Sportowy napoj super akcija była

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Serbske volleyballistki a serbscy volleyballisća su sobotu zhromadnje z dalšimi volleyballowymi přećelemi w Budyšinje 35. raz wo pokal Domowiny hrali. Po turněrje staj Jan Hrjehor a Kilian Hrjehor někotre měnjenja nazběrałoj.

Kathrin Spiesec, Dźiwje micki:

Smy wospjet jako jeničke ryzy holče mustwo nastupili, dokelž běchu Marijine hwězdźički krótkodobnje wotprajili. Wjeselimy so stajnje na kóždy duel, dokelž přinjesu nam trěbnu hrajnu praksu. Kwalita hrow běše wysoka, přećiwo cyłkam muži dobyć bě chětro ćežko. Woni běchu tež wšitcy znajmjeńša hłowu wjetši hač my. Jednu sadźbu pak móžachmy samo my dobyć. Finale je so mi lubiło, bě napjate a měješe ze Sokołom Budyšin zasłužbneho dobyćerja.

Jan Budar, Rapaki:

Organizacija turněra je jara dobra. Přińdźeš rano do hale, wšo je spřihotowane, časowy plan trjechi, zastaranje funguje, nalada je dobra, přewjedźenje turněra so Sokołkam a Sokołam přeco zaso derje radźi. Štož so nam Rapakam tež spodoba, su fairne a napjate hry. Přeco zaso su překwapjace wuslědki a překwapjace kónčne zaměstnjenja.

Z wirusom zhromadnosće

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Serbska zhromadnosć je Křesćanej Krawcej z Hrubjelčic přewšo wažna. Ze swojimi słowami na 18. hłownej zhro­madźi­znje Domowiny minjenu sobotu we Wojerecach chcyše wón přitomnych „z wirusom natyknyć“: „Njehladajo na wšě zwady“ namjetowaše Krawc „serbski dźeń“ wuhotować, na kotrymž móh­li Serbja z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy zhromadnosć pěstować a sej z druhimi mysle wuměnjeć. Axel Arlt wopraša so někotrych delegatow, što k tomu měnja.

Diana Wowčerjowa z Nuknicy, Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow: Tajki serbski dźeń, to sej myslu, je přeće mnohich Serbow. Jónu začuwać, kak to je, woprawdźe jónu cyły dźeń abo wěsty čas w jednym wšoserbskim kruhu być, jeno serbske zynki słyšeć a so w swojej maćeršćinje rozmołwjeć – ideja njeje špatna. Wězo bě wona tu tróšku ironisce měnjena z chutnym žrom. Mje by to wabiło, bych o k tomu chilała sobu skutkować, by-li wo organizaciju tajkeho dnja šło.

Stefan Cuška z Budyšina, Serbski Sokoł: To je wulkotny namjet, ta ideja so mi lubi. Ale kak so to zwoprawdźi, je hišće prašenje.

Informacije rozsud wolóžeja

póndźela, 20. měrca 2017 spisane wot:

Powołanske wiki su dobra składnosć, wo móžnosćach wukubłanja w našim regionje so wobhonić. Derje, zo tajke zarjadowanja kaž Kamjenske powołanske wiki sylnišo poskićeja a zo je šulerjo, kotřiž maja so bórze rozsudźić, što chcedźa wuknyć, přiwozmu. Jan Kral je so někotrych šulerjow Ralbičanskeje a Worklečanskeje wyšeje šule na Kamjenskich powołanskich wikach za jich wočakowanjemi prašał.

Rafaela Domaškec: Chcu něšto noweho nazhonić, předewšěm nastupajo poskitk za mnje móžnych powołanjow. Dale chcu móžnosć wužiwać so we wšelakich mje zajimowacych powołanjach wuspytać, štož je na tajkich wikach móžno. Njejsym sej hišće cyle wěsta, što chcyła wuknyć, ale myslu sej, zo to po wikach konkretnišo wěm.

Křesćan Chěžka: Chcu so z ratarjom stać, to je wěste. Na wikach so wobhonju, kajke dalše powołanske poskitki su a kak wukubłanje wotběži. Za wukubłanski zawod so hišće rozsudźił njejsym.

Po wuspěšnej serbskej premjerje „Za brězami“ Olivera Bukowskeho minjenu sobotu w Budyskim NSLDź je so Cordula Ratajczakowa z někotrymi přihladowarjemi rozmołwjała.

Ines Rüther z Budyšina: Hra předstaja „ossija“ předewšěm jako přěhračka, kiž nakopi dołh, kiž ničo njezdokonja a ničo njedocpěje – a „wessi“ abo tón, kiž je do zapada šoł, je dobyćer. Tele předstajenje woprawdźitosći cyle njewotpowěduje. Wězo njeje Łužica z hospodarskeho wida runjewon wuspěšna krajina. Mam pak za problematiske, wosobinske dóńty takle spowšitkownjeć.

Ludmiła Bizoldowa z Budyšina: Inscenacija je so mi lubiła, dokelž sym młodu dźiwadźelnicu Juliju Klingnerec zaso widźała, kotraž je mi dźensa jara pozitiwnje napadnyła. A wězo bě tež Majka Kowarjec jako wowka super. Wobsah na kóždy pad k rozmyslowanju pohnuwa.

Zajimawy a napjaty čas był

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

W běhu 25 lět su w Choćebuskej Serbskej kulturnej informaciji wjacori ludźo na wěsty čas dźěło našli. Horst Adam je so někotrych za dopomnjenkami na čas w Lodce prašał.

Angela Fuchsowa: Běch wot spočatka pódla. Hromadźe z Milenu Stockowej mějachmoj nadawk, Lodce wobličo dać. Tójšto noweho je na naju přišło. Bě rjenje, zo móžachmoj swoje ideje zwoprawdźić. Často njebě to lochko, wšako měješe tón abo tamny hinaše předstawy z Lodku. Wažne namaj tež bě pytać partnerow a z nimi zwiski wutworić. Sym drje jenož dwě lěće w Lodce dźěłała, ale bě to zajimawy a předewšěm napjaty čas.

Manuela Drinkmannowa: Wot lěta 1997 do 2007 běch w Lodce přistajena. Tón čas mam w najlěpšim pomjatku, dokelž bě wažny dźěl mojeho žiwjenja. Wšědnje čakaše na mnje něšto noweho. Wosobinsce bě mi wažne, zo sym tam nawuknyła prawje serbsce rěčeć. To je mi dźensa w dźěle na polu projekta Witaj wulka pomoc.

Sabine Gräfe z Porchowa: Běch z dźowku a wnučku na swójbnym koncerće w Budyskim SLA. A wopyt je so na kóždy pad wudanił. Dźěći su so jara prócowali, a program bě cyle pisany. Bych sej tajke něšto časćišo přała. Mam za spomóžne, zo wuměłcy dźěćom hudźbu zbližeja; a naš dorost pytnje, kak lóštna móže wona być. Dorosćeni maja so wězo tróšku ćešo sobu spěwać a rejwać. Hudźba a reje pak móža telko žiwjenskeje radosće šěrić, to je wulkotne.

Steffi Vogt z Budyšina: Naša dźowka je na programje swójbneho koncerta aktiwnje sobu skutkowała, a to jako čłonka chóra Serbskeje zakładneje šule Budyšin. Mi so Hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby jara spodoba, dokelž je wulkotna wěc. Mojedla móhli tajku akciju kóžde lěto­ abo samo dwójce wob lěto přewjesć. Pytnješ, kak to dźěćom tyje a kak je spěchuje. Rjenje tohorunja je, zo hudźba wšelakore generacije zwjazuje – hudźba prosće wožiwja!

Žane prawe wólby to njebyli

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Přichodny zwjazkowy prezident Němskeje budźe dr. Frank-Walter Steinmeier. Wjetšina Zwjazkoweje zhromadźizny je 61lětneho politikarja SPD wčera w prěnim wólbnym kole na čoło němskeho stata wuzwoliła. SN su so wobhonili, što čitarjo k tomu měnja.

Dr. Annett Brězanowa, sobudźěłaćerka Serbskeho instituta z Dobrošec: Mi bě wčerawše zarjadowanje přehładke, přepředwidźomne, wuslědk dźě bě hižo do toho jasny – poprawom njejsu to žane prawe wólby byli. A koho tam jako takrjec přerězk ludu předstajichu – wólbne žony a wólbnych muži, kotřiž su nimo zapósłancow sejma prezidenta wolić směli – to bě luta prominenca. Bych sej přała, zo móhli kandidaća kaž prof. dr. Christoph Butterwegge woprawdźe prawu šansu dóstać.

Krystof Rjeda z Pančic-Kukowa: Hač je Frank-Walter Steinmeier prawy muž za zastojnstwo zwjazkoweho prezidenta, to sprawnje prajene njewěm. Wón pak je w zašłosći často dopokazał, zo na mjezynarodnej runinje wě, kak ma wustupować. Myslu sej, zo njebudźe na škodu, hdyž wón swoje politiske nazhonjenja w našim kraju nałožuje.

Turněr lětsa bjez Tokarnje

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

Minjeny tydźeń je Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, zhromadnje ze serbskimi Sokołkami a Sokołami skupiny za 35. volleyballowy turněr wo pokal Domowiny 1. apryla w Budyšinje wulosował. Jurij Bjeńš je so někotrych wobdźělnikow prašał, što wo zestawje skupin dźerža, kotre mustwa faworizuja, kotry zaměr sami maja a što dźerža wo rozsudźe, mustwo z pólskeje Tokarnje wjac njepřeprosyć.

Benedikt Smoła ze Swinjarnje (Bratrowstwo Róžant): Našu skupinu posudźuju jako jara sylnu. Nimo Dwójneje nule a Handicapa budźemy tež nadźijomnje my w njej słowčko sobu rěčeć. Při tym njesměmy mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin na žadyn pad podhódnoćić. Chcu ze swojim mustwom na podest, potajkim znajmjeńša bronzu docpěć. Sekundarny cil je lěpje so zaměstnić hač Škit Budyšin. Přećiwo njemu mějachmy w minjenych lětach stajnje horce a napjate hry. Za faworita mam skerje Serbski dom abo Dom biskopa Bena. Zo Tokarnju wjace přeprosyli njejsu, mje zwjesela. Wšako tak wot spočatka jasne njebudźe, štó turněr dobudźe. Sym lětsa tuž zaso bóle motiwowany a so bóle na turněr wjeselu hač hewak.

Dotal je sej něhdźe 650 ludźi jubilejny ptačokwasny program „Dejmantne a hinaše ptački“ SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy wobhladało. Pjeć króć maja zajimcy hišće składnosć, zhromadnje z ansamblowcami dejmantny kwas w Chrósćicach, Bukecach a Budyšinje woswjećić. Dotalni hosćo přeradźa, čehodla móhł so wopyt wudanić – abo tež nic.

Křesćan Krawc z Hrubjelčic: Njeskomdźće lětuši ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla! Sym dožiwił předstajenje w Radworju. Wot spočatka hač do kónca je publikum ze zahoritosću sobu šoł. Za wšě generacije je něšto pódla.

Z kupcami a profijemi do rozmołwy přińć

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce prezentowaše so minjeny kónc tydźenja nimale 300 wustajerjow. Daniel Kubik je so tam za SN ze serbskimi předewzaćelemi a wopytowarjemi rozmołwjał.

Juro Hantška z Brjazyna, organizator zhromadneho serbskeho stejnišća: Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow chce ze zhromadnym stejnišćom pokazać, zo smy w regionje prezentni. Nimo nowe zwiski nawjazać dźe tež wo to, do rozmołwy z ludźimi přińć, so mjez sobu podpěrować a znatych zetkać. Škoda, zo njejsu Hor­njo­serbja­ tónraz pódla byli. Nadźijamy pak so, zo móžemy jich klětu zaso w Choćebuzu witać, zo bychmy so zaso tak sylnje kaž hewak na wikach prezentować móhli.

Roland Paprott, wustajer z Choćebuza-Škódowa: Wobdźělam so na Choćebuskich wikach hižo pjatnaće lět. Je wažne so na tajkej přehladce pokazać. Njezetkawaš jenož přichodnych kupcow, ale tež bywšich, kotřiž so za dobre dźěło podźakuja abo za kotrychž móžeš zaso něšto činić. Přehladka, to stej za mnje lóštnej dnjej, na kotrymajž móžeš z mnohimi ludźimi do rozmołwy přińć.

nawěšk

nowostki LND