Zapósłane (21.08.17)

póndźela, 21. awgusta 2017 spisane wot:

Jan Nuk z Radworja wupraja so k temje wjelk:

Tuchwilu maš w Serbach zaćišć, zo su sej wšitcy přezjedni, zo dyrbi wjelk preč abo ma so znajmjeńša na ličbu zredu­kować, kotraž wšak tuchwilnje hišće wot přećiwnikow­ wjelka njeje doskónčnje postajena. Samo předsyda Domowiny sposrědkowa čłonam zwjazkoweho předsydstwa link, wjeducy w interneće na stronu, hdźež hodźi so podpisać stejišćo přećiwo nadměrnemu wobstatkej wjelkow w Sakskej.

W Radworju na kupje schadźowachu so wóndano přećiwnicy wjelka k lěhwowemu wohenjej. To bě takrjec měrliwy protest přećiwo nadměrnemu rozšěrjenju tohole rubježnika. Wo druhich zhromadźiznach přeco zaso słyšimy, zo tam často chětro emocionalnje přećiwo wjelkam debatuja.

Zapósłane (16.08.17)

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Handrij Wirth z Njeswačidła podawa swoje mysle k dopisomaj Uwe Gutschmidta w SN z 19. julija a Jurja Kocha z 25. julija:

Wjeselu so, hdyž wučer Gutschmidt šulerjam­ posrědkuje wědu a nahlady wo stawiznach­ bywšeje socialistiskeje diktatury w NDR. Wšako maja wšitcy, kotřiž­ su so w 1970tych lětach a pozdźišo narodźili, lědma hišće swójske nazho­njenja wo tym, što rěka diktatura. Ći, kiž běchu so w lětdźesatkach do toho narodźili, pak maja jara rozdźělne dožiwjenja.

Narodźich so 1949 a sym za čas šule, studija a dźěl powołanskeho dźěła jara wědomje ideologisku stronu diktatury dožiwił. Za mnje běchu namócna kolek­tiwizacija w nalěću 1960 a dožiwjenja mojeho­ wuja prěnje začuće njeprawdy. Staćanowěda na SRWŠ w Małym Wjelkowje bě nutřkowne rozestajenje z nad­knjejstwom strony SED. Naš nan powědaše nam wo swojich dožiwjenjach na dnju wólbow z funkcionarami, kiž su z Budyšina přijěli, dokelž njebě wolić šoł. Moja mać raz praješe, zo so tajkich wopytow boješe, dokelž móhło so stać, zo bychu nana hnydom sobu wzali.

Zapósłane (11.08.17)

pjatk, 11. awgusta 2017 spisane wot:

Marion Nawroth z Bukec piše k najnowšim namócnosćam na Budyskich Žitnych wikach a hladajo na reakcije zamołwitych w tym zwisku:

Zapósłane (08.08.17)

wutora, 08. awgusta 2017 spisane wot:

K dźensnišemu Dnjej indigenych ludow piše rěčnik za naležnosće serbskeho luda frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel:

Zapósłane (03.08.17)

štwórtk, 03. awgusta 2017 spisane wot:

Spisowaćel Peter Huckauf z Berlina wupraja so k problemam wokoło lětušeho Swjedźenja serbskeje poezije:

Móžu Bena Budarja derje zrozumić, kiž je přesłapjeny, zo Swjedźeń serbskeje poezije lětsa wupadnje. Zo so tajki wažny kulturny podawk wosrjedź Europy njewotměje, je wuslědk njesměrneho maličkostneho myslenja.

Wobdźělam so wot lěta 1990 – z někotrymi přestawkami – na Mjezynarodnym swjedźenju serbskeje poezije. Z wobdźiwanjom sym stajnje zahoritosć a zasadźenje Delnjo- kaž Hornjoserbow dožiwić směł, kak běchu kmani organizować mjezynarodnu solidaritu z hosćimi literatury a wuměłstwa z Čěskeje, Słowakskeje, Pólskeje, Serbiskeje, Ukrainy, Ruskeje, haj samo ze Syriskeje a druhich krajow. A dopominam so na zetkawanja ze serbskimi hosćićelemi-wuměłcami kaž Benediktom Dyrlichom, Alfonsom Wićazom, Benom Budarjom, Jurjom Kochom, Madlenu Norbergowej, Róžu Domašcynej­, Měranu Cušcynej a dalšimi kaž tež z wukrajnymi susodami Mi­lanom Hrabalom, Danu Podraccynej a Bohdanom Urbankowskim.

Zapósłane (31.07.17)

póndźela, 31. julija 2017 spisane wot:

Pod nadpismom „Delnjoserbske stawizny njejsu čornoběłe“ piše Uwe Gutschmidt z Bórkowow, poćahowacy so na dopis Jurja Kocha w SN z 25. julija:

Knjez Koch čuje so jako wopor mojeho lista. Historiski fakt je, zo bě wón dnja 12. meje 1962 wo wonym „Hörgottesdienst“ w serbskej rěči leutnanta Woraka wot stasi informował (Nowy Casnik z 1. měrca 2017), a zo bě namšu tež Mina Witkojc orga­nizowała. Tole sym sam w Bórkowach rešeršował.

Zapósłane (26.07.17)

srjeda, 26. julija 2017 spisane wot:

Dr. Friedrich Pollack ma někotre přispomnjenja k přinoškej Měrćina Wjenka „Mały lud – wulki błud“ w Předźenaku z 21. julija:

„Nakromne mysle“ Měrćina Wjenka wo pomjenowanju Serbow jako mały lud mam za jara zajimawe. To wšak njeje prěni přinošk kolumnista, kiž ze swojim wočerstwjacym a njedogmatiskim widom na centralne prašenja serbskeho sebje­zrozumjenja napadnje: Kajki wobraz maja Serbja poprawom sami wo sebi?

Kritiske zhladowanje na aktualne debaty a zapřijeća, kaž to Wjenk w swojich kolumnach často čini, móže pomhać, zwučene struktury myslenja přełamać a starodawne wěrnosće do prašenja stajić. Tole móžu jenož podpěrać. Nimo toho to mojemu wědomostnemu nastajenju wotpowěduje. Jako tajki dowolam sej někotre přispomnjenja k wurazej „mały lud“. Tón mjenujcy njeje zasadnje negatiwnje zapołoženy, kaž sej awtor to mysli. Něhdy chowaše so za tym wjele bóle swobodnostny a emancipatoriski koncept, na kotryž je so mjez nami, čehož sym sej wěsty, trochu pozabyło.

Zapósłane (25.07.17)

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Jurij Koch wupraja so k dopisej Uwe Gutschmidta w SN z 19. julija:

Zapósłane (19.07.17)

srjeda, 19. julija 2017 spisane wot:

Robert Lorenc z Wuježka pola Bukec přispomnja ke komentarej Stanisława Nawki w SN ze 14. julija nastupajo namócnosće w Hamburgu w zwisku z wjerškowym zetkanjom G 20:

Komentar je we mni prašenja zawostajił. Wězo móžachmy dwělować, hač bě mudre, demonstraciju pod dwělomnym hesłom „Welcome to hell“ runje w Hamburgskej hrodźišćowej štwórći z awtonomneho spektruma sem přizjewić. Hladajo na lětdźesatki trajacy chětro napjaty poměr mjez Čornym blokom a policiju w zwjazkowej republice, móžeše sej kóždy wuličić, kajki potencial tajke zarjadowanje na tajkim symboliskim městnje wuwiwa. A na kóncu je so kóžda strona runje tak zadźeržała, kaž bě wočakować: Policija je swoje prawa maksimalnje wužiwała­ a z městnami drje překročiła, znaći přiwisnicy namócnosćow su tróšku rewolucije praktikowali a někotři zastupnicy medijow su to originalnje wusyłali.

Zapósłane (17.07.17)

póndźela, 17. julija 2017 spisane wot:

Mikławš Krawc z Budyšina wupraja so k „serbskemu supercupej“ w kopańcy:

Je zwjeselace, zo přihotuje a přewjedźe so zetkanje serbskich koparskich mustwow z rozdźělnych hrajnych klasow. Iniciatorojo pisaja, zo jedna so wo prěni supercup. Drje nic pod tajkim mjenom, ale wot Domowiny organizowany turněr mějachmy prěni raz w stawiznach serbskeje kopańcy hižo 1955.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND