srjeda, 14 nowembera 2018 13:00
Skónčnje su tež gmejnscy radźićeljo w Njeswačidle dowidźeli, zo njeje trjeba, kóžde pomjenowanje dwurěčnje wužiwać. W Dobrošicach su so wjesnjenjo wědomje rozsudźili, pomjenować pućej Janska a Lipa. Serbsce a tež němsce wužiwajomne pomjenowanje z historiskim pozadkom a zwučenosću njeje ničo dospoł- nje nowe, ale skerje wužadanje, wo tym rozmyslować, što to abo tamne zjednori. Zdobom bě namjet wjesnjanow wuža­danje za Njeswačanskich gmejnskich radźićelow, sej mysle činić wo dwurěčnosći w swojej gmejnje. Pomjenowanja kaž nětko­ w Dobrošicach mnoho zjednorjeja a na kóncu su samo tuńše. Njeje trjeba, zo ma wšitko swój adekwatny němski přełožk měć. Wažne je, zo su ći spokojom, kotřiž­ su z adresu pod nowym mjenom docpějomni a tam derje bydlić móža. W Dobrošicach tomu tak je. A tež wob­myslenja, zo maja druzy z tym problemy, su často njetrjebawše. Jan Kral

Wot spočatka měsaca přetwarjeja prěni poschod bywšeje ...

„To so nam hižo ženje stać njesmě“

Rozsud wuspěšnje přesadźili

Krótkopowěsće (14.11.18)

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00
Prěni wotrězk projekta za renaturěrowanje Sprjewje su wčera mjez Lemišowom a Połpicu zakónčili. Při tak mjenowanym Lemišowskim starym promjenju je bager Nade­borec wodotwarskeje firmy z Krušwicy wodźe puć runał, zo móhła Sprjewja nětko zaso po wožiwjenym starym rěčnišću ćec. W minjenych pjeć měsacach njejsu tam jenož za přirodnosć Sprjewje dźěłali, wjesela so zamołwići projektnych part­nerow DBU herbstwo přirody, zarjadnistwa Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a Krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow Sakskeje. Zdobom je w Poł­picy 500metrowska škitna sćěna před wulkej wodu nastała. Projekt chcedźa klětu z dal­šimi naprawami mjez Połpicu a Nowej Wsu zakónčić. Foto: Steffen Unger

Preč wot ridrowaceje pisty

Putnikuja po brunicowych rewěrach

Dalšu wjelču črjódu we Łužicy zwěsćili

Elektrifikacija zaručena

wutora, 13 nowembera 2018 13:00

Jako swjećeše w Lipsku bydlaca Angela Stachowa 18. awgusta sydomdźesaćiny, njebě w Serbach ničo wo dźěle jubilarki čitać a słyšeć. Ma tuž čěski přećel Serbow Leoš Šatava prawje, hdyž w čisle 7-8/2018 Praskeho časopisa Česko-lužický věstník wo „zapomnjenej“ serbskej awtorce pisa? Při tym mjenuje Stachowu „nowotarku moderneje serbskeje literatury“. Šatava naspomnja jeje dźěła „Sobotu wječor doma“ (1978), „Nahła zyma“ (1984) a w němskej rěči „Stunde zwischen Hund & Katz“ (1975) a „Geschichten für Majka“ (1978). Rěči tež wo „literarnym narodnym skandalu“, nastatym po wozjewjenju nowelki „Dótknjenje“ ze zběrki „Tři kristalowe karančki“ (1980). Stalinistisce zmysleni Serbja wumjetowachu Stachowej „pesimizm, negatiwnosć a dekadentnosć“. (Přispomnjenje: Jednaše so wo fiktiwny podawk, zo na turneji Serbskeho ludoweho ansambla w lěće 2025 žane serbske słowa słyšeć njeběchu. – M. K.) Kaž Šatava na kóncu nastawka znjeměrnjeny pisa, „je wjac hač mjerzace, zo su jeje twórby dźensa poměrnje mało znate“.

Zapósłane (08.11.18)

Wo rozestajenjach nastupajo wólby

Wuspěch lubjacy započatk so radźił

Zapósłane (05.11.18)

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

Šulerjo z Budyšina a z Jabloneca su sej domiznu zhromadnje wotkryli

Budyšin/Jablonec (SN/MiR). Na Budyskim Serbskim gymnaziju je wčera a póndźelu knježiła serbsko-čěska atmosfera. Tři Budyske dźewjate lětniki witachu runostarych šulerjow ze zakładneje šule „Na Šumavě“ z Jabloneca nad Nisou na němsko-čěski projekt za wobswěto­we kubłanje „Homo et regio“ (Čłowjek a krajina) z Europskeho fondsa za regionalne wuwiće. Wot oktobra 2016 hač do klětušeho decembra prócujetej so leaderpartner, Towaršnosć za Jizerske hory, a projektowy partner, přirodna stacija „Wuchodna Hornja Łužica“ w Dołhej Boršći (Förstgen) njedaloko Mikowa (Mücka) wo to, šulerjam posrědkować wědu wo žiwjenju w přirodźe. Je to mjezypřekročacy program we wobłuku akcije „Witaj, susodo“ za šule w regionje Liberec a wo-krjesow Budyšin a Zhorjelc.

Serbskej skupinje stej pohon

Zwoprawdźa dalši wobłuk zakonja

Zhromadny staršiski wječork

Kultura na wjes

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

Myto pěstowarni

Bórkowy/Budyšin. 24. nowembra přepoda zamołwita za naležnosće Serbow w Braniborskej, statna sekretarka Ulrike Gutheil w błótowskich Bórkowach prěni króć myto „Mina Witkojc“. Žylowsku pěstowarnju „Mato Rizo“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z nim počesća. W tymle kubłanišću je měł před 20 lětami modelowy projekt Witaj swoju kolebku.

Hilse we fokusu Statneho škita

Berlin. Statny škit zaběra so z Karstenom Hilse (AfD). Wobdźěliwši so na njedawnej demonstraciji je Budyski zapósłanc Zwjazkoweho sejma pječa spěw sobu spěwał, w kotrymž namołwja so k namocy přećiwo kanclerce Angeli Merkel (CDU). W interneće kursěruje wotpowědne widejo, rěka ze stron sakskeje policije.

Doba za próstwy podlěšena

Krótkopowěsće (13.11.18)

Krótkopowěsće (12.11.18)

Krótkopowěsće (09.11.18)

Krótkopowěsće (08.11.18)

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

Žonu mortwu namakali

Hodźij/Čornecy. Wot póndźele dopoł­dnja pytaše policija 58lětnu žonu z Hodźija. Wona bě rano z kolesom wotjěła a so hižo domoj njenawróćiła. Wjacore wobsadki policajskich awtow hač do nocy žonu pytachu. Při tym běštej tohorunja policajski psyk a helikopter zasadźenej. Hakle wčera rano wobydler žonu nježiwu w Čornecach namaka. Přiwołany nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć 58lětneje zwěsćić. Kriminalna policija nětko přepytuje, kak je Hodźijčanka zemrěła.

Policija (13.11.18)

Policija (12.11.18)

Policija (09.11.18)

Policija (08.11.18)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

Kulow. Šulerjo 10. lětnika Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ běchu spočatk tydźenja trochu njesćerpni. Woni so hižo wjeselachu na zajězd do statneje kenclije w Drježdźanach. Kak je k tomu dóšło? Lětsa 4. meje přewjedźechu na šuli „europski dźeń“. Tón dźeń witachu w šuli sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) jako rozmołwneho partnera. Na kóncu přeprosy wón jich, tehdom šulerjo 9. lětnika, na wopyt do statneje kenclije.

Přednošk nam Słowaksku zbližił

Mejenjo we Wrócławju byli

65 lět po abiturje so zetkali

Spěchowanske towarstwo muzeja pola susodow

wutora, 13 nowembera 2018 13:00
W Zejicach su pomocnicy minjenu sobotu dary katolskich Serbow nakładowali. Wone su za dom samostejacych žonow z dźěćimi w Ełku w sewjernej Pólskej předwidźane. Wotewzał je tute direktor Carity tamnišeje diecezy, farar Dariusz Kruczyński. Podlěšeny transporter bě kopaty połny. Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ bě wo dary prosyło. Pjenježne dary za cyrkwinski projekt za dźěći a młodźinu w ukrainskim měsće Perwomajsku TCM dale hač do spočatka noweho lěta hromadźi. Wone su za wudźeržowanje sobotnišeje šule a za nuznje trěbne ponowjenje­ jeje rumnosćow postajene. Foto: Rafael Ledźbor

Z pakćikami dźěći zawjeselić

W Běłowodźanskej chorowni su wčera nowu paliatiwnu staciju ...

Poskićeja meble za snadny fenk

Sobu najlěpša chorownja kraja

wutora, 13 nowembera 2018 13:00
Ketlicy. Na žurli Ketličanskeje fary wotměje so pjatk, 16. nowembra, w 16 hodź. čitanske popołdnjo. Tam čita Friedhard Krawc z dopomnjenkow swojeho prawuja Richarda Zahrodnika (1884–1962). Nadrobnje a lubosćiwje wopisuje Zahrodnik wjesne žiwjenje we wot ewangelskeho serbstwa wobwliwowaneje krajiny wokoło Ketlic kónc 19. lětstotka.

Čita z listow wojaka

Wustajeja drobny skót

Na wosadne popołdnjo

Wo wjesnych mjenach

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

nowostki LND