Wjace lisćowcow do lěsow

štwórtk, 05. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tajkale zestawa štomow je zaměr lěsneho přetwara w biosferowym rezerwaće. Wuwažene podźěle přirodnje rosćacych štomow a kerkow su zakład za dołhotrajne wuwiće lěsow. Zo bychu aktualnu zestawu štomowych družin zwěsćili, su w prawidłownych wotstawkach inwentury trěbne. Hakle njedawno su z načasnymi metodami woznamjenili markantne městna, na kotrychž přez lěta přirunajo wuwiće lěsnych strukturow přepytuja. Foto:  Steffen Krausche Tajkale zestawa štomow je zaměr lěsneho přetwara w biosferowym rezerwaće. Wuwažene podźěle přirodnje rosćacych štomow a kerkow su zakład za dołhotrajne wuwiće lěsow. Zo bychu aktualnu zestawu štomowych družin zwěsćili, su w prawidłownych wotstawkach inwentury trěbne. Hakle njedawno su z načasnymi metodami woznamjenili markantne městna, na kotrychž přez lěta přirunajo wuwiće lěsnych strukturow přepytuja. Foto: Steffen Krausche

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty skruća zakłady byća

W biosferowym rezerwaće Hornjołu­žiska hola a haty je narodny komitej UNESCO kónc oktobra turnusowu ewaluaciju přewjedł. Wo tym informachu minjenu wutoru nawoda a wotrjadnicy bisferoweho rezerwata na nowinarskej konferency.

Zo bychu sej prawy wobraz wo sta­tusu rezerwata wutworili, su so čłonojo komisije z ratarjemi, rybarjemi a lěs­niskimi zamołwitymi kaž tež ze zastupjerjemi komunow a přirodoškitnych organizacijow rozmołwjeli. Zarjadnistwo biosferoweho rezerwata ma nětko na zakładźe 170 prašenjow komisije rozprawu zhotowić a ju klětu UNESCO přepodać. Ewaluaciska komisija rozsudźi potom wo statusu regiona jako biosferowy rezerwat. Rozsud wočakuja najzašo w lěće 2017. Wuhlady na dalše připóznaće jako biosferowy rezerwat su po słowach komisariskeho nawody rezerwata Bernda Dankerta jara dobre.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND