Swoju druhu sezonu hraje prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Ćisk w krajnej klasy. Reporter Werner Müller je so w zymskej přestawce z Ćišćan­skim trenarjom Stefanom Hoßmangom rozmołwjał.

Knježe Hoßmango, jako prěnje snano mały­ rezimej k prěnjej połseriji ...

S. Hoßmang: Start do sezony smy sej hi­nak předstajili. Smy sej w šěsć hrach jeno­ štyri dypki nadźěłali. Po najebać zdźěla porjadnymaj wuslědkomaj přećiwo Drježdźanam-Laubegastej (3:3) a VfB Běłej Wodźe (3:4) bě wunošk runja nuli. Po absolutnje přesłapjacej partiji spočatk oktobra w Großröhrsdorfje (0:2) slě­do­waše skónčnje sydom hrow bjez po­raž­ki. Mustwo je dopokazało, kajke zamóž­nosće a kmanosće wone ma a što móže z taktiskej disciplinu a porjadom na kopanišću docpěć.

Na kotrym městnje mustwo w tabulce steji, kelko dypkow sće docpěli, a kotry wrotowy poměr maće?

S. Hoßmang: W tabulce stejimy po prěnjej połseriji wurunaneje ligi na poziciji šěsć. Mamy wrotowy poměr 22:21, a w 13 hrach smy 19 dypkow nažnjeli.

Što bě za Was wjeršk w prěnjej połseriji?

Wirus je mje hrabnył

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:
Sym so natyknył, abo lěpje prajene, sym so­ natyknyć dał, cyle wotpohladnje a z wulkim wjeselom. A kaž je słyšeć, su mnozy runja mi tónle wirus móhłrjec do so srěbali. Ně, žana gripa abo druha chorosć, ale sportowa družina, za kotruž so hewak scyła wulce zajimował njejsym a kotraž mjez serbskimi sportowymi jednotkami tež přewulku rólu njehraje. Mjetańca je kuzłarske słowo, kotrež ludźi wječor před telewizor ćehnje, kaž minjenu sobotu a wčera znowa. Kak chowancy trenarja Christiana Prokopa při tuchwilnych swětowych mišterstwach na hrajnišću agěruja, kajku bojowniskosć woni wuprudźeja a woprawdźe wo kóždy bul wojuja, je prosće zahorjace a stara so wo napjaty krimi hač do poslednjeje sekundy, kaž smy wčera wječor dožiwili. Ja znajmjeńša so hižo na jutřišu hru přećiwo Španiskej a wosebje sobotu na połfinale wjeselu a so tak rady dale wot mjetarskeho wirusa na­tyknyć dam. Marian Wjeńka

W zymskej přestawce

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Tež Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV), w kotrymž je 82 koparskich towar­stwow z 11 011 sobustawami orga­nizowanych, je tuchwilu w zymskej přestawce. Z prezidentom WFV Axelom Görnerom je so Werner Müller rozmołwjał.

Knježe Görnero, w zymskej přestawce ma­će­ přeco chwile wróćo, ale tež do přichoda zhladować. Kak je so prěnja połojca hrajneje doby 2018/2019 poradźiła?

A. Görner: Prěnja połserija bě chětro měrna a rjadowana. Nimale wšitke hry móžachmy po planje přewjesć. Je normalne, hdyž někotre duele wjedra dla wupadnu, to so stanje. Za to pak mamy nachwatanske hrajne dny zaplanowane. We wokrjesnej wyšej lize nachwatamy 9. februara na přikład hru Motor Kumwałd – Wojerowski FC a 10. februara LSV Hory – Módro-běli Kulow. We wokrjesnej lize, stafli II je to 2. februara duel HZ Łaz/Běły Chołmc – SC Mały Wosyk.

To wšo chětro derje klinči, maće pak tež problemy?

A. Görner: Te mamy pola dorosta. Mustwa so na přikład za turněry přizjewja, my wubědźowanja planujemy a krótkodobnje cyłki nadobo nastupić njemóža. To organizatorow chětro mjerza.

A što měło so hewak hišće naspomnić?

Wjelelětny wrotar nětko trenar

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Chrystof Gloxyn a Sokoł Ralbicy/Hórki cyle jednorje hromadźe słušataj. Wot dźě­ćatstwa hač do lońšeje sezony steješe 29lětny Gloxyn po mjezystaciji w Kamjencu přeco we wrotach delanskeho koparskeho towarstwa. Wot aktual­neje hrajneje doby pak ma rodźeny­ Ralbičan, kiž bydli ze swójbu w Bretnigu-Hauswalde, nowy nadawk w Stadionje přećelstwa. Wón trenuje nětko prěnje mustwo Sokoła, kotrež hraje we wokrjesnej wyšej lize. Jurij Bjeńš­ je so z nim rozmołwjał.

Chrystofje, wot tuteje sezony trenuješ koparjow Ralbičanskeho prěnjeho mustwa. Kak je poprawom k tomu dóšło?

Ch. Gloxyn: Naš tehdyši trenar Jiří Krohmer je do Ćiska šoł, a tak pytachmy noweho nazwučowarja. Jako poprawny wrotar běch mustwo hižo hdys a hdys na hrach jako trenar přewodźał. Wothłós bě tehdy nimale přeco dobry a tak so z předsydstwom a mustwom na to dojednachmy, zo mam při liniji stać.

Sy z rozsudom dotal spokojom?

Dwójka Wićaz/Arnold sakski mišter

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:
Na sakskich sankowarskich mišterstwach w Altenbergu je sej Malyn Wićaz ze Zarěča (nalěwo) w starobnej skupinje młodźina A pola dwójkow z partnerom Markusom Arnoldom z Oberwiesenthala titul sakskeho mištra zawěsćił. To rěka, zo słuša dwójka­ Wićaz/Arnold na němskich mišterstwach srjedź februara do kruha faworitow. Pola jednotliwcow wudoby sej Malyn Wićaz w Altenbergu w swojej starobnej klasy bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Kajke běše to zaso dožiwjenje, jako so tydźenja swětowa elita w spěšno­sněhakowanju wosrjedź Drježdźan wubědźowaše. Mjeztym druhi raz staj sportowaj redaktoraj René Kindermann a Torsten Püschel, wobaj z Drježdźan, tutón wulkotny event na nohi stajiłoj. Dohromady wubědźowachu so sobotu a njedźelu na nowej a porno lońšemu přeměnjenej a podlěšenej čarje sportowcy z 20 krajow. Škoda jeničce bě, zo je po zdaću hač na saksku stolicu tón kónc tydźenja wosebje w bliskej Sakskej Šwicy wjele sněha­ ležało. Tak ćehnješe so znowa wubědźowanska čara kaž běła smuha po krajinje při Łobju. A tola, wobrazy, kotrež su mjezynarodne telewizijne sćelaki wusyłali, běchu znowa přewšo spektakularne. Dohromady 3,3 miliony ludźi su jeničce sobotu sydom mjeńšin trajace zjeće dnja w ZDF sćěhowali. K tomu su chinski narodny sćelak kaž tež NBC a Eurosport wubědźowanja před swěto­znatej barokowej kulisu Drježdźanskeho stareho města přenjesli.

Sport (18.01.19)

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Testowe koparske hry

Za jutře su hnydom tři testowe koparske hry pod hołym njebjom planowane, a to w Drježdźanach, Kamjencu a Choćebuzu.

19.01. 11:00 Dyn. Drježdźany U 19 –

  Budissa Budyšin

19.01. 11:00  Jednota Kamjenc –

  Módro-běli Kulow

19.01. 14:00  FC Energija Choćebuz –

  1. FC Magdeburg

Bulowa nóc w hali

Mustwo sportoweje jednotki Njebjel­čicy nastupi dźensa na 16. nakładźe Buloweje nocy jako zakitowar titula. Wot 18.30 hodź. hraje na halowym koparskim turněrje Natwara Němske Pazlicy dwanaće cyłkow starobneje klasy Ü 35 w sportowni při Kamjenskim lětanišću. Nimo Njebjelčanow su to ST Bart, Statistika Němske Pazlicy, Natwar Němske Pazlicy (1. a 2. mustwo), Přećelski kruh DB, Ze­leno-běli Hórki, ST Marijina hwězda, Jedno­ta Kamjenc, ST Běła/Cunnersdorf, ST Hlinowc/Zeleno-běli Halštrow a Lok Kamjenc/Oldije Natwara. Naposledk mje­nowane zastupnistwo je nowačk.

Młodźi dźiwi na cuzym parkeće

Sport (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Přewjedu wolejbulowy turněr

Wólnočasni wolejbulisća Žołto-módrych Kulow zarjaduja póndźelu, 4. februara, w Kulowskej spor­towni wólnočasny wolejbulowy turněr z mjenom „Ptačokwasny turněr“ za šěsć prošenych mustwow. W 19 hodź. halu wotewru, hrać započnu poł hodźiny pozdźišo.

Hraja koparski tenis

Sportowy zwjazk wokrjesa Budyšin chce dwě sportowej družinje kombinować a turněr w koparskim tenisu přewjesć. Dwanaće přizjewjenych cyłkow budźe so na štyrjoch hrajnišćach wu­bědźować. To zdźěli zamołwity turněra Tomaš Henčl. Prěni raz přewjedu tajki koparski tenis w sportowej hali a nic na hrajnišću pod hołym njebjom. W sportowni na Budyskim Třělnišću nastupja tuž 15. februara wot 19 hodź. stajnje třo hrajerjo dźesać mjeńšin přećiwo sebi.

Započnu zaso kehelować

Kehelerjo Sokoła Ralbicy/Hórki přihotuja so na zbywace winowatostne dypkowe hry sezony 2018/2019. Srjedź februara nastupja we Wulkej Dubrawje, w měrcu dwójce na domjacych čarach w Rakecach a srjedź apryla w Běłym Chołmcu.

Dale pod čerwjenej latarnju

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:
Wolejbulisća Sokoła Budyšin tučasnje wjele k smjeću nimaja, wšako su we wo­krjesnej klasy-stafli wuchod po šěsć hrach dale wobsedźer čerwjeneje latarnje. Popra­wom dyrbješe so suk na zašłym hrajnym dnju torhnyć. Susodam w pincy tabul­ki pak Budyšenjo dwójce podležachu: najprjedy snadnje 1:2 (20:25, 29:27, 13:15) přećiwo MSV Budyšinej 04 IV, po tym 0:2 (22:25, 19:25) přećiwo TSV Wósporkej. Foto: Jörg Stephan

Wuslědki (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Tabulki koparskeho dorosta

młodźina C, wokrjesna liga-stafla I

1. Budissa Budyšin II 8 36 : 7 22

2. Póst Germania Budyšin 8 25 : 18 14

3. Wulka Dubrawa/Radwor 7 27 : 14 13

4. HZ Bukecy/Kubšicy 8 15 : 18 13

5. HZ Załom/Wopaka/

Wjernarjecy 7 13 : 9 12

6. TSV Połčnica 8 18 : 17 12

7. HZ Horni kraj Sprjewja/

Hnašecy-Dobruša 8 17 : 28 7

8. HZ Huska/Palow-Stachow 8 18 : 36 4

9. HZ Ramnow/Bretnig 8 15 : 37 3

młodźina C, wokrjesna liga-stafla II

1. TSV Połčnica 8 45 : 9 22

2. ST Kinspork/Łužnica 8 29 : 7 21

3. HZ Kamjenc/Biskopicy II 8 26 : 15 14

4. HZ Ćisk/Hory/

HZ Łaz/Běły Chołmc 8 23 : 20 13

5. HZ Ralbicy/Hórki/Kulow 8 16 : 13 12

6. Arnsdorfske KT 8 12 : 23 8

7. HZ Chrósćicy/Njebjelčicy 8 17 : 28 7

8. HZ Ottendorf-Okrilla/

Hermsdorfske KT 8 11 : 20 5

9. HZ Němske Pazlicy/

Běła/Cunnersdorf 8 11 : 55 1

młodźina C, wokrjesna liga-stafla III

1. HZ Njeswačidło/Rakecy 7 42 : 8 17

2. TSV Wachau II 7 28 : 10 15

3. TSV Wjazońca 7 42 : 17 13

4. HZ Großnaund./Lomnitz 7 26 : 17 12

5. HZ Łužica 7 26 : 18 11

6. ST Bart 7 23 : 25 9

7. HZ Hlinowc/Halštrow 7 18 : 47 3

8. TSV Wóspork/Hrodźišćo 7 10 : 73 0

młodźina D, wokrjesna wyša liga

1. TSV Połčnica 11 69 : 27 30

2. HZ Ottendorf-Okrilla/

Hermsdorfske KT 11 62 : 26 27

3. Budissa Budyšin II 10 59 : 35 19

4. Motor Kumwałd 11 32 : 25 19

5. ST Radwor II 11 60 : 36 17

6. ST Kinspork/Łužnica 10 36 : 22 17

7. ST Jednota Kamjenc II 11 39 : 41 17

8. TSV Połčnica 11 54 : 52 13

9. Arnsdorfske KT 11 27 : 57 13

10. SC Großröhrsdorf II 11 33 : 38 12

11. Biskopičanske KT II 11 24 : 64 4

12. Rakečanske ST 11 13 : 85 1

młodźina D, wokrjesna liga-stafla I

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND