Zapósłane (07.02.18)

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:

Weronika Bulankowa z Jawory piše:

Minjenu sobotu swjećachmy kaž kóžde lěto tradicionalny ptači kwas Serb­skeho ludoweho ansambla w połnje wobsadźenej Chróšćanskej „Jednoće“. Wjeselach so na zabawny wječor, dokelž zetkach tam tójšto přećelow, znatych a přiwuznych w rjanej, zabawnej atmosferje a mějach přiležnosć so z nimi rozmołwjeć. Wot spočatka hač do kónca knježeše jara dobra a lóštna atmosfera. Z wulkej chwalbu chcu Helenu Bětnarjec a Michała Cyža wuzběhnyć, kotrajž staj swoju rólu perfektnje, na publikum orientowanaj, a z tajkej zahoritosću předstajiłoj, zo so někotremužkuli sylzy ra­dosće ronjachu. Zapłać Bóh wamaj, zo staj nam tónle wječor z telko elanom a profesionalitu porjeńšiłoj.

Ale tež wšitcy wuměłcy ansambla su wuběrnje spěwali, hrali a rejwali, tak zo so čas přespěšnje miny. Běchu to čiłe, wokřewjace hodźinki na spodobnym zarjadowanju, a tohodla tež wulki dźak režiserej za dobre ideje.

Kóždy, kiž njeje hišće přiležnosć měł, njech sej krasny program sobotu abo njedźelu w Budyskim SLA wobhlada.

Zapósłane (06.02.18)

wutora, 06. februara 2018 spisane wot:

Pod nadpismom Zwjeseleni a zadźiwani piše Norbert Róbl ze Smjerdźaceje:

Njedawno smy w Ralbičanskej sportowni ptačokwasny program, wuhotowany wot dźěći tamnišeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“, dožiwili. Maćerje a nanojo, wowki a dźědojo, tež mnozy dalši z pěstowarnju zwjazani njejsu z přikleskom lutowali, jako widźachu a słyšachu, što běchu kubłarki a kubłarjo z dźěćimi nazwučowali. Je wobdźiwanjahódne, kak bě nimale sto dźěći wšěch starobnych skupin zapřijatych, zo bychu na jewišću program wuhotowali. Wědźo, kelko dźěła a prócy wšitcy wobdźěleni hižo z wupyšenjom a wuhotowanjom jewišća kaž tež ze zdrasćenjom wulkeje syły dźěći mějachu, wuprajam wšěm najwjetšu chwalbu zawěsće w mjenje wšěch staršich kaž tež wulke připóznaće. To bě w rozmołwje z druhimi po programje jednohłósne měnjenje. Runočasnje wjacorych zadźiwa, zo njeje na zarjadowanju přitomna sobudźěłaćerka Serbskeho šulskeho towarstwa ani jeničke słowčko dźaka a připóznaća, štož by so prosće słušało, zjawnje prajić wědźała.

Zapósłane (01.02.18)

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

Weronika Bulankowa z Jawory piše:

Njedźelu popołdnju wobhladach sej komediju „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl’“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow­-Konjecy na kopatej połnej žurli w Nowoslicach.

Telko so dołho wjace smjała njejsym! A jako lajska dźiwadźelnica wěm, z kajkim rjanym a wuspěšnym předstajenjom su hrajerjo publikum zwjeselili. Komediju Beaty Irmisch smy tež hižo hrali, ale přełožk, kiž je tu Daniel Wjenk zdokonjał, bě přemóžacy. Wón njeje jenož hru přełožił, ale tež swoju rólu wuběrnje zmištrował – wšitcy tamni akterojo runje tak! Zapłać Bóh za krasne předstajenje! Móžu kóždemu lubowarjej serbskeho dźiwadła ze sprawnej wutrobu hru doporučić. „Wutrobička, směj so“, a to je so hrajerjam stoprocentowsce poradźiło. Přichodnu njedźelu potajkim do Lejna abo tydźeń pozdźišo do Haslowa! Kopata połna žurla a wjeseli přihladowarjo su hrajerjam najwjetši dźak!

Zapósłane (24.01.18)

srjeda, 24. januara 2018 spisane wot:

Budyšan Julian Nyča namjetej Milenki Rječcyneje we wudaću Serbskich Nowin z 19. januara na 1. stronje slědowace přispomnja:

Jurij Gustaw Kubaš měješe bjezdwěla swoje zasłužby jako farar a redaktor mjez druhim Serbskeho Hospodarja. Wón skutkowaše pak jenož krótki čas w Ral­bicach a najwjetši dźěl swojeho žiwjenja w Njebjelčicach.

Přiwšěm njebych poručił šulu pomjenować po mužu, kiž je 1881 mjez druhim tole do Katolskeho Posoła pisał: „W tutym pschescźěhanju židow, kaž to z Ruskeje, z Pomorskeje, z Pólskeje, z Barlina atd. cžitamy, widźimy Božu sprawnoscź.“ Haj, wón měnješe woprawdźe antisemitiske pogromy na mjenowanych městnach a měješe je za prawe. Greifswaldska uniwersita mjeno antisemita Ernsta Moritza Arndta po dołhich zjawnych diskusijach nětko skónčnje woteda. My njedyrbjeli samsny zmylk činić, wšako mamy hišće dosć druhich wosobinow, kotrež bychu sej tajku česć zasłužili.

Zapósłane (12.01.18)

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Stani Statnik z Ralbic ma kritiske přispomnjenje k rozprawnistwu Serbskich Nowin z 9. januara 2018 wo „wažnych“ temach:

Wutorne wudaće Serbskich Nowin měješe na titulnej stronje dosć wobšěrny přinošk (nimale třećina strony) wo hwězdnym pochodźe přećiwo „wuhlowej politice“ z markantnym (a tu měnju kwalitu wobraza) a wulkim titulnym wobrazom. Dokelž sym słužbnje hižo dlěši čas w potrjechenych kónčinach po puću, zwěrju sebi prajić – bjez toho zo chcył wosobinske dóńty potrjechenych złahodnić –, zo znaju mjeztym wobě stronje měnjenjow k problematice. Tohodla bych sebi přał wot redaktora přinoška wotmołwy na prašenja: Kelko z wulkeje syły trochowanych 300 wobdźělnikow je woprawdźe z potrjechenych wsow było? Abo bě traš wjetšina „aktiwistow“ ze zdalenišich (njepotrjechenych) kónčin, kaž njedawno wokoło wjelčeje problematiki we Łazku?

Njeje tu samsny zjaw, zo spyta absolutna mjeńšina (hlej wuslědki lońšich wólbow) swoje zajimy z pomocu politiskich lobbyistow přesadźić?

Zapósłane (10.01.18)

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Toni Ryćer ze Šunowa radźi, hladajo na problemy našeje towaršnosće, tež raz k čěskim susodam pohladać:

Spočatk kóždeho noweho lěta bědźimy so přeco zaso z předewzaćemi, kotrež smy sej z dobrym wotmysłom a hustodosć jara optimistisce nabrěmjenili. We wokomikach suroweje přemocy ćěła nad rozumom wudani so pohlad k susodej, a hižo su indiwidualne njedostatki jako powšitkowne problemy towaršnosće spóznajomne, štož naše poćežene swědomje zaso do pozitiwneho směra diriguje.

Zapósłane (14.12.17)

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Jadwiga Pjacec z Radebeula wupraja so k rubrice Rozmyslowane we wudaću SN z 1. decembra:

Zapósłane (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Gmejnski radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany Jan Hrjehor z Róžanta wěnuje so w swojim připisu pod nadpismom „Tež srjedź tunla swětło było“ rozprawnistwu wo gmejnskej radźe w Serbskich Nowinach z 23. nowembra a měni:

Zapósłane (30.11.17)

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Robert Maćij z Hrubjelčic ma postupowanje při zběranju podpismow za wobydlersku iniciatiwu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack (MSPI) za prašomne, kritizuje zdobom „chětro njeneutralne rozprawnistwo“ serbskich medijow a piše:

W minjenym času na zarjadowanjach a we wšěch serbskich medijach a socialnych syćach w přiběracej měrje wabja Minority SafePack podpisać. Špatna wěc to zawěsće njeje. Što pak su wobsahi? Kajke su konkretne polěpšenja za nas Serbow abo kotre polěpšenja změja z toho na přikład Sintojo w Madźarskej? Kajke su dalše politiske kroki? Kak wulka je šansa, to wšo na europskej runinje scyła přesadźić? Ze zezběranymi podpismami tola hišće ničo dobyte njeje. Wo tym bohužel lědma čitaš a słyšiš. Město toho jenož: Podpisaj! Přinoški w Serbskich Nowinach kónča so z namołwu, MSPI podpisać a zo SN to wšo podpěruja. Rozhłós tež dale a bóle wabi, město toho zo by neutralnje rozprawjał.

Zapósłane (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Pod nadpismom „Koho zajimuje wčerawši sněh?“ kritizuje Radworčan Jan Nuk aktualnosć rozprawnistwa wo sportowych podawkach ze serbskimi cyłkami w SN:

Kaž zawěsće mnozy čitam tež ja rady w Serbskich Nowinach wo sportowych podawkach našeje wokoliny. Předewšěm zajimuja mje wuslědki koparskich hrow serbskich mustwow z kónca tydźenja. Jako­ Radworčanej pak je mi napadnyło, zo wozjewja redakcija rozprawu wo hrě Radworskeho prěnjeho mustwa bjezwuwzaćnje jako poslednju po rozprawach wo hrach wšěch tamnych mustwow. To drje bych jako přiwisnik kopańcy hišće na někajke wašnje znjesł. Hdyž pak wozjewjeja jenički serbski dźenik rozprawu hakle we wudaću po dalšim kóncu tydźenja, to rěka dźesać dnjow po hrě, da swět hižo njerozumju.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND