Widźał, słyšał, napisał (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso tak daloko. Nowa koparska sezona je zahajena. Dwójce su hižo w 2. a 3. zwjazkowej lize hrali. W tutymaj klasomaj sym lětsa na dwě mustwje wjac hač wćipny. Wšako chcetej wobě postupić: RB Lipsk z trenarjom Ralfom Rangnickom a Dynamo Drježdźany z Uwe Neuhausom. Nazhonitaj trenarjej moderny koparski abejcej dosć derje znajetaj a njebudźetaj sej zawěsće tak wot druhich wonkownych „ekspertow“ swój koncept kazyć dać. Mam wobě mustwje kmany za postup­, štož by Sakskej k dalšemu wuwiću tyło.

Na wokrjesnej runinje změjemy přichodny kónc tydźenja zazběh. SJ Chrósćicy nastupi w Połčnicy, Sokoł Ralbicy/Hórki doma přećiwo Kinsporkej/Łužnicy. Jeli so woběmaj serbskimaj mustwomaj start zešlachći, budźe derby njedźelu, 16. awgusta, w Chrósćicach ćim zajimawši.

Sport (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Dumpery a liliputy jězdźa

3. běh wo němske dumperowe mišterstwa budźe njedźelu w 14 hodź. w Baćonju. Wot 11 hodź. přewjedu tam hižo kwalifikaciske wubědźowanja. Njedźelu popołdnju budu w Baćonju tež liliputy jězdźić. Lady’s-cup a regionalne wurisanje stej jutře, sobotu, wot 16 hodź.

Sport na wjesnym swjedźenju

Wjesny swjedźeń w Róžeńće steji lětsa cyle w znamjenju sporta. Dźensa we 18.30 hodź. wubědźuja so wohnjowe wobory, jutře w 14 hodź. budźe volleyballowy turněr a njedźelu w 16 hodź. olympiada ze staršimi a dźěćimi.

Běhać za dobry skutk

W sakskej stolicy běhaja jutře, sobotu, za dobry skutk. Financielny dobytk dóstanje Drježdźanska uniklinika Carla Gustava Carusa za terapije přećiwo rakej. Start a cil budźetej při uniklinice na Fiedlerowej. Přizjewjenja su móžne hišće pod www.baer-service.de.

Pokalna hra přesunjena

27. knappenman wabi

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:
„Spěšny triatlon we łužiskej jězorinje“ – takle wabja zamołwići triatletow z cyłeje Europy k Třižonjanskemu jězorej. Sobotu, 29. awgusta, a njedźelu, 30. awgusta, budu we a při jězoru pola Łaza zaso tradicionalne Knappenman-wubědźowanja. Hižo wjacore lěta su tež serbscy triatleća mjez wobdźělnikami. 29. awgusta su to wurisanja na dołhich distancach a dźeń pozdźišo na sprintowych čarach kaž tež na olympiskej distancy. SN

Tři triatlony so wotměli

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Mnozy triatleća kaž tež fanojo triatlona běchu sej minjeny kónc tydźenja za­wěsće z tołstej čerwjenej barbu w kalendrje markěrowali. Hnydom tři tria­tlonowe wubědźowanja w blišej a dalšej wokolinje přeprošachu lubowarjow wutrajnostneho sporta – a to w Złym Komorowje, Lipsku kaž tež premjernje w Drježdźanach.

W Złym Komorowje wubědźowachu so triatleća na sprintowej distancy a krónowachu tam zdobom krajnych mištrow Braniborskeje. Wurisanje doby znate mjezwočo. Něhdyši starter na olym­pi­skich hrach a rodźeny Budyšan Maik Petzold­ pokaza najlěpši wukon wokoło tamnišeho jězora.

W sakskej stolicy su sportowcy na sprintowej kaž tež na olympiskej distancy mocy měrili. Před jónkrótnej kulisu startowachu woni pod mostom Módrym dźiwom a płuwachu po Łobju hač k Albertowemu mostej. Kolesowarski sprint doby lokalny matador Rajko Sickert. Na olympiskej běhanskej distancy mě­ješe čłon triatlonoweho narodneho mustwa Němskeje Christian Otto najspěš­ni­šej noze. Organizatorojo žnějachu za premjeru cyłkownje dobry wothłós.

Prawočanka w Bošecach druha

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:
Hana Brězanec z Prawoćic je sej na jěchanskim a skakanskim turněrje w Bošecach w skakanju kategorije A z dwěmaj hwězdźičkomaj z konjom Major Tomom druhe městno zawěsćiła. Čłonka Konjaceho sportoweho towarstwa při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow bě jeničce 59 stoćin sekundy pomałša hač dobyćer Tom Schindler ze Šešowa. Foto: Jörg Stephan

Sokoł ma tójšto nowopřichadow

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:
Wo njewšědnje wjele nowopřichadach za prěnje a druhe koparske mustwo muži rozprawja tele dny Sokoł Ralbicy/Hórki. Po informacijach předsydstwa je so woběmaj nimale kompletny cyłk přidružił. Z Rakec su so Bejmic bratřa Fabian, Bosćij a Tomaš do ródnych Ralbic nawróćili, wot zastupnistwa Wojerecy 1919 je Jens Nuk přišoł, wot SJ Chrósćicy rodźeny Chróšćan Heiko Zynda a rodźeny Hórčan Dominik Šmit a wot Módro-běłych Kulow Robert Materne ze Salowa, Stefan Bernard z Kulowca a Markus Brězan ze Sulšec. Nimo toho je so pola rezerwy Sokoła we wjednistwje mustwa tójšto změniło, dokelž bě trenar Matijas Šnajder hižo­ w aprylu powołanskich přičin dla přestał a mustwowy nawoda René Zynda kónc sezony. Nowy trenar-kopar budźe Uwe Młynk z Ralbic, nowy mustwowy nawoda Tomaš Matka ze Smjerdźaceje, cyłkownu zamołwitosć přewozmje jako tak mjenowany teamowy manager Ralbičan Michał Čóška. Mustwje Sokoła hrajetej we wokrjesnej wyšej lize a we wo­krjesnej lize, stafli II. Jurij Bjeńš

24. crossowe běhi wosebje napinace

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:
Hižo 24. raz přewjedźechu so w Šěra­chowje crossowe běhi. Wot wšeho spočatka organizuje je Andreas Marschner, wjelelětny předsyda tamnišeho sportoweho towarstwa Běło-čerwjeni Šěrachow. Hłownej běhaj na 6 a 12 km wjedźetej w kołokursu na a po 426 metrow wysokej Wysokej horje. Běhaj běštej pokalnej, 6 km za žony a 12 km za muži. Lětsa mějachu so starterojo wosebje w lěsnym hórskim pasmje z wulkej tužnotu bědźić. Ze serbskich běharjow njeje so při tajkej horcoće a schorjenja dla nichtó sobu wubědźował. Jurij Nuk

Mustwo Dwójna nula zaso dobyło

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:

Satkula-beachvolleyball w Hórkach

Cyłkownje jědnaće mustwow je so póndźelu na 4. etapje lětušeje beachvolleyballoweje tury Radija Satkula w Hórkach wobdźěliło. W stafli A wojowachu Nukničenjo, Dwójna nula z Pančic, mustwo Nětkonic, Hózkowčenjo a Dźiće domoj. W stafli B běchu to cyłki z Konjec/Šu­nowa, mustwo Twarnišćo, Granit Hórki, Team Satkula a Punjab Tigers.

Wjedro drje njebě runjewon optimalne, wšako so často kapotaše, přiwšěm bu turněr bjez přestawki wuhraty. Po předkole steještej sej w małym finalu mu­stwje Granit Hórki a Dźiće domoj na­přećo. Domjacy mały krimi snadnje přěhrachu. Wulke finale běše duel mjez Dwójnej nulu a Twarnišćom. 15:9 rěkaše kónčny rezultat. Po tym zo běchu Pančičenjo hižo w Konjecach dobyli, smědźachu woni nětko tež w Hórkach juskać.

Kotre mustwo drje přichodnu etapu lětušeje beachvolleybaloweje tury do­budźe, wězo hišće wěste njeje. Najlěpje tuž, zo so přichodnu póndźelu na koleso šwiknjeće a potom horce dwuboje w Róžeńčanskim pěsku sćěhujeće.

Tójšto změnow w kadrje SJC

wutora, 28. julija 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– ST 1922 Radwor 6:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Klimant – Dehn, Bětnar, Cyž, Žur, Pohling, F. Zahrodnik, Domaška, Runt, Pöpel, Młynk, Šmit, Schulze, Šiman, M. Zahrodnik, Teichmann

Zestawa hosći: Wróbl – Sćapan, Winar, Buša, Šram, Karwinski von Karwin, Henke, F. Šěrak, Bauer, Nuk, Wjeńka, Ch. Šěrak, Bischof, Wünderlich, Handrik, Zähr

Za dwaj tydźenjej započnje so na serbskich kopanišćach wokrjesneje wyšeje ligi­ hrajna doba 2015/2016. Po perso­nalnych změnach w kadrje steja mustwa wězo hižo w horcej fazy napinacych trenin­gowych jednotkow a přihotowanskich hrow. Tak móže tež Sportowa jed­not­ka Chrósćicy (SJC) někotružkuli nowosć wozjewić. Mustwo wopušćili su po trenarskej dwójce Dirk Rettig/Falk Kunze wrotarjej Marco Teschner a Beno Kral kaž tež ofensiwny hrajer Richard Hawš. Wjele­lětny kapitan SJC Rico Pohling kaž tež nadběhowar Jaroslav Jordák přestanjetaj stajnych zranjenjow dla, a nastupajo škitarja Rayka Schulza je hišće wulki prašak dźěła dla.

Za 32. Lipšćanski triatlon LVB přihotowali běchu so Beno Šołta z Miłoćic kaž tež Marian Žur a Daniel Matka z Lejna (wotlěwa). Dokelž je so Marian Žur do wubědźowanja zranił, dyrbješe wón přihladować. Za njeho startowaše na olympiskej distancy Beno Šołta. Nimale w samsnym času staj wón (2:31:49) a Daniel Matka (2:32:27) do cila doběžałoj. Foto: Jana Wersch

nawěšk

nowostki LND