Zapósłane (02.09.15)

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Mikławš Krawc z Budyšina ma dodawk k přinoškej we wudaću SN z 25. awgusta „Serb na swětowych mi­šter- stwach w Japanskej“:

To bě zwjeselaca powěsć, zo je sej 16lětny Budyšan Egon Hübner, pochadźacy z ryzy němskeje swójby, na swětowych mišterstwach pjate město zawěsćił. Snano so něchtóžkuli praša, hač mějachmy hižo jónu serbskeho swětoweho mištra/serbsku swětowu mišterku. Na to móžu wotmołwić: Haj, samo dwójnu! Na swětowych mišterstwach parašutistow 1982 w Awstriskej słušeše tehdy 27lětna Katja Krawcec z Hrubjelčic k narodnemu mustwu Němskeje, kotrež zawěsći sej w skupinskim skakanju do cila a w kombina­ciskim hódnoćenju dwě złotej medali. Dźowka spisowaćela Křesćana Krawca a jeho mandźelskeje, wučerki Ingi, hołdowaše najprjedy płuwanju, namaka pak pozdźišo spodobanje na skakanju z padakom z njebjes. Katja sta so tež z němskej mišterku.

Wo nowym zazběhu w SLA

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Drježdźany (ML/SN). Nowina Dresdner Neueste Nachrichten je so minjenu póndźelu we wobšěrnym přinošku z połoženjom Serbskeho ludoweho ansambla po njedawnym njejapkim wotchadźe Mileny Vettrainoweje, kotraž bě wot lěta 2010 jeho intendantka, zaběrała. Kritisce bilancuje dźenik skutkowanje SLA na přikładźe poslednich předležacych ličbow z hrajneje doby 2012/2013: „Mějachu 22 předstajenjow w Budyšinje z 1 307 přihladowarjemi a 126 zwonka regiona ze 26 000 ludźimi. Hišće lěto do toho docpěchu 38 577 ludźi, z nich 1 677 w Budyšinje; a bě jich 22 hóstnych wustupow wjace. Při pjeć milionach eurow wu­dawkow za něhdźe­ 150 předstajenjow na lěto wostawaja prašenja, přirunuješ-li tole z dalšimi jewišćemi Hornjeje Łužicy.“ Awtor podawa k tomu ličby: Nowa Łužiska filharmonija ze 57 čłonami měješe 25 koncertow z 12 882 připosłucharjemi, a Žitawske dźiwadło ze 14 dźiwadźelni­kami poskići­ 358 inscenacijow 77 897 přihla­do­warjam. Jeho etat pak njewučinja ani połojcu toho SLA.

Zapósłane (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Priwatny docent dr. Timo Meškank z Lipska přispomnja k rozprawnistwu wo Serbskim instituće w SN ze 14. a 18. awgusta:

Nadźijepołny awtor Jan Hejduška

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

W dwójnym čisle 7/8 časopisa Česko-lužický věstník je na 1. stronje baseń Jana Hejduški „Wuznaće“ w serbskej a čěskej rěči wozjewjena. Podate su wažne žiwjenske daty „nadźijepołneho awtora“ („hadějného autora“). Porno Nowemu biografiskemu słownikej je korektura, zo narodźi so Hejduška 1914 w Njebjelčicach a zo zemrě 1944 w Grjekskej. Přidatej stej foto basnika a faksimile titulneje strony časopisa Praskich studentow Gmejnska heja.

Z pjera Jana Boučeka je wobšěrna recensija knihi dr. Jany Tischeroveje „Matej V. Jäckel – sochař českého baroka“. Je to 734 stron tołsta monografija wo rodźenym Kulowčanu Maćiju Wjacławje Jakuli (1655–1738). Sochar-rězbar bě „wosebje w Čechach, zdźěla pak na Morawje, w Hornjej Łužicy a Sakskej skutkował“. Awtorka spisa běše tež we Łužicy slědźiła – w klóštromaj Marijinej hwězdźe a Marijinym dole kaž tež w Kulowje. Dr. Tischerová wustaja, zo słušeja tři Jakulowe postawy na Praskim Kar­lowym mosće k jeho najwuznamnišim, koriguje pak zdźěla rozšěrjene měnjenje, zo stej skupina figurow w Marijinej hwězdźe a hłowny wołtar Kulowskeje cyrkwje dźěło Jakule.

Zapósłane (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Zjawny dźak Chróšćanskemu pjekarjej Florianej Zahrodnikej wupraja Jadwiga Gerberichowa:

Wutrobny dźak a šokran wupraja syriscy ćěkancy z Holešowa Chróšćanskemu pjekarjej Florianej Zahrodnikej za njesebičnu pomoc a wulke wjeselo, kotrež je jim darił. Hižo dźewjaty měsac čakaja požadarjo azyla w Holešowje na rozsudy zarjadow. Jenož jěsć, spać a čakać, mało socialnych kontaktow a wulka njewěstosć njewuskutkuja so jenož na psychu. Wone žiwjenje kóždeho jednotliwca na rozdźělne wašnje poćežuja. Starša syriska žona chcyše swojim krajanam małe wjeselo wobradźić a spřihotowa ćěsto za pola nich woblubowane pječwo „baklawa“. Njebě pak móžno wulki blach do pjecy sunyć. Tež wokolni pizza-pjekarjo njemějachu wotpowědne kachle. Na koho bychu so hišće wobroćić móhli? „Moja wučerka“ bě posledni wupuć. Wona zazwoni do Chrósćic, a hižo prěnje naprašowanje bě wuspěšne. Pjekar napječe rjenje wonjacy bruno-žołty worjechowy „tykanc“, a to darmotnje.

Za Syričanow-Palestinjanow woznamjenješe to wjace hač někajki wulki materielny dar a bě jim zdobom kusk domizny.

Witaj-hibanje wažne za serbstwo

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „W Braniborskej su Serbja runje wolili, wo čimž móžachu lětstotki jeno sonić. Prěni króć w stawi­znach su swoje zastupnistwo w Braniborskim krajnym sejmje, Radu za serbske naležnosće, w direktnych wólbach postajili. Nowy Serbski zakoń, schwaleny loni wot krajneho parlamenta w Podstupimje, je za to zakład. Nowosć su němscy zapósłancy, kotrymž je tež serbska rada kaž w Sakskej poboku, hnydom sobu wobzamknyli. W Podstupimskej statnej kencliji stara so z Mětom Nowakom Serb wo naležnosće słowjanskeje mjeńšiny, kotraž so wot dalšich w Němskej žiwych ludowych skupin w tym rozeznawa, zo nimaja Serbja maćerny kraj. Woni su financielnje na Němcow pokazani.“

Měšeńca wulce poradźena

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:
DJjej Dr. Kary – Wilda Panda piskaštaj hač do ranja. Foto: Clemens Šmit

Zapósłane (16.07.15)

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Krawcec mandźelskaj z Hrubjelčic rozprawjataj wo wotchadničce Serbskeje wyšeje šule w Budyšinje:

Bě to za nas njezapomnite dožiwjenje. Wuprajamoj wšěm přihotowarjam a akteram wotchadnički připóznaće a dźak! Kubłanišćo je nas z bohatym programom překwapiło. Šulski chór, rejwarjo, filmowe projekcije scenow dźiwadłoweje skupiny wuhotowachu program z čerwjenej nitku jednanja. Rekapitulowachu žiwjenje pjeć lět na šuli. Swjedźenska narěč šulskeje wjednicy knjenje Borbory Krječmarjoweje je nam wutroby zhrěła. Wučerki a wučerjo wužohnowachu swojich chowancow derje přihotowanych do dalšeho žiwjenja. Něhdźe štwórćina wotchadnikow měri so na tři lěta šulskeho wukubłanja z maturitnym zakónčenjom. Wšitcy maja wukubłanske městno. Budyska Serbska wyša šula ma dobre mjeno w měsće a we wokolnych wsach. Přiwołamy wučerkam a wučerjam: Dale tak, strowotu a tež wjeselo w dźěle, byrnjež přeco zaso z ćežemi zwjazane było!

Hišće cyle pod zaćišćemi Chróšćanskeho folklorneho festiwala steji Iris Pa­nitzowa z Wjelećina:

Po tymle puću dźakuju so wšitkim za­mołwitym­ festiwala. Bě to wulkotne dožiwjenje. Smy so sobotu cyle spontanje rozsudźili, sej do Chrósćic dojěć. Bohužel běchmy tróšku přepozdźe, tak zo móžachmy jeno šěsć ansamblow na statokach dožiwić. Wot wšeho spo­čatka napadnyłoj stej nam mnohotnosć a pisanosć na hasach, hdyž so tam sku­piny w swojich šatach pohibowachu. Nalada na dworach bě lóštna, wotewrjena a přewšo přijomna. Smy samo znatych zetkali a zhromadnje z nimi po wsy dundali. Domjaca kołbasa na Wjeselic dworje nam wulkotnje słodźeše. Mjez folklor­nymi skupinami su so mi Goergičenjo najlěpje lubili. Jich zapal je nas runjewon sobu­ storhnył. Za dwě lěće rady zaso přijědźemy­, potom pak tróšku zašo.

Weronika Žurowa z Lejna wupraja so k rozprawam wo 11. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica 2015“ w SN z 13. a 14. julija:

XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łuži­ca 2015“ je nimo. Redaktorojo Serbskich Nowin a pomocnicy su so wob­honili, z kotry­mi zaćišćemi su hosćo a wobdźělnicy swjedźenišćo wopušćili.

Dr. Cornelia Ernst, zapósłanča Europskeho parlamenta (Lěwica): Sym hižo tójšto w regionje po puću była, na festiwalu pak prěni raz. Pochadźaca z Drjež­dźan, hdźež je tuchwilu telko hidy na wukrajnych a cuzych, je wotewrjenosć napřećo druhim kulturam w regionje, hdźež bě mnohotnosć přeco hižo doma, jara wočerstwjaca a přijomna. Njeńdźe jenož wo folkloru, ale při tym so tež mjez sobu zeznajomniš.

Sílvana Birkigt z Drježdźan: Je wulkotne, zo tajke něšto dawa. Sym prěni raz na festiwalu, sym w MDR-telewiziji wo tym słyšała a sym woprawdźe zahorjena. Zo su Serbja swět do Łužicy přinjesli, a zo so tule woprawdźe wuměłcy z Ameriki, Indiskeje abo Georgiskeje kaž tež na tradicije bohate słowjanske mjeńšiny předstaja, zawostaji wulki zaćišć we mni.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND