Stare wokna su „strašne“

pjatk, 16. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Šofer nakładneho awta Pětr Šejda a wodźer nakładowaka Rüdiger Adamski (wotlěwa) staj sobudźěłaćerjej Miłočanskeho Misalic zawoda.  Foto: SN/Maćij Bulank Šofer nakładneho awta Pětr Šejda a wodźer nakładowaka Rüdiger Adamski (wotlěwa) staj sobudźěłaćerjej Miłočanskeho Misalic zawoda. Foto: SN/Maćij Bulank

Misalic zawod w Miłoćicach chce swoju kapacitu składa rozšěrić

Miłoćicy (SN/MWj). Hišće hač do přichodneje wutory maja wobydlerjo składnosć, zapodać znapřećiwjenja přećiwo planam Misalic transportneje a logistiskeje firmy w Miłoćicach. Wona ma swoje sydło na dźělu bywšeje cyhelernje. Tam stare drjewo nakupuja, składuja a wotwožuja. Dotal smědźachu 5 000 tonow tajkeje maćizny składować, nětko maja wotpohlad, tele mnóstwo na 8 000 tonow rozšěrić. Dokelž chcedźa do tohole rozšěrjenja tež 1 000 tonow tak mjenowanych „strašnych wotpadkow“ zapřijeć, je za to wosebita dowolnosć po zakonju wo imisiskim škiće trěbna.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND