Na prašenja Fabiana Kaulfürsa w přinošku „Wólby do Serbskeho sejma“ we wudaću SN ze 24. oktobra wotmołwjataj rěčnikaj iniciatiwy za Serbski sejm dr. Měrćin Wałda a Hanzo Wylem-Keł:

Z wotmołwu na dwanaće Kukowskich prašenjow chcemy wujasnić, zo njeńdźe ow aktualnej napjatosći wólbow sejma a naprašowanjow wo to, hač my tutón prěni Serbski sejm chcemy, ale hač scyła k demokratiskemu ludowemu zastupnistwu dóńdźemy. Ale što ze sejma budźe, to dyrbimy jako lud po wólbach zhromadnje wuwić. Zdobom ma so rjec, zo dyrbjachmy so jako iniciatiwa stajnje w mjezystawje pohibować. Na jednej stronje dyrbjachmy dosć konkretne struktury a wobsahi sejmoweho dźěła namjetować, zo bychu jeho trěbnosć a šansy spóznajomne byli. Na tamnej stronje wědźachmy, zo njejsmy scyła legitimowani pozdźišo wuzwolenemu sejmej něšto diktować. Tuž wostanu najprjedy jenož předstawy, z kotrychž móže woleny sejm potom čerpać. Tule někotre krótke přispomnjenja na prašenja a problemy, kotrež Fabian Kaulfürst mjenuje abo kritizuje:

Zapósłane (01.11.18)

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

Stanisław Nawka z Hamburga: Čeho so bojimy?

Čehodla njesměli Serbski sejm měć? Jenož dokelž mamy připadnje Domowinu? Mamy tola tež wjacore serbske sportowe zjednoćenstwa – bjeztoho zo by něchtó na mysl přišoł a z tym pačenje serbskeho sporta wozjewić chcył.

Tak, kaž so tuchwilu swět, Europa a Němska wobnowjeja a přeměnjeja, dyrbimy tež my Serbja zwólniwi być z časom lećeć a nowe kwasy swjećić. Popřejmy sejm(ik)ej móličke płomješko euforije, kaž bě to něhdy w Pólskej, jako so tam „solidarnosć“ zrodźi a z palčika politiski hober wotrosće.

Prěni króć móžemy w Serbach swobodnje a direktnje „swojich“ ludźi wolić – nakřižikować mjena tych, kotrymž při­cpěwamy potencial aktiwneho a dynamiskeho narodneho dźěła na dobro Serbstwa – město egomaniskeho byća a traća na swojim „póstnje“.

Sym woměrje wolił a hišće ženje njejsym w swojim dotalnym žiwjenju tak zajimowany mjena kandidatow, mi znatych a njeznatych, čitał a so zdobom wjeselił, zo jich mamy. Kajki pisany so tu wobraz wobeju Łužicow wotbłyšćuje a wšitke politiske prudy do wšoserbskeho swětła zjednoćeja. Ju! – přiznawam –, to bě radosć.

Ludowu stronu šěršo nastajić

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel znowa jako zwjazkowa předsydka CDU njekandiduje. Smy so w Serbach wobhonili: Kotry puć měła CDU po dobje Merkel kročić?

Matthias Grahl, předsyda frakcije CDU w Budyskim wokrjesnym sejmiku a pokładnik sakskeje CDU: Sym za to, zo so naša strona zaso na jasnje widźomny konserwatiwny kurs poda, kotryž njebu w dobje Merkel sćěhowany. To je trjeba, zo byštej so ludowej stronje zaso roze­znawałoj. Gerhard Schröder bě započał, štož je Angela Merkel wudospołniła, tak zo njejsu rozdźěle hižo spóznajomne. Přejach sej přeco muža kaž Friedricha Merza na čole CDU. Zo chce so wón nětko do politiki wróćić, z tym pak ličił njejsym.

Katharina Jurkowa z Hórkow: Bych sej přała, zo CDU při swojich zasadach wostanje a snano bóle na to dźiwa, zo ma křesćanske hódnoty w swojim mjenje za­kót­wjene. Wažne mi je, zo so wona bóle za ludnosć a wosebje za starosće jednorych ludźi zasadźa.

Zapósłane (30.10.18)

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Wo temje Serbski sejm so Mikławš Krawc z Budyšina ironisce wupraja:

Klub sonjerjow z mjenom Serbski sejm

změje wot prěnjeho dnja problem:

Wupěrace so nowe „knježerstwo“

sydom lět dołho je wabiło

za wšitkich Serbow w přichodźe

dosć paradiziske žiwjenje.

Skónčnje (tak w programje so pisało)

budźemy „runoprawni staćenjo“!

Wysoku šulu chcedźa załožić,

hdźe docentow/studentow wuslědźić?

Cyłkownje za tym wupada

zo rěč je wo kraju „Utopia“.

Połserbski sejm, to drje jasne je,

smjerćmało hłosow dóstanje:

wot wšitkich Serbow/Serbowkow

jenož mało procenćikow.

Po tajkim wuslědku móže so stać,

zo nichtó njebudźe sejm chutnje brać.

Kaž w přisłowje rěka, praju so smějo:

„Wulki dakot a małe jejo!“

Wjace kedźbnosće za jatych NS-časa

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin (ML/SN). „Jenož w regionje znaty je drje serbski tworjacy wuměłc Měrćin Nowak-Njechorński, kotrehož do jastwa tyknychu, dokelž bě w satiriskim přinošku za serbski dźenik němčinu z rjech­tanjom žabow w hatach přirunał. Nacije jemu tuž ‚čěskofilnosć a antiněmske nahlady‘ wumjetowachu. Nowakowy artikl bě sobu přičina, zo buchu Serbske Nowiny nalěto 1933 na wosom dnjow zaka­zane.“ Tak čitaš w nimale cyłostronskim njedawnym přinošku w Berlinskej nowinje Neues Deutschland „Ze sćina Thälmanna“.

Zapósłane (25.10.18)

štwórtk, 25. oktobera 2018 spisane wot:

Marko Njek z Worklec wupraja so k Njebjelčanskemu apelej, wozjewjenemu we wčerawšim wudaću w SN:

To drje dyrbješe chětro kurjawojte być, jako apel cyle jednorje tak podpisachu. Za mnje njeje to namołwa k wólbam, ale Njebjelčanske hroženje!

Mam tež wulku próstwu na was prócowarjow. Wzdajće so tajkich populistiskich linkow wo dóńće a cuzopostajowanju. Aktiwnje za zdźerženje serbskeho luda so zasadźiš, hdyž so wo přijomnu zhromadnosć prócuješ, nic z polěkowanjom asimilaciskeho rěčneho ruma někajkeho parlamenta, kiž ani njewobsteji.

Što ma brexit ze Serbami činić? Nic kuska, hač na to, zo Jendźelčenjo so zhromadnosće wzdadźa – runja wašim počinkam wo nacionalny teritorij!

Tajke hibanje wotpokazuju!

Mysle, dwěle, prašenja

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:
Wólby do Serbskeho sejma

Njeznaju nikoho, kotryž by ideju serbskeho parlamenta zasadnje za wopačnu měł. Tež wutworjenje serbskeje korporacije zjawneho prawa drje nima nichtó za zwoprědka špatnu wěc. Přiwšěm słyšiš tuchwilu na přewažnje serbskorěčnych wsach tójšto ludźi, kotřiž zwuraznjeja – raz wótřišo, raz zaćichim –, zo njejsu přezjedni z postupowanjom iniciatiwneje skupiny za tak mjenowany „Serbski sejm“. Chcył někotre mysle wo problematice sformulować:

Česću sej angažement kóždeho, kotryž so za Serbstwo zasadźuje. Widźu a připóznawam prócu a dźěło sejmarjow. Inicia­tiwa je docpěła ludźi, kotřiž njeběchu dotal w serbskej zjawnosći aktiwni. Sprěnja je to rjad Serbow zwonka Łužicy. Zdruha pochadźa nahladny dźěl sym­patizantow sejma z kónčin, hdźež serbska rěč a kultura dźensa skromnu rólu hra­jetej. Woni widźa w mjenowanej inicia­tiwje šansu, so zaměrnje na serbskim žiwje­nju wobdźěleć. Zestawa přiwisnikow pokazuje snano na – woprawdźite abo začuwane – dźěry w etablě­rowanych strukturach, kotrež dyrbjeli – a hodźeli – so zapłatać.

Nastupajo wólby Serbskeho sejma piše dr. Christiana Piniekowa z Choćebuza:

Dźakuju so redakciji SN za wotćišć wobkedźbowanjow Měrka Šołty wokoło wólbow Serbskeho sejma (SN z 19. oktobra 2018). Rěča mi z wutroby. Dodać chcyła, zo běchu so reformowe mocy Serbskeje narodneje zhromadźizny a Wěteńčanskeje iniciatiwy bohužel zateptali, wólby Serbskeho sejma su prěnje cyłoserbske wólby scyła.

Škoda, zo njejsu wšelake towarstwa wažnosć a móžnosće tutoho podawka hišće spóznali. Być přećiwo serbskemu wuznaću a być přećiwo wólbam je runjewon wuraz strachoćiweho wustupowanja, kotrež sylnja njewolerjow a wosłabja demokratiju.

Zapósłane (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Měrko Šołta z Budyšina: Serbski sejm – nowa šansa abo spočatk kónca?

Wěsty njeměr knježi tuchwilu w Budyskim Serbskim domje. Něšto so hiba, ale nic w nim. Něšto nowe serbske chce so załožić, a to bjez wotžohnowanja zarjada abo samo zwjazkoweho předsydstwa. Serbja maja sej swój sejm wolić. Wězo je to najprjedy jónu jeno zhromadźenstwo, něšto, štož ma a budźe so hakle skonstituować. Čehodla pak tajke přećiwnistwo? Čehodla sobu nječinja? Někotři maja tele wólby skoro za statnu aferu.

Wšelacy hižo nětko sejmej wumjetuja, zo njebudźe serbski dosć – cyła Domo­wina wobsteji hižo po połojcy z němsce rěčacych Serbow – a zo njebudźe jed­nan­ska rěč serbska – w zwjazkowym předsydstwje wjetšina sobustawow ze srjedźneje a Delnjeje Łužicy lědma něšto zapřim­nje, hdyž so tam hornjoserbscy mjez sobu wurěčuja – atd. Dale šěri so strach před němskej zjawnosću – zo móhli­ Němcy přewjele zhonić wo serbskej realiće, serbskich wobstejnosćach, snano samo napřećiwnych měnjenjach. A to w medijowym lětstotku!

Chwalba čěskemu knježerstwu

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Předsyda Praskeho Towarstwa přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice – SPL) Lukáš Novosad měješe wobšěrny interview z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom. Čěsko-serbski tekst (wobaj partneraj rěčeštaj w swojej maćeršćinje) bu w čisle 6/2018 časopisa Česko-lužický věstník wozjewjeny. Dawid Statnik dźakowaše so SPL za jeho skutkowanje. „Bjez SPL bychu Serbja byli wo wažneho zwjazkarja chudši“, je dźě wone „přewšo aktiwne a produktiwne towarstwo“, kotrehož skutk je „tež skutk słowjanskeje zhromadnosće“. Statnik zwurazni, zo njech „wostanje Serbski seminar dale trajny domicil SPL a zo SPL, Serbja a w samsnym domje zaměstnjeny sakski běrow dale dobre styki wudźeržuja“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND