišće z ćeńkej worštu sněha pokryty, tola hru přewjesć běše při wšěm móžno.

Sport (18.11.22)

pjatk, 18. nowembera 2022 spisane wot:

Swobodne skakanje w Jěžowje

Konjaca sportowča Antje Römer-Graf přeprošuje wšitkich zajimcow, kiž chcedźa swoje sportowe konje raz swobodnje bjez sedła a jěcharja skakać dać, do jěchanskeje hale do Jěžowa, a to 27. nowembra, 4. decembra a 11. decembra 2022. Wobdźělić smědźa so wulke a małe konje we wšěch starobnych klasach a wukubłanskich stawach. Přizjewjenja pod 0172 3506 258.

Duel susodneju wsow

Njedźelu připołdnju změja přiwisnicy SJ Njebjelčicy chětro krótki puć do Hlinowca. We wokrjesnej lize stafla dwaj dyrbi dwanaty tabulki k načolnikej. W samsnym času hraja Radworčenjo a Ralbičenjo doma, a to we wokrjesnej wyšej lize. W krajnej klasy přijědźe njedźelu do Chrósćic cyłk z Cossebaude.

19.11. 12:00 Wojerowski FC II –

  SJ Chrósćicy II

19.11. 14:00 Budissa Budyšin –

  FC Rudne horiny Aue

20.11. 13:00 ST Marijina hwězda –

  HZ Wóslink/Skaskow/

  Kulow II

20.11. 13:00 ST Hlinowc –

  SJ Njebjelčicy

20.11. 13:00 ST Radwor –

  ST Horni kraj-Sprjewja

20.11. 13:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  ST Ćisk

20.11. 14:00 SJ Chrósćicy –

  TSV Cossebaude

Wolejbulowe dypkowe hry

nawěšk

nowostki LND