Sakski koparski zwjazk (SFV) ma koronapandemije dla tójšto rozsudow na blidźe, kak sezonu 2019/2020 na amaterskim polu skónčić a nowu 2020/2021 zahajić. Na to­ nawjazujo wozjewja Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w Budyskim ­wo­krjesu za wšitke ligi žonow, muži, juniorow kaž tež starych knjezow sćěhowace wobzamknjenja:

Mišterstwa

1. Tuchwilna hrajna doba 2019/2020 je zakónčena. To płaći tež w padźe, hdyž zamołwite zarjady dowola, zo smědźa koparske mustwa do 30. junija zaso na sportnišćach hry přewjesć. Stari knježa, jich sezona traje wot apryla do oktobra, lětsa žanu winowatostnu hru njezměja.

2. Jako kónčna tabulka hrajneje doby 2019/2020 płaći w kóždej klasy a stafli­ staw tabulki z 13. měrca 2020 pod wěstym kwocientnym prawi­dłom, kotryž je Sakski koparski zwjazk namjetował.

Staflowy dobyćer je mustwo z najwyšim dypkowym kwocientom, kiž so takle­ wobliči: Dotalne dobyte dypki přez ličbu dotalnych hrow dźělić a ze 100 multiplikować. Wuslědki dypkowych kwocientow postaja kónčnu tabulku.

3. Staflowy dobyćer drje eksistuje, mišter pak nichtó njebudźe. To rěka, zo tež žane­ počesćenja njebudu.

Serbske Nowiny zhladuja na sporto­we stawizny

Koronapandemije dla dósta sportowa redak­cija Serbskich Nowin minjene tydźenje jenož jara mało sportowych přinoškow a powěsćow, a tomu zawěsće hi­šće­ chwilu tak wostanje. Wšako su wu­bědźowanja dale zakazane. Zhladujemy tuž raz wróćo na historiski sport před 30 lětami. Nimo toho poskićimy w zwisku z historiskim sportowym podawkom interview ze sportowcom, kiž bě tehdom aktiwnje wobdźěleny. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je we wudaćach SN z lěta 1990 listowała a mjez druhim wuslědki 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“ namakała.

Podamy tu lisćinu dobyćerjow swjedźenja 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“, kotryž wotmě so sobotu, 29. septembra 1990. Wuslědki běchu wutoru, 2. oktobra 1990, w Serbskich Nowinach wozjewjene.

Běh z hoberskimi sněhakami

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Ćahanje powjaza

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. „Sorabija“ Lipsk

3. SWW „Korla Janak“ Budyšin

Jejowy běh

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Třinóžkowy běh

1. „Sorabija“ Lipsk

Nimo kopańcy je we Łužicy motocross jedna z woblubowanych sportowych družin. Osteopat a trenar Měrćin ­Špitank je před tójšto lětami moto­crossowy cyłodnjowski poskitk na Worklečanskim kubłanišću załožił. ­Tež jako terapeut sej jeho sportowče ­a sportowcy waža. Tadej Cyž-­Njebjel­čanski je so z rodźenym Zejičanom ­rozmołwjał.

Měrćinje, ty maš swójsku praksu w Budyšinje. Bě wona minjene tydźenje wote­wrjena, a móžeš prawidłownje dźěłać?

M. Špitank: Moja praksa bě a je cyły čas wotewrjena. Wězo knježeše mjez pa­cien­tami na spočatku koronawirusa dla trochu njewěstosće, ale po tym zo běchu wšitcy porjadne powučeni a informowani je so situacija normalizowała. Nětko dźěłamy prawidłownje, a to kaž wšudźe po škitnych prawidłach.

Tójšto sportowych poskitkow njeje tuchwilu móžnych. Kak wupada to pola was z motocrossowym treningom?

Awtor dźensa Tadej Cyž

Tak kaž w zjawnym žiwjenju zaćehnje tež w sportowym wobłuku krok po kroku zaso wěsta normalita. Wo tajkej, kaž ju znajemy, pak dawno hišće rěčeć njemóžemy. Předpisy a škitne naprawy su tučasnje hišće jara wobšěrne, štož pak je situaciji přiměrjene. Tuž je dale wažne, zo so we wěstej měrje po nich mamy. Jeli kóždy tak rozsudźi, kaž sej sam mysli, drje nastanje mjenje abo bóle wulki chaos. A tajki nichtó z nas nochce.

Tež nastupajo trening, wšojedne w kotrej sportowej družinje, płaća krute prawidła a postajenja. Na nje dyrbimy so dźeržeć, wšako tak sebje a druhich ški­tamy. W tym nastupanju sym minjene dny tajke a tajke wobkedźbowanja činił. Zamołwite sportowe zwjazki, kaž DOSB a DFB, su konkretne papjery a koncepty wudali, w kotrychž móža so trenarjo a nazwučowarjo informować.

Sport wažny za imunowy system

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:
W Malešanskim fitnesowym studiju „Prima klima“ smědźa čłonojo wot přichodneje póndźele zaso sportować. Z mejlku dóstachu woni wotpowědne powučenje, zo maja wěste předpisy wobkedźbować, kaž na přikład trěbny wotstawk dźeržeć. To wšak njebudźe hladajo na cyłkownu přestrjeń 1 500 kwadratnych metrow přewulke wužadanje. Zdobom maja tam 300 kwadratnych metrow wulku łuku k dispoziciji, hdźež móža so sportowcy pohibować. Studijo chce tam tež wěste kursy poskićeć. Kaž nawoda studija Henri Kern potwjerdźi, sport a trening myškow imunowy ­system skrućitej a zdobom płuca zesylnjatej. Strowe zežiwjenje je runje tak wažne, wo kotrymž sobustawow wězo tohorunja poradźuja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Sport (15.05.20)

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:

Žabjacy běh njebudźe

Sportowe towarstwo Běła-Cunnersdorf je za 26. junij 2020 planowany 17. ža­bjacy běh wotprajiło, sćěhujo poručenje Sakskeho lochkoatletiskeho zwjazka. Klětu pak chcedźa přiwšěm 18. raz běhać, dokelž chce zarjadowar lětsa hišće wirtuelnu formu poskićić, zo bychu sportowcy tola hišće běhać móhli.

Pod Kaponicu zaso trenować

Motorsportowcy smědźa ze swojimi kwadami, pobóčnymi wozami a motocrossowymi mašinami jutře a njedźelu zaso na Jaworskej čarje pod Kaponicu trenować. Zajimcy pak dyrbja wob­kedźbować, zo na internetnej stronje www.mcjauer.de přizjewjenski formular wupjelnja, a to hač do dźensnišeho w 20 hodź. Jutře smědźa wot 9 do 12 a wot 14 do 18 hodź. zwučować, njedźelu wot 9 do 12 a wot 15 do 18 hodź.

Liški pytaja pomocnikow

Sportowy fotograf Werner Müller z Radworja je minjene dny někotrym koparjam kaž tež trenarjej DJK Módro-běłych z Kulowa štyri prašenja stajił. Jednotliwe wotmołwy na prašenja z wobrazami Kulowskeju hrajerjow a trenarja wam tule podamy.

(1) Kak sće so w minjenym času fit dźeržał?

(2) Sće w minjenymaj měsacomaj kontakt­ z kolegami měł?

(3) Što sej za přichod přejeće?

(4) A čeho nadźijeće so hladajo na mustwo­ a towarstwo?

Paul Graf

(1) Sym přistajeny wohnjoweje wobory w Drježdźanach. Tam mamy wězo dosć móžnosćow, sportować. Nimo toho jónu wob tydźeń hač do wosom kilometrow jogguju. Awto spytam wobeńć a so radšo na koleso sydnu.

(2) Wězo přez telefon a moderne medije.

(3) Prěnje naprawy wróćo k normaliće dźě zaso mamy, njech pak je nichtó njeznjewužiwa. Nažel sej tuchwilu přewjele ludźi swójske měnjenje ­two­ri­, a tak tójšto wopačnych in­formacijow w medijach kursěruje. Derje tuž, zo spytaja statne instancy měr wobchować a ludej do swě­domja rěčeć, što je woprawdźe wažne.

Sportowy fotograf Werner Müller z Radworja je minjene dny někotrym koparjam kaž tež trenarjej DJK Módro-běłych z Kulowa štyri prašenja stajił. Jednotliwe wotmołwy na prašenja z wobrazami Kulowskich hrajerjow wam tule podamy.

(1) Kak sće so w minjenym času fit dźeržał?

(2) Sće w minjenymaj měsacomaj kon­takt­ z kolegami měł?

(3) Što sej za přichod přejeće?

(4) A čeho nadźijeće so hladajo na mu­stwo­ a towarstwo?

Bjarnat Korch

(1) Dwójce abo trójce wob tydźeń jědu dołhu čaru z kolesom abo jogguju. Najčasćišo sym sam po puću, druhdy stej tež mandźelska a dźowka pódla.

(2) Z trenarjom Detlefom Scholzu sym časćišo telefonował. Jónu so tež zetkachmoj, zo bychmoj wažne wěcy rozrěčałoj. K tamnym hrajerjam mějach zwisk z pomocu whatsapp-skupiny. Minjenu wutoru smy so po dołhim času wšitcy zaso widźeli, smy běhali a na stacijach trenowali.

(3) Nadźijam so, zo nas bórze zaso normalita dosćehnje, zo móžemy prawidłownje trenować a kopańcu hrać. W prěnim rjedźe pak sej přeju, zo wšitcy strowi wostanjemy.

Pozdźišo so wubědźować

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny přestorča

Nimale hač do kónca su so serbske So­koł­ki a serbscy Sokoljo prócowali, 38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny tola hišće přewjesć móc. Wšitke durčka pak wostachu zawrjene. Nětko dyrbja wubědźowanje wotprajić a přesunyć. Jurij Bjeńš je so z rěčnikom Serbskeho Sokoła Janom Hrjehorjom rozmołwjał.

Sobotu, 16. meje, dyrbješe so w Radworju při wysokim saku wo pokal Domowiny hrać. Turněr pak znatych přičin dla nje­budźe. Kak Sokołki a Sokoljo z tym wobchadźeja?

J. Hrjehor: Sportowy swět so přiwšěm dale wjerći. Tajki zakaz hraća dźě njeje někajki ćežki foul z někajkim ćežkim zranje­njom. Mamy hišće dlěje hač poł lěta­ chwile turněr přewjesć. Snano jón tež hišće pozdźišo přewjedźemy, hrać pak budźemy.

Pod hołym njebjom směmy zaso sportować, hygieniske naprawy pak dyrbimy wšudźe dodźeržeć. By to móžno było?

J. Hrjehor: Na wězo, wonka pod hołym njebjom hrać je na kóždy pad opcija. Wo njej smy tež hižo w předsydstwje wura­dźowali a sej koncept zdźěłali.

A čehodla to nječiniće?

Hnydom 23 koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki je so zašły pjatk na Ralbičanske hrajnišćo wróćiło. To měješe trenar Chrystof Gloxyn­ tójšto dźěła, zo by porjadny trening přewjedł a k tomu hišće wěstotne naprawy dodźeržał. Gloxyn bě na njewšědny trening­ derje přihotowany. Wšako je so pola trenarskich kolegow po cyłej Sakskej wobhonił. Foto: Konstantin Hrjehor

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND