Brunicy bórze božemje rjec

srjeda, 17. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN). Bjezposrědnje po tym, zo su wodźace staty G 7 wažny klimoškitny signal do swěta dali, wopyta delegacija ameriskich politikarjow na přeprošenje zapósłancow Zelenych Braniborskeho krajneho sejma Łužicu. Hosćo z USA chcychu so wo wužadanjach energijoweje změny wobhonić.

Heide Schinowsky z frakcije Zelenych, kotraž delegaciju witaše, wupraji so za daloko sahace wobzamknjenja wjerška G 7. „Prěni raz so sydom wodźacych industrijowych krajow wuznawa, so dalšeho wupruženja klimje škodźacych płunow wzdać. W tutym lětstotku budźe swětowe hospodarstwo klimoneutralne“, wona zwurazni. Samsneho nahlada su ameriscy hosćo, wšako je tež w USA kónc wužiwanja brunicy wotwidźomny a je trjeba so na čas po wuhlu přihotować. „Mamy w přehladnym času wuměnjenja za energijowu změnu wutworić“, rěkaše ze stron Američanow. Nimo wuskutkow brunicoweho hórnistwa na klimu běchu temy kaž stupaca dnowna woda a wliw hórnistwa na strowotu wobydlerjow wobsahi rozmołwow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND