Nowa nadźija w Budyšinje

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

Časopis za operowu chórowu hudźbu a jewišćowu reju Oper und Tanz informuje w swojim najnowšim wudaću wo změnje na čole Serbskeho ludoweho ansambla: Milena Vettrainowa, wot lěta 2010 intendantka a jednaćelka SLA, je swoju funkciju k 31. julijej 2015 złožiła. Diana Wagnerec, dotal zamołwita za marketing a předań programow, je nowa jednaćelka.

Katolski tydźenik Tag des Herrn wěnowaše tydźenja nimale cyłu stronu premjernemu předstajenju pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ na Chróšćanskej farskej łuce. Zamołwita redaktorka za Drježdźansko­-Mišnjanske biskopstwo Dorothee Wanzek přida swojim impre­sijam wo „wulkotnym spektaklu ze za­nurjenskej hłubokosću“ tež štyri wurazliwe fota, z kotrymiž wona wosebitosć tejele inscenacije podšmórnje.

Wo nowym zazběhu w SLA

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Drježdźany (ML/SN). Nowina Dresdner Neueste Nachrichten je so minjenu póndźelu we wobšěrnym přinošku z połoženjom Serbskeho ludoweho ansambla po njedawnym njejapkim wotchadźe Mileny Vettrainoweje, kotraž bě wot lěta 2010 jeho intendantka, zaběrała. Kritisce bilancuje dźenik skutkowanje SLA na přikładźe poslednich předležacych ličbow z hrajneje doby 2012/2013: „Mějachu 22 předstajenjow w Budyšinje z 1 307 přihladowarjemi a 126 zwonka regiona ze 26 000 ludźimi. Hišće lěto do toho docpěchu 38 577 ludźi, z nich 1 677 w Budyšinje; a bě jich 22 hóstnych wustupow wjace. Při pjeć milionach eurow wu­dawkow za něhdźe­ 150 předstajenjow na lěto wostawaja prašenja, přirunuješ-li tole z dalšimi jewišćemi Hornjeje Łužicy.“ Awtor podawa k tomu ličby: Nowa Łužiska filharmonija ze 57 čłonami měješe 25 koncertow z 12 882 připosłucharjemi, a Žitawske dźiwadło ze 14 dźiwadźelni­kami poskići­ 358 inscenacijow 77 897 přihla­do­warjam. Jeho etat pak njewučinja ani połojcu toho SLA.

Nadźijepołny awtor Jan Hejduška

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

W dwójnym čisle 7/8 časopisa Česko-lužický věstník je na 1. stronje baseń Jana Hejduški „Wuznaće“ w serbskej a čěskej rěči wozjewjena. Podate su wažne žiwjenske daty „nadźijepołneho awtora“ („hadějného autora“). Porno Nowemu biografiskemu słownikej je korektura, zo narodźi so Hejduška 1914 w Njebjelčicach a zo zemrě 1944 w Grjekskej. Přidatej stej foto basnika a faksimile titulneje strony časopisa Praskich studentow Gmejnska heja.

Z pjera Jana Boučeka je wobšěrna recensija knihi dr. Jany Tischeroveje „Matej V. Jäckel – sochař českého baroka“. Je to 734 stron tołsta monografija wo rodźenym Kulowčanu Maćiju Wjacławje Jakuli (1655–1738). Sochar-rězbar bě „wosebje w Čechach, zdźěla pak na Morawje, w Hornjej Łužicy a Sakskej skutkował“. Awtorka spisa běše tež we Łužicy slědźiła – w klóštromaj Marijinej hwězdźe a Marijinym dole kaž tež w Kulowje. Dr. Tischerová wustaja, zo słušeja tři Jakulowe postawy na Praskim Kar­lowym mosće k jeho najwuznamnišim, koriguje pak zdźěla rozšěrjene měnjenje, zo stej skupina figurow w Marijinej hwězdźe a hłowny wołtar Kulowskeje cyrkwje dźěło Jakule.

Witaj-hibanje wažne za serbstwo

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „W Braniborskej su Serbja runje wolili, wo čimž móžachu lětstotki jeno sonić. Prěni króć w stawi­znach su swoje zastupnistwo w Braniborskim krajnym sejmje, Radu za serbske naležnosće, w direktnych wólbach postajili. Nowy Serbski zakoń, schwaleny loni wot krajneho parlamenta w Podstupimje, je za to zakład. Nowosć su němscy zapósłancy, kotrymž je tež serbska rada kaž w Sakskej poboku, hnydom sobu wobzamknyli. W Podstupimskej statnej kencliji stara so z Mětom Nowakom Serb wo naležnosće słowjanskeje mjeńšiny, kotraž so wot dalšich w Němskej žiwych ludowych skupin w tym rozeznawa, zo nimaja Serbja maćerny kraj. Woni su financielnje na Němcow pokazani.“

Dopomnjenki na kónc wójny

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Něhdźe 45 zajimocow sćěhowaše přeprošenje Ćišćanskeho kulturneho towarstwa na čitanje spisowaćela Bena Budarja z jeho němskorěčneje knihi ,A stajnje tutón strach‘, kotraž je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. 70 lět po skónčenju Druheje swětoweje wójny a knjejstwa nacijow wo­pisuje awtor dožiwjenja z poslednich wójnskich dnjow. Dźiwadźelnica Majka Kowarjec a lektor LND Pětr Thiemann kaž tež Beno Budar su dožiwjenja Serbowkow w rěčnje wuběrnej formje přednjesli.“ Takle rozprawja Choćebuska nowina Lausitzer Rundschau wo poradźenym čitanskim wječorku.

Jónkrótna kulturna institucija

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Serbski dom je wjace hač jednory dom. Wón je hižo 25 lět srjedźišćo serbskeho ludu. Na štyrjoch poschodach su tam wažne serbske institucije zastupjene – delnjoserbska knihownja z 8 000 medijemi, delnjołužiska župa Domowiny, wotnožce Załožby za serbski lud a Serbskeho instituta kaž tež informacija Lodka. W Braniborskej jónkrótna to kulturna institucija.“

Z 18 fotami serbskich nałožkow

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Berlin (ML/SN). „Do najznaćišich nałožkow Serbow słuša jěchanje křižerjow. Zdawna swjeća katolscy Serbja Hornjeje Łužicy jutrowničku w dołhich, při kóždym wjedrje so podawacych procesionach a wozjewjacych zrowastanjenje Chrystusa. W swojej archaiskej chutnosći je to hnujace dožiwjenje – tež za ateistiskich přihladowarjow.“ Takle piše Berlinska nowina Neues Deutschland w přiłoze, w kotrejž wozjewi 18 čornoběłych wuměłstwowych fotow wo serbskich nałožkach. Fota bě wot lěta 1974 do 1984 znaty fotograf reportažow Ulrich Burchert zhotowił. Dźenik piše: „Intensiwnje je wón kulturne žiwjenje, nałožki Serbow wobkedźbował. Wot poroda a křćeńcy hač k smjerći a chowanju, wot spočatka hač ke kóncej čłowjeskeje eksistency pěstuje­ słowjanska mjeńšina we Łužicy swoje tradicije. Burchert pokazuje ze swojimi wobrazami kołoběh lěta runje tak kaž běh žiwjenja.“

Wo hidźe přećiwo Serbam

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Frankfurt n. M. (ML/SN). „Wospjet buchu w Hornjej Łužicy Serbja nadpadnjeni. Nětko je policija někotrych podhladnych zwěsćiła.“ Wo tym rozprawješe we wulkim­ němskim dźeniku Frank­furter Allgemeine Zeitung (FAZ) Stefan Locke w połstronskim přinošku pod nadpismom „Stara hida w nowym šaće“. Nowinar­ skedźbnja na po­dawki loni nazymu, na nadpady a wohroženja serbskich młodostnych na rejwanskich zabawach. „Zjawnosć zhoni tole přez čitanski list młodostneho, kotryž w Serbskich Nowinach wopisowaše, kak bě so srjedź oktobra na diskotece Budyskeho Serbskeho gymnazija w Šunowje něhdźe 15 prawicarsce ekstremnje wusměrjenych młodostnych zjewiło. Na chódbj­e wobkedźbowachu woni kóždeho, kiž serbsce rěčeše. Po puću k awtu rjejachu parole přećiwo Serbam.“

nawěšk

nowostki LND