Zapósłane (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Křesćan Krawc z Hrubjelčic pisa pod hesłom­ „Sej statok stajiła“:

Legendarna wosobina serbskeho jewišćoweho wuměłstwa je nětko ze zemju swojeje domizny na wšě časy zjednoćena. Zaćichim su jeje popjelnicu na Slepjanskim pohrjebnišću do zemje pušćili, bjez ceremoniela, zawěsće cyle po jeje přeću. Bych tam rady pódla był, ale to by my­liło. Tydźeń do jeje poslednjeho zdychnjenja, snadź tež posměwka bych ju skoro hišće raz w jeje bydlenju w starowni wopytał, swoje přilubjenje spjelnił a wot njeje pomjenowanej žonje z Bu­dy­šina sobu wzał, na bjesadu. Ale přepozdźe. Bych jej prajił, zo sym runje zakónčił jeje „Statok“ do němčiny přenjesć a zo sym tak hišće raz dožiwił jeje py­tanje a namakanje hódnotow žiwjenja.

Zapósłane (08.08.19)

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:

Mikławš Krawc z Budyšina chwali wuhotowarjow swjedźenja w Sernjanach:

Zapósłane (26.07.19)

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:
Swójba Tomaša Wjesele z Radworja piše: Dźakujemy so přećelnemu knjezej Zarjenkej, kotryž je nas zańdźeny pjatk njedaloko města Brandenburg nad Habolu při jĕzoru Beetzsee najskerje na našim lipowym­ nalěpku jako Serbow spó­znał a nam postrow na awto přityknył: Wutrobny dźak! Smy so jara wjeselili! Luby postrow wróćo!

Zapósłane (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Nastupajo wabjenje w Budyšinje za folklorny festiwal „Łužica“ so Lucian­ Kaulfürst z Budyšina pjera jima:

W Budyšinje zahaji so 4. julija we 18 hodź. XIII. mjezynarodny folklorny festiwal. A tysacy Budyšanow a jich hosćo budu zaso při dróhach wot Póstoweho naměsta přez Žitne wiki, podłu Bohateje hač na Hłowne torhošćo stać. Wšitcy ći tón dźeń jenož do města přichwataja, zo bychu sej zahajenski ćah wjace hač 300 sobuskutkowacych z cyłeho swěta wobhladali a so na nim zawjeselili. Po swjedźenskim ćahu poda so wulki dźěl přitomnych sobu na Hród abo kaž lětsa, do Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, zo bychu tam krasny galaprogram dožiwili.

Tak daloko moja snano tróšku přehnata wizija, kotraž wšak we woprawdźitosći tróšku hinaša wupada, a to ma wšelake přičiny.

Zapósłane (04.06.19)

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Herta Žurkowa z Budyšina piše:

Jako dóndźech sej minjenu sobotu na Budyske Žitne wiki, zo bych sej z mandźelskim Smjerdźečansku rejwansku skupinu z premjeru noweho programa „Serbska reja“ wobhladała, mějach dožiwjenje wosebiteho razu. Němsce narěča mje tam starša wopytowarka, hač sym Serbowka, hač znaju Smjerdźacu a hač su młodźi rejwarjo a rejwarki wšo Serbja. Wot žony zhonich, zo pochadźa z belgiskeho Genta.

Wona bě prěni raz w nowych zwjazkowych krajach. Tam słyšeše wo Serbach a bě zahorjena móc dožiwić, kak młodźi ludźo swoju kulturu pěstuja. „Doma budu powědać“, rjekny knjeni Janssens, kotraž ma jako bywša wučerka za němčinu hišće wjele zwiskow z młodymi ludźimi, „kak wědomje tu na zachowanje serbskeje kultury dźiwaja.“ Wosebje chwaleše sej wona perfektne wobknježenje wobeju rěčow. Jeje napominace słowa „Zdźeržće a zachowajće sej swoju rěč a kulturu!“ měli sej ludźo zas a zaso wuwědomjeć.

Při rozžohnowanju mi Belgičanka praji,­ zo wostanu jej rejwarjo a rejwarki w dobrym pomjatku a zo zawěsće tež na XIII. mjezynarodny folklorny festiwal zaso do Łužicy přijědźe.

Zapósłane (29.05.19)

srjeda, 29. meje 2019 spisane wot:

Nawoda Serbskeho gymnazija Budyšin René Wjacławk wotmołwi po wothłosowanju ze zamołwitym za serbske naležnosće na Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje Bosćijom Handrikom na prašenje Jana Nuka, kotrež bě we wčerawšim wudaću Serbskich Nowin w rubrice Zapósłane stajił: Štó smě na Serbski gymnazij?

Wy, česćeny knježe Nuko, so zjawnje w nowinach za naju wosobinskim měnjenjom prašeće, štó smě na Serbski gymnazij? Na samsnym (zjawnym) puću po­srědkujemoj Wam wotmołwu. Do toho pak dyrbjeli jeničce prašenje za sebje wotmołwić. Čehodla so na wotpowědnym městnje njeinformujeće, na přikład na Serbskim gymnaziju abo na Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje. Njedokładnych rešeršow dla wšak hrozy strach tukanjow a šěrjenja wopačnosćow.

Prawje je, zo njemóže Budyski Melanchthonowy gymnazij wšitkich zajimcow w nowym šulskim lěće přiwzać. Wopačne su konkluzije, kotrež z přinoška wotwodźujeće.

Zapósłane (28.05.19)

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Jan Nuk z Radworja so praša: Štó smě na Serbski gymnazij?

Kak wotmołwimy na prašenje: Štó smě na Serbski gymnazij? Zawěsće tón, kiž ma za to wotpowědne znamki na zakładnej abo srjedźnej šuli a zawěsće tež tón, kiž ma zakładne znajomosće serbšćiny abo znajmjeńša wolu, sej je w gymna­zialnym kubłanju přiswojić.

Nichtó drje njeby na ideju přišoł, zo móže tež tón na Serbski­ gymnazij Budyšin, kiž ma zbožo, za njón wulosowany być. To njeje žort, to je fakt.­ We wudaću dźenika Sächsische Zeitung ze 24. meje zhonimy pod nadpismom: „Zu wenig Platz an den Schulen“, zo Budyski Melanchthonowy gymnazij njemóže wšitkich šulerjow přiwzać, kotřiž su próstwu na přiwzaće stajili. Tohodla dyrbjachu někotrych z wulosowanjom na Schille­rowy gymnazij a Serbski gymnazij předelegować.

Prašam so, što praji k tajkemu postupowanju nawoda Serbskeho gymnazija René Wjacławk abo zamołwity za serbske šulstwo pola Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Bosćij Handrik. Je-li losowanske zbožo dalši kriterij požadanja za naše serbske kubłanišćo, da dobru nóc, Serbski gymnazijo!

Zapósłane (24.05.19)

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:

Joachim Nowak z Němcow piše wo mejemjetanju­ minjeny kónc tydźenja w Němcach:

Kaž hižo do toho wozjewjene, bě lětuši Němčanski wjesny swjedźeń skromniši hač hewak. Přičina je dróhotwar. Tak je swjedźenišćo přez zawrjenu dróhu lědma přistupne. Mejemjetanje z małym programom za wobydlerjow pak su tam najebać to přewjedli.

Při najrjeńšim wjedrje so dźěći wjesneje pěstowarnje zabawjachu, prjedy hač dźesać porow w katolskej narodnej drasće z dujerskej hudźbu Delnjołužiskich muzikantow z Wótranja (Ortrand) na swjedźenišćo zaćahny. Napřemoběh wo mejski wjeršk doby šef młodźinskeho kluba Pawoł Grofa. Wón wuzwoli sej Julianu­ Pěčkec za kralownu. Pod přikleskom krónowachu ju ze zelenym wěncom. Po reji wokoło meje přeprosy mejski kral wšitkich na piwo, prjedy hač poda so mejskokralowski porik z kuču na krótku turu. Kapała zahra tež serbski spěw „Wjesele dźensa“ a Marja Grofina je k tomu spěwała.

Wječor přewjedźechu Němčenjo tradicionalne gawdijowe hry. Tu nastupi 21 towarstwow. Bě to sportowe, wušiknostne a kwisowe wu­bědźowanje, kotrež doby młodźinski klub.

Zapósłane (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Regina Šołćina z Konjec piše wo swojch nazhonjenjach w zwisku z pčołkami:

Zo pčołki porno wjelkam w politice ženje žanu lobby njemějachu, je znate. Njedawno dóńdźe k rozestajenju mjez delanskim pčołarjom a traktoristami, kotřiž su w připoł­dnišim času w połnym słóncu kćějaty rěpik z chemiju popry­skali a tak pčołkam smjerć přinjesli. Pčołki na kćenju su zajědojćene na zemju padnyli a zahinyli.

Zo pak su tež dobre puće za wobě stronje w rozumnej mjezsobnej komuni­kaciji móžne, njech tónle směrodajny přikład dopokazuje. Wutoru, 7. meje, zwonješe telefon a dóstachmy informaciju: Budźemy štwórtk, 9. meje, jeli so njedešćuje, wot 7.30 hač do něhdźe 11 hodź. rěpik pryskać. Prošu mějće pčołki tak dołho za­wrjene. Zamołwity zarjad za ratarstwo je to w zwisku z agrarnym­ drustwom Sorabia sobu zdźělił. Chwalobne a wšeje česće to hódne, tak zhromadnje na dobro přirody a ludźi skutkować. A to płaći na kóncu jenož jedyn telefonat!

Zapósłane (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Regina Šołćina z Konjec nawjazuje na wozjewjenje w SN ze 17. jutrownika „60. městno – to je skandal“:

Tomu móžu jenož přihłosować. Kak wupada zwoprawdźenje mjeńšinowych prawow we woprawdźitosći za nas Serbow? Chce so Lěwica po tym puću z jeničkim serbskim politikarjom elegantnje rozžohnować, dokelž njemóže z nim cyle jednorje krok dźeržeć? Hajko Kozel je Serb, ma serbsku wutrobu, wobknježi našu maćernu rěč a je znajer našeho nabožnonarodneho nastajenja a nałožkow, za kotrymiž wón połnje steji. Mjenuju tu jenož dwaj z cyle wěsće wjele padow: Chróšćan šulski zběžk před 18 lětami a bój wo našu serbsku putnisku cyrkej w Róžeńće před štyrjomi lětami.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND