pjatk, 24 meje 2019 14:00

Nimo derje dźěłaceje wohnjoweje wobory a młodźinskeho kluba skedźbnjeja na Smjerdźacu w Delanach hnydom štyri daloko znate towarstwa. Jedne z nich je w meji 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny ze swojimi dźewjeć čłonami.

Smjerdźaca (aha/SN). 1995 přepoda te­hdy 34lětny Gerat Róbl jako čłon Towarstwa Cyrila a Metoda na putniskej jězbje do Medźugorja za dźěćace rehabilitaciske srjedźišćo w Chorwatskej pjenježnu zběrku. Dokelž bě widźał, kak trěbna tam pomoc nuzu tradacym je, ale tež w Bosniskej, Bołharskej a druhdźe, stara so wón wo pjenježne zběrki a twarski material. Při tym jeho łužiske twarske firmy podpěraja. Gerat Róbl je wjele po puću. W Medźugorju bě hižo wjace hač połsta razow a zmóžni tež mnohim ludźom sej tam dojěć. Tak organizuje putniske jězby. Hakle njedawno tam zaso bě. Dokelž tež za planowanu jězbu w nazymskich prózdninach hižo žanoho městna nima, je so Róbl rozsudźił, wot 31. awgusta do 7. septembra dalšu spřihotować.

Tuchwilu su po wšej Hornjej Łužicy twarske mašiny po puću, zo ...

Gmejna zaso w planje

Krótkopowěsće (24.05.19)

Policija (24.05.19)

pjatk, 24 meje 2019 14:00

Młoda swójba chce chudym ludźom pomhać a zwaži so na woprawdźity dyrdomdej w mało znatym kraju Azije

Kambodźa je kraj w juhowuchodnej Aziji a leži mjez Thailandskej, Laosom a Vietnamom. Stolica stata je Phnom Penh. Kraj je ně­hdźe poł tak wulki kaž Němska. Wulki problem maja tam z lěsnistwom. Drjewowa industrija je hoberske škody zawostajiła. Wot lěta 1969 do 1997 je so cyłkowna lěsna płonina kraja 73 procentow na 58 procentow pomjeńšiła, kaž z rozprawy Swětoweje banki wuchadźa. W Kambodźi bydli něhdźe 16 mi­lionow ludźi. Starobny přerězk je 24,9 lět. Po trochowanju UNICEF ma Kambodźa 670 000 syrotow.

Katharina a Julius Döhler z Lipska chcetaj­ zhromadnje z dźěsćomaj lětsa w juliju do Kambodźe hić, zo byštaj tam chudym ludźom pomhałoj. Wobaj pochadźataj popra­wom z Łužicy, staj pak so před lětami w Tansaniji ze­znałoj. Nicole­ Zimmermannec je so z młodymaj mandźelskimaj rozmołwjała­.

Předstajtaj so prošu skrótka.

K. a J. Döhler: Smój Katharina a Julius z Lipska a mamoj pjećlětneho synka Jaku­ba a dwulětnu dźowčičku Charlotte. Smój so rozsudźiłoj lětsa do Kambodźe wupućować.

Na polach wokoło Radworja je tamniši ratarski zawod trawu za silažu ...

Młode železniske předewzaće FlixTrain je dźensa swoju mjeztym ...

Z lochkim, ale kwalitatiwnym wačokom do přichoda

Posudk móže wužitk być

pjatk, 24 meje 2019 14:00

Joachim Nowak z Němcow piše wo mejemjetanju­ minjeny kónc tydźenja w Němcach:

Kaž hižo do toho wozjewjene, bě lětuši Němčanski wjesny swjedźeń skromniši hač hewak. Přičina je dróhotwar. Tak je swjedźenišćo přez zawrjenu dróhu lědma přistupne. Mejemjetanje z małym programom za wobydlerjow pak su tam najebać to přewjedli.

Při najrjeńšim wjedrje so dźěći wjesneje pěstowarnje zabawjachu, prjedy hač dźesać porow w katolskej narodnej drasće z dujerskej hudźbu Delnjołužiskich muzikantow z Wótranja (Ortrand) na swjedźenišćo zaćahny. Napřemoběh wo mejski wjeršk doby šef młodźinskeho kluba Pawoł Grofa. Wón wuzwoli sej Julianu­ Pěčkec za kralownu. Pod přikleskom krónowachu ju ze zelenym wěncom. Po reji wokoło meje přeprosy mejski kral wšitkich na piwo, prjedy hač poda so mejskokralowski porik z kuču na krótku turu. Kapała zahra tež serbski spěw „Wjesele dźensa“ a Marja Grofina je k tomu spěwała.

Wječor přewjedźechu Němčenjo tradicionalne gawdijowe hry. Tu nastupi 21 towarstwow. Bě to sportowe, wušiknostne a kwisowe wu­bědźowanje, kotrež doby młodźinski klub.

Zapósłane (17.05.19)

Zapósłane (03.05.19)

Zapósłane (26.04.19)

Zapósłane (18.04.19)

pjatk, 24 meje 2019 14:00
Z načasnymi techniskimi nastrojemi, kaž tabletom abo smartphonom, prawje wobchadźeć wuknu tuchwilu starši wužiwarjo na kursu w studiju Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala SAEK w Budyšinje. Wčera zaběrachu so seniorojo z fotografowanjom portretow. Foto: SN/Maćij Bulank

Nimale 60 šulerjow ze zakładneju šulow Ralbicy a Janšojce, ...

Z hosćom RCW a Domowiny

Stawk za klimu nětko w Budyšinje

Namjety zběrali

pjatk, 24 meje 2019 14:00

Wo dwurěčnosć šło

Budyšin. Wo dwurěčnosći w busach, ćahach a na zastanišćach w serbskim sydlenskim rumje rozmołwjachu so čłonojo sakskeje Rady za serbske naležnosće z jednaćelom wobchadneho zwiska ZVON Hansom-Jürgenom Pfeifferom wčera w Budyskim Serbskim domje. Jedna tema bě projekt ZVON a VVO, tafle na busowych zastanišćah wobnowić a dwurěčnje popisać.

Zakónča projekt z konferencu

Budyšin. Dorostowa wědomostna skupina z Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity a ze Serbskeho instituta předstaji wuslědki zhromadneho projekta „Serbska wěda“ we wobłuku zakónčaceje konferency 14. junija w Budyšinje. To zdźěli dźensa Serbski institut. Sydom wědomostnikow je tři lěta we wobłukomaj serbska kultura a serbske stawi­zny kaž tež nastupajo prašenja digitalizacije serbšćiny slědźiło.

Zrěčenje podpisali

Krótkopowěsće (23.05.19)

Krótkopowěsće (22.05.19)

Krótkopowěsće (21.05.19)

Krótkopowěsće (20.05.19)

pjatk, 24 meje 2019 14:00
Niska. Na křižowanišću Mužakowska dróha Pestalozzijowa w Niskej je wčera k ćežkemu njezbožu dóšło. Po informacijach swědkow bě motorske z wulkej spěšnosću na lěwej jězdni dlěšu kolonu wosobowych awtow přesćahnyło. Jako chcyše prědku Renault nalěwo wotbočić, prasny motorske do njeho. Wulkeje mocy,­ nastateje při zražce dla, zleća wodźer motorskeho ze swojeje mašiny. Přiwołani sa­nitetarjo a nuzowy lěkar so wo znjezboženeho starachu a dowjezechu jeho do bliskeje chorownje. Dokelž je policija městnosć njezboža zaraćiła, dóńdźe tam wěsty čas k wobmjezowanjam wobchada.

Policija (23.05.19)

Policija (22.05.19)

Policija (21.05.19)

Policija (20.05.19)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

štwórtk, 23 meje 2019 14:00

Serbskej bjesadźe z Hodźija a Rakec zeńdźeštej so minjeny pjatk k zhromadnemu spěwanju na farskej zahrodźe w Rakecach. Tónraz bě Rakečanska Bjesada pod nawodom dr. Güntera Holdera swojich čłonow kaž tež tych z Hodźijskeje bjesady a zajimcow přeprosyła.

Blida běchu w štyriróžku nastajane, za jednym sedźeše srjedźa Měrćin Krawc z Delnjeho Wunjowa z gitaru, na blidach ležachu spřihotowane teksty a noty, k tomu Towaršne spěwniki a ewangelske­ Spěwarske. Hosćićeljo witachu 23 spěwarkow a spěwarjow, k tomu dźesać dujerjow Rakečanskeho pozawnoweho chóra, kotřiž znate serbske spěwy a kěrluše mócnje přewodźachu.

Jako prěnje zanjesechmy sej Bulankowe „Wjesele dźensa“, hnydom na to „Laudate omnes gentes“ a po tym w pisanej měšeńcy serbske ludowe spěwy a ze Spěwarskich, dušu pozběhowace znate kěrluše, wuprudźace nadźiju a radosć, mjez druhim z tekstami Kiliana. Hodźijski farar Christoph Rummel měnješe: „Serbja hišće zamóžeja spěwać, jeli nic wšo, ale znajmjeńša prěnjej dwě štučce. Kajka to chudoba, moji Němcy docyła wjace njespěwaja.“

Na konju jěchajo do Konjec

Projekt zhromadnosći polěkował

Za rozmołwu a wuměnu dźakowni

Młodźi Brětnjenjo rejowali a nałožki předstajili

wutora, 14 meje 2019 14:00

Wo móžnym přichodźe socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach rěčeli

Njebjelčicy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wobzamknjene podlěšenje wotnajenskeho zrěčenja za socialnu dźěłarnju z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću (KaBi) je wuraz wuspěšneho dźěła. Wot lěta 2010 pomhaja z projektom dołhodobnje bjezdźěłnym a socialnje słabym, namakać puć na prěnje dźěłowe wiki, wot lěta 2016 wěnuje so KaBi integraciji a wukubłanju požadarjow azyla. Aktualny projekt w Njebjelčicach pak chce Sakska jenož hišće hač do lětušeho septembra spěchować. To bě gmejnje a KaBi přičina, přeprosyć saksku ministerku za runostajenje a integraciju Petru Köpping (SPD), zo bychu wo móžnym dalšim přichodźe dźěłarnje wuradźowali. Wčera popołdnju su zastupjerjo gmejnskeje rady, KaBi, Budyskeho krajnoradneho zarjada kaž tež nětčiši a něhdyši wobdźělnicy integraciskich projektow ministerku witali. Jednaćelka KaBi Anja Geißler rozprawješe wo dźěławosći w Njebjelčicach a wo projektach minjenych lět.

Zhromadnje pólsce warili

Po jutrach pjekarnju přetwarja

Běrokratija dobre ideje stajnje zaso haći

Njeje žane městno smjerće

pjatk, 24 meje 2019 14:00

Budyšin. Krótko po měrliwej rewoluciji běchu třo mužojo z Heidelberga prěnje zwiski do Budyšina nawjazali. Pozdźišo wuwi so z toho měšćanske partnerstwo. Lětuše 150. wobstaće Muzeja Budyšin su za wuměłcow z wobeju městow přičina, wuhotować 1. junija we wustajenišću ekspoziciju pod hesłom „Kontekst & kontrowersa“. Mjez wosom wuměłcami je Iris Brankačkowa.

Tež w Hórkach meja padnje

Hórki. Hórčanska młodźina a wjesne towarstwo Při skale přeprošatej jutře, 25. róžownika wot 15.30 hodź na mejemjetanje. Po zhromadnym kofejpiću předstaja wjesne dźěći mały program. Potom chcedźa wone kaž tež młodostni wokoło meje rejować a so wo mejski wjeršk wubědźować. Po tradiciji ma tež kěrluš „Nět meja nazeleni“ zaklinčeć. Dźěći změja zabawu na wulkim skakanskim hrodźe. Młodostni a dalši zajimcy wjesela so na „spěwny wječor“ z Donatec bratrami.

Hosćićeljo być

Dźěłowy kruh wuradźował

Na rěčnu hodźinu do „Meje“

Muzejowy dźeń

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

nowostki LND