Maja hižo zymsku přestawku

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Zapadołužiski koparski zwjazk je so před něšto dnjemi ke koronapandemiji wuprajił a wšitke dypkowe hry muži, młodostnych a dźěći hač do kónca lěta wotpra­jił. Wosebje za młodostnych je to bolost­ny rozsud. Wšako su jim poslednje lěta do přiwzaća k muskim mustwam za wu­wiće jara wažne. Hrajne zjednoćenstwo młodźiny A, B a C mjez Ralbicami, Chrósćicami, Njebjelčicami a Pančicami-Kukowom kaž tež dalši němsko-serbski cyłk mjez Radworjom a Wulkej Dubrawu dźetej tuž do dočasneje zymskeje přestawki. Hač budu mustwa hrajnu dobu po zwučenym wašnju dokónčić móc, dotal nichtó rjec njemóže! Jan Hrjehor

1. Rakecy/Njeswačidło 5 38 : 7 15

2. Radwor/Wulka Dubrawa 5 32 : 5 12

3. Malešecy 5 33 : 11 12

4. Horni kraj / Załom 6 26 : 22 9

5. Póst Budyšin 5 12 : 16 9

6. Kumwałd 4 9 : 9 6

7. Hodźij 3 5 : 19 0

8. Porchow/Biskopicy II 5 1 : 27 0

9. Ćisk/Hory/Łaz 4 2 : 42 0

młodźina C, stafla 2

1. Ottendorf-Okrilla  4 23 : 6 12

2. Liegau-Augustusbad 6 27 : 11 12

3. Kinspork/Łužnica 5 8 : 4 10

4. Arnsdorf 6 13 : 12 8

5. Połčnica 4 14 : 8 7

6. Großnaundorf 5 13 : 17 6

7. Wachau 5 6 : 11 6

8. Ralbicy/Chrósćicy/Njebjelčicy/

Pančicy-Ku­kow 5 11 : 26 3

9. Bretnig-Hauswalde 6 12 : 32 3

młodźina B, stafla 1

1. Bukecy/Kubšicy 6 40 : 9 15

2. Radwor/Wulka Dubrawa 5 21 : 6 13

3. Hnašecy/Dobruša 4 27 : 3 12

4. Załom/Wopaka 6 21 : 37 7

5. Ćisk/Hory 5 9 : 22 6

6. Póst Budyšin 4 11 : 11 4

7. Wjazońca/Wjelećin 5 8 : 18 3

Štóž je minjene dny sportowe powěsće w Sakskej sćěhował, tón je zawěsće tež wo skandalu na olympiskim zepěranišću w Kamjenicy słyšał. Tam trenuja tež ćěłozwučowarki. Něko­tre z nich su so zjawnje na znatu trenarku Gabrielu Frehse hóršili. Wona pak je so sama tež hižo wuprajiła a měniła, zo mnohe wumjetowanja njetrjechja.

Stefan Möller, pochadźacy ze Šunowa, bydleše třiapoł lěta w Kamjenicy a studowaše tam rehaprewenciski a fitnesowy sport. Mjez druhim dźěłaše tež na zepěranišću a tam wšitke wosoby, wo kotrychž je tuchwilnje rěč, tež mjenje abo bóle zeznał. Što k situaciji měni, je wón Jurjej Bjeńšej powědał.

Stefano, w zjawnosći su so někotre ćěło­zwučowarki před tydźenjomaj přećiwo swojej něhdyšej trenarce Gabrieli Frehse wuprajili. Sće ze wšitkimi wosobami te­hdy kontakt měł?

S. Möller: Z Paulinu Schäfer a Sophie Scheder, naposledk mjenowana wšak njeje so negatiwnje wuprajiła, sym lěto do Olympiskich lětnich hrow w Rio de Janeiru na atletice dźěłał, ženje pak hromadźe z Gabrielu Frehse. Tež z tamnymi ćěło­zwučowarkami mějach kontakt, haj.

SN maja pjeć prašenjow na Jurja Bjeńša, koordinatora koparskeho dorosta Sokoła Ralbicy/Hórki.

Znowa knježi přestawka w amaterskim sporće, tak tež w kopańcy. Kak z tym wobchadźeće a kotre naprawy sće pola So­koła Ralbicy/Hórki přewjedli?

J. Bjeńš: Kaž wšudźe dyrbjachmy tež Ralbičanski Stadion přećelstwa zamknyć, ale nadźijamy so, zo móžemy jón bórze zaso wotewrěć. Za dźěći a młodostnych je to katastrofa, wšako su jim tydźenski trening a kónctydźenske koparske hry wosebite wjerški. Tež sezona w hali budźe wupadnyć dyrbjeć, štož młodych technikarjow jara zrudźa. Sam tučasnje dorostowy trenar njejsym, zapołožich před lětomaj přestawku. Jako do­rostowy koordinator pak doma wšelake běrokratiske wěcy dokoławokoło dorosta Sokoła Ralbicy/Hórki wobdźěłuju.

Kotre kmanosće a kajkosće dyrbi tajki doro­stowy trenar měć? Što je w treningu z dźěćimi wažne?

Lětsa žana kopańca wjace

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Prjedy hač je zwjazkowe knježerstwo wo dal­šim postupowanju w koronakrizy rozsudźiło, bě Sakski koparski zwjazk kónc nowembra wozjewił, zo w lěće 2020 hižo žane winowatostne koparske hry njenastaji. Rozsud płaći na wšitkich ru­ni­nach wšěch starobnych klasow w za­moł­wi­tosći koparskeho zwjazka wot kraj­nych ligow a klasow hač dele na wokrjesnu ru­ni­­nu. „Tak maja towarstwa za měsac december wěstosć planowanja. Kak a hdy dale póńdźe, njehodźi so po dźensnišim stawje rjec,“ zdźěli Volkmar Beier, před­syda hrajneho wuběrka.

Prezident Sakskeho koparskeho zwjazka Hermann Winkler zwurazni: „Posta­jenja zarjadow lětsa wjace žane hry njedowoleja. Jako prezident chcu pak pola wosobow politiki, kotrež rozsu­dźeja, wo to wojować, zo budu dźěći a mło­dostni bórze zaso trenować móc. Nadźijam so, zo smědźa w nowym lěće ručež móžno so zaso na kopanišća wróćić.“

Maik Brězan

Wulke změny planowane

póndźela, 07. decembera 2020 spisane wot:

Wolejbulowa zwjazkowa liga žonow pohonja plany do přichoda němskeho sporta

Najsylniša wolejbulowa liga žonow Němskeje kroči w koronakrizy nowe puće do přichoda. Zastupjerjo a zastupjerki zwjazkoweje ligi dorozumichu so na wobšěrny paket naprawow a sformulowachu jako finalny zaměr wiziju, so jedna „z třoch top-ligow Europy“ stać.

Łužiscy lodohokejisća chětro pod kolesa přišli

póndźela, 07. decembera 2020 spisane wot:

EC Bad Tölzske lawy – Łužiske liški­ Běła Woda 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Po lodohokejowej hrě w Bietigheimje, hdźež Łužiske liški tam hnydom dwě nocy přebywachu, podachu so wone njedźelu do Bad Tölza. W prěnich dźesać mjeńšinach wuhrachu sej tamniše lawy jednu šansu po druhej. Tola wrota hišće žane padnyć nochcychu. Na boku hosći měješe jenož Kale Kerbashian jednu wulku składnosć, sadźi pak třělwu snadnje pódla wrotow. W 13. min. domjacy nawjedowachu. Po konteru na lěwym boku a preciznej přihrawce dyrbješe domjacy nadběhowar jenož hišće swoju łopatku do puka dźeržeć. We 18. a 19. min. poradźi so hosćićelam 2:0 a 3:0. Krótko do prěnjeje přestawki by Kerba­shian prěnje wrota za Běłowodźanow třělić móhł, ale znowa wón wrota snadnje misny.

Tež w druhej třećinje wostachu Bayerojo dominowace mustwo. Samo, jako hrajachu hosćo raz z mužom wjace, so jim wjele njeporadźi. W 26. a 34. min. zwyšichu Tölzske lawy na 5:0. Po do­bytym bullyju pak smaleše Kerbashian z pukom na přećiwniske wrota, posłuži tam Lucasa Dumonta, kiž ležo na 1:5 skrótši. Tola domjacych to nješokowaše, dalše tři stoprocentne šansy w tej tře­ćinje dopokazachu jich dominancu.

Awtor dźensa Clemens Šmit

Sportowe lěto 2020 so nachila. Z wida přiwisnikow, fanow a aktiwnych sy je woprawdźe do škotu stłóčić móhł. Zo pak njebych tež hišće skoržić započał, što wšitko njebě, što wšo dyrbjachu wotprajić abo što tu hewak hišće wšitko w swěće sporta křiwje běži, wěnuju so dźensa radšo pozitiwnym nowosćam.

Sport (04.12.20)

pjatk, 04. decembera 2020 spisane wot:

Wolejbul na zwjazkowej runinje

Wolejbulistki Drježdźanskeho SC hraja jutře, sobotu, w 19 hodź. w 1. zwjazkowej lize we Wiesbadenje. Hry na zwjazkowej runinje pokazuja pak w telewiziji SPORT1 pak w livestreamje pod www.sporttotal.tv. Za tydźeń, 12. decembra, w 15.30 hodź. wočakuja Drježdźanjanki potom mustwo ze Schwerina, a 19. decembra je hišće hra sakskich wolejbulistkow w bayerskim Vilsbiburgu planowana.

Nowe hrajne terminy za Liški

Mustwo Łužiskich lodohokejowych liškow wostanje dale w domjacej izolaciji, dokelž maja mjeztym dalše pozitiwne pady. Tule hry z nowym terminom:

06.12. 18:00 ESV Kaufbeuren –

EC Kassel Huskies

15.12. 19:30 Kassel Huskies –

Bietigheim Steelers

12.01. 20:00 Heilbronnske sokoły –

Łužiske liški

26.01. 19:30 Łužiske liški – Lodowe piraty Crimmitschau

26.01. 19:30 Lawy Frankfurt –

Tölzske lawy

26.01. 20:00 Heilbronnske sokoły –

ESV Kaufbeuren

02.02. 19:30 Tölzske lawy –

Kassel Huskies

02.02. 20:00 Bietigheim Steelers –

Heilbronnske sokoły

16.02. 20:00 Lodowe piraty Crimmitschau – EHC Freiburg

18.02. 19:30 Łužiske liški –

EHC Freiburg

Běhanski adwentny kalender

Najmłódši lodohokejisća najstaršich přewinyli

štwórtk, 03. decembera 2020 spisane wot:

Bietigheim Steelers – Łužiske liški Běła Woda 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Pjata hra sezony běše za Łužiske lodo­hokejowe liški (přerězna staroba 23 lět) duel z najstaršim teamom ligi (přerězk: 27 lět). Za cyłk ze Sakskeje běše to zdobom prěnje wonkowne dobyće. Po hižo dwanaće sekundach prěni raz we wrotach Bietigheima klinkaše. Z mjerwjeńcy stłóči Fabian Dietz čorny puk přez liniju – lěpši start njemóžachu sej Běłowodźenjo předstajić. Po tym zo hraješe hosćićel prěni raz w powerplayju, wón tež hnydom wuruna (13.), a to zasłužbnje, dokelž žane mustwo wulce njedominowaše. Hnydom po tym skićeše so domjacym dalša wulka składnosć, kotruž pak wrotar „Mac“ Carruth wulkotnje znješkódni. Jako na to Łužiske liški do powerplayja dźěchu, woni pokazachu, zo jón tohorunja wobknježa. Kale Kerbashian trjechi k 1:2 do prěnjeje přestawki.

Tabulka (03.12.20)

štwórtk, 03. decembera 2020 spisane wot:

Aktualna lodohokejowa tabulka DEL2

1. Ravensburg Towerstars  8 16  30:18

2. EC Kassel Huskies  8 16  25:19

3. EC Bad Nauheim  6 13  25:17

4. EHC Freiburg  7 13  27:22

5. Bietigheim Steelers  7 12  30:22

6. Frankfurtske lawy 8 12  24:26

7. EV Landshut  5 11  22:18

8. Tölzske lawy  5 9  23:17

9. Łužiske liški  6 8  18:25

10. Lodowe piraty Crimmit. 7 6  20:24

11. Drježdź. lodowe lawy  9 6  18:35

12. Heilbronnske sokoły  6 5  17:30

13. ESV Kaufbeuren 3 4  15:14

14. Bayreuth Tigers  5 4  10:17

Přichodne partije w DEL2

04.12. 19:30 Frankfurtske lawy –

Tölzske lawy

04.12. 19:30 EHC Freiburg –

EC Bad Naunheim

04.12. 19:30 EC Kassel Huskies –

Bietigheim Steelers

04.12. 19:30 Łužiske liški – Lodowe

piraty Crimmitschau

04.12. 20:00 Heilbronnske sokoły –

Drježdźanske lod. lawy

04.12. 20:00 Ravensburg Towerstars –

ESV Kaufbeuren

04.12. 20:00 Bayreuth Tigers –

EV Landshut

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND