Jónkrótna kulturna institucija

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Serbski dom je wjace hač jednory dom. Wón je hižo 25 lět srjedźišćo serbskeho ludu. Na štyrjoch poschodach su tam wažne serbske institucije zastupjene – delnjoserbska knihownja z 8 000 medijemi, delnjołužiska župa Domowiny, wotnožce Załožby za serbski lud a Serbskeho instituta kaž tež informacija Lodka. W Braniborskej jónkrótna to kulturna institucija.“

Zapósłane (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Róža Wokowa z Kulowa piše wo wuspěšnym dźěle Łužiskeho almanacha:

W meji swjećeše kružk awtorow Łužiski almanach w Kamjencu dźesaćlětne wobstaće. Sponsorojo towarstwa su předewzaća kaž zawod Sakske chorhoje, Raiffeisenska kupnica, WBK a Ewag Kamjenc. Tež wokrjesna radźićelka Petra Kockert a Kamjenski wyši měšćanosta Roland Danz kružk awtorow skutkownje podpěrujetaj. Jeho předsyda dr. Dieter Rostowski móžeše na dźesać wudaćow a dwě wosebitej z nich jako poradźene žně pokazać. W knižkach wozjewichu 318 přinoškow wot 170 towarstwu přisłušacych awtorow. Někotři z nich jewjachu so samo hač do dźewjeć razow. Tak předstajichu 38 portretow zasłužbnych a njezapomnitych wosobinow, kaž załožerja Kamjenskeje chorownje lěkarja Beh­nischa­, serbskeho jurista dr. Cyža, Jana Skalu, zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa­ Andrickeho, Konrada Zusu a dalšich.

Zapósłane (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Budyšan Julian Nyča wupraja so k njedawnemu festiwalej „Wočiń woči!“:

Prěnja dowolena móc była

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Manfred Laduš piše k wozjewjenjam wo wopominanju 70. róčnicy znowa­załoženja Domowiny 11. meje w SN:

Hišće Satkulak morju běži

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Wustajeńcy „Satkula abo (s)twor(jen)a krajina – Karl Vouk“ w Budyskim Serbskim muzeju přiwabja mnohich zajimcow. Milenka Rječcyna je so někotrych za jich zaćišćemi prašała.

Martin Schmidt z Wojerec: Sym nastróžany. Čłowjek přińdźe połneje zahoritosće sem a začuwa hrózbny napřećiwk. Njedowidźu, zo maja so wsy wotbagrować. Ze zhubjenjom wsow bjerje so serbstwu zakładny kruch hajenja kultury. Tele wumjetowanje Karl Vouk wuměłsce zwuraznja. Jeli Satkula hižo do morja njepoběži, zhubi tež wulke morjo na swojoraznosći.

Isa Bryccyna z Kubšic: Karl Vouk jasnje zwobraznja, štož z wotstawkom začuwa. Zakonske a literarne teksty tworja razny přećiwk k wobrazam. Tole wabi k rozmyslowanju. Wšitcy zajimcy, wosebje šulerjo, móža so z pomocu wustajeńcy z temu derje rozestajeć. Jako njepo­trjecheny maš wěstu distancu k tomu. Wustajeńca pak móže nas wubudźić.

Zapósłane (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Hinc Šołta z Lauterbacha so k rozprawam w SN wo podawkach 1945 we Łužicy pjera jima:

Tónkróć wšak běše stawk na tym wina, zo dóstach wudaće Serbskich Nowin z 15. meje hakle póndźelu do rukow. A w Předźenaku mje wosebje třeća strona zajimowaše, dokelž wobeju awtorow­ kusk znaju abo so na njeju rady dopominam.

Zapósłane (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015 spisane wot:

Dospołnosće dla poda Zala Cyžowa z Chrósćic dodawk k přinoškej w SN z dnja 11. meje „Nowy započatk wopominali“:

Pjatk, 8. meje, spominaše Domowina na jeje znowazałoženje po Druhej swětowej wójnje. Wopomnjenska tafla na pódlanskim domje Wjeselic statoka wosrjedź wsy w Chrósćicach dopomina na wonu 10. meju 1945. W tymle domje započi­nachu so stawizny Domowiny znowa pisać, po tym zo běchu ju fašisća 1937 za­kazali.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik mjenowaše znowazałožićelow našeje narodneje organizacije. Dalši Chróšćan, kotryž tohorunja ke kruhej znowazałožićelow słušeše, běše znaty serbski husler a horliwy Serb Jurij Mencel, wo kotrymž tež mólba jako husler, zhotowjena wot Conrada Felixmüllera, eksistuje.

Zapósłane (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Sieghard Kozel ze Stróže wobdźěli so minjeny kónc tydźenja na swjatočnosćach k 70. róčnicy wuswobodźenja wot fašizma w Berlinje.

Zapósłane (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Priwatny docent dr. Timo Meškank z Lipska přispomnja k přinoškej Trudle Kuringoweje „K 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny“ w SN 7. meje:

Po statistice Arnošta Černika z lěta 1956 bě w Hornjej Łužicy 57 976 Serbow žiwych, w Delnjej Łužicy pak 22 120 Serbow. Hłowny kriterij kategorizacije Serb bě Černikej wobknježenje serbskeje rěče. Wuprajenje Trudle Kuringoweje w sćěhowacymaj sadomaj je tuž wopak: „Spočatk 50tych lět započachu w Delnjej Łužicy kulturnje dźěłać, wobchadna rěč pak bě němska. Byrnjež hišće 1 730 ludźi serbšćinu wobknježiło, ju woni hižo njenałožowachu.“ Proces wotwobroćenja wot serbstwa je so w 50tych a 60tych lětach pospěšił, dokelž bě so Domowina do słužby SED přahać dała. Tole wšak so w katolskej Hornje­j Łužicy tak zahubnje na narodnu substancu njewuskutkowa, dokelž běchu tu katolscy duchowni a wučerjo nadal zepěra narodneho žiwjenja. Mjez druhim namaka to swój wotbłyšć w kruhu akademikarjow, kotryž schadźowaše so wot srjedź 60tych lět. Tam přednošowachu wučerjo kaž Jan Meškank (nic Měškank, kaž awtorka piše), zo bychu Serbam narodne a nabožne wědomje skrućeli.

Zapósłane (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Lejna Šramina z Pančic-Kukowa wu­praja so k přinoškej w SN „Wutřěle artile­rije Róžeńčansku cyrkej zničili“:

Hnydom při čitanju artikla so do­pomnich, kak běch to jako dźewjećlětna sama dožiwiła. Mój njeboh nan bě jara na­božny čłowjek a wudźeržowaše k patrej Konradej Mawderej wuske zwiski. Wón by­dleše w tutym strašnym času wojo­wanjow wokoło Róžanta a dalšich delanskich wsow w klóštrje Marijinej hwězdźe. W našim staršiskim domje na Kimba­rku přebywachu w bojowniskich dnjach někotři němscy oficěrojo, kotřiž wottam frontu do směra na wuchod wobkedźbowachu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND