„Sym so jara smjał!“

wutora, 20. oktobera 2015 spisane wot:

„Nic so smjeć!“, rěka nowa serbskorěčna inscenacija NSLDź, kotraž je minjenu sobotu w Budyskim Dźiwadle na hrodźe premjeru swjećiła. Komedija znazornja přećiwki a njedorozumjenja, wěrnosće a łžě lubosćinskeho poćaha. Mjez přihladowarjemi w rozwólnej naledźe je Cordula Ratajczakowa někotre měnjenja nazběrała.

Zapósłane (16.10.15)

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Cyril Pjech z Berlina podawa swoje mysle­ nastupajo problemy ćěkancow w Europje a Němskej dla, poćahujo so při tym na přinošk z 13. oktobra w SN:

Nowa nadźija w Budyšinje

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

Časopis za operowu chórowu hudźbu a jewišćowu reju Oper und Tanz informuje w swojim najnowšim wudaću wo změnje na čole Serbskeho ludoweho ansambla: Milena Vettrainowa, wot lěta 2010 intendantka a jednaćelka SLA, je swoju funkciju k 31. julijej 2015 złožiła. Diana Wagnerec, dotal zamołwita za marketing a předań programow, je nowa jednaćelka.

Katolski tydźenik Tag des Herrn wěnowaše tydźenja nimale cyłu stronu premjernemu předstajenju pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ na Chróšćanskej farskej łuce. Zamołwita redaktorka za Drježdźansko­-Mišnjanske biskopstwo Dorothee Wanzek přida swojim impre­sijam wo „wulkotnym spektaklu ze za­nurjenskej hłubokosću“ tež štyri wurazliwe fota, z kotrymiž wona wosebitosć tejele inscenacije podšmórnje.

Z domiznu so identifikować

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Mjez wulkej ličbu wopytowarjow powołanskich wikow je so Bernadet Langec někotrych šulerjow a předewzaćelow za zaćišćemi prašała.

Za porjadnu maćeršćinu (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

„Druhdy je woprawdźe wopak“, měni Pawoł Rota z Ralbic:

Pjeć króć wob tydźeń je mi serbski wječornik njesćerpliwje wočakowany hósć a poswjatokowy bjesadnik. Někotry tajny swar na jeho posoła wusypam, hdyž wječor wot šesćich wospjet podarmo w listowym kašćiku pobudu. Mějach pak SN tež hižo samo poł hodźiny prjedy w swojim kašćiku.

Wšitko nječitam. Něštožkuli pak dwójce, nowinu zas a zaso wobroćejo, zo bych tola hišće něšto zajimowaceho namakał. Druhdy je to nowe serbske słowo jako poradźeny wotpowědnik němskeho. Druhdy pak nańdu njerjany přełožk němskeho wobrota, za čož mamy dawno wjele lěpše serbske słowo. Tajki přikład zdaše so mi wutoru, 8. septembra, na prěnjej stronje. W měnjenjach wo Hózkowskim błóćanym dyrdomdeju jedyn prašany praji, zo „přichodne lěto“ zaso ... Byrnjež tole abo „za lěto“ runjewon wopak njebyło, mamy rjane serbske „klětu“. Tak to w poslednjej rjadce na samsnej stronje w rozprawje z něhdy zasonjeneho a połzabyteho Hornjeho Hajnka čitach­.

Zapósłane (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Toni Wowčerk a Marija-Tereza Rjelkec wuprajataj so k přinoškej Alfonsa Ryćerja z 11. septembra w SN:

Tučasna humanitarna katastrofa ćěkancow je najskerje najwjetše wužadanje Europskeje unije po financnej krizy w nowym lěttysacu. Njedźelu je minister za nutřkowne naležnosće Thomas de Maizière postajił, hranicy k Awstriskej znowa kontrolować, z čimž so Schengenske zrěčenje wobeńdźe.

Zapósłane (17.09.15)

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Křesćan Krawc z Hrubjelčic piše ke koncertej komorneje hudźby „serenada w zelenym“ zańdźeny pjatk w Stróži:

Myslu sej, zo wuprajam w mjenje wšěch wopytowarjow za koncert komorneje hudźby zańdźeny pjatk, wječor do wikow přirody w sydle biosferoweho rezerwata w Stróži, organizatoram a hudźbnikam pod nawodom Liany Bertók na klawěrje kaž tež Josephinje Kretschmarec na huslach a Vincentej Neradej na cellu wulki dźak za tónle we wšěm nastupanju radźeny wječor. Připowědź w jasnej serbskej rěči, mjez druhim wo Kocoru a jeho spočatkach hudźbneho tworjenja za čas wučerstwa w Stróži – zo bě jemu wje­čorny koncert na Brěznjanskim knježim dworje nastork, swoje sonaty a swoju sonatinu komponować –, bě za serbski runje tak kaž za němski publikum jenak zajimawa. Zo su nam jeho twórby 150 lět po tym tak žiwje zahrali, je nas hnuło. To bě kaž balsam na naše (dračowane) serbske duše. Jako lajk na polu hudźby zwažu sej přirunowanje wuprajić: Beethovenowa Nalětnja sonata a Kocorowa Sonatina zdatej so mi runohódnej być. Publikum bě zahorjeny. Přejemy sej klětu zaso tajki koncert.

K nastawkej Milenki Rječcyneje w rubrice ROZMYSLOWANE „Nowe ideje so spěchuja“­ (7. awgust 2015) piše Róža Domašcyna z Budyšina:

Lajkojo pokazuja wuběrny wukon

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Pasionska hra „Wy sće swětło swěta“ měješe sobotu w Chrósćicach premjeru. Alfons Handrik je so někotrych přihladowarjow za jich zaćišćemi prašał.

Regina Šołćina, Konjecy: Mam wulki respekt prěd akterami a zamołwitymi. Kóždy z hrajerjow so ze swojej rólu identifikuje, ničo njeje skomolene. Za wulku syłu zapřijatych sobuskutkowacych je jewišćo nimale přemałe. Z česćownosću zhladuju na wukon, wědźo, zo móže sej kóždy wjele sobu domoj wzać.

Měrćin Korjenk, Sernjany: Wuběrny hrajerski wukon kóždemu wuwědomja, kak su Jězusa hanili a kak je, woprujo so za nas, ćerpjeć dyrbjał. W myslach nańdu paralele k dźensnišemu časej. Jewišćowy wobraz na farskej łuce je fantastiski.

Jurij Lebza, Koslow: Přirunujo dźensniše předstajenje z tym před dźesać lětami zwěrju sej twjerdźić, zo njeje to proste wospjetowanje. Akterojo swoje róle njewothrawaja, ale su so do nich połnje zažiwili. Je wobdźiwanjahódne, kak to lajkojo, kotřiž zdźěla ženje hišće na jewišću stali njejsu, zamóža.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND