Tež dorost za rezerwat zajimować

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža (SN/JK). Komisariski nawoda bio sferoweho rezerwata Horjołužiska hola a haty Bernd Dankert rozprawješe dźensa wo nowostkach a dźěłowych wuslědkach we wobłukomaj planowanje wobswěta a wobswětowe kubłanje. „Z dopóznaćow dotalneje dźěławosće tworimy zakład­ periodiskeho planowanja přichodnych dźesać lět“, zjima Dankert zaměr naslědnych informacijow.

Wotrjadnik lěsnistwa w biosferowym rezerwaće Frank Wagner rozłoži zaměry a metodu tuchwilneje lěsneje inwentury. Wona ma wjesć k dopóznaćam wo stawje a kajkosćach lěsa w biosferowym rezerwaće, hdźež staraja so wo cyłkownje 16 000 hektarow płoniny. Při tym zwěsćeja powšitkowne kajkosće štomow, jich wobstatk po družinach a móžne škody.

Minjeny tydźeń přewjedźechu zastupjerjo narodneho komiteja UNESCO turnusowu ewaluaciju biosferoweho rezerwata. Čłonojo komisije su so za to w rezerwaće z ratarjemi, rybarjemi, zamołwitymi za lěsy kaž tež ze zastupjerjemi komunow a wobydlerjemi rozmołwjeli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND